Питајте Владу

28. СЈЕДНИЦА ВЛАДЕ ЦРНЕ ГОРЕ - 01.06.2017. ГОДИНЕ
И МАТЕРИЈАЛИ КОЈИ СУ ПРИПРЕМЉЕНИ У СКЛАДУ С ПРОГРАМОМ РАДА ВЛАДЕ
1. Предлог закона о измјени Закона о порезу на непокретности документ
закључци
2. Предлог одлуке о образовању Савјета за конкурентност документ
закључци
3. Информација о зајму за пројекат "Реформа пореске администрације" с Нацртом уговора о зајму документ
закључци
4. Четврти, пети и шести извјештај Црне Горе о остваривању Међународне конвенције о елиминацији свих облика расне дискриминације документ
закључци

5. Извјештај о реализацији мјера из Плана праћења имплементације Закона о измјенама и допунама Законика о кривичном поступку, за период септембар 2016 – фебруар 2017. године документ
закључци

6. Информација о примјени Уредбе о критеријумима за одређивање манифестација и фестивала од посебног значаја за културу Црне Горе документ
закључци

7. Кадровска питања
закључци

7.1 Предлог рјешења о постављењу генералне директорице Директората за извршење кривичних санкција у Министарству правде документ


7.2 Предлог закључка о избору члана Одбора директора "Нови дувански комбинат" АД Подгорица документ
7.3 Предлог закључка о одређивању пуномоћника - представника државног капитала на ванредној Скупштини акционара "Нови дувански комбинат" АД Подгорица документ
7.4 Предлог за разрјешење и именовање члана Бироа за оперативну координацију активности органа обавјештајно безбједносног сектора документ
7.5 Предлог закључка о давању сагласности за престанак мандата главне ветеринарске инспекторке документ
7.6 Предлог закључка о давању сагласности за престанак мандата главне пољопривредне инспекторке документ
7.7 Предлог закључка о давању сагласности за престанак мандата главне фитосанитарне инспекторке документ
7.8 Предлог рјешења о престанку мандата директора Државног архива документ
7.9 Предлог рјешења о одређивању в.д. директора Државног архива документ
7.10 Предлог закључка о избору чланова Одбора директора "Лука Бар" АД Бар документ
7.11 Предлог закључка о одређивању пуномоћника – представника државног капитала на поновљеној редовној Скупштини акционара "Лука Бар" АД Бар документ
7.12 Предлог рјешења о постављењу генералне директорице Директората за међународну сарадњу и европске интеграције у Министарству унутрасњих послова документ
7.13 Предлог рјешења о престанку мандата в.д. помоћника директора Завода за школство документ
7.14 Предлог рјешења о одређивању в.д. помоћника директора Завода за школство документ
7.15 Предлог закључка о избору члана Одбора директора Института за физикалну медицину, рехабилитацију и реуматологију „Др Симо Милошевић“ АД Игало документ
7.16 Предлог за именовање члана Одбора директора Монтепут доо документ
ИИ МАТЕРИЈАЛИ КОЈИ СЕ ВЛАДИ ДОСТАВЉАЈУ С ПРЕДЛОГОМ ДА СЕ О ЊИМА НЕ РАСПРАВЉА
8. Предлог одлуке о привременом ослобађању од прибављања визе за држављане Грузије (без расправе) документ закључци
9. Предлог одлуке о преносу права располагања на непокретностима Општини Тиват ради остварења јавног интереса–рјешавања проблема смјештаја организација које се баве сензитивним групацијама,привредника, пензионера,невладиних организација и др(без расправе) документ закључци
10. Предлог одлуке о преносу права располагања на непокретностима Општини Тиват ради остварења јавног интереса - реконструкције постојећих стадиона (без расправе) документ закључци
11.  Предлог за давање концесије за експлоатацију минералне сировине техничко-грађевинског камена са лежишта "Вилићи", општина Пљевља с Предлогом одлуке о додјели концесије и Предлогом уговора о концесији (без расправе)  документ закључци   
12. Предлог програма сарадње између Министарства просвјете Црне Горе и Министарства образовања, науке, истраживања и спорта Републике Словачке у области образовања за период 2017-2021 (без расправе)  документ закључци   
13.  Информација о закључивању Меморандума о разумијевању о научној и технолошкој сарадњи између Министарства науке Црне Горе и Министарства образовања, науке, истраживања и спорта Републике Словачке с Предлогом меморандума (без расправе)  документ закључци   
14.  Информација о припремним активностима за одржавање Самита предсједника Влада земаља Западно-балканске шесторке/Берлински процес у Трсту, 12. јула 2017. године с Предлогом одлуке о образовању Радног тима за координацију активности (без расправе)  документ закључци   
15.  Предлог за измјену Закључка Владе Црне Горе, број: 07-160, од 18. маја 2017. године, са сједнице од 11. маја 2017. године (без расправе)  документ закључци   
16.  Предлог за преусмјерење средстава из Текуће буџетске резерве за потребе кофинансирања ИПА 2013 националног и ИПА 2015 вишекорисничког пројекта (без расправе)  документ закључци   
ИИИ МАТЕРИЈАЛИ КОЈИ СУ ВЛАДИ ДОСТАВЉЕНИ РАДИ ДАВАЊА МИШЉЕЊА И САГЛАСНОСТИ
17.  Предлог одлуке о измјени и допуни Одлуке о варијабилном дијелу зараде (без расправе) документ закључци   
18.  Предлог за давање сагласности хипотекарног повјериоца – Владе Црне Горе Општини Улцињ, ради давања у закуп непокретности уписане у лист непокретности број 607, КО Улцињ, у Општини Улцињ (без расправе) документ закључци   
19.  Предлог за давање сагласности за давање у закуп на период од 5 година, уз могућност продужења, непокретности у својини Црне Горе, уписаних у ЛН број 305, КО Рожаје, Општина Рожаје (без расправе)  документ закључци   
20.  Питања и предлози       
20.1  Информација о промјени сједишта примијењеног студијског програма Висока медицинска школа Беране, Медицински факултет, Универзитет Црне Горе  документ  закључци   
20.2  Предлог за преусмјерење средстава с потрошачке јединице Министарство културе на потрошачке јединице Музички центар Црне Горе и Поморски музеј Црне Горе документ закључци   
20.3  Предлог одлуке о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности у КО Требјешица у Општини Подгорица и у КО Јабука у Општини Колашин за потребе изградње аутопута Бар-Бољаре, дионица Смоковац-Матешево документ закључци   
На увид:
21.  Извјештај о раду Комисије за праћење поступања надлежних органа у истрагама случајева пријетњи и насиља над новинарима, убистава новинара и напада на имовину медија за период од 23. јануара до 23. маја 2017. године