Питајте Владу

5. СЈЕДНИЦА ВЛАДЕ ЦРНЕ ГОРЕ - 18.12.2016. ГОДИНЕ
И МАТЕРИЈАЛИ КОЈИ СУ ВЛАДИ ДОСТАВЉЕНИ РАДИ РАСПРАВЕ
1. Јесења анализа макроекономских кретања и структурних реформи - 2016 документ закључци
2. Пројекције макроекономских и фискалних показатеља за период 2016-2019. године документ
закључци
3. Нацрт закона о буџету Црне Горе за 2017. годину документ
закључци
4. Предлог закона о репрограму пореског потраживања документ
закључци

5. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о акцизама документ
закључци

6. Предлог закона о измјени Закона о порезу на додату вриједност документ
закључци

7. Предлог закона о измјенама Закона о порезу на доходак физичких лица документ
закључци

8. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о зарадама запослених у јавном сектору документ
закључци

9. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о социјалној и дјечјој заштити документ
закључци
10. Предлог програма санације финансија здравственог система са дефинисаном динамиком повлачења средстава за 2016. годину документ
закључци
11. Кадровска питања
11.1 Предлог закључка о одређивању пуномоћника - представника државног капитала на ВИ ванредној Скупштини акционара "Монтецарго" АД Подгорица документ
закључци
ИИ МАТЕРИЈАЛИ КОЈИ СУ ВЛАДИ ДОСТАВЉЕНИ РАДИ ВЕРИФИКАЦИЈЕ
12. Предлог анекса бр. 2 Уговора о обавези пружања услуга превоза путника од јавног интереса (бр. 115/16 од 29. 03. 2016. године) (за верификацију) документ
закључци
13. Предлог за преусмјерење средстава с потрошачке јединице Резерве на потрошачку јединицу Министарство науке (за верификацију) документ закључци