Питајте Владу

40. СЈЕДНИЦА ВЛАДЕ ЦРНЕ ГОРЕ - 14.09.2017. ГОДИНЕ
И МАТЕРИЈАЛИ КОЈИ СУ ПРИПРЕМЉЕНИ У СКЛАДУ С ПРОГРАМОМ РАДА ВЛАДЕ
1. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о Централној банци Црне Горе
документ
закључци
2. Предлог закона о измјенама Закона о текућим и капиталним пословима са иностранством
документ
закључци
3. Седми полугодишњи извјештај о укупним активностима у оквиру процеса интеграције Црне Горе у Европску унију за период јануар - јун 2017.
документ
закључци
4. Информација о потреби потписивања Конвенције Савјета Европе против трговине људским органима
документ
закључци

5. Информација о утврђивању предлога листе од три кандидата за избор судије Европског суда за људска права
документ
закључци

6. Информација о задужењу код Њемачке банке за развој (КфW), за потребе Главног града Подгорица, у вези са реализацијом пројекта "Сакупљање и пречишћавање отпадних вода у Подгорици, фаза И" с предлозима уговора
документ
закључци

7. Извјештај о реализованим активностима програма хитних мјера за рјешавање техничких проблема у водоснабдијевању градског подручја општине Жабљак до 6. 8. 2017. године с Предлогом за наставак мјера за рјешавање техничких проблема у водоснабдијевању
документ
закључци

8. Информација о реализацији пројекта првог Центра изврсности у Црној Гори "Центар изврсности у биоинформатици (БИО-ИЦТ) - Реализација пројекта "Високо образовање и истраживање за иновације и конкурентност Црне Горе - (ИНВО)"
документ
закључци

9. Предлог за обезбјеђење средстава из Текуће буџетске резерве за потребе Министарства вањских послова
документ
закључци
10. Кадровска питања
закључци
10.1 Предлог рјешења о престанку мандата в.д. генералног директора Директората за финансирање и уговарање средстава ЕУ помоћи и о одређивању в.д. генералног директора Директората за финансирање и уговарање средстава ЕУ помоћи у Министарству финансија
документ
10.2 Предлог рјешења о престанку мандата генералне директорице Директората за ЕУ интеграције и међународну сарадњу у Министарству одрживог развоја и туризма
документ
10.3 Предлог закључка о одређивању пуномоћника – представника државног капитала на ванредној Скупштини акционара "Црногорска пловидба" АД Котор
документ
10.4 Предлог рјешења о постављењу генералне директорице Директората за електронску управу и информатичку безбједност у Министарству јавне управе
документ
10.5 Предлог рјешења о разрјешењу Савјета за управљање природним и културно – историјским подручјем Котора
документ
10.6 Предлог рјешења о именовању Савјета за управљање природним и културно – историјским подручјем Котора
документ
10.7 Предлог рјешења о разрјешењу Савјета Јавне установе Поморски музеј Црне Горе
документ
10.8 Предлог рјешења о именовању Савјета Јавне установе Поморски музеј Црне Горе
документ
10.9 Предлог рјешења о именовању директора Јавне установе Филмски центар Црне Горе
документ
10.10 Предлог рјешења о разрјешењу привременог савјета Јавне установе Филмски центар Црне Горе
документ
10.11 Предлог рјешења о именовању Савјета Јавне установе Филмски центар Црне Горе
документ
10.12 Предлог рјешења о одређивању в.д. генералног директора Директората за међународну сарадњу и хармонизацију прописа у Министарству здравља
документ
10.13 Предлог рјешења о одређивању в.д. генералног директора Директората за јавно здравље и програмску здравствену заштиту у Министарству здравља
документ
ИИ МАТЕРИЈАЛИ КОЈИ СЕ ВЛАДИ ДОСТАВЉАЈУ С ПРЕДЛОГОМ ДА СЕ О ЊИМА НЕ РАСПРАВЉА
11. Предлог одлуке о накнади Одбору директора Друштва са ограниченом одговорношћу "Црногорски оператор тржишта електричне енергије - Подгорица" (без расправе)
документ закључци
12. Предлог одлуке о објављивању Споразума између Владе Црне Горе и Владе Републике Словеније о сарадњи у областима културе и образовања (без расправе)
документ закључци
13. Предлог споразума о донацији између Министарства одбране Црне Горе и Амбасаде Сједињених Америчких Држава, Канцеларије за одбрамбену сарадњу (без расправе)
документ закључци
14. Предлог споразума о поклону и Предлог мандатног споразума између Савезног министарства одбране Савезне Републике Њемачке и Министарства одбране Црне Горе о донацији шест лако-оклопљених возила за потребе Војске Црне Горе (без расправе)
документ закључци
15. Предлог основе за вођење преговора и закључивање Споразума о сарадњи у области туризма између Владе Црне Горе и Владе Краљевине Мароко с Предлогом споразума (без расправе)
документ закључци
16. Програмски документ Организације Уједињених нација за индустријски развој (УНИДО) - стратешки оквир за инклузивни и одрживи индустријски развој Црне Горе 2017-2021. (без расправе)
документ закључци
17. Информација о закључењу Меморандума о разумијевању о билатералним консултацијама између Министарства вањских послова Црне Горе и Министарства вањских послова Државе Палестине с Предлогом меморандума (без расправе)
документ закључци
18. Информација о понуди за право прече куповине непокретности у својини Дарка Бабића из Цетиња (без расправе)
документ закључци
19. Информација о понуди за право прече куповине непокретности у својини Миодрага Аџића из Цетиња (без расправе)
документ закључци
20. Информација о исплати накнада за рад комисија у складу са чланом 26 став 5 Закона о зарадама запослених у јавном сектору ("Службени лист ЦГ", бр.16/16, 83/16 и 21/17) (без расправе)
документ закључци
21. Извјештај о преговорима између делегације Црне Горе и Румуније у вези са закључивањем Административног споразума за спровођење Споразума између Црне Горе и Румуније о социјалном осигурању с Предлогом административног споразума (без расправе)
документ закључци
22. Предлог правилника о измјенама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији Министарства пољопривреде и руралног развоја (без расправе)
документ закључци
23. Предлог правилника о измјенама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији Министарства јавне управе (без расправе)
документ закључци
ИИИ МАТЕРИЈАЛИ КОЈИ СУ ВЛАДИ ДОСТАВЉЕНИ РАДИ ДАВАЊА МИШЉЕЊА И САГЛАСНОСТИ
24. Предлог за давање сагласности ЈУ Гимназија "25. мај" из Тузи за давање у закуп на период од три године пословног простора површине 25 м² за потребе ђачке кухиње уписане у лист непокретности број 1825 КО Тузи, у својини Црне Горе (без расправе)
документ закључци
25. Предлог за давање сагласности ЈУ ОШ "Дашо Павичић" из Херцег Новог за давање у закуп на период од двије наставне године дијела школског хола површине од 25 м² и простора површине од 7 м² у комерцијалне сврхе и рада школске кухиње (без расправе)
документ закључци
26. Предлог за давање сагласности ЈУ ОШ "Никола Ђурковић" из Котора за давање у закуп на период од четири године фискултурне сале површине 288 м², дијела школског хола површине 8 м² за потребе продаје школског доручка (без расправе)
документ закључци
27. Предлог за давање сагласности за израду измјена и допуна Детаљног урбанистичког плана "Доњи Радовићи центар", Општина Тиват, у складу са чланом 53а Закона о уређењу простора и изградњи објеката (без расправе)
документ закључци
28. Предлог за давање сагласности за израду измјена и допуна Детаљног урбанистичког плана "Голф и Доњи Радовићи запад", Општина Тиват, у складу са чланом 53а Закона о уређењу простора и изградњи објеката (без расправе)
документ закључци
29. Предлог за давање сагласности за продају непокретности - катастарске парцеле број 2514/14, површине 438 м², евидентиране у ЛН бр. 1879 КО Рожаје, Општина Рожаје, у власништву Црне Горе, субјект располагања Влада Црне Горе (без расправе)
документ закључци
30. Предлог за давање сагласности у складу са чланом 29 став 1 Закона о државној имовини и чланом 93 став 1 алинеја 2а Закона о уређењу простора и изградњи објеката, за грађење на свом дијелу урбанистичке парцеле, у корист Госпић Лидије (без расправе)
документ закључци
31. Предлог за давање сагласности за привремено уступање на коришћење путничког моторног возила "Опел Астра", регистарских ознака ПГ МН 715, Министарству унутрашњих послова (без расправе)
документ закључци
32. Питања и предлози
32.1 Предлог за измјену Закључка Владе Црне Горе, број: 07 -2208, од 7. септембра 2017. године, са сједнице од 31. августа 2017. године
документ закључци
32.2 Информација о намјени и начину коришћења авиона за аеро-фото снимање "ЦЕССНА 421Б" у власништву Владе Црне Горе
документ закључци