Питајте Владу

30. СЈЕДНИЦА ВЛАДЕ ЦРНЕ ГОРЕ - 15.06.2017. ГОДИНЕ
И. МАТЕРИЈАЛИ КОЈИ СУ ВЛАДИ ДОСТАВЉЕНИ РАДИ РАСПРАВЕ
1. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о високом образовању
документ закључци
2. Предлог закона о измјенама Закона о зарадама запослених у јавном сектору документ закључци
3. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о скијалиштима документ закључци
4. Предлог закона о измјени Закона о туристичким организацијама документ закључци
5. Информација о стању реализације АДМАС пројекта с предлогом мјера за његову даљу реализацију документ закључци
6. Предлог анекса бр. 1 Уговора о обавези пружања услуга превоза путника од јавног интереса документ закључци
7. Предлог за утврђивање намјене и начина коришћења пословних простора, на територији Црне Горе, којима управља Министарство одбране документ закључци
8. Информација о захтјеву радника Ски центра „Дурмитор“ у стечају
документ закључци
9. Информација о реализацији пројекта изградње вјетроелектране на локалитету Крново с Предлогом анекса бр. 5 Уговора о закупу земљишта и изградњи вјетроелектране
документ закључци
10. Информација о резултатима преговора са Међународном банком за обнову и развој (ИБРД) за пројекат „Реформа пореске администрације” с Предлогом уговора о зајму документ закључци
11. Информација о реализацији Програма повећања регионалне и локалне конкурентности кроз усаглашавање са захтјевима међународних стандарда пословања за период 2014-2016. година, у 2016. години с Предлогом програма за период 2017 - 2020. година
документ закључци
12. Предлог правилника о измјенама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији Министарства економије
документ закључци
13. Кадровска питања закључци
13.1 Предлог рјешења о разрјешењу девет чланова и именовању 11 чланова Савјета за сарадњу са исељеницима документ
13.2 Предлог рјешења о разрјешењу и именовању пет чланова Социјалног савјета Црне Горе документ
13.3 Предлог закључка о избору чланова Одбора директора "Монтенегро Аирлинес" АД Подгорица документ
13.4 Предлог закључка о одређивању пуномоћника – представника државног капитала на редовној Скупштини акционара "Монтенегро Аирлинес" АД Подгорица документ
13.5 Предлог закључка о давању сагласности за разрјешење директора Управе за некретнине и за одређивање в.д. директора Управе за некретнине документ
13.6 Предлог закључка о избору члана Одбора директора "Нови дувански комбинат" АД Подгорица документ
13.7 Предлог рјешења о одређивању в.д. генералног директора Директората за међународну сарадњу и ЕУ фондове у Министарству саобраћаја и поморства документ
13.8 Предлог закључка о давању сагласности за престанак мандата директора Завода за интелектуалну својину документ
13.9 Предлог закључка о давању сагласности за одређивање в.д. директора Завода за интелектуалну својину документ
ИИ МАТЕРИЈАЛИ КОЈИ СЕ ВЛАДИ ДОСТАВЉАЈУ С ПРЕДЛОГОМ ДА СЕ О ЊИМА НЕ РАСПРАВЉА
14. Предлог уредбе о измјенама Уредбе о царинској тарифи за 2017. годину (без расправе) документ закључци
15. Предлог уредбе о измјени Уредбе о бизнис зонама (без расправе) документ закључци
16. Предлог уредбе о начину одржавања реда у лукама (без расправе) документ закључци
17. Предлог одлуке о измјени и допуни Одлуке о именовању Државне комисије за технички преглед радова на изградњи аутопута Бар-Бољаре, приоритетне дионице Смоковац-Увач-Матешево (без расправе)
документ закључци
18. Предлог одлуке о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности ради измјештања дијела постојећег ДВ 10 КВ ТС 35/10 Биоче - Лутово (без расправе) документ закључци
19. Информација о понуди за право прече куповине непокретности на подручју Националног парка "Ловћен", коју је доставио Слободан Ђуровић, из Подгорице (без расправе) документ закључци
20. Информација о понуди за право прече куповине непокретности у сусвојини Вукосаве Вуковић, из Цетиња и Сенке Миладиновић, из Сутомора (без расправе) документ закључци
21. Информација о понуди за право прече куповине непокретности у својини Миодрага Мартиновића, из Цетиња (без расправе) документ закључци
22. Информација о понуди за право прече куповине непокретности у сусвојини Владимира Мартиновића из Цетиња, Александра Матовића из Подгорице, Соње Тркље из Подосоја, Билеће, Република Српска, Сенке Поповић из Никшића, Светозара Тркље из Никшића и Веселинке Марковић из Цетиња (без расправе) документ закључци
23. Информација о изградњи вишенамјенског објекта од општег интереса у Општини Гусиње с Предлогом споразума (без расправе) документ закључци
24. Други извјештај о реализацији мјера из Акционог плана за спровођење Стратегије за борбу против превара и управљање неправилностима у циљу заштите финансијских интереса Европске уније за период 2015 - 2017 (за период 1. јануар 2016 - 1. јун 2017. године)(без расправе) документ закључци
25. Извјештај о јавним набавкама у Црној Гори у 2016. години (без расправе) документ закључци
26. Извјештај о завршетку пројекта "Пројекат рјешавања стамбених потреба грађана по повољним условима" - Пројекат 1000 плус (без расправе) документ закључци
27. Извјештај о реализацији Годишњег плана рада са годишњим финансијским извјештајем ЈП "Регионални водовод Црногорско приморје" у 2016. години (без расправе) документ закључци
28. Предлог правилника о унутрашњој организацији и систематизацији Кабинета предсједника Владе Црне Горе (без расправе) документ закључци
29. Предлог правилника о унутрашњој организацији и систематизацији Министарства одбране (без расправе) документ закључци
30. Предлог закључка за уступање на управљање и трајно коришћење моторног возила Министарству европских послова (без расправе) документ закључци
31. Предлог закључка за уступање на управљање и трајно коришћење моторног возила Министарству европских послова (без расправе) документ закључци
32. Предлог овлашћења за располагање средствима Агенције за заштиту животне средине одобрених Законом о буџету за 2017. годину (без расправе) документ закључци
ИИИ МАТЕРИЈАЛИ КОЈИ СУ ВЛАДИ ДОСТАВЉЕНИ РАДИ ДАВАЊА МИШЉЕЊА И САГЛАСНОСТИ
33. Предлог за давање сагласности за продају непокретности - катастарске парцеле број 671/5, површине 25 м², евидентиране у ЛН број 508 КО Ђеновићи, Општина Херцег Нови у власништву Црне Горе- субјект располагања Влада Црне Горе, непосредном погодбом, ради комплетирања УП број 376, у зони ДУП-а "Ђеновићи", Херцег Нови с Предлогом уговора о купопродаји непокретности (без расправе) документ закључци
34. Предлог за давање сагласности за извођење припремних радова већег обима за изградњу објеката од општег интереса - жичаре К8 (Троглава) и припадајућих 4 км ски стаза у ски центру »Колашин 1600«, на локацији дијела катастарских парцела 1069/2, 1060/22, 1060/23, 968/1, 971/1, 971/5, 971/6, 971/7, 904/21, 904/23 и 900/8 КО Смрчје, у захвату Просторног плана посебне намјене »Бјеласица и Комови«, детаљна разрада локалитета »Колашин 1600«, Општина Колашин, инвеститора Министарства одрживог развоја и туризма - Дирекција јавних радова (без расправе) документ закључци
35. Питања и предлози
35.1 Информација о стању и техничким проблемима у водоснабдијевању на подручју Општине Жабљак са предлогом хитних мјера за рјешавање проблема документ закључци
35.2 Информација о давању у закуп непокретности на период од петнаест година, са могућношћу продужења периода закупа, на локацији КО Шас, Општина Улцињ документ закључци
35.3 Информација о давању у закуп непокретности на период од петнаест година, са могућношћу продужења периода закупа, на локацији КО Голубовци и КО Диноша, Главни град Подгорица
документ закључци
35.4 Предлог за измјену Закључка Владе Црне Горе, број: 07-1528, од 1. јуна 2017. године, са сједнице од 25. маја 2017. године документ
закључци
35.5 Предлог одлуке о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности у КО Јабука и КО Матешево у општини Колашин за потребе изградње аутопута Бар - Бољаре, дионица Смоковац - Матешево документ закључци
35.6 Предлог одлуке о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности у КО Лијева Ријека и КО Душке у општини Подгорица за потребе изградње аутопута Бар-Бољаре, дионица Смоковац-Матешево документ закључци
35.7 Предлог закона о измјенама Закона о буџету Црне Горе за 2017. годину документ закључци