Питајте Владу

31. СЈЕДНИЦА ВЛАДЕ ЦРНЕ ГОРЕ - 22.06.2017. ГОДИНЕ
И МАТЕРИЈАЛИ КОЈИ СУ ВЛАДИ ДОСТАВЉЕНИ РАДИ РАСПРАВЕ
1. Предлог закона о измјенама и допунама Општег закона о образовању и васпитању с Извјештајем са јавне расправе
документ
закључци
2. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о основном образовању и васпитању с Извјештајем са јавне расправе документ закључци
3. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о гимназији с Извјештајем са јавне расправе документ закључци
4. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о стручном образовању с Извјештајем са јавне расправе документ закључци
5. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о васпитању и образовању дјеце са посебним образовним потребама с Извјештајем са јавне расправе документ закључци
6. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о образовању одраслих с Извјештајем са јавне расправе документ закључци
7. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о предшколском васпитању и образовању с Извјештајем са јавне расправе документ закључци
8. Предлог закона о измјени и допуни Закона о парничном поступку документ закључци
9. Предлог закона о тржишту пољопривредних производа с Извјештајем са јавне расправе документ закључци
10. Нацрт закона о државним службеницима и намјештеницима документ закључци
11. Предлог одлуке о допуни Пословника Владе Црне Горе документ закључци
12. Предлог одлуке о измјени Одлуке о плану приватизације за 2017. годину документ закључци
13. Предлог одлуке о расподјели дијела прихода од игара на срећу за 2017. годину документ закључци
14. Предлог одлуке о одређивању локације за објекат Црногорске академије наука и умјетности, Главни град Подгорица документ закључци
15. Предлог мастер плана развоја гасног транспортног система (гасификације) Црне Горе с Извјештајем о стратешкој процјени утицаја на животну средину и Смјерницама за планирање приоритетних инвестиција у пројекте гасовода документ закључци
16. Предлог програма Креативна Црна Гора: Идентитет, имиџ, промоција 2017 - 2020. с Предлогом акционог плана за 2017. годину документ закључци
17. Консолидовани извјештај о систему унутрашњих финансијских контрола у јавном сектору Црне Горе за 2016. годину документ закључци
18. Извјештај о реализацији активности предвиђених Планом за припрему љетње туристичке сезоне 2017. године документ закључци
19. Информација о преносу кредитних средстава која су обезбијеђена из аранжмана закљученог између Владе Црне Горе и Европске инвестиционе банке за потребе финансирања пројекта у Општини Улцињ с Предлогом уговора о преносу кредитних средстава документ закључци
20. Информација у вези закључивања Анекса И Уговора о дугорочном закупу морског добра закљученог између Јавног предузећа за управљање морским добром и Друштва „Азмонт Инвестмент“ д.о.о. из Херцег Новог с Предлогом анекса И Уговора о дугорочном закупу морског добра документ закључци
21. Информација о уступању на привремено коришћење морског добра у захвату луке Калимањ, Општина Тиват документ закључци
22. Информација о потреби утврђивања листе од три кандидата за избор судије Европског суда за људска права с Предлогом одлуке о образовању Комисије за утврђивање предлога листе од три кандидата за избор судије Европског суда за људска права и Јавним позивом за утврђивање листе документ закључци
23. Предлог правилника о унутрашњој организацији и систематизацији Управе за инспекцијске послове документ закључци
24. Кадровска питања закључци
24.1 Предлог закључка о именовању чланова Одбора директора Инвестиционо-развојног фонда Црне Горе АД документ
24.2 Предлог закључка о одређивању пуномоћника – представника државног капитала на редовној Скупштини акционара “Луштица Девелопмент” АД Тиват документ
24.3 Предлог закључка о избору чланова Одбора директора “Луштица Девелопмент” АД Тиват документ
24.4 Предлог закључка о одређивању пуномоћника – представника државног капитала на трећој поновљеној Скупштини акционара Института за физикалну медицину, рехабилитацију и реуматологију „Др Симо Милошевић“ АД Игало документ
24.5 Предлог рјешења о постављењу генералне директорице Директората за државну управу у Министарству јавне управе документ
24.6 Предлог рјешења о постављењу генералне директорице Директората за локалну самоуправу у Министарству јавне управе документ
24.7 Предлог рјешења о постављењу генералног директора Директората за међународну сарадњу и програме помоћи у Министарству јавне управе документ
24.8 Предлог закључка о избору чланова Одбора директора "Прекоокеанска пловидба" АД Бар документ
24.9 Предлог закључка о одређивању пуномоћника – представника државног капитала на трећој поновљеној XВИ редовној Скупштини акционара "Прекоокеанска пловидба" АД Бар документ
24.10 Предлог закључка о избору члана Одбора директора "Марина" АД Бар документ
24.11 Предлог закључка о одређивању пуномоћника – представника државног капитала на XВИ редовној Скупштини акционара "Марина" АД Бар документ
24.12 Предлог закључка о избору чланова Одбора директора "Црногорска пловидба" АД Котор документ
24.13 Предлог закључка о одређивању пуномоћника – представника државног капитала на редовној Скупштини акционара "Црногорска пловидба" АД Котор документ
24.14 Предлог закључка о избору члана Одбора директора "Барска пловидба"АД Бар документ
24.15 Предлог закључка о одређивању пуномоћника - представника државног капитала на редовној Скупштини акционара "Барска пловидба" АД Бар документ
24.16 Предлог рјешења о именовању државног секретара у Министарству одрживог развоја и туризма документ
24.17 Предлог рјешења о именовању државног секретара у Министарству одрживог развоја и туризма документ
24.18 Предлог рјешења о именовању државног секретара у Министарству одрживог развоја и туризма документ
24.19 Предлог рјешења о разрјешењу предсједника Управног одбора Јавног предузећа за националне паркове Црне Горе документ
24.20 Предлог рјешења о именовању предсједнице Управног одбора Јавног предузећа за националне паркове Црне Горе документ
24.21 Предлог рјешења о разрјешењу директорице Јавног предузећа за националне паркове Црне Горе документ
24.22 Предлог рјешења о именовању директора Јавног предузећа за националне паркове Црне Горе документ
ИИ МАТЕРИЈАЛИ КОЈИ СЕ ВЛАДИ ДОСТАВЉАЈУ С ПРЕДЛОГОМ ДА СЕ О ЊИМА НЕ РАСПРАВЉА
25. Предлог закона о потврђивању Протокола о регистрима испуштања и преноса загађујућих материја (без расправе) документ закључци
26. Предлог одлуке о додјели условних дотација општинама за 2017. годину (без расправе) документ закључци
27. Предлог одлуке о одређивању осјетљивих подручја на водном подручју дунавског и јадранског слива (без расправе) документ закључци
28. Предлог одлуке о образовању Радне групе за припрему и вођење преговора о приступању Црне Горе Европској унији за област правне тековине Европске уније која се односи на преговарачко поглавље 22 - Регионална политика и координација структурних инструмената (без расправе) документ закључци
29. Предлог одлуке о давању претходне сагласности Пријестоници Цетиње за отуђење непокретности (без расправе) документ закључци
30. Предлог одлуке о објављивању Протокола између Владе Црне Горе и Владе Мађарске о имплементацији Споразума између Европске заједнице и Републике Црне Горе о реадмисији (враћање и прихватање) лица која су без дозволе боравка (без расправе) документ закључци
31. Предлог одлуке о објављивању Споразума између Владе Црне Горе и Владе Републике Бугарске о сарадњи у области туризма (без расправе) документ закључци
32. Предлог одлуке о објављивању Споразума између Владе Црне Горе и Владе Државе Палестине о укидању виза за носиоце дипломатских пасоша (без расправе) документ закључци
33. Предлог одлуке о објављивању Споразума између Владе Црне Горе и Владе Републике Србије о сарадњи у области образовања (без расправе) документ закључци
34. Информација о понуди за право прече куповине непокретности на подручју Националног парка „Скадарско језеро“ (без расправе) документ закључци
35. Трећи полугодишњи извјештај о реализацији обавеза из Акционог плана за постепено усклађивање с правном тековином ЕУ и изградњу неопходних капацитета за имплементацију и спровођење правне тековине ЕУ за Поглавље 19 - Социјална политика и запошљавање, октобар 2016 – март 2017 (без расправе) документ закључци
36. Извјештај о реализацији Акционог плана енергетске ефикасности у 2016. години (без расправе) документ закључци
37. Извјештај о пословању Друштва са ограниченом одговорношћу Иновационо предузетнички центар „Технополис” Никшић - Реализација Стратешког плана за успостављање првог Научно-технолошког парка (НТП) у Црној Гори, у периоду 31. март 2016 - 1. април 2017. године (без расправе) документ закључци
38. Извјештај о раду Фонда за заштиту депозита у 2016. години (без расправе) документ закључци
39. Предлог правилника о унутрашњој организацији и систематизацији Министарства културе (без расправе) документ закључци
40. Предлог за измјену Закључка Владе Црне Горе, број: 08-2056, од 18. септембра 2014. године, са сједнице од 11. септембра 2014. године документ закључци
41. Предлог за измјену Закључка Владе Црне Горе, број: 07-1559, од 19. маја 2017. године (без расправе) документ закључци
42. Предлог за преусмјерење средстава с потрошачке јединице Резерве на потрошачку јединицу Министарство науке (без расправе) документ закључци
ИИИ МАТЕРИЈАЛИ КОЈИ СУ ВЛАДИ ДОСТАВЉЕНИ РАДИ ДАВАЊА МИШЉЕЊА И САГЛАСНОСТИ
43. Предлог одлуке о зарадама запослених у ЈУ Центар „Тиса“ документ закључци
44. Предлог одлуке о измјени и допуни Одлуке о варијабилном дијелу зараде запослених у Управи Градске општине Тузи документ закључци
45. Предлог за давање сагласности за продају непокретности у својини Црне Горе, уписане у лист непокретности број 2256, КО Куње, Општина Бар с Предлогом уговора о купопродаји непокретности документ закључци
46. Предлог за давање сагласности хипотекарног повјериоца – Владе Црне Горе Општини Улцињ, ради давања у закуп непокретности уписаних у листу непокретности број 607, КО Улцињ и листу непокретности број 605, КО Улцињ, у Општини Улцињ документ закључци
47. Предлог за давање сагласности за продају непокретности у својини Црне Горе, уписане у лист непокретности број 257, КО Жабљак, Пријестоница Цетиње с Предлогом уговора о купопродаји непокретности документ закључци
48. Предлог за давање сагласности за продају непокретности у својини Црне Горе, уписане у лист непокретности број 2065, КО Тиват, Општина Тиват с Предлогом уговора о купопродаји непокретности закључци
49. Предлог за давање сагласности за продају непокретности у својини Црне Горе, уписане у лист непокретности број 3883, КО Никшић, Општина Никшић документ закључци
50. Питања и предлози
50.1 Предлог уговора о пословно-техничкој сарадњи између Министарства одбране и Општине Мојковац документ закључци
50.2 Информација о сарадњи са Турском агенцијом за међународну и развојну сарадњу (ТИКА) на реализацији пројекта "Адаптација зграде Министарства вањских послова Црне Горе" документ закључци
50.3 Предлог одлуке о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности у КО Рогами, КО Ђурковићи и КО Мрке, у Општини Подгорица за потребе изградње аутопута Бар – Бољаре, дионица Смоковац – Матешево документ закључци