Питајте Владу

 

Пријава злоупотребе службених возила

 

34. СЈЕДНИЦА ВЛАДЕ ЦРНЕ ГОРЕ - 12.07.2017. ГОДИНЕ
И МАТЕРИЈАЛИ КОЈИ СУ ПРИПРЕМЉЕНИ У СКЛАДУ С ПРОГРАМОМ РАДА ВЛАДЕ
1. Анализа ефикасности функционисања система извршења (октобар 2015 - децембар 2016. године)
документ закључци
2. Информација о активностима у вези са процесом кодификације грађанског права у Црној Гори
документ
закључци
3. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о сигурности поморске пловидбе
документ
закључци
4. Предлог одлуке о допуни Одлуке о мрежи здравствених установа
документ
закључци

5. Предлог статута акционарског друштва за услужне дјелатности у ваздушном саобраћају "Аеродроми Црне Горе"6. Предлог за измјене и допуне Програма газдовања шумама за 2017. годину
документ
закључци

7. Предлог за продају дрвних сортимената, уз претходно ангажовање извођача радова на сјечи стабала, изради и извозу дрвних сортимената
документ
закључци

8. Предлог плана реорганизације и јачања административних капацитета за секторе животне средине и климатских промјена у Црној Гори за период 2017-2020.
документ
закључци

9. Информација о активностима на реализацији приоритетних пројеката из области туризма, за период април - јун 2017. године
документ
закључци
10. Одлука о покретању поступка давања у закуп земљишта у државној својини ради постављања објеката привременог карактера на подручју националних паркова »Скадарско језеро«, »Дурмитор«, »Ловћен« и »Биоградска гора« у складу са Плановима објеката
документ
закључци
11. Извјештај о раду Заштитника имовинско-правних интереса Црне Горе у 2016. години
документ
закључци
12. Полугодишњи извјештај о реализацији активности спровођења Плана превентивних мјера за сузбијање болести квргаве коже и болести плавог језика у 2017. години
документ
закључци
13. Предлог отплате преосталог износа средстава сходно Споразуму о обезбјеђењу средстава за рјешавање стамбених потреба запослених у здравству за период 2016 - 2017. године
документ
закључци
14. Предлог за допуну Закључка Владе Црне Горе, број: 07-807, од 13. априла 2017. године, са сједнице од 6. априла 2017. године
документ
закључци
15. Кадровска питања закључци
15.1 Предлог рјешења о одређивању в.д. генералног директора Генералног директората за међународно правне послове у Министартсву вањских послова
документ
15.2 Предлог закључка о давању сагласности за престанак мандата директора Завода за извршење кривичних санкција
документ
15.3 Предлог закључка о давању сагласности за одређивање в.д. директора Завода за извршење кривичних санкција
документ
15.4 Предлог закључка о избору члана Одбора директора "Плодови Црне Горе" АД Подгорица
документ
15.5 Предлог закључка о одређивању пуномоћника – представника државног капитала на XИИИ редовној Скупштини акционара "Плодови Црне Горе" АД Подгорица
документ
ИИ МАТЕРИЈАЛИ КОЈИ СЕ ВЛАДИ ДОСТАВЉАЈУ С ПРЕДЛОГОМ ДА СЕ О ЊИМА НЕ РАСПРАВЉА 
16. Предлог одлуке о утврђивању јавног интереса за потпуну експропријацију непокретности ради реализације изградње далековода 400 КВ и 400 + 110 КВ Чево - Пљевља, дионице 100 КВ Жабљак - Његовуђа (без расправе)
документ закључци
17. Предлог одлуке о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности за измјештање дијела постјеће НН мреже у КО Јабука и КО Матешево на територији Општине Колашин са трасе аутопута Бар - Бољаре, дионица Смоковац - Матешево (без расправе)
документ закључци
18. Предлог одлуке о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности за измјештање дионице НН мреже СТС "Клопот" -Тримојевићи на подручју Општине Подгорица са трасе аутопута Бар - Бољаре, дионица Смоковац - Матешево (без расправе)
документ закључци
19. Предлог одлуке о измјени Одлуке о образовању дијела Мјешовите комисије за спровођење Темељног уговора између Црне Горе и Свете Столице (без расправе)
документ закључци
20. Предлог одлуке о измјени Одлуке о образовању Савјета за научноистраживачку дјелатност (без расправе)
документ закључци
21. Предлог одлуке о објављивању Меморандума о разумијевању о улози и организацији Иницијативе за реформу образовања у Југоисточној Европи (ЕРИ СЕЕ) (без расправе)
документ закључци
22. Предлог одлуке о објављивању Споразума између Владе Републике Србије и осталих чланица Иницијативе за реформу образовања у Југоисточној Европи о сједишту Секретаријата Иницијативе за реформу образовања у Југоисточној Европи (без расправе)
документ закључци
23.  Предлог уговора о уређењу међусобних имовинско-правних односа између Државе Црне Горе и Републике Македоније (без расправе)
документ закључци  
24.  Информација о закључивању Меморандума о сарадњи између Министарства економије Црне Горе и Министарства трговине и индустрије Републике Косово у области контроле стратешких роба с Предлогом меморандума о сарадњи (без расправе)
документ закључци  
25.  Информација о преузетим активностима у вези са управљањем националним интернет доменом Црне Горе ".ме" (без расправе)
документ закључци  
26.  Информација о организацији Сеа Данце љетњег музичког фестивала у Будви за 2017. годину с Предлогом уговора о сарадњи на организацији Сеа Данце љетњег музичког фестивала у Будви (без расправе)
документ закључци  
27.  Извјештај о имплементацији Националне стратегије за транспозицију, имплементацију и примјену правне тековине ЕУ у области животне средине и климатских промјена с Акционим планом за период 2016-2020, за извјештајни период април - јун 2017. (без расправе)
документ закључци  
28.  Предлог за рјешавање сукоба надлежности између Управе за инспекцијске послове - Сектора заштите животне средине и простора - Одсјека инспекције заштите простора и Комуналне полиције Општине Бар (без расправе)
документ закључци  
29.  Предлог за рјешавање сукоба надлежности између Управе за инспекцијске послове - Сектора заштите ��ивотне средине и простора - Одсјека инспекције заштите простора и Комуналне полиције Општине Бар (без расправе)
документ закључци  
30.  Предлог за уступање на коришћење пословног простора Фонду пензијског и инвалидског осигурања Црне Горе у Општини Плав, без накнаде с Предлогом уговора о уступању на коришћење пословног простора, без накнаде (без расправе)
документ закључци  
31.  Предлог за измјену Закључка Владе Црне Горе, број: 07-1680, од 15. јуна 2017. године, са сједнице од 8. јуна 2017. године (без расправе)
документ закључци  
32.  Предлог за измјену Закључка Владе Црне Горе, број: 07-195, од 9. фебруара 2017. године, са сједнице од 2. фебруара 2017. године (без расправе)
документ закључци  
33.  Предлог за преусмјерење средстава с потрошачке јединице Министарство унутрашњих послова на потрошачку јединицу Министарство вањских послова (без расправе)
документ закључци  
ИИИ МАТЕРИЈАЛИ КОЈИ СУ ВЛАДИ ДОСТАВЉЕНИ РАДИ ДАВАЊА МИШЉЕЊА И САГЛАСНОСТИ 
34.  Правилник о измјенама и допунама Правилника о унутрашњој организацији систематизацији стручне службе Заштитника имовинско-правних интереса Црне Горе (без расправе)
документ закључци  
35.  Предлог за давање сагласности за исплату накнаде за Комисију за жалбе у поступку за повраћај имовинског права или обештећење, у складу са чланом 26 Закона о зарадама запослених у јавном сектору ("Службени лист ЦГ",бр. 16/16, 83/16 и 21/17)(без расправе)
документ закључци  
36.  Предлог за давање сагласности за извођење припремних радова већег обима за изградњу објеката од општег интереса - туристичког комплекса "Мамула" на локацији УПЕ 1 и УПЕ 2, у захвату Државне студије локације (ДСЛ) "Сектор 34", Општина ХН (без расправе)
документ закључци  
37.  Предлог за давање сагласности за давање у закуп на период од 5 година, уз могућност продужења, непокретности у својини Црне Горе, уписане у лист непокретности број 1457 КО Колашин, Општина Колашин (без расправе)
документ закључци  

НАПОМЕНА: Влада је одложила одлучивање о тачки 5 (Предлог статута акционарског друштва за услужне дјелатности у ваздушном саобраћају "Аеродроми Црне Горе") због дораде материјала у складу са сугестијама са сједнице.