Питајте Владу

32. СЈЕДНИЦА ВЛАДЕ ЦРНЕ ГОРЕ - 30.06.2017. ГОДИНЕ
И МАТЕРИЈАЛИ КОЈИ СУ ПРИПРЕМЉЕНИ У СКЛАДУ С ПРОГРАМОМ РАДА ВЛАДЕ
1. Предлог закона о Војсци Црне Горе
документ закључци
2. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о прекршајима
документ
закључци
3. Предлог закона о спрјечавању насиља и недоличног понашања на спортским приредбама
документ
закључци
4. Предлог закона о услугама с Извјештајем са јавне расправе
документ
закључци

5. Предлог закона о хемикалијама
документ
закључци

6. Предлог закона о измјенама и допуни Закона о грађевинским производима
документ
закључци

7. Предлог закона о измјени Закона о регуларизацији неформалних објеката
документ
закључци

8. Прољећна анализа макроекономских кретања и структурних реформи - 2016. - И квартал 2017.
документ
закључци

9. Предлог програма реформе управљања јавним финансијама 2016 - 2020 с Предлогом акционог плана
документ
закључци
10. Предлог уредбе о измјенама и допуни Уредбе о посебном додатку на основну зараду, посебним накнадама трошкова и другим примањима за вријеме рада у дипломатско-конзуларном представништву
документ
закључци
11. Предлог одлуке о измјени Одлуке о утврђивању годишњег броја дозвола за привремени боравак и рад странаца за 2017. годину
документ
закључци
12. Упоредна анализа радног законодавства у региону као и рјешења садржана у међународним документима у дијелу који се односи на рокове застарјевања права из рада и по основу рада
документ
закључци
13. Предлог стратегије управљања водама Црне Горе с Извјештајем са јавне расправе
документ
закључци
14. Информација о реализацији и ефектима политика у области предузетништва и бизниса за период 1. април - 30. јун 2017. године
документ
закључци
15. Информација о активностима на реализацији приоритетних пројеката из области пољопривреде
документ закључци
16. Јединствена листа приоритетних инфраструктурних пројеката и Информација о процесу ажурирања Јединствене листе приоритетних инфраструктурних пројеката
документ закључци
17. Полугодишњи извјештај о раду Националне инвестиционе комисије за период од 1. јануара до 30. јуна 2017. године
документ закључци
18. Извјештај о пословању Аеродрома Црне Горе АД Подгорица за 2016. годину
документ закључци
19. Информација о пројекту реконструкције магистралног пута М-2.3 Подгорица - Цетиње од раскрснице са улицом Милоја Павловића до почетка ИИИ траке Кокоти у дужини од 3,3 км - изградња булевара с Предлогом споразума о суфинансирању реконструкције
документ закључци
20. Информација о потреби приступања Црне Горе Програму правде Европске комисије
документ закључци
21. Извјештај о реализацији Акционог плана Стратегије регионалног развоја Црне Горе 2014-2020, за 2016. годину
документ закључци
22. Кадровска питања закључци
22.1 Предлог рјешења о одређивању в.д. помоћника директора Управе за инспекцијске послове
документ
22.2 Предлог рјешења о одређивању в.д. секретара Министарства јавне управе
документ
22.3 Предлог закључка о избору чланова Одбора директора "Цастелло Монтенегро" АД Пљевља
документ
22.4 Предлог закључка о одређивању пуномоћника – представника државног капитала на XВИИ ванредној Скупштини акциона Електропривреде Црне Горе АД Никшић
документ
22.5 Предлог рјешења о именовању Савјета за ревизију
документ
22.6 Предлог рјешења о именовању Савјета за реформу јавне управе
документ
22.7 Предлог рјешења о одређивању в.д. генералног директора Директората за државне путеве у Министарству саобраћаја и поморства
документ
22.8 Предлог рјешења о именовању савјетника потпредсједника Владе за економску политику и финансијски систем
документ
22.9 Предлог рјешења о постављењу генералног директора Директората за друмски саобраћај у Министарству саобраћаја и поморства
документ
22.10 Предлог рјешења о престанку мандата в.д. генералног директора Директората за друмски саобраћај у Министарству саобраћаја и поморства
документ
22.11 Предлог рјешења о разрјешењу и избору чланова Одбора директора "Аеродроми Црне Горе" АД
документ
22.12 Предлог рјешења о престанку мандата директора Управе за инспекцијске послове
документ
22.13 Предлог рјешења о одређивању в.д. директора Управе за инспекцијске послове
документ
ИИ МАТЕРИЈАЛИ КОЈИ СЕ ВЛАДИ ДОСТАВЉАЈУ С ПРЕДЛОГОМ ДА СЕ О ЊИМА НЕ РАСПРАВЉА
23. Предлог закона о потврђивању Уговора између Црне Горе и Републике Португал о избјегавању двоструког опорезивања и спрјечавању избјегавања плаћања пореза на доходак (без расправе)
документ закључци
24. Предлог уредбе о захтјевима за производњу и стављање у промет медициниране хране за животиње (без расправе)
документ закључци
25. Предлог уредбе о измјени Уредбе о начину остваривања права расељених лица из бивших југословенских република и интерно расељених лица са Косова која бораве у Црној Гори (без расправе)
документ закључци
26. Предлог уредбе о утврђивању исплате обештећења бившим власницима одузетих имовинских права у новчаним средствима за 2017. годину (без расправе)
документ закључци
27. Предлог одлуке о измјени Одлуке о образовању Етичког одбора (без расправе)
документ закључци
28. Предлог одлуке о изради измјена и допуна Државне студије локације "Сектор 5" са Споразумом о изради измјена и допуна Државне студије локације "Сектор 5" (без расправе)
документ закључци
29. Предлог плана давања концесија у области вода за 2017. годину с Извјештајем са јавне расправе (без расправе)
документ закључци
30. Информација о предлозима анекса Уговора о пружању консултантских услуга на имплементацији друге фазе "Програма енергетске ефикасности у јавним зградама", анекса Уговора о извођењу радова на објектима из кластера В (без расправе)
документ закључци
31. Информација о реализацији Акционог плана за имплементацију препорука Државне ревизорске институције на крају првог квартала 2017. године с Извјештајем о препорукама које нису испуњене до подношења Закона о завршном рачуну буџета за 2015. (без расправе)
документ закључци
32. Предлог уговора о пословно-техничкој сарадњи између Министарства одбране и Пријестонице Цетиње (без расправе)
документ закључци
33. Извјештај о спровођењу Акционог плана за реализацију Стратегије развоја система социјалне заштите старих лица у Црној Гори 2013-2017, за 2016. годину (без расправе)
документ закључци
34. Предлози за преусмјерење средстава (без расправе)
34.1 Предлог за преусмјерење средстава с потрошачке јединице Министарство правде на потрошачку јединицу Министарство вањских послова (без расправе)
документ закључци
34.2 Предлог за преусмјерење средстава с потрошачке јединице Национална туристичка организација Црне Горе на потрошачку јединицу Министарство вањских послова (без расправе)
документ закључци
ИИИ МАТЕРИЈАЛИ КОЈИ СУ ВЛАДИ ДОСТАВЉЕНИ РАДИ ДАВАЊА МИШЉЕЊА И САГЛАСНОСТИ
35. Предлог одлуке о варијабилном дијелу зараде запослених у локалном сектору Општине Котор (без расправе)
документ закључци
36. Предлог одлуке о зарадама запослених у Стручној служби Националне туристичке организације Црне Горе (без расправе)
документ закључци
37. Захтјев за давање сагласности Владе у складу са чланом 4 Одлуке о критеријумима за утврђивање висине накнаде за рад члана радног тијела или другог облика рада ("Службени лист ЦГ", бр. 26/12, 34/12 и 27/13) (без расправе)
документ закључци
38. Питања и предлози
38.1 Предлог одлуке о измјени Одлуке о одређивању министарстава која имају државне секретаре
документ закључци
38.2 Предлог за именовање националног координатора за имплементацију "12 мјера за подстицање сарадње између НР Кине и земаља Централне и Источне Европе"
документ закључци