Pitajte Vladu

65. SJEDNICA VLADE CRNE GORE - 01.03.2018. GODINE
I MATERIJALI KOJI SU PRIPREMLJENI U SKLADU S PROGRAMOM RADA VLADE
1. Predlog uredbe o informisanju potrošača o hrani dokument
2. Predlog odluke o obračunskoj vrijednosti koeficijenta za zaposlene u javnom sektoru za fiskalnu 2018. godinu dokument
3. Predlog odluke o izmjeni Odluke o otpremnini zaposlenih u javnom sektoru dokument
4. Predlog odluke o planu privatizacije za 2018. godinu dokument


5. Izvještaj o radu Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte za 2017. godinu s Izvještajem o sprovođenju Plana privatizacije za 2017. godinu dokument


6. Izvještaj o realizovanim investicionim i drugim aktivnostima po osnovu Ugovora o zakupu i izgradnji, koji se odnosi na "Luštica Development" AD Tivat, Opština Tivat - projekat Luštica Bay za period 2016-2017. godina dokument


7. Informacija o aktivnostima na realizaciji ugovorne obaveze imenovanja nezavisnog revizora - "Kontrolora", u skladu sa Ugovorom o zakupu kompleksa HTP "Ulcinjska rivijera" Ulcinj dokument


8. Informacija o realizaciji projekta "Rekonstrukcija vodovodnog sistema Opštine Žabljak i vodosnabdijevanja iz akumulacionog jezera" s Predlogom aneksa I Sporazuma o donaciji 2017/3 dokument


9. Godišnji izvještaj o implementaciji Akcionog plana za sprovođenje Programa reforme upravljanja javnim finansijama 2016-2020, za period januar-decembar 2017. godine dokument
10. Informacija o Predlogu sporazuma o kreditu između Razvojne Banke Savjeta Evrope i Investiciono-razvojnog fonda Crne Gore A.D. s Predlogom sporazuma o kreditu dokument
11. Predlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta Investiciono-razvojnog fonda Crne Gore A.D. dokument
12. Predlog za davanje saglasnosti "PM 1.5" d.o.o. iz Tivta za ustanovljenje hipoteke na objektu u izgradnji - zgrada "Baia" na urbanističkoj parceli 1-05 u okviru Izmjena i dopuna DSL "Arsenal" Tivat, kao i za uspostavljanje zaloge na pravo zakupa dokument
13. Predlog za davanje saglasnosti "PM 1.14" d.o.o. iz Tivta za ustanovljenje hipoteke na objektu u izgradnji – zgrada "Cala" na urbanističkoj parceli 1-14 u okviru Izmjena i dopuna DSL "Arsenal" Tivat, kao i za uspostavljanje zaloge na pravo zakupa dokument
14. Izvještaj o stanju u Vojsci Crne Gore za 2017. godinu dokument
15. Kadrovska pitanja
15.1 Predlog rješenja o prestanku dužnosti državne sekretarke u Ministarstvu evropskih poslova dokument
15.2 Predlog rješenja o prestanku mandata generalnog direktora Direktorata za medije u Ministarstvu kulture dokument
15.3 Predlog rješenja o određivanju v.d. generalnog direktora Direktorata za medije u Ministarstvu kulture dokument
15.4 Predlog rješenja o imenovanju Upravnog odbora JU Centar za profesionalnu rehabilitaciju dokument
II MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU S PREDLOGOM DA SE O NJIMA NE RASPRAVLJA
16. Predlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću "Skijališta Crne Gore" (bez rasprave) dokument
17. Predlog odluke o izmjeni Odluke o obrazovanju Savjeta za naučnoistraživačku djelatnost (bez rasprave) dokument
18. Predlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti radi izmještanja dalekovoda u KO Pelev Brijeg i KO Lutovo na teritoriji Glavnog grada Podgorica sa trase autoputa Bar - Boljare, dionica Smokovac - Mateševo (bez rasprave) dokument
19. Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za sprovođenje Strategije za cjeloživotno preduzetničko učenje 2015-2019, za 2017. godinu (bez rasprave) dokument
20. Izvještaj o radu Sekretarijata za razvojne projekte za 2017. godinu (bez rasprave) dokument
21 Predlog za preusmjerenje sredstava s potrošačke jedinice Ministarstvo javne uprave na potrošačku jedinicu Ministarstvo vanjskih poslova (bez rasprave) dokument
III MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI DAVANJA MIŠLJENJA I SAGLASNOSTI
22. Predlog mišljenja na Predlog zakona o Crnogorskoj razvojnoj banci, koji je Skupštini Crne Gore podnijela grupa poslanika (bez rasprave)
dokument     
23. Predlog mišljenja na Predlog zakona o dopunama Zakona o inovativnoj djelatnosti, koji je Skupštini Crne Gore podnijela grupa poslanika (bez rasprave)
dokument     
24.  Predlog mišljenja na Inicijativu za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti odredbi člana 26 st. 1 i 2 Zakona o upravnom sporu, koju je podnio Predrag Vujović, iz Podgorice (bez rasprave)
dokument     
25. Predlog odluke o imenovanju nezavisnog revizora Investiciono-razvojnog fonda Crne Gore A.D. za poslovnu 2017. godinu (bez rasprave)
dokument     
26. Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Javne ustanove Prirodnjački muzej Crne Gore (bez rasprave)
dokument     
27. Predlog za davanje saglasnosti za prodaju nepokretnosti u svojini Crne Gore, upisane u list nepokretnosti broj 603, KO Lješevići, Opština Kotor s Predlogom ugovora o kupoprodaji nepokretnosti (bez rasprave)  dokument     
28.  Predlog za davanje saglasnosti JZU Dom zdravlja Cetinje za prodaju agregata Green Power PG 60 (bez rasprave)  dokument     
29.  Predlog za davanje saglasnosti JZU Dom zdravlja Rožaje za davanje u zakup stomatološko - zubotehničkih ordinacija sa pratećom opremom (bez rasprave)
dokument     
30.  Predlog za davanje saglasnosti JU OŠ "Maksim Gorki" iz Podgorice za davanje u zakup prostorija upisanih u list nepokretnosti broj 190 KO Podgorica I u svojini Crne Gore (bez rasprave)  dokument     
31.  Predlog za davanje saglasnosti JU OŠ "Sutjeska" iz Podgorice za davanje u zakup nepokretnosti upisanih u list nepokretnosti broj 192 KO Podgorica I u svojini Crne Gore (bez rasprave)  dokument     
32.  Predlog za davanje saglasnosti JU OŠ "Vladimir Nazor" iz Podgorice za davanje u zakup nepokretnosti upisanih u list nepokretnosti broj 620 KO Podgorica II u svojini Crne Gore (bez rasprave)  dokument     
33.  Predlog za davanje saglasnosti JU OŠ "Milorad Musa Burzan" iz Podgorice za davanje u zakup prostorija upisanih u list nepokretnosti broj 3189 KO Podgorica III u svojini Crne Gore (bez rasprave)  dokument     
34.  Predlog za davanje saglasnosti JU OŠ "Marko Miljanov" iz Podgorice za davanje u zakup prostorija upisanih u list nepokretnosti broj 735 KO Podgorica III u svojini Crne Gore (bez rasprave)  dokument     
35.  Predlog za davanje saglasnosti JU OŠ "Vuk Karadžić" iz Podgorice za davanje u zakup prostorija upisanih u list nepokretnosti broj 736 KO Podgorica III u svojini Crne Gore (bez rasprave)  dokument     
36.  Predlog za davanje saglasnosti JU Obrazovnom centru iz Plužina za davanje u zakup prostorije upisane u list nepokretnosti broj 57 KO Plužine u svojini Crne Gore (bez rasprave)  dokument     
37.  Predlog za davanje saglasnosti JU OŠ "Dušan Obradović" iz Žabljaka za davanje u zakup prostorije upisane u list nepokretnosti broj 189 KO Žabljak u svojini Crne Gore (bez rasprave)  dokument     
38.  Predlog za davanje saglasnosti JU OŠ "Branko Božović" iz Podgorice za davanje u zakup prostorija upisanih u list nepokretnosti broj 3610 KO Podgorica II u svojini Crne Gore (bez rasprave)  dokument     
39.  Predlog za davanje saglasnosti JU OŠ "Maksim Gorki" iz Podgorice za davanje u zakup prostorija upisanih u list nepokretnosti broj 190 KO Podgorica I u svojini Crne Gore (bez rasprave)  dokumentf     
40. Predlog za davanje saglasnosti JU OŠ "Dušan Obradović" iz Žabljaka za davanje u zakup nepokretnosti upisanih u list nepokretnosti broj 134 KO Motički gaj I u svojini Crne Gore (bez rasprave)  dokument     
41.  Predlog za davanje saglasnosti JU Škola za srednje i više stručno obrazovanje "Sergije Stanić" iz Podgorice za davanje u zakup prostorije upisane u list nepokretnosti broj 3656 KO Podgorica III u svojini Crne Gore (bez rasprave)
dokument     
42.  Predlog za davanje saglasnosti JU OŠ "Ratko Žarić" iz Nikšića za davanje u zakup prostorija upisanih u list nepokretnosti broj 774 KO Nikšić u svojini Crne Gore (bez rasprave)  dokument     
43.  Predlog za davanje saglasnosti JU OŠ "Blažo Jokov Orlandić" iz Bara za davanje u zakup prostorija upisanih u list nepokretnosti broj 1184 KO Novi Bar u svojini Crne Gore (bez rasprave)  dokument     
44.  Predlog za davanje saglasnosti JU OŠ "Anto Đedović" iz Bara za davanje u zakup prostorija upisanih u list nepokretnosti broj 1182 KO Novi Bar u svojini Crne Gore (bez rasprave)  dokument     
45.  Predlog za davanje saglasnosti JU OŠ "Stefan Mitrov Ljubiša" iz Budve za davanje u zakup prostorija upisanih u list nepokretnosti broj 345 KO Budva u svojini Crne Gore (bez rasprave)  dokument     
46.  Predlog za davanje saglasnosti JU OŠ "Mirko Srzentić" iz Petrovca za davanje u zakup prostorija upisanih u list nepokretnosti broj 169 KO Petrovac u svojini Crne Gore (bez rasprave)
dokument     
47.  Predlog za davanje saglasnosti JU SSŠ "Vukadin Vukadinović" iz Berana za davanje u zakup prostorija upisanih u list nepokretnosti broj 335 KO Berane u svojini Crne Gore (bez rasprave)
dokument     
48.  Predlog za davanje saglasnosti JU Srednja mješovita škola "Ivan Goran Kovačić" iz Herceg Novog za davanje u zakup prostorija upisanih u list nepokretnosti broj 506 KO Topla u svojini Crne Gore (bez rasprave)  dokument     
49.  Predlog za davanje saglasnosti JU OŠ "Zarija Vujošević" iz Podgorice za davanje u zakup prostorija upisanih u list nepokretnosti broj 611 KO Mataguži u svojini Crne Gore (bez rasprave)  dokument     
50.  Predlog za davanje saglasnosti JU Srednja mješovita škola "Vuksan Đukić" iz Mojkovca za davanje u zakup prostorija upisanih u list nepokretnosti broj 576 KO Mojkovac u svojini Crne Gore (bez rasprave)  dokument     
51.  Predlog za davanje saglasnosti JU Srednja mješovita škola "Bratstvo-jedinstvo" iz Ulcinja za davanje u zakup prostorija upisanih u list nepokretnosti broj 4225 KO Ulcinj u svojini Crne Gore (bez rasprave)  dokument     
52.  Predlog za davanje saglasnosti JU Srednja mješovita škola "Mladost" iz Tivta za davanje u zakup prostorija upisanih u list nepokretnosti broj 2264 KO Tivat u svojini Crne Gore (bez rasprave) dokument     
53.  Predlog za davanje saglasnosti JU OŠ "Milan Vukotić" iz Podgorice za davanje u zakup prostorija upisanih u list nepokretnosti broj 2479 KO Golubovci u svojini Crne Gore (bez rasprave) dokument     
54. Predlog za davanje saglasnosti JU OŠ "Vuk Karadžić" iz Berana za davanje u zakup prostorija upisanih u list nepokretnosti broj 304 KO Berane u svojini Crne Gore (bez rasprave)
dokument     
55.  Predlog za davanje saglasnosti JU OŠ "Jagoš Kontić" iz Nikšića za davanje u zakup prostorija upisanih u list nepokretnosti broj 247 KO Straševina u svojini Crne Gore (bez rasprave)
dokument     
56.  Predlog za davanje saglasnosti JU OŠ "Boško Strugar" iz Ulcinja za davanje u zakup prostorija upisanih u list nepokretnosti broj 3143 KO Ulcinj u svojini Crne Gore (bez rasprave)
dokument     
57.  Predlog za davanje saglasnosti JU OŠ "Jugoslavija" iz Bara za davanje u zakup prostorija upisanih u list nepokretnosti broj 1183 KO Novi Bar u svojini Crne Gore (bez rasprave) dokument     
58.  Predlog za davanje saglasnosti JU OŠ "Mirko Srzentić" iz Petrovca za davanje u zakup prostorija upisanih u list nepokretnosti broj 169 KO Petrovac u svojini Crne Gore (bez rasprave)
dokument     
59.  Pitanja i predlozi      
59.1  Predlog za izmjenu Zaključka Vlade Crne Gore, broj: 07-533, od 22. februara 2018. godine
dokument     
59.2  Predlog za izmjenu Zaključka Vlade Crne Gore, broj: 07-698, od 22. februara 2018. godine, sa sjednice od 22. februara 2018. godine       
59.3  Predlog mišljenja na Predlog rezolucije o reindustrijalizaciji Crne Gore dokument     
59.4 Predlog mišljenja na Predlog rezolucije o načinu valorizacije elektro-energetskog potencijala Crne Gore
dokument     
59.5  Predlog platforme za posjetu Rafeta Husovića, potpredsjednika Vlade sa delegacijom Islamskoj Republici Iran, od 3. do 7. marta 2018. godine (Teheran, Iran)  dokument    
59.6 Informacija o donaciji za realizaciju projekta telemedicine sa Predlogom ugovora o donaciji sa kompanijom M:tel  dokument     

NAPOMENA: Materijal za tačku 59.2 (Predlog za izmjenu Zaključka Vlade Crne Gore, broj: 07-698, od 22. februara 2018. godine, sa sjednice od 22. februara 2018. godine) biće objavljen nakon tehničke redakcije.