Pitajte Vladu

67. SJEDNICA VLADE CRNE GORE - 08.03.2018. GODINE
I MATERIJALI KOJI SU PRIPREMLJENI U SKLADU S PROGRAMOM RADA VLADE
1. Predlog mišljenja na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti
dokument
2. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obligacionim odnosima i osnovama svojinsko-pravnih odnosa u vazdušnom saobraćaju dokument
3. Predlog odluke o dopuni Odluke o visini naknade za polaganje ispita za sticanje zvanja i ovlašćenja o posebnoj osposobljenosti članova posade broda i jahte
dokument
4.  Predlog odluke o visini, uslovima i načinu plaćanja naknade za postavljanje komercijalno-tržišnih, komercijalno-individualnih i komercijalno-informativnih natpisa na državnom putu  dokument     
5.  Predlog odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta Glavnog grada Podgorica  dokument     
6.  Predlog odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta Opštine Bijelo Polje  dokument     
7.  Predlog plana davanja koncesija u oblasti voda za 2018. godinu s Izvještajem sa javne rasprave dokument     
8.  Informacija o sudskim postupcima u kojima postupa Zaštitnik imovinsko-pravnih interesa i odlivu novca za period 1. 10. 2017 - 31. 12. 2017. godine dokument     
9.  Informacija o finansiranju Srednje vjerske škole – Medresa "Mehmed Fatih" iz Podgorice s Predlogom ugovora o finansiranju Srednje vjerske škole - Medresa "Mehmed Fatih", Podgorica  dokument     
10.  Informacija o dodatnom kreditnom zaduženju Opštine Andrijevica za potrebe realizacije Projekta izgradnje cjevovoda za vodosnabdijevanje u Opštini Andrijevica, koji se finansira iz sredstava Evropske investicione banke (EIB)  dokument     
11.  Informacija o realizaciji Zaključaka Vlade Crne Gore, broj: 07-3770, od 11. decembra 2017. godine, sa sjednice od 7. decembra 2017. godine s Predlogom Clausule intabulandi  dokument     
12.  Informacija o zaključivanju Ugovora o civilno-vojnoj saradnji u upravljanju, kontroli i zaštiti vazdušnog prostora Crne Gore, između Ministarstva odbrane Crne Gore i Kontrole letjenja Srbije i Crne Gore SMATSA doo Beograd s Predlogom ugovora       
13.  Izvještaj o radu i stanju u upravnim oblastima iz nadležnosti Ministarstva odbrane za 2017. godinu s Izvještajem o radu Direkcije za zaštitu tajnih podataka za 2017. godinu  dokument     
14.  Izvještaj o radu i stanju u upravnim oblastima Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja i organa u sastavu za 2017. godinu  dokument     
15.  Predlog zaključka za davanje saglasnosti za otuđenje putničkog motornog vozila koje je koristilo Ministarstvo vanjskih poslova - Ambasada Crne Gore u Republici Hrvatskoj, sa sjedištem u Zagrebu, po sistemu "staro za novo"  dokument     
16.  Kadrovska pitanja       
16.1  Predlog zaključka o određivanju punomoćnika – predstavnika državnog kapitala na vanrednoj Skupštini akcionara "Luka Bar" AD Bar  dokumentf     
II MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU S PREDLOGOM DA SE O NJIMA NE RASPRAVLJA 
17.  Predlog odluke o otvaranju Konzulata Crne Gore u Tbilisiju - Gruzija (bez rasprave)  dokument     
18.  Predlog odluke o izmjenama i dopuni Odluke o organizovanju Javne ustanove za smještaj djece sa poremećajima u ponašanju (bez rasprave)  dokument     
19.  Predlog odluke o izmjeni Odluke o obrazovanju Savjeta za konkurentnost (bez rasprave)  dokumentf     
20.  Predlog akcionog plana za implementaciju Strategije za prelazak javnog sektora na obračunsko računovodstvo (bez rasprave)  dokument     
21.  Informacija o ponudi za pravo preče kupovine nepokretnosti na području Nacionalnog parka "Skadarsko jezero" (bez rasprave)  dokument     
22.  Predlog za pristupanje Crne Gore Globalnom Forumu o transparentnosti i automatskoj razmjeni informacija u poreske svrhe (bez rasprave)  dokument     
23.  Predlog platforme za učešće dr Sanje Damjanović, ministarke nauke, na donatorskim sastancima u Evropskoj organizaciji za nuklearna istraživanja (CERN), Ženeva i na četvrtom donatorskom sastanku za zemlje Zapadnog Balkana (bez rasprave)  dokument     
24.  Predlog platforme o učešću delegacije Crne Gore, koju predvodi Pavle Radulović, ministar održivog razvoja i turizma, na Međunarodnom sajmu nekretnina MIPIM 2018, od 13. do 16. marta 2018. godine, Kan, Republika Francuska (bez rasprave)  dokument     
25.  Predlog platforme za učešće ministra unutrašnjih poslova Mevludina Nuhodžića i delegacije Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore na Ministarskoj konferenciji Brdo procesa - Brdo kod Kranja (Republika Slovenija), 15. i 16. marta 2018. (bez rasprave)  dokument
   
26.  Predlog platforme za posjetu Aleksandra Bogdanovića, ministra kulture, Lajpcigu, Republika Njemačka, 16. marta 2018. godine, povodom obilježavanja 10 godina od osnivanja Evropske mreže za književnost i knjige TRADUKI (bez rasprave)  dokument     
27.  Predlog platforme za učešće crnogorske delegacije koju će predvoditi Damir Šehović, ministar prosvjete, na Globalnom forumu za obrazovanje i vještine, Dubai, Ujedinjeni Arapski Emirati, od 16. do 18. marta 2018. godine (bez rasprave)  dokument     
28.  Predlog platforme za učešće delegacije Vlade Crne Gore predvođene ministrom saobraćaja i pomorstva Osmanom Nurkovićem na Crans Montana Forumu, od 15. do 20. marta 2018. godine, u Dakhli, Kraljevina Maroko (bez rasprave)  dokument     
29.  Predlog za obezbjeđenje sredstava za finansiranje programa SOBNOR-a Crne Gore za 2018. godinu (bez rasprave)  dokument     
III MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI DAVANJA MIŠLJENJA I SAGLASNOSTI  
30.  Predlog pojedinačnog kolektivnog ugovora kod poslodavca JU Centar za kulturu Tivat (bez rasprave) dokument     
31.  Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Javne ustanove Crnogorska kinoteka (bez rasprave)  dokument     
32.  Predlog za davanje saglasnosti za prodaju nepokretnosti u svojini Crne Gore, upisane u list nepokretnosti broj 3880 KO Dajbabe, Glavni grad Podgorica (bez rasprave) dokument     
33.  Predlog za davanje saglasnosti JU Prva srednja stručna škola iz Nikšića za davanje u zakup prostorija upisanih u list nepokretnosti broj 767 KO Nikšić u svojini Crne Gore (bez rasprave)  dokument     
34.  Predlog za davanje saglasnosti JU OŠ "Božidar Vuković Podgoričanin" iz Podgorice za davanje u zakup prostorija upisanih u list nepokretnosti broj 5566 KO Podgorica III u svojini Crne Gore (bez rasprave)  dokument     
35.  Predlog za davanje saglasnosti JU Srednja mješovita škola "Danilo Kiš" iz Budve za davanje u zakup prostorija upisanih u list nepokretnosti broj 2791 KO Budva u svojini Crne Gore (bez rasprave)  dokument     
36.  Predlog za davanje saglasnosti JU Gimnazija "Niko Rolović" iz Bara za davanje u zakup prostorija upisanih u list nepokretnosti broj 3195 KO Novi Bar u svojini Crne Gore (bez rasprave)  dokument
   
37.  Predlog za davanje saglasnosti JU Srednja ekonomska škola "Mirko Vešović" iz Podgorice za davanje u zakup prostorija upisanih u list nepokretnosti broj 1257 KO Podgorica III u svojini Crne Gore (bez rasprave)  dokument     
38.  Pitanja i predlozi       
38.1  Predlog mišljenja na Predlog rezolucije o uspostavljanju održivog i modernog saobraćajnog sistema Crne Gore  dokument     
38.2  Informacija o potrebi formiranja Ekspertsko-pregovaračkog tima u vezi sa nastavkom realizacije projekta autoputa Bar-Boljare       

NAPOMENA: Materijal za tačku 12 (Informacija o zaključivanju Ugovora o civilno-vojnoj saradnji u upravljanju, kontroli i zaštiti vazdušnog prostora Crne Gore, između Ministarstva odbrane Crne Gore i Kontrole letjenja Srbije i Crne Gore SMATSA doo Beograd s Predlogom ugovora) i tačku 38.2 (Informacija o potrebi formiranja Ekspertsko-pregovaračkog tima u vezi sa nastavkom realizacije projekta autoputa Bar-Boljare) biće objavljen nakon tehničke redakcije.