Питајте Владу

24. СЈЕДНИЦА ВЛАДЕ ЦРНЕ ГОРЕ - 05.04.2017. ГОДИНЕ
И МАТЕРИЈАЛИ КОЈИ СУ ВЛАДИ ДОСТАВЉЕНИ РАДИ РАСПРАВЕ
1. Предлог одлуке о образовању Комисије за европске интеграције документ закључци
2. Информација о потреби покретања поступка закључивања уговора са приватним апотекама за издавање љекова на рецепт документ
закључци
3. Информација о употреби дигиталних сертификата у министарствима и другим органима државне управе документ
закључци
4. Информација о активностима унапрјеђења сарадње са црногорском дијаспором у Латинској Америци с предлогом подршке реализацији пројекта "Црногорска кућа" у Провинцији Ћако, Аргентина документ
закључци

5. Кадровска питања
закључци

5.1 Предлог рјешења о разрјешењу директорице Завода за запошљавање Црне Горе документ


5.2 Предлог рјешења о именовању директора Завода за запошљавање Црне Горе документ


5.3 Предлог рјешења о престанку мандата в.д. генералног секретара Министарства вањских послова и европских интеграција документ


5.4 Предлог закључка о давању сагласности за разрјешење директора Агенције за заштиту животне средине документ
5.5 Предлог закључка о давању сагласности за одређивање в.д. директора Агенције за заштиту природе и животне средине документф
5.6 Предлог рјешења о именовању државне секретарке у Министарству рада и социјалног старања документ
ИИ МАТЕРИЈАЛИ КОЈИ СЕ ВЛАДИ ДОСТАВЉАЈУ С ПРЕДЛОГОМ ДА СЕ О ЊИМА НЕ РАСПРАВЉА
6. Предлог одлуке о образовању Комисије за валоризацију пољопривредног земљишта у државној својини (без расправе) документ
закључци
7. Предлог одлуке о упућивању припадника полиције у Мировну мисију Уједињених нација на Кипру (УНФЦYП) (без расправе) документ
закључци
8. Предлог одлуке о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности ради измјештања дијела постојећег далековода 10 КВ од СТС 10/0.4 КВ "Пелев бријег" до СТС 10/0.4 КВ "Сеоштице" и измјештање дијела постојећег далековода 35 КВ (без расправе) документ закључци
9. Предлог одлуке о допуни Одлуке о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности ради реконструкције магистралног пута М-2 Подгорица-Петровац од кружног тока за аеродром Голубовци до кружног тока почетак обилазнице Голубовци (без расправе) документ закључци
10. Предлог одлуке о измјенама и допуни Одлуке о увођењу међународних рестриктивних мјера утврђених одлукама Савјета Европске уније у односу на дјеловања која подривају или угрожавају територијални интегритет,суверенитет и независност Украјине(без расправе) документ закључци
11. Предлог основе за вођење преговора и закључивање споразума између Владе Црне Горе и Владе Државе Палестине о укидању виза за носиоце дипломатских пасоша с Предлогом споразума (без расправе) документ закључци
12. Информација о донацији Народне Републике Кине с Предлогом споразума о привредно-техничкој сарадњи између Владе Народне Републике Кине и Владе Црне Горе документ закључци
13. Предлог измјена Јавног огласа за учешће у поступку додјеле средстава за подстицање дирекних инвестиција број: 02/2-36/8 од 3. марта 2017. године, у дијелу продужења рока за подношење пријава (без расправе) документ закључци
14. Предлог за измјену Закључка Владе Црне Горе, број: 07-864, од 6. априла 2017. године, са сједнице од 30. марта 2017. године (без расправе) документ закључци
15. Предлози за преусмјерење средстава (без расправе)
15.1 Предлог за преусмјерење средстава с потрошачке јединице Министарство вањских послова на потрошачку јединицу Министарство европских послова (без расправе) документ закључци
15.2 Предлог за преусмјерење средстава с потрошачке јединице Министарство пољопривреде и руралног развоја на потрошачку јединицу Министарство вањских послова (без расправе) документ закључци
15.3 Предлог за преусмјерење средстава с потрошачке јединице Министарство правде на потрошачку јединицу Министарство вањских послова (без расправе) документ закључци
ИИИ МАТЕРИЈАЛИ КОЈИ СУ ВЛАДИ ДОСТАВЉЕНИ РАДИ ДАВАЊА МИШЉЕЊА И САГЛАСНОСТИ
16. Предлог правилника о унутрашњој организацији и систематизацији Основног државног тужилаштва у Котору (без расправе) документ закључци
17. Предлог одлуке о коефицијентима за зараде запослених у ЈУ Дневни центар за дјецу и омладину са сметњама и тешкоћама у развоју "Мојковац" (без расправе)  документ  закључци  
18. Предлог одлуке о измјенама Одлуке о зарадама запослених у Туристичкој организацији Општине Жабљак и Одлука о измјенама Одлуке о зарадама запослених у ЈУ Центар за културу Жабљак (без расправе)  документ  закључци  
19. Предлог одлуке о утврђивању коефицијената за зараде запослених у ЈУ Народна библиотека „Његош” Никшић, Предлог одлуке о зарадама запослених у Јавној установи Музеји и галерије Никшић, Предлог правилника о зарадама, накнадама (без расправе)  документ  закључци  
20. Одлука о зарадама запослених у Стручној служби Туристичке организације Општине Бар (без расправе)  документ  закључци  
21. Одлука о утврђивању коефицијената за зараде запослених у ДОО "Водовод" Пљевља (без расправе)  документ  закључци  
22. Предлог за давање сагласности ЈЗУ Дом здравља Никшић за покретање поступка продаје алуминијских прозора, врата и портала са зграде (без расправе)  документ  закључци  
23. Предлог за давање сагласности за продају непокретности - катастарске парцеле број 1083/43 у својини Црне Горе, уписане у лист непокретности број 59, КО Грбе Општина Даниловград с Предлогом уговора о купопродаји непокретности (без расправе)  документ  закључци  
24. Предлог за давање сагласности за отуђење два моторна возила по систему "Старо за ново'' (без расправе)  документ закључци