Питајте Владу

33. СЈЕДНИЦА ВЛАДЕ ЦРНЕ ГОРЕ - 06.07.2017. ГОДИНЕ
И МАТЕРИЈАЛИ КОЈИ СУ ПРИПРЕМЉЕНИ У СКЛАДУ С ПРОГРАМОМ РАДА ВЛАДЕ
1. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о порезу на додату вриједност документ закључци
2. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о акцизама документ
закључци
3. Предлог смјерница макроекономске и фискалне политике за период 2017 - 2020. године документ
закључци
4. Предлог закона о вањским пословима документ
закључци

5. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о енергетици документ
закључци

6. Нацрт закона о привредним друштвима документ
закључци

7. Предлог уредбе о ближим критеријумима, начину и поступку за остваривање права на повраћај дијела средстава утрошених за производњу кинематографског дјела документ
закључци

8. Предлог одлуке о броју студената за упис у прву годину основних студија Универзитета Црне Горе за студијску 2017/2018. годину који се финансирају из Буџета Црне Горе и Конкурс за упис у прву годину основних студија Универзитета Црне Горе за студијску 2017/2018. годину документ
закључци

9. Предлог одлуке о броју студената за упис на постдипломске специјалистичке студијске програме Универзитета Црне Горе за студијску 2017/2018. годину који се финансирају из Буџета Црне Горе и Конкурс за упис на постдипломске специјалистичке студијске програме Универзитета Црне Горе за студијску 2017/2018. годину документ
закључци
10. Предлог одлуке о броју студената за упис у прву годину основних студија на Факултету за црногорски језик и књижевност за студијску 2017/2018. годину који се финансирају из Буџета Црне Горе и Конкурс за упис у прву годину основних студија Факултета за црногорски језик и књижевност за студијску 2017/2018. годину документ
закључци
11. Предлог националног програма сигурности ваздушног саобраћаја документ
закључци
12. Извјештај о реализацији Програма подршке развоју културе у Никшићу 2014 - 2017. документ
закључци
13. Кадровска питања
закључци
13.1 Предлог рјешења о престанку мандата секретарке Секретаријата за развојне пројекте документ
13.2 Предлог рјешења о постављењу руководиоца Канцеларије за комуникацију са грађанима у Генералном секретаријату Владе Црне Горе документ
13.3 Предлог рјешења о одређивању в.д. генералног директора Директората за унутрашње тржиште и конкуренцију у Министарству економије документ
13.4 Предлог рјешења о престанку мандата помоћнице директора Управе за инспекцијеске послове документ
13.5 Предлог рјешења о разрјешењу и именовању чланова Одбора директора друштва са ограниченом одговорношћу Иновационо предузетнички центар "Технополис" – Никшић документ
ИИ МАТЕРИЈАЛИ КОЈИ СЕ ВЛАДИ ДОСТАВЉАЈУ С ПРЕДЛОГОМ ДА СЕ О ЊИМА НЕ РАСПРАВЉА
14. Предлог одлуке о образовању Националног координационог тијела за непролиферацију оружја за масовно уништење (без расправе)
документ закључци
15. Предлог за давање концесије за детаљна геолошка истраживања и експлоатацију појаве минералне сировине техничко - грађевинског камена "Кусиде", Општина Никшић с Предлогом одлуке о додјели концесије за детаљна геолошка истраживања (без расправе)
документ закључци
16. Информација о закључивању Оквирног споразума о сарадњи између Владе Црне Горе и Владе Провинције Ћако с Предлогом оквирног споразума (без расправе)
документ закључци
17. Информација о закључивању Меморандума о разумијевању за одржавање и функционисање ЦМС детектора између Владе Црне Горе и Европске организације за нуклеарна истраживања (ЦЕРН) с Предлогом меморандума (без расправе)
документ закључци
18. Информација о приступању Метарској конвенцији - пуноправном чланству Црне Горе у Међународном бироу за тегове и мјере (БИПМ) (без расправе)
документ закључци
19. Извјештај о пословању Радио-дифузног центра д.о.о. Подгорица и Одлука о расподјели добити за 2016. годину (без расправе)
документ закључци
20. Предлог правилника о измјенама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији Завода за социјалну и дјечју заштиту (без расправе)
документ закључци
ИИИ МАТЕРИЈАЛИ КОЈИ СУ ВЛАДИ ДОСТАВЉЕНИ РАДИ ДАВАЊА МИШЉЕЊА И САГЛАСНОСТИ
21.  Предлог мишљења на Предлог закона о измјени Закона о управном спору (предлагачи посланице Демократске партије социјалиста Црне Горе Јованка Лаличић и Марта Шћепановић) (без расправе)
документ закључци  
22.  Одлука о објављивању Јавног позива за закуп акваторијума луке Зеленика и сидришта уз Луку у Општини ХН у насељу Зеленика и Одлука о објављивању Јавног позива за прикупљање понуда за закуп/коришћење изграђеног комерцијалног привезишта(без расправе)
документ закључци  
23.  Предлог статута ЈУ Краљевско позориште Зетски дом (без расправе)
документ закључци  
24.  Предлог за давање сагласности за извођење припремних радова већег обима за изградњу објеката од општег интереса-туристичког насеља категорије 4* или 5* звјездица, на урбанистичким парц. УП 1а и УП 3 1б и дијелу урбанистичке парцеле УП С (без расправе)
документ закључци  
25.  Предлог за давање сагласности за извођење припремних радова већег обима за изградњу објеката од општег интереса-туристичког насеља категорије 4* или 5* звјездица, на урбанистичким парцелама УП 3б1 и УП 3б2 и дијелу урбанистичке парцеле (без расправе)
документ закључци  
26.  Питања и предлози      
26.1  Информација о изградњи вишенамјенског објекта од општег интереса у општини Петњица документ закључци  
26.2  Предлог правилника о допуни Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији Генералног секретаријата Владе Црне Горе документ закључци