Питајте Владу

38. СЈЕДНИЦА ВЛАДЕ ЦРНЕ ГОРЕ - 31.08.2017. ГОДИНЕ
И МАТЕРИЈАЛИ КОЈИ СУ ВЛАДИ ДОСТАВЉЕНИ РАДИ РАСПРАВЕ
1. Предлог закона о планирању простора и изградњи објеката с Извјештајем са јавне расправе документ
закључци
2. Предлог одлуке о додатку на основну зараду за обављање послова на одређеним радним мјестима документ
закључци
3. Информација о утврђивању износа за рјешавање стамбених потреба запослених у култури с Предлогом споразума документ
закључци
4. Информација о реализацији Уговора о закупу земљишта и изградњи вјетроелектране на локалитету Можура с Предлогом уговора о преносу удјела документ
закључци

5. Информација о припреми Програма економских реформи за Црну Гору за период 2018-2020. година с Предлогом одлуке о образовању радног тима за припрему Програма економских реформи за Црну Гору за период 2018 - 2020. година документ
закључци

6. Информација о реализацији Програма стручног оспособљавања лица са стеченим високим образовањем и броју корисника који су наставили радни ангажман документ
закључци

7. Информација о откупу јагњади и инструкција о евиденцијама откупа и плаћања ПДВ-а за 2017. годину документ
закључци

8. Извјештај о реализацији Стратегије за борбу против трговине људима и Акционог плана за период 1. јануар - 30. јун 2017. године документ
закључци

9. Предлог за давање сагласности на Предлог одредбе Статута општине Тузи у оквиру Главног града којом се уређује празник Општине документ
закључци
10. Предлог за давање сагласности за куповину непокретности из посједовног листа број 127 КО Тутићи, Општина Мојковац, у поступку оглашавања продаје непокретности пред Привредним судом Црне Горе документ
закључци
11. Предлог за давање сагласности за исплату надокнаде за Комисију за расподјелу дијела прихода од игара на срећу у складу са чланом 26 Закона о зарадама запослених у јавном сектору („Службени лист ЦГ“, бр. 16/16, 83/16, 21/17 и 42/17), чланом 78а Закона о играма на срећу („Службени лист ЦГ“, бр. 52/04, 13/07, 73/10, 40/11, 61/13 и 37/17) и чланом 10 Уредбе о критеријумима за утврђивање корисника и начину расподјеле дијела прихода од игара на срећу („Службени лист ЦГ“, бр. 42/11 и 37/17) документ
закључци
12. Кадровска питања
закључци
12.1 Предлог рјешења о именовању државне секретарке у Министарству европских послова документ
12.2 Предлог закључка о давању сагласности за именовање директора Управе поморске сигурности
документ
12.3 Предлог рјешења о именовању члана Савјета Јавне установе Народни музеј Црне Горе документ
12.4 Предлог рјешења о разрјешењу Управног одбора Центра за посредовање документ
12.5 Предлог рјешења о именовању Управног одбора Центра за посредовање документ
12.6 Предлог рјешења о одређивању в.д. помоћника директора Управе за инспекцијске послове документ
12.7 Предлог рјешења о одређивању в.д. секретара Секретаријата за развојне пројекте документ
ИИ МАТЕРИЈАЛИ КОЈИ СЕ ВЛАДИ ДОСТАВЉАЈУ С ПРЕДЛОГОМ ДА СЕ О ЊИМА НЕ РАСПРАВЉА
13. Предлог одлуке о упућивању припадника полиције у Мировну мисију Уједињених нација на Кипру (УНФЦYП)
документ
закључци
14. Предлог одлуке о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности за одлагање вишка материјала у КО Лијева Ријека и КО Лопате у Главном граду Подгорица за потребе изградње аутопута Бар-Бољаре, дионица Смоковац-Матешево документ
закључци
15. Предлог одлуке о измјени Статута Поште Црне Горе АД Подгорица документ
закључци
16. Предлог одлуке о допуни Одлуке о привременом ограничењу извоза одређених дрвних сортимената документ закључци
17. Информација о захтјевима за помоћ у техничком дрвету с предлогом за додјелу помоћи документ закључци
18. Предлог основе за вођење преговора и закључивање Споразума између Владе Црне Горе и Владе Републике Индонезије о укидању виза за носиоце дипломатских и службених пасоша с Предлогом споразума документ закључци
19. Предлог правилника о измјенама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Стручне службе Фонда пензијског и инвалидског осигурања Црне Горе документ закључци
20. Предлог за измјене и допуну Закључка Владе Црне Горе, број: 07-901, од 13. априла 2017. године, са сједнице од 6. априла 2017. године
документ закључци

ИИИ МАТЕРИЈАЛИ КОЈИ СУ ВЛАДИ ДОСТАВЉЕНИ РАДИ ДАВАЊА МИШЉЕЊА И САГЛАСНОСТИ
21. Предлог за давање сагласности за куповину непокретности - пословног простора површине 212 м² са припадајућим земљиштем, површине 1.918 м², све уписано на катастарској парцели број 2140/1, у листу непокретности број 245 КО Главица, Општина Даниловград с Предлогом уговора документ закључци
22. Питања и предлози