Питајте Владу

35. СЈЕДНИЦА ВЛАДЕ ЦРНЕ ГОРЕ - 20.07.2017. ГОДИНЕ
И МАТЕРИЈАЛИ КОЈИ СУ ПРИПРЕМЉЕНИ У СКЛАДУ С ПРОГРАМОМ РАДА ВЛАДЕ
1. Информација о пожарима на територији Црне Горе у периоду од 1. до 18. јула 2017. године
документ закључци
2. Предлог закона о Пријестоници
документ
закључци
3. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о повластици на путовање лица са инвалидитетом
документ
закључци
4. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о социјалној и дјечјој заштити
документ
закључци

5. Предлог закона о измјени Закона о порезу на промет употребљаваних моторних возила, пловних објеката, ваздухоплова и летилица
документ
закључци

6. Предлог закона о измјени Закона о повраћају одузетих имовинских права и обештећењу
документ
закључци

7. Предлог закона о допуни Закона о заштити потрошача
документ
закључци

8. Предлог одлуке о допуни Статута акционарског друштва за услужне дјелатности у ваздушном саобраћају "Аеродроми Црне Горе"
документ
закључци

9. Четрнаести квартални извјештај о укупним активностима у оквиру процеса интеграције Црне Горе у Европску унију, за период април - јун 2017
документ
закључци
10. Други квартални извјештај о реализацији обавеза из Програма приступања Црне Горе Европској унији за период 2017-2018
документ
закључци
11. Информација о закључивању Меморандума о разумијевању између Министарства вањских послова Црне Горе и Министарства вањских послова Краљевине Норвешке о билатералној сарадњи на пројектима с Предлогом меморандума
документ
закључци
12. Предлог за измјену договора о развојној сарадњи Владе Црне Горе и Владе Савезне Републике Њемачке
документ
закључци
13. Информација о додјели концесије за Лучку услугу - лучка пилотажа у луци Котор и пилотажа у Бококоторском заливу
документ
закључци
14. Извјештај о реализацији Програма рада Владе Црне Горе за ИИ квартал 2017. године документ
закључци
15. Кадровска питања закључци
15.1 Предлог рјешења о постављењу секретара Министарства здравља
документ
15.2 Предлог рјешења о постављењу генералне директорице Директората за контролу квалитета здравствене заштите и развој људских ресурса у здравству у Министарству здравља
документ
15.3 Предлог рјешења о постављењу генералне директорице Директората за здравствену заштиту у Министарству здравља
документ
15.4 Предлог закључка о одређивању пуномоћника – представника државног капитала на редовној Скупштини акционара „Цастелло Монтенегро“ АД Пљевља
документ
15.5 Предлог рјешења о постављењу генералне директорице Директората за правну тековину ЕУ у Министарству европских послова
документ
15.6 Предлог закључка о одређивању пуномоћника – представника државног капитала на редовној Скупштини акционара "Нови дувански комбинат" АД Подгорица
документ
15.7 Предлог за именовање члана Савјета Агенције за надзор осигурања
документ
15.8 Предлог рјешења о разрјешењу три члана Управног одбора Универзитета Црне Горе
документ
15.9 Предлог рјешења о именовању три члана Управног одбора Универзитета Црне Горе
документ
ИИ МАТЕРИЈАЛИ КОЈИ СЕ ВЛАДИ ДОСТАВЉАЈУ С ПРЕДЛОГОМ ДА СЕ О ЊИМА НЕ РАСПРАВЉА
16. Предлог уредбе о измјени и допунама Уредбе о посебним захтјевима хигијене за производе животињског поријекла (без расправе)
документ закључци
17. Предлог одлуке о затварању Конзулата Црне Горе у Росарију – Република Аргентина (без расправе)
документ закључци
18. Предлог одлуке о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности у КО Требјешица у Општини Подгорица за потребе изградње аутопута Бар-Бољаре, дионица Смоковац-Матешево (без расправе)
документ закључци
19. Предлог одлуке о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности за реконструкцију магистралног пута Барски мост - Бијело Поље (без расправе)
документ закључци
20. Предлог одлуке о измјени Одлуке о давању шума у државној својини на коришћење продајом дрвета у дубећем стању, за 2017. годину (без расправе)
документ закључци
21. Предлог одлуке о продаји дрвних сортимената добијених сјечом стабала на траси, приступним путевима и стубним мјестима 400 КВ далековода Чево - Пљевља (без расправе)
документ закључци
22. Предлог одлуке о продаји дрвних сортимената добијених сјечом стабала на траси водозахвата, цјевовода и машинске зграде мале хидроелектране мХЕ "Муринска ријека" (без расправе)
документ закључци
23. Предлог одлуке о продаји дрвних сортимената добијених сјечом стабала на траси жичаре и ски стаза скијалишта "Колашин 1600" (без расправе)
документ закључци
24. Предлог одлуке о продаји дрвета из шумске културе у Грахову и њеном уређењу (проредне сјече) (без расправе)
документ закључци
25. Предлог уговора о пословно - техничкој сарадњи између Министарства одбране и Главног града Подгорица (без расправе)
документ закључци
26. Информација о приступању Црне Горе у пуноправно чланство Европској лабораторији за молекуларну биологију (ЕМБЛ) и Европској конференцији за молекуларну биологију (ЕМБЦ) (без расправе)
документ закључци
27. Предлог за уступање на коришћење, без накнаде, пословног простора Министарству европских послова с Предлогом уговора о уступању на коришћење, без накнаде, пословног простора (без расправе)
документ закључци
ИИИ МАТЕРИЈАЛИ КОЈИ СУ ВЛАДИ ДОСТАВЉЕНИ РАДИ ДАВАЊА МИШЉЕЊА И САГЛАСНОСТИ
28. Предлог мишљења на Иницијативу за покретање поступка за оцјену уставности одредбе члана 78 став 2 Закона о раду и одредбе члана 15 став 1 тачка 4 Закона о зарадама запослених у јавном сектору (без расправе)
документ закључци
29. Предлог за давање сагласности ЈЗУ Дом здравља Беране за давање у закуп стоматолошко - зуботехничких ординација (без расправе)
документ закључци
30. Предлог за давање сагласности за установљење права службености на и изнад површине земљишта у својини Црне Горе у Главном граду Подгорица у корист привредног друштва "Wас-импеx" д.о.о. из Подгорице с Предлогом уговора (без расправе)
документ закључци
31. Предлог за давање сагласности за установљење права службености на земљишту у својини ЦГ, у Општини Бар, за изградњу гравитационог колектора фекалне канализације - дијела инфраструктуре за одвођење отпадних вода на локацији Волујица (без расправе)
документ закључци
32. Питања и предлози
32.1 Предлог уредбе о повјеравању дијела послова Министарства одрживог развоја и туризма Инжењерској комори Црне Горе
документ закључци
32.2 Предлог споразума о доношењу локалног планског документа и Предлог одлуке о изради Детаљног урбанистичког плана "Агроиндустријска зона" у Подгорици
документ закључци
32.3 Предлог за разрјешење и именовање предсједника и чланова Комисјие за контролу државне помоћи
документ закључци
32.4 Предлог за измјену Закључка Владе Црне Горе, број: 08-300, од 25. фебруара 2016. године, са сједнице од 18. фебруара 2016. године
документ закључци