Питајте Владу

36. СЈЕДНИЦА ВЛАДЕ ЦРНЕ ГОРЕ - 27.07.2017. ГОДИНЕ
И МАТЕРИЈАЛИ КОЈИ СУ ВЛАДИ ДОСТАВЉЕНИ РАДИ РАСПРАВЕ
1. Предлог закона о превозу у друмском саобраћају с Извјештајем са јавне расправе документ закључци
2. Предлог закона о измјенама и допунама Царинског закона документ закључци
3. Предлог уредбе о критеријумима за утврђивање висине накнада и премија за остварене спортске резултате документ закључци
4. Пети полугодишњи извјештај о реализацији Акционог плана за 23. преговарачко поглавље – Правосуђе и темељна права за период јануар – јун 2017. с Другим полугодишњим извјештајем о реализацији Оперативног документа за спрјечавање корупције у областима од посебног ризика - Анекса Акционог плана за 23. преговарачко поглавље документ закључци
5. Пети полугодишњи извјештај о реализацији Акционог плана за 24. преговарачко поглавље – Правда, слобода и безбједност за период јануар – јун 2017. године документ закључци
6. Информација о пројекту "Црногорска привреда и НАТО" с Предлогом одлуке о образовању Координационог тијела за пружање подршке привредниим друштвима у остварењу економских бенефита чланства у НАТО-у и сарадње са појединачним НАТО чланицама документ закључци
7. Анализа стања путних прелаза на жељезничким пругама којима управља Жељезничка инфраструктура Црне Горе АД - Подгорица с предлогом мјера у циљу превенције несрећа документ закључци
8. Информација о активностима на припреми Програма истраживања и производње угљоводоника у подморју Црне Горе са Извјештајем о стратешкој процјени утицаја на животну средину и Предлогом програма истраживања и производње угљоводоника у подморју ЦГ документ закључци
9. Информација о Уговору о уступању неповратних финансијских средстава и одговорности између Државе Црне Горе и Црногорског електропреносног система А.Д. Подгорица с Предлогом уговора о уступању неповратних финансијских средстава и одговорности између Државе Црне Горе и Црногорског електропреносног система А.Д. Подгорица документ закључци
10. Информација о наплати пореског потраживања пореских обвезника "Ђурковић Цомпанy" д.о.о., "Марсхал Монтенегро Гроуп" д.о.о. и "Трготекстил" АД Никшић имовином пореског обвезника "Ђурковић Цомпанy" д.о.о. Никшић с Предлогом уговора о плаћању пореског дуга документ закључци
11. Информација о наплати дијела пореског потраживања имовином пореског обвезника "Wорк финдер" д.о.о. Подгорица с Предлогом уговора о плаћању дијела пореског дуга имовином пореског обвезника "Wорк финдер" д.о.о. Подгорица документ закључци
12. Информација о повраћају средстава Општини Бијело Поље по основу улагања у Спортску дворану "Никољац" и исплате дуговања бившим радницима "Прве Петољетке" АД Бијело Поље документ закључци
13. Информација о реализацији пројекта изградње фудбалског стадиона на Цетињу с Предлогом анекса 1 Уговора о реализацији пројекта изградње фудбалског стадиона на Цетињу документ закључци
14. Информација о потреби приступања Црне Горе потпорном фонду Савјета Европе - ЕУРИМАГЕС документ закључци
15. XИИ извјештај о спровођењу Стратегије за превенцију и сузбијање тероризма, прања новца и финансирања тероризма 2015-2018. и Акционог плана 2017-2018, за период јануар - јун 2017. године документ
16. Кадровска питања закључци
16.1. Предлог рјешења о именовању државне секретарке у Министарству културе документ
16.2 Предлог рјешења о разрјешењу државног секретара у Министарству економије документ
16.3 Предлог рјешења о постављењу секретара Министарства рада и социјалног старања документ
16.4 Предлог рјешења о постављењу генералног директора Директората за рад у Министарству рада и социјалног старања документ
16.5 Предлог рјешења о опозиву генералног конзула у Генералном конзулату Црне Горе у Минхену - Свезна Република Њемачка документ
16.6 Предлог рјешења о постављењу генералне директорице Генералног директората за НАТО и политику безбједности у Министарству вањских послова документ
16.7 Предлог рјешења о постављењу генералне директорице Генералног директората за економску и културну дипломатију у Министарству вањских послова документ
16.8 Предлог рјешења о постављењу генералног директора Генералног директората за билатералне послове у Министарству вањских послова документ
16.9 Предлог рјешења о постављењу генералног директора Генералног директората за мултилатералне послове у Министарству вањских послова документ
16.10 Предлог рјешења о постављењу генералног директора Генералног директората за конзуларне послове у Министарству вањских послова документ
16.11 Предлог рјешења о разрјешењу члана Преговарачке групе за вођење преговора о приступању Црне Горе Европској унији документ
16.12. Предлог рјешења о именовању члана Преговарачке групе за вођење преговора о приступању Црне Горе Европској унији документ
16.13 Предлог рјешења о постављењу генералне директорице Директората за односе са вјерским заједницама у Министарству за људска и мањинска права документ
16.14 Предлог за опозив изванредног и опуномоћеног амбасадора Црне Горе при Светој Столици и Сувереном Малтешком Реду, на резидентној основи, са сједиштем у Риму документ
16.15 Предлог рјешења о престанку мандата в.д. секретара Министарства здравља документ
16.16 Предлог рјешења о разрјешењу и именовању седам чланова Скупштине Института за стандардизацију Црне Горе документ
16.17 Предлог рјешења о разрјешењу једног члана и именовању два члана Управног одбора Института за стандардизацију Црне Горе документ
16.18 Предлог рјешења о престанку мандата генералног директора Директората за водопривреду у Министарству пољопривреде и руралног развоја документ
16.19 Предлог рјешења о престанку мандата начелника Одјељења за војно обавјештајне и безбједносне послове у Министарству одбране документ
16.20 Предлог рјешења о постављењу начелника Одјељења за војно обавјештајне и безбједносне послове у Министарству одбране документ
16.21 Предлог рјешења о одређивању в.д. помоћника директора Управе за инспекцијске послове документ
16.22 Предлог рјешења о разрјешењу директора Јавне установе Народни музеј Црне Горе документ
16.23 Предлог рјешења о именовању директорице Јавне установе Народни музеј Црне Горе документ
16.24 Предлог рјешења о именовању Координационалног тима за заштиту и спашавање документ
16.25 Предлог рјешења о именовању Оперативног штаба за заштиту и спашавање документ
16.26 Предлог за разрјешење чланова Одбора директора Поште Црне Горе АД документ
16.27 Предлог за именовање чланова Одбора директора Пошта Црне Горе АД документ
ИИ МАТЕРИЈАЛИ КОЈИ СЕ ВЛАДИ ДОСТАВЉАЈУ С ПРЕДЛОГОМ ДА СЕ О ЊИМА НЕ РАСПРАВЉА
17. Предлог закона о потврђивању Париског споразума (без расправе) документ закључци
18. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Црне Горе и Владе Републике Кипар о сарадњи у области борбе против тероризма, организованог криминала, неовлашћеног стављања у промет опојних дрога, психотропних супстанци и прекурсора, илегалних миграција и других кривичних дјела(без расправе) документ закључци
19. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Црне Горе и Владе Републике Азербејџан о реадмисији (враћању и прихватању) лица која су без дозволе боравка (без расправе) документ закључци
20. Предлог одлуке о упућивању припадника полиције у Мировну мисију Уједињених нација у Авганистану (УНАМА) (без расправе) документ закључци
21. Предлог одлуке о продаји дрвних сортимената (без расправе) документ закључци
22. Предлог одлуке о давању шума у државној својини на коришћење продајом дрвета у дубећем стању (санитарна сјеча) (без расправе) документ закључци
23. Предлог одлуке о давању претходне сагласности Главном граду Подгорица за размјену непокретности са Стамбеном задругом здравствених радника Црне Горе "Здравство" (без расправе) документ закључци
24. Предлог одлуке о давању претходне сагласности Главном граду Подгорица за отуђење непокретности (без расправе) документ закључци
25. Предлог одлуке о давању претходне сагласности Пријестоници Цетиње за отуђење непокретности (без расправе) документ закључци
26. Предлог одлуке о давању претходне сагласности Општини Никшић за отуђење непокретности (без расправе) документ закључци
27. Предлог основе за вођење преговора и закључивање Протокола о сарадњи између Комисије за нестала лица Владе Црне Горе и Повјеренства Владе Републике Хрватске за заточене и нестале особе с Предлогом протокола (без расправе) документ закључци
28. Предлог концесионог акта за давање концесије за коришћење минералне воде са изворишта "Чеоче", Општина Бијело Поље, за флаширање, односно паковање или допремање воде у комерцијалне сврхе с Предлогом уговора о концесији (без расправе) документ закључци
29. Информација о уговору о пословној сарадњи Министарства пољопривреде и руралног развоја и Инвестиционо - развојног фонда Црне Горе АД с Предлогом уговора (без расправе) документ закључци
30. Информација о рјешавању преосталих потраживања кооперанта мљекаре "НИКА" д.о.о. (без расправе) документ закључци
31. Информација о недостајућим средствима и начину њиховог обезбјеђивања за потребе Акредитационог тијела Црне Горе документ закључци
32. Информација о понуди за право прече куповине непокретности на подручју Националног парка "Скадарско језеро" (без расправе) документ закључци
33. Извјештај о спровођењу Националног плана акције за дјецу (НПАД) 2013-2017. године, у 2016. години (без расправе) документ закључци
34. Полугодишњи извјештај (2017) о реализацији мјера из Акционог плана за имплементацију Стратегије развоја система јавних набавки за период 2016-2020 (без расправе) документ закључци
35. Извјештај о раду Државне комисије за контролу поступака јавних набавки у 2016. години (без расправе) документ закључци
36. Извјештај о раду и Финансијски извјештај Агенције за цивилно ваздухопловство за 2016. годину са Извјештајем независног ревизора о извршеној ревизији финансијских исказа за 2016. годину (без расправе) документ закључци
37. Извјештај о раду и финансијском пословању Поште Црне Горе АД Подгорица за 2016. годину са Извјештајем независног ревизора (без расправе) документ закључци
38. Извјештај о раду комисија за процјену вриједности непокретности у државној својини са предлогом за давање сагласности за исплату чланова комисије – процјенитеља, судских вјештака (без расправе) документ закључци
39. Предлог правилника о измјенама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији Дирекције за заштиту тајних података (без расправе) документ закључци
40. Предлог за измјену Закључка Владе Црне Горе, број: 07-1639, од 8. јуна 2017. године, са сједнице од 1. јуна 2017. године (без расправе) документ закључци
41. Предлог за обезбјеђење средстава из Текуће буџетске резерве за финансијску помоћ Општини Улцињ (без расправе) документ закључци
42. Предлог за обезбјеђење средстава из Текуће буџетске резерве за финансијску подршку Пријестоници Цетиње за реализацију експропријација непокретности (без расправе) документ закључци
43. Предлог за преусмјерење средстава с потрошачке јединице Министарство спорта на потрошачку јединицу Фонд за здраствено осигурање Црне Горе (без расправе) документ закључци
ИИИ МАТЕРИЈАЛИ КОЈИ СУ ВЛАДИ ДОСТАВЉЕНИ РАДИ ДАВАЊА МИШЉЕЊА И САГЛАСНОСТИ
44. Предлог мишљења на Иницијативу за покретање поступка за оцјену уставности и законитости одредбе члана 37а Закона о безбједности саобраћаја на путевима ("Службени лист ЦГ", бр. 33/12 и 58/14), коју је поднио Ријад Шаркиновић, из Подгорице (без расправе) документ закључци
45. Предлог мишљења на Иницијативу за покретање поступка за оцјену уставности одредбе члана 78а Закона о измјенама и допунама Закона о јавним извршитељима ("Службени лист ЦГ", број 22/17), коју је поднијела Комора јавних извршитеља Црне Горе, коју заступа проф. др Благота Митрић, из Подгорице (без расправе) документ закључци
46. Предлог мишљења на Предлог за оцјену уставности одредбе члана 1 став 2 тачка 2 Закона о измјенама и допунама Закона о слободном приступу информацијама ("Службени лист ЦГ", број 30/17), који су поднијели посланици: Алекса Бечић, Миодраг Лекић, Ранко Кривокапић, Срђан Милић и Дритан Абазовић (без расправе) документ закључци
47. Правилник о измјенама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији Вишег суда за прекршаје Црне Горе (без расправе) документ закључци
48. Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији Јавне установе Библиотека за слијепе Црне Горе (без расправе) документ закључци
49. Одлука бр. 0203-2742/5-1 од 10.07.2017. године о објављивању јавног позива за закуп/коришћење обале у циљу реализације пројекта изградње и опремања друге фазе изграђеног купалишта у складу са планским документима, у ХН, у насељу Топла(без расправе) документ закључци
50. Предлог за давање сагласности за извођење припремних радова већег обима за изградњу објеката од општег интереса - реконструкцију пута Цетиње - Ловћен - Крстац, у складу са Просторно- урбанистичким планом Пријестонице Цетиње и поставкама Просторног плана Црне Горе до 2020. године, инвеститора Министарства саобраћаја и поморства - Дирекције за саобраћај, Подгорица (без расправе) документ закључци
51. Предлог за давање сагласности ЈУ ОШ "Бошко Стругар" из Улциња за давање у закуп на период од годину дана земљишта површине 2059 м² уписаног у лист непокретности број 3143 КО Улцињ, катастарске парцеле број 2379/2 у својини Црне Горе, са почетном цијеном закупа од 2000 еура у сврху паркинга (без расправе)
документ закључци
52. Предлог за давање сагласности ЈУ ОШ "Браћа Лабудовић" из Никшића за давање у закуп до 10. јуна 2018. године фискултурне сале површине 345 м² уписане у лист непокретности број 267 КО Рубежа, Општина Никшић, катастарске парцеле број 1442, у својини Црне Горе, по почетној цијени од 10 еура по сату (без расправе) документ закључци
53. Предлог за давање сагласности ЈПУ "Радост" из Котора за давање у закуп на период од пет година просторије површине 100 м² уписане у лист непокретности број 120 КО Прчањ И, Општина Котор, катастарске парцеле број 461/3 у својини Црне Горе по почетној цијени од 250 еура мјесечно (без расправе) документ закључци
54. Предлог за давање сагласности ЈУ ОШ "Милан Вукотић" из Подгорице за давање у закуп на период до краја наставне 2017/2018. године фискултурне сале површине 224 м² уписане у лист непокретности број 2479 КО Голубовци, катастарске парцеле број 12964 у својини Црне Горе са почетном цијеном од 10 еура по сату (без расправе) документ закључци
55. Предлог за давање сагласности ЈУ ОШ "Оријенски батаљон" из Херцег Новог за давање у закуп на период од двије наставне године школске (ђачке) кухиње површине 115 м² уписане у лист непокретности број 237 КО Бијела, Општина Херцег Нови, катастарске парцеле број 886 и школске (ђачке) кухиње површине 37 м² уписане у лист непокретности број 678 КО Баошићи, Општина Херцег Нови, катастарске парцеле број 731/1 у својини Црне Горе са почетном цијеном од 550 еура мјесечно (без расправе) документ закључци
56. Предлог за давање сагласности ЈУ ОШ "Ристан Павловић" из Пљеваља за давање у закуп на период до 31. децембра 2017. године пословних простора за обављање стоматолошке амбуланте површине 36 м² и фискултурне сале површине 305 м² уписаних у лист непокретности број 383 КО Пљевља, Општина Пљевља, катастарске парцеле број 93 у својини Црне Горе (без расправе) документ закључци
57. Захтјев за давање сагласности Владе за покретање поступка продаје моторног чамца "Фенул", регистарских ознака ПЧ - 21 (без расправе) документ закључци
58. Захтјев за давање сагласности Владе у складу са чланом 26 Закона о зарадама запослених у јавном сектору ("Службени лист ЦГ", бр. 16/16, 83/16 и 21/17) и члана 4 Одлуке о критеријумима за утврђивање висине накнаде за рад члана радног тијела или другог облика рада ("Службени лист ЦГ", бр. 26/12, 34/12 и 27/13) (без расправе) документ закључци
59. Питања и предлози
59.1 Информација у вези реализације Уговора о концесији на основу енергетске дозволе за изградњу мале хидроелектране "Раштак" на водотоку Раштак с Предлогом анекса број 2 Уговора о концесији на основу енергетске дозволе за изградњу мале хидроелектране "Раштак" документ закључци
59.2 Предлог за преусмјерење средстава с потрошачке јединице Резерве на потрошачку јединицу Министарство унутрашњих послова документ закључци
59.3 Предлог одлуке о престанку важења Одлуке о образовању Координационог тима за управљање у ванредним ситуацијама документ закључци
59.4 Предлог закључка о коришћењу годишњих одмора у Влади Црне Горе, министарствима и другим органима управе у 2017. години документ закључци
59.5 Предлог за измјену Закључка Владе Црне Горе, број: 07-1869, са сједнице од 22. јуна 2017. године документ закључци
59.6 Предлог одлуке о измјенама Статута друштва са ограниченом одговорношћу "Монте пут" Подгорица документ закључци
59.7 Информација о јединицама за имплементацију пројеката за праћење кредитних аранжмана са Европском инвестиционом банком (Санација путева и обилазнице градова) и Европском банком за реконструкцију и развој (Унапређење локалне путне инфраструктуре) документ закључци
59.8 Информација о реализацији Јавног позива за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини на територији Општине Улцињ, КО Шас документ закључци