Pitajte Vladu

47. SJEDNICA VLADE CRNE GORE - 02.11.2017. GODINE
I MATERIJALI KOJI SU PRIPREMLJENI U SKLADU S PROGRAMOM RADA VLADE
1. Godišnji program razvoja Prijestonice Cetinje za 2018. godinu
dokument
2. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o postupanju prema maloljetnicima u krivičnom postupku
dokument
3. Predlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe za sprovođenje Zakona o spoljnoj trgovini
dokument
4. Predlog odluke o utvrđivanju prioritetnih oblasti od javnog interesa i visine sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2018. godini
dokument


5. Predlog odluke o osnivanju Agencije za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja6. Predlog zakona o izboru, upotrebi i javnom isticanju nacionalnih simbola s Izvještajem sa javne rasprave
dokument


7. Prilog Izvještaju Evropske komisije o Crnoj Gori za period 1. oktobar 2016 - 20. oktobar 2017.
dokument


8. Predlog odluke o obrazovanju Radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 1 - Sloboda kretanja robe
dokument


9. Predlog odluke o obrazovanju Radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 13 - Ribarstvo
dokument
10. Informacija o Finansijskom sporazumu za Interreg V-B Jadransko-jonski program (ADRION) za period 2014-2020, u okviru Instrumenta pretpristupne podrške 2014-2020 (IPA II) s Predlogom finansijskog sporazuma
dokument
11. Informacija o izmjenama i dopunama Finansijskog sporazuma između Vlade Crne Gore i Evropske komisije koje se odnose na "IPA Jadranski program prekogranične saradnje" u okviru Instrumenta za pretpristupnu podršku 2007-2013 s Predlogom sporazuma
dokument
12. Prvi godišnji izvještaj o realizaciji mjera predviđenih Akcionim planom za sprovođenje Strategije informaciono-komunikacionih tehnologija pravosuđa (2016-2020) za period 31. 10. 2016 - 1. 10. 2017. godine
dokument
13. Izvještaj o realizaciji mjera iz Plana praćenja implementacije Zakona o izmjenama i dopunama Zakonika o krivičnom postupku za period mart - septembar 2017. godine
dokument
14. Predlog za davanje saglasnosti Vlade Crne Gore na Advokatsku tarifu Advokatske komore Crne Gore
dokument
15. Informacija o aktivnostima na valorizaciji lokaliteta za razvoj skijališta s Predlogom odluke o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću "Skijališta Crne Gore"
dokument
16. Izvještaj o realizaciji GRETA preporuka u okviru II kruga evaluacije implementacije Konvencije Savjeta Evrope za borbu protiv trgovine ljudima
dokument
17. Kadrovska pitanja
17.1 Predlog rješenja o razrješenju i imenovanju Upravnog odbora JU "Lovćen – Bečići"
dokument
17.2 Predlog rješenja o razrješenju savjetnice predsjednika Vlade Crne Gore
dokument
17.3 Predlog rješenja o imenovanju državne sekretarke u Ministartsvu finansija
dokument
17.4 Predlog rješenja o prestanku mandata v.d sekretara Ministarstva za ljudska i manjinska prava
dokument
17.5 Predlog rješenja o razrješenju i imenovanju tri člana Upravnog odbora Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva
dokument
17.6 Predlog rješenja o prestanku mandata generalne direktorice Direktorata za NATO i politiku bezbjednosti u Ministarstvu vanjskih poslova
dokument
17.7 Predlog rješenja o imenovanju savjetnice predsjednika Vlade Crne Gore
dokument
II MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU S PREDLOGOM DA SE O NJIMA NE RASPRAVLJA
18. Predlog uredbe o vrstama prehrambenih enzima i uslovima za njihovo korišćenje u hrani (bez rasprave)
dokument
19. Informacija o zaključivanju Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Sjedinjenih Američkih Država u vezi sa bezbjednosnim mjerama za zaštitu tajnih podataka s Predlogom sporazuma (bez rasprave)
dokument
20.  Informacija o zaključivanju Memoranduma o razumijevanju između Diplomatske akademije Ministarstva vanjskih poslova Crne Gore i Marokanske akademije za diplomatske studije Ministarstva vanjskih poslova i međunarodne saradnje Kraljevine Maroko(bez rasprave)
dokument    
21.  Informacija o ponudi za pravo preče kupovine nepokretnosti u svojini Aleksandra Tatara iz Cetinja (bez rasprave)
dokument    
22.  Izvještaj o poslovanju i Finansijski iskaz Društva sa ograničenom odgovornošću "Centar za ekotoksikološka ispitivanja" Podgorica za 2016. godinu (bez rasprave)
dokument    
23.  Predlog za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa između Vlade Crne Gore i Glavnog grada Podgorica za potrebe JU Crnogorsko narodno pozorište, radi ostvarenja javnog interesa u kulturi - obavljanja djelatnosti kulture (bez rasprave)
dokument    
24.  Predlog za davanje u zakup na period od 5 godina uz mogućnost produženja perioda zakupa nepokretnosti u svojini države Crne Gore, novoformirane katastarske parcele 1104/2, ukupne površine 604m², upisane u LN broj 103, KO Kolomza (bez rasprave)
dokument    
25.  Predlog za izmjenu Zaključka Vlade Crne Gore, broj: 07-1473, od 18. maja 2017. godine, sa sjednice od 11. maja 2017. godine (bez rasprave)
dokument    
26.  Predlog platforme za učešće Suzane Pribilović, ministarke javne uprave, na osmom sastanku Upravnog odbora Regionalne škole za javnu upravu na Zapadnom Balkanu, na ministarskom nivou, 6. novembra 2017. godine, Tirana, Albanija (bez rasprave)
dokument    
27.  Predlog platforme za učešće delegacije Crne Gore, koju predvodi Pavle Radulović, ministar održivog razvoja i turizma, na međunarodnoj turističkoj berzi World Travel Market - WTM, London, Velika Britanija, od 6. do 8. novembra 2017. godine (bez rasprave)
dokument    
28.  Predlog platforme za radnu posjetu prof. dr Srđana Darmanovića, ministra vanjskih poslova, Republici Makedoniji, 9. novembra 2017. godine (bez rasprave)
dokument    
29.  Predlog za preusmjerenje sredstava s potrošačke jedinice Ministarstvo ekonomije na potrošačku jedinicu Zavod za metrologiju (bez rasprave)
dokument    
III MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI DAVANJA MIŠLJENJA I SAGLASNOSTI
30.  Predlog mišljenja na Inicijativu za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti odredbe člana 2 stav 3 Zakona o biračkom spisku ("Službeni list CG", br. 10/14 i 20/15), koju je podnio Demir Hodžić, iz Podgorice (bez rasprave)
dokument    
31.  Predlog mišljenja na Predlog za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti člana 152b Zakona o parničnom postupku ("Službeni list RCG", br. 22/04, 28/05 i 76/06 i "Službeni list CG", br. 73/10, 47/15, 48/15 i 51/17) (bez rasprave)
dokument    
32.  Predlog za davanje saglasnosti za ustanovljenje prava službenosti na zemljištu u svojini Crne Gore, u opštinama Rožaje, Berane, Bijelo Polje i Pljevlja, za postavljanje optičkog kabla u okviru projekta optičkih provoda za potrebe KDS-a (bez rasprave)
dokument    
33.  Predlog za davanje saglasnosti za ustanovljenje prava službenosti prolaza na zemljištu u svojini Crne Gore, u Opštini Budva, za izgradnju atmosferskog kanala, bez naknade, u korist Opštine Budva s Predlogom ugovora (bez rasprave)
dokument    
34.  Pitanja i predlozi      
34.1  Predlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva ekonomije
dokument    
34.2  Predlog rješenja o imenovanju državnog sekretara u Ministarstvu ekonomije
dokument    

NAPOMENA: Materijal za tačku 5 (Predlog odluke o osnivanju Agencije za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja) biće objavljen zajedno sa zaključcima.