Питајте Владу

23. СЈЕДНИЦА ВЛАДЕ ЦРНЕ ГОРЕ - 27.04.2017. ГОДИНЕ
И МАТЕРИЈАЛИ КОЈИ СУ ПРИПРЕМЉЕНИ У СКЛАДУ С ПРОГРАМОМ РАДА ВЛАДЕ
1. Нацрт закона о планирању и изградњи с Предлогом програма одржавања јавне расправе документ закључци
2. Извјештај о стању уређења простора у 2016. години с Предлогом програма уређења простора за 2017. годину документ
закључци
3. Предлог одлуке о утврђивању коефицијената за зараду и додатак на зараду запослених у Авио сервису Генералног секретаријата Владе Црне Горе документ
закључци
4. Тринаести квартални извјештај о укупним активностима у оквиру процеса интеграције Црне Горе у Европску унију, за период јануар - март 2017. године документ
закључци

5. Информација о давању сагласности за кредитно задужење Општине Плужине код Инвестиционо-развојног фонда Црне Горе А.Д., на износ од 250.000,00 еура с Предлогом уговора о кредиту документ
закључци

6. Информација поводом захтјева Атлантског савеза Црне Горе упућеног Влади Црне Горе за наставак партнерства и финансијску и логистичку помоћ у реализацији ВИИ То Бе Сецуре Форума, који ће се одржати у Будви, од 11. до 13. маја 2017. године документ
закључци

7. Информација о степену реализације Методологије избора критичне информатичке инфраструктуре документ
закључци

8. Извјештај о спровођењу Акционог плана запошљавања и развоја људских ресурса за 2016. годину документ
закључци

9. Кадровска питања
закључци
9.1 Предлог рјешења о престанку мандата в.д. генералног директора Директората за ваздушни саобраћај у Министарству саобраћаја и поморства
документ
9.2 Предлог рјешења о одређивању в.д. генералног директора Директората за ваздушни саобраћај у Министарству саобраћаја и поморства
документ
9.3 Предлог рјешења о одређивању в.д. секретара Министарства за људска и мањинска права
документ
9.4 Предлог рјешења о престанку мандата помоћнику директора Управе за спрјечавање прања новца и финансирања тероризма
документ
9.5 Предлог рјешења о престанку мандата генералне директорице Директората за пољопривреду и рибарство у Министарству пољопривреде и руралног развоја
документ
9.6 Предлог рјешења о одређивању в.д. генералног директора Директората за пољопривреду у Министарству пољопривреде и руралног развоја
документ
9.7 Предлог рјешења о разјешењу Савјета за праћење туристичког развоја и припрему и праћење туристичких сезона
документ
9.8 Предлог рјешења о разрјешењу директорице ЈУ Поморски музеј Црне Горе
документ
9.9 Предлог рјешења о именовању директора ЈУ Поморски музеј Црне Горе
документ
9.10 Предлог рјешења о постављењу почасног конзула Црне Горе у Торонту – Канада
документ
9.11 Предлог закључка о одређивању пуномоћника - представника државног капитала на ванредној Скупштини акционара „Одржавање жељезничких возних средстава“ АД Подгорица
документ
9.12 Предлог рјешења о именовању савјетника потпредсједника Владе за политички систем, унутрашњу и вањску политику
документ
ИИ МАТЕРИЈАЛИ КОЈИ СЕ ВЛАДИ ДОСТАВЉАЈУ С ПРЕДЛОГОМ ДА СЕ О ЊИМА НЕ РАСПРАВЉА
10. Елаборат о оправданости повјеравања дијела послова Управе за инспекцијске послове Главном граду Подгорица и општинама Никшић, Колашин, Мојковац, Бијело Поље, Беране, Рожаје и Гусиње с Предлогом уредбе (без расправе)
документ закључци
11. Предлог основе за вођење преговора и закључивање Меморандума о разумијевању између Владе Црне Горе и Владе Народне Републике Кине о сарадњи у оквиру иницијативе о економском и поморском путу свиле 21. вијека с Предлогом меморандума (без расправе)
документ закључци
12. Извјештај о спровођењу Националног плана за одрживу употребу средстава за заштиту биља за 2016. годину (без расправе)
документ закључци
13. Предлог за уступање на привремено управљање и коришћење земљишта у својини Црне Горе Општини Бар, без накнаде, ради реализације пројекта "Трасом старог Ћира", на период од 5 година, уз могућност продужења с Предлогом уговора (без расправе)
документ закључци
14. Предлог за измјену Закључка Владе Црне Горе, број: 07-801, од 6. априла 2017. године, са сједнице од 30. марта 2017. године (без расправе)
документ закључци
15. Предлози за преусмјерење средстава (без расправе)
15.1 Предлог за преусмјерење средстава с потрошачке јединице Генерални секретаријат Владе Црне Горе на потрошачку јединицу Министарство вањских послова (без расправе)
документ закључци
15.2 Предлог за преусмјерење средстава с потрошачке јединице Резерва на потрошачку јединицу Министарство унутрашњих послова (без расправе) документ закључци
15.3 Предлог за преусмјерење средстава с потрошачке јединице Министарство одрживог развоја и туризма на потрошачку јединицу Управа за инспекцијске послове (без расправе) документ закључци
ИИИ МАТЕРИЈАЛИ КОЈИ СУ ВЛАДИ ДОСТАВЉЕНИ РАДИ ДАВАЊА МИШЉЕЊА И САГЛАСНОСТИ
16. Предлог за давање сагласности за давање у закуп на период од 5 година, уз могућност продужења, непокретности у својини Црне Горе, уписаних у ЛН бр. 305, КО Рожаје, Општина Рожаје с Предлогом уговора о закупу непокретности
закључци
17. Предлог за давање сагласности за продају непокретности у власништву Црне Горе у Општини Колашин с Предлогом уговора о продаји непокретности (без расправе)
документ закључци
18. Питања и предлози
18.1 Предлог овлашћења за располагање дијелом средстава Министарства саобраћаја и поморства одобрених Законом о буџету за 2017. годину документ закључци

НАПОМЕНА:

Влада је одгодила одлучивање о материјалу за 16. тачку (Предлог за давање сагласности за давање у закуп на период од 5 година, уз могућност продужења, непокретности у својини Црне Горе, уписаних у ЛН бр. 305, КО Рожаје, Општина Рожаје с Предлогом уговора о закупу непокретности) за неку од наредних сједница