Pitajte Vladu

46. SJEDNICA VLADE CRNE GORE - 26.10.2017. GODINE
I MATERIJALI KOJI SU PRIPREMLJENI U SKLADU S PROGRAMOM RADA VLADE
1. Predlog zakona o tržištu kapitala s Izvještajem sa javne rasprave
dokument
2. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između potpisnica Sjevernoatlantskog ugovora o saradnji u vezi atomskih podataka sa Tajnim tehničkim aneksom Sporazuma između potpisnica Sjevernoatlantskog ugovora o saradnji u vezi atomskih podataka
dokument
3. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između potpisnica Sjevernoatlantskog ugovora o bezbjednosti podataka
dokument
4. Predlog zakona o potvrđivanju Protokola kojim se mijenja i dopunjava Bezbjednosni aneks Sporazuma između potpisnica Sjevernoatlantskog ugovora o saradnji u vezi atomskih podataka
dokument


5. Predlog zakona o potvrđivanju NATO sporazuma o saopštavanju tehničkih podataka u odbrambene svrhe
dokument


6. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma za uzajamnu zaštitu tajnosti izuma koji se odnose na odbranu i za koje su podnesene prijave patenata
dokument


7. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između strana Sjevernoatlantskog ugovora o pravnom položaju njihovih snaga
dokument


8. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o pravnom položaju Organizacije Sjevernoatlantskog ugovora, nacionalnih predstavnika i međunarodnog osoblja
dokument


9. Predlog zakona o potvrđivanju Protokola o pravnom položaju međunarodnih vojnih komandi uspostavljenih na osnovu Sjevernoatlantskog ugovora
dokument
10. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o pravnom položaju misija i predstavnika trećih država pri Organizaciji Sjevernoatlantskog ugovora
dokument
11. Informacija o Dodatku Finansijskog sporazuma između Vlade Crne Gore i Evropske komisije o Godišnjem akcijskom programu za Crnu Goru za 2015. godinu
dokument
12. Informacija o primjeni odluka Savjeta ministara Energetske zajednice u odnosu na primjenu Zakona o integrisanom sprječavanju i kontroli zagađivanja životne sredine
dokument
13. Informacija o polaznim osnovama za pregovore sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD) za realizaciju tri projekta rekonstrukcije magistralnih puteva u Crnoj Gori i Nacrt pregleda uslova za Ugovor o zajmu
dokument
14. Informacija o oglašavanju suvišnim motornih i priključnih vozila, radnih mašina i vozila specijalne namjene koje koriste Ministarstvo odbrane i Vojska Crne Gore
dokument
15. Kadrovska pitanja
15.1 Predlog za opoziv izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Crne Gore u Republici Rumuniji, na rezidentnoj osnovi, sa sjedištem u Bukureštu
dokument
15.2 Predlog za opoziv izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Crne Gore u Republici Moldaviji, na nerezidentnoj osnovi, sa sjedištem u Bukureštu
dokument
15.3 Predlog rješenja o imenovanju stalnog predstavnika Crne Gore pri Programu Ujedinjenih nacija za zaštitu životne sredine (UNEP) i drugim organizacijama UN sistema, na nerezidentnoj osnovi, sa sjedištem u Ženevi
dokument
15.4 Predlog rješenja o postavljenju generalne direktorice Direktorata za rudarstvo i geološka istraživanja u Ministarstvu ekonomije
dokument
15.5 Predlog rješenja o postavljenju generalne direktorice Direktorata za unutrašnje tržište i konkurenciju u Ministarstvu ekonomije
dokument
15.6 Predlog rješenja o postavljenju generalne direktorice Direktorata za elektronske komunikacije, poštansku djelatnost i radio spektar u Ministarstvu ekonomije
dokument
15.7 Predlog rješenja o postavljenju generalnog direktora Direktorata za energetsku efikasnost u Ministarstvu ekonomije
dokument
15.8 Predlog rješenja o postavljenju generalnog direktora Direktorata za transformaciju i inevsticije u Ministarstvu ekonomije
dokument
15.9 Predlog rješenja o postavljenju generalnog direktora Direktorata za razvoj u Ministarstvu ekonomije
dokument
15.10 Predlog rješenja o razrješenju i imenovanju člana Savjeta Agencije za civilno vazduhoplovsto
15.11 Predlog rješenja o razrješenju glavnog političkog savjetnika predsjednika Vlade Crne Gore
dokument
15.12  Predlog rješenja o razrješenju člana Komisije za kadrovska i administrativna pitanja i Komisije za politički sistem, unutrašnju i vanjsku politiku i o imenovanju člana Komisije za kadrovska i administrativna pitanja
dokument    
15.13  Predlog rješenja o imenovanju Komisije za rangiranje kandidata za člana Odbora Regulatorne agencije za energetiku
dokument    
15.14  Predlog zaključka o određivanju punomoćnika – predstavnika državnog kapitala na vanrednoj Skupštini akcionara HTP "Ulcinjska rivijera" AD Ulcinj
     
15.15  Predlog rješenja o razrješenju i imenovanju članova Odbora direktora društva sa ograničenom odgovornošću "Centar za ekotoksikološka ispitivanja" - Podgorica
dokument    
II MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU S PREDLOGOM DA SE O NJIMA NE RASPRAVLJA 
16.  Predlog odluke o objavljivanju Sporazuma između Crne Gore i Republike Argentine o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša (bez rasprave)
dokument    
17.  Predlog odluke o objavljivanju Protokola o izmjenama i dopunama Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata o međusobnom oslobađanju nosilaca diplomatskih i službenih pasoša od ulaznih viza (bez rasprave)
dokument    
18.  Predlog odluke o produženju roka na eksploataciju nemetalične mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena iz ležišta "Rudine" (Nalježići), opština Kotor s Predlogom aneksa 3 Ugovora o koncesiji (bez rasprave)
dokument    
19.  Informacija o pripremi javnog oglasa za dostavljanje ponuda za dodjelu ugovora o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena (vulkaniti) "Bistrica", Opština Berane (bez rasprave)
dokument    
20.  Informacija o predlozima ugovora koji se realizuju u okviru druge faze "Programa energetske efikasnosti u javnim zgradama" s predlozima ugovora (bez rasprave)
dokument    
21.  Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva finansija (bez rasprave)
dokument    
22.  Predlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore (bez rasprave)
dokument    
23.  Predlog platforme za učešće ministra evropskih poslova Aleksandra Andrije Pejovića na međunarodnoj konferenciji "Finansiranje strategije EU za Jadransko - jonsku regiju (EUSAIR)", 27. i 28. oktobra 2017. godine, Ćezenatiko, Italija (bez rasprave)
dokument    
24.  Predlog platforme za posjetu ministra evropskih poslova Aleksandra Andrije Pejovića Ujedinjenom Kraljevstvu, 30. i 31. oktobra 2017. godine, London (bez rasprave)
dokument    
25.  Predlog platforme za zvaničnu posjetu ministra vanjskih poslova prof. dr Srđana Darmanovića Republici Azerbejdžan, od 1. do 3. novembra 2017. godine (bez rasprave)
dokument    
26.  Predlog platforme za učešće crnogorske delegacije na X sastanku Pododbora - Poljoprivreda i ribarstvo, Brisel, 6. novembra 2017. godine (bez rasprave)
dokument    
27.  Predlog za preusmjerenje sredstava s Ministarstva finansija na Zavod za statistiku (bez rasprave)
dokument    
28.  Predlog za preusmjerenje sredstava (bez rasprave)
dokument    
III MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI DAVANJA MIŠLJENJA I SAGLASNOSTI
29.  Predlog mišljenja na Inicijativu za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti odredbe člana 48a stav 1 Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru ("Službeni list CG", br. 16/16, 83/16, 21/17 i 42/17), koju je podnijela Ljiljana Perović (bez rasprave)
dokument    
30.  Odluka o zaradama zaposlenih u DOO "Autobuska stanica" Tivat (bez rasprave)
dokument    
31.  Predlog za davanje saglasnosti za prodaju drveta u dubećem stanju u NP Durmitor, NP Prokletije i NP Biogradska gora (bez rasprave)
dokument    
32.  Predlog za davanje saglasnosti za prodaju drveta u dubećem stanju i na šumskom putu, stanovnicima u ruralnim područjima NP Durmitor (bez rasprave)
dokument    
33.  Predlog za davanje saglasnosti JU OŠ "Boško Buha" iz Pljevalja za davanje u zakup prostorija upisanih u list nepokretnosti broj 3367 KO Pljevlja u svojini Crne Gore (bez rasprave)
dokument    
34.  Predlog za davanje saglasnosti Domu zdravlja Rožaje za ustupanje u trajno vlasništvo medicinskog aparata Hiteroskop Kliničkom centru Crne Gore (bez rasprave)
dokument    
35.  Predlog za davanje saglasnosti u skladu sa članom 29 stav 1 Zakona o državnoj imovini i članom 93 stav 1 alineja 2a Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata, za građenje na svom dijelu urbanističke parcele u korist Vahid Katane (bez rasprave)
dokument    
36.  Pitanja i predlozi      
36.1  Predlog za izmjenu i dopunu Zaključka Vlade Crne Gore, broj: 07-901, od 13. aprila 2017. godine, sa sjednice od 6. aprila 2017. godine
dokument    
36.2  Predlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Prijestonici Cetinje za otuđenje nepokretnosti
dokument    

NAPOMENA: Materijal za tačku 15.10 (Predlog rješenja o razrješenju i imenovanju člana Savjeta Agencije za civilno vazduhoplovsto) i tačku 15.14 (Predlog zaključka o određivanju punomoćnika – predstavnika državnog kapitala na vanrednoj Skupštini akcionara HTP "Ulcinjska rivijera" AD Ulcinj) biće objavljen zajedno sa zaključcima.