Питајте Владу

22. СЈЕДНИЦА ВЛАДЕ ЦРНЕ ГОРЕ - 20.04.2017. ГОДИНЕ
И МАТЕРИЈАЛИ КОЈИ СУ ВЛАДИ ДОСТАВЉЕНИ РАДИ РАСПРАВЕ
1. Предлог за измјену Закључка Владе Црне Горе, број: 07-1066, од 13. априла 2017. године, са сједнице од 6. априла 2017. године документ закључци
2. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о ваздушном саобраћају документ
закључци
3. Предлог закона о измјенама Закона о државном премјеру и катастру непокретности документ
закључци
4. Информација о раду Савјета за управљање природним и културно-историјским подручјем Котора документ
закључци

5. Информација о рефинансирању дуга ЈП "Регионални водовод Црногорско приморје" по основу кредита Абу Дхаби Фонда за развој с Предлогом уговора о кредиту документ
закључци

6. Кадровска питања
закључци

6.1 Предлог рјешења о именовању секретарке Преговарачке групе за вођење преговора о приступању Црне Горе Европској унији документ


6.2 Предлог закључка о избору чланова Одбора директора ХГ "Будванска ривијера" АД Будва документ


6.3 Предлог закључка о одређивању пуномоћника – представника државног капитала на поновљеној XВ редовној Скупштини акционара ХГ "Будванска ривијера" АД Будва документ
ИИ МАТЕРИЈАЛИ КОЈИ СЕ ВЛАДИ ДОСТАВЉАЈУ С ПРЕДЛОГОМ ДА СЕ О ЊИМА НЕ РАСПРАВЉА
7. Предлог одлуке о отварању конзулата Црне Горе у Торонту - Канада (без расправе) документ
закључци
8. Предлог одлуке о утврђивању националне контролне листе наоружања и војне опреме (без расправе) документ
закључци
9. Предлог одлуке о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности за изградњу мале хидроелектране на водотоку Љештаница на територији Општине Бијело Поље (без расправе) документ
закључци
10. Предлог одлуке о допуни Статута друштва са ограниченом одговорношћу "Центар за екотоксиколошка испитивања" - Подгорица (без расправе) документ
закључци
11. Предлог акционог плана за спровођење Стратегије развоја женског предузетништва 2015-2020. година, за 2017. годину (без расправе) документ закључци
12. Предлог акционог плана за спровођење Стратегије за цјеложивотно предузетничко учење 2015-2019, за 2017. годину (без расправе) документ закључци
13. Информација о одржавању ванредног ЦЕФТА министарског састанка у Београду, 27. априла 2017. године (без расправе) документ закључци
14. Четврти извјештај о спровођењу Националне стратегије управљања квалитетом ваздуха с Предлогом акционог плана за период 2017 - 2020. године (без расправе) документ закључци
15. Извјештај о реализацији мјера из Акционог плана за смањење негативног утицаја на животну средину за период јун - децембар 2016. године (без расправе) документ закључци
16. Извјештај о имплементацији Националне стратегије за транспозицију, имплементацију и примјену правне тековине ЕУ у области животне средине и климатских промјена с Акционим планом за период 2016-2020, за период јануар - март 2017. године (без расправе) документ закључци
17. Извјештај о преговорима између делегација Црне Горе и Румуније у вези са закључивањем Споразума између Црне Горе и Румуније о социјалном осигурању с Предлогом споразума (без расправе) документ закључци
18. Извјештај о раду Агенције за заштиту конкуренције у 2016. години (без расправе) документ закључци
19. Извјештај о раду Комисије за концесије у 2016. години (без расправе) документ закључци
20. Извјештај о раду Фонда за обештећење са Извјештајем о прикупљеним средствима, расположивим акцијама и издатим обвезницама у 2016. години (без расправе) документ закључци
21. Предлог правилника о унутрашњој организацији и систематизацији Министарства здравља (без расправе) документ закључци
22. Предлог за преусмјерење средстава с потрошачке јединице Агенција за националну безбједност на потрошачку јединицу Министарство вањских послова (без расправе) документ закључци
ИИИ МАТЕРИЈАЛИ КОЈИ СУ ВЛАДИ ДОСТАВЉЕНИ РАДИ ДАВАЊА МИШЉЕЊА И САГЛАСНОСТИ
23. Статут Фонда за здравствено осигурање Црне Горе (без расправе) документ закључци
24. Предлог за давање сагласности за продају непокретности – катастарских парцела бр. 714/52, 714/53, 714/89 и 688/2 у својини Црне Горе, све уписане у лист непокретности број 608 КО Бандићи, Општина Даниловград с Предлогом уговора (без расправе)
закључци
25. Питања и предлози
25.1 Предлог одлуке о преносу права располагања на непокретностима општини Бијело Поље ради остварења јавног интереса – изградње главног колектора за пречишћавање отпадних вода у Бијелом Пољу
документ закључци
25.2 Предлог за давање сагласности за установљење права службености на земљишту у својини Црне Горе, у општини Бијело Поље, за постављање цјевовода и извођење радова, као и изградњу црпних станица, ради изградње главног колектора
документ закључци
25.3 Предлог техничког споразума између Министарства одбране Црне Горе и Министарства народне одбране Румуније
документ закључци
25.4 Предлог за давање сагласности за закуп непокретности у својини државе Црне Горе односно дјелова катастарских парцела 904/24 и 1060/23 уписаних у лист непокретности број 68, КО Смрчје, општина Колашин и дијелова катастарских парцела број 1008/1 и 1009/1
документ закључци
25.5 Предлог за одређивање пуномоћника - представника државног капитала на ванредној сједници Скупштине акционара ХТП "Улцињска ривијера" АД Улцињ документ закључци

НАПОМЕНА: Влада је одгодила одлучивање о материјалу за 24. тачку (Предлог за давање сагласности за продају непокретности – катастарских парцела бр. 714/52, 714/53, 714/89 и 688/2 у својини Црне Горе, све уписане у лист непокретности број 608 КО Бандићи, Општина Даниловград с Предлогом уговора) за неку од наредних сједница.