Питајте Владу

7. СЈЕДНИЦА ВЛАДЕ ЦРНЕ ГОРЕ - 29.12.2016. ГОДИНЕ
И МАТЕРИЈАЛИ КОЈИ СУ ВЛАДИ ДОСТАВЉЕНИ РАДИ РАСПРАВЕ
1. Информација о активностима на реализацији приоритетних пројеката из области енергетике - истраживање и производња угљоводоника у подморју Црне Горе документ закључци
2. Информација о приоритетним развојним пројектима из области пољопривреде документ
закључци
3. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о адвокатури документ
закључци
4. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о облигационим односима документ
закључци

5. Предлог закона о шемама квалитета пољопривредних и прехрамбених производа документ
закључци

6. Предлог уредбе о измјенама и допунама Уредбе о организацији и начину рада државне управе документ
закључци

7. Предлог уредбе о Царинској тарифи за 2017. годину документ
закључци

8. Предлог уредбе о измјенама и допуни Уредбе о накнади за подстицање производње електричне енергије из обновљивих извора и високоефикасне когенерације документ
закључци

9. Предлог стратегије извршења кривичних санкција (2017-2021) документ
закључци
10. Предлог средњорочног плана рационализације правосудне мреже (2017-2019) документ
закључци
11. Предлог одлуке о утврђивању годишњег броја дозвола за привремени боравак и рад странаца за 2017. годину документ
закључци
12. Предлог акционог плана запошљавања и развоја људских ресурса за 2017. годину документ
закључци
13. Предлог стратегије образовања наставника у Црној Гори (2017-2024) с Предлогом акционог плана за 2017. и 2018. годину документ
закључци
14. Предлог стратегије заштите од јонизујућих зрачења, радијационе сигурности и управљања радиоактивним отпадом за период 2017-2021. године с Предлогом акционог плана за период 2017-2021. године документ
закључци
15. Извјештај о реализованим инвестиционим и другим активностима по основу Уговора о давању у дугорочни закуп локације "Оријенски батаљон", Кумбор, Херцег Нови, за период јануар 2015 - август 2016. године документ закључци
16. Извјештај о реализованим инвестиционим и другим активностима по основу Уговора о закупу и изградњи, а који се односи на "Луштица Девелопмент", општина Тиват-пројекат Луштица баy, за период 2015 - август 2016. године документ закључци
17. Извјештај о реализованим инвестицијама сходно Одлуци о давању у дугорочни закуп земљишта на полуострву Луштица, општина Херцег Нови, за период 31.8.2015 - 1.12.2016. године документ закључци
18. Извјештај о реализацији инвестиционог програма - изградња хотела "Парк" у Бијелој, Херцег Нови са Захтјевом друштва Царине д.о.о. за брисање хипотеке документ закључци
19. Информација о реализацији закључака Владе Црне Горе, број: 08-2004, са сједнице од 20. 8. 2015. године са иновираним Предлогом анекса бр. 2 Уговора за продају 74,9749% акцијског капитала друштва "Јадран" АД Пераст и Предлогом уговора о хипотеци документ закључци
20. Предлог плана реконструкције службених зграда у државној својини за период 2017- 2019. година документ закључци
21. Информација о Споразуму о изради измјена и допуна Детаљног просторног плана за коридор далековода 400 кв са оптичким каблом од црногорског приморја до Пљеваља и подморски кабал 500 кв са оптичким каблом Италија - Црна Гора документ закључци
22. Информација о Билатералном споразуму између Црне Горе и Косова који се односи на Програм прекограничне сарадње Црна Гора - Косово у оквиру Ипе ИИ 2014 - 2020 с Предлогом билатералног споразума документ закључци
23. Информација о блокади рачуна Јавне установе Центар за конзервацију и археологију Црне Горе документ закључци
24. Предлог менаџмент плана утврђења Бесац документ закључци
25. Предлог програма заштите и очувања културних добара за 2017. годину с Извјештајем о реализацији Програма заштите и очувања културних добара у 2016. години документ закључци
26. Извјештај о реализацији Акционог плана за спровођење Програма развоја културе у 2016. години документ закључци
27. Извјештај о имплементацији Менаџмент плана Историјског језгра Цетиње у 2016. години документ закључци
28. Извјештај о стању рјешавања управних ствари у 2015. години       
29. Извјештај о инцидентним ситуацијама на Интернету у Црној Гори  документ
закључци  
30. Кадровска питања    закључци  
30.1 Предлог рјешења о престанку дужности државне секретарке у Министарству одрживог развоја и туризма  документ
   
30.2 Предлог рјешења о престанку мандата члана Државне комисије за контролу поступака јавних набавки  документ
   
30.3 Предлог рјешења о престанку мандата генералног директора Директората за односе с вјерским заједницама у Министарству за људска и мањинска права  документ
   
30.4 Предлог рјешења о именовању савјетнка предсједника Владе Црне Горе  документ
закључци  
30.5 Предлог рјешења о именовању савјетнице потпредсједника Владе за економску политику и финансијски систем  документ
закључци  
30.6 Предлог рјешења о именовању директорице Јавне установе Природњачки музеј Црне Горе  документ
   
30.7 Предлог рјешења о именовању Савјета Јавне установе Природњачки музеј Црне Горе  документ
   
30.8 Предлог рјешења о разрјешењу директорице Јавне установе Национална библиотека Црне Горе "Ђурђе Црнојевић"  документ
   
30.9 Предлог рјешења о именовању директора Јавне установе Национална библиотека Црне Горе "Ђурђе Црнојевић"  документ
   
30.10 Предлога рјешења о одређивању в.д. генералног директора Директората за спорт у Министарству спорта  документ
закључци  
30.11 Предлог рјешења о одређивању в.д. генералног директора Директората за младе у Министарству спорта  документ
закључци  
ИИ МАТЕРИЈАЛИ КОЈИ СЕ ВЛАДИ ДОСТАВЉАЈУ С ПРЕДЛОГОМ ДА СЕ О ЊИМА НЕ РАСПРАВЉА
31. Предлог уредбе о измјени и допуни Уредбе о успостављању унутрашње ревизије у јавном сектору (без расправе)  документ
закључци  
32. Предлог уредбе о начину и условима стављања на тржиште хране за посебне прехрамбене потребе (без расправе)  документ
закључци  
33. Предлог уредбе о измјени Уредбе о повјеравању дијела послова Министарства одрживог развоја и туризма Инжењерској комори Црне Горе (без расправе)  документ
закључци  
34. Предлог уредбе о измјени Уредбе о повјеравању послова из надлежности Министарства одрживог развоја и туризма Јавном предузећу за управљање морским добром Црне Горе и Јавном предузећу за националне паркове Црне Горе (без расправе)  документ
закључци  
35. Предлог одлуке о годишњем плану званичне статистике за 2017. годину (без расправе)  документ
закључци  
36. Предлог одлуке о измјени Одлуке о именовању предсједника и чланова Комисије за жалбе (без расправе)  документ
закључци  
37. Предлог одлуке о оснивању Јавне установе Филмски центар Црне Горе (без расправе)  документ
закључци  
38. Предлог одлуке о измјени Одлуке о образовању Координационог тијела за праћење имплементације Стратегије побољшања безбједности у друмском саобраћају (2010-2019) (без расправе)  документ
закључци  
39. Предлог одлуке о давању претходне сагласности Општини Даниловград за отуђење непокретности (без расправе)  документ
закључци  
40. Предлог акционог плана спровођења Стратегије цјеложивотне каријерне орјентације за период 2017-2018. година (без расправе)  документ
закључци  
41. Предлог акционог плана спровођења Стратегије развоја општег средњег образовања у Црној Гори (2015-2020), за период 2017-2018. година с Извјештајем о реализацији Акционог плана у 2016. години (без расправе)  документ
закључци  
42. Информација о реализацији Пројекта рјешавања стамбених питања социјално угрожених категорија грађана на сјеверу Црне Горе с Предлогом уговора о куповини стамбених јединица (без расправе)  документ
закључци  
43. Извјештај о реализацији Пројекта рјешавања стамбених питања грађана по повољним условима - наставак Пројекта 1000+ (без расправе)  документ
закључци  
44. Информација о Предлогу анекса Посебног уговора о имплементацији друге фазе "Програма енергетске ефикасности у јавним зградама" с Предлогом анекса бр. 2 Посебног уговора (без расправе)  документ
закључци  
45. Информација о реализацији пројекта "Посао за Вас" (без расправе)  документ
закључци  
46. Информација о реализацији Уговора за усвајање еурокодова на црногорском језику и изради и усвајању националних анекса за поједине дијелове еурокодова закљученог између Владе Црне Горе и Института за стандардизацију Црне Горе (без расправе)  документ
закључци  
47. Информација о понуди за право прече куповине непокретности на подручју Националног парка "Ловћен" (без расправе)  документ
закључци  
48. Информација о понуди за право прече куповине непокретности у својини Латковић Ратка, са Цетиња (без расправе)  документ
закључци  
49. Годишњи извјештај о реализацији Акционог плана за спровођење резолуције Савјета безбједности Уједињених нација 1540 (2014-2018) (без расправе)  документ
закључци  
50. Извјештај о поступку давања концесије на основу енергетске дозволе за изградњу мале хидроелектране "Паљевинска" на дијелу водотока Паљевинске ријеке, Предлог одлуке о давању концесије за изградњу мале хидроелектране и Предлог уговора (без расправе)  документ
закључци  
51. Извјештај са десетог редовног састанка ЦЕФТА заједничког комитета, одржаног у Подгорици, 9. децембра 2016. године (без расправе)  документ
закључци  
52. Предлог правилника о унутрашњој организацији и систематизацији Министарства јавне управе (без расправе)  документ
закључци  
53. Предлог за измјену Закључка Владе Црне Горе, број: 08-2496, од 29. септембра 2016. године, са сједнице од 22. септембра 2016. године (без расправе)
документ
закључци  
54. Предлог за измјену Закључка Владе Црне Горе, број: 08-2614, од 20. октобра 2016. године, са сједнице од 6. октобра 2016. године (без расправе)  документ
закључци  
55. Предлог за измјену закључака Владе Црне Горе, број: 08-2800, од 10. новембра 2016. године, са сједнице од 3. новембра 2016. године (без расправе)  документ
закључци  
56. Предлог платформе за званичну посјету проф. др Срђана Дармановића, министра вањских послова, Републици Албанији, Тирана, 9. и 10. јануара 2017. године (без расправе)  документ
закључци  
57. Предлог платформе за учешће црногорске делегације, коју ће предводити др Дамир Шеховић, министар просвјете, на Свјетском образовном форуму Лондон, Велика Британија, од 23. до 25. јануара 2017. године (без расправе)  документ
закључци  
58. Предлози за преусмјерење средстава (без расправе)       
58.1 Предлог за преусмјерење средстава с потрошачке јединице Министарство рада и социјалног старања на потрошачку јединицу Резерва - Текућа буџетска резерва (без расправе)  документ
закључци  
58.2 Предлог за преусмјерење средстава с потрошачке јединице Министарство здравља на Текућу буџетску резерву (без расправе)  документ
закључци  
58.3 Предлог за преусмјеравање средстава (без расправе)  документ
закључци  
ИИИ МАТЕРИЈАЛИ КОЈИ СУ ВЛАДИ ДОСТАВЉЕНИ РАДИ ДАВАЊА МИШЉЕЊА И САГЛАСНОСТИ
59. Предлог мишљења на План рада и Финансијски план Агенције за електронске комуникације и поштанску дјелатност за 2017. годину (без расправе)  документ
закључци  
60. Одлука о објављивању јавног позива за прикупљање понуда за закуп обале за изградњу новог купалишта према планским документима (број: 0203-3165/12-1 од 02.11.2016. године) (без расправе)  документ
закључци  
61. Предлог за давање сагласности за продају непокретности у својини Црне Горе, уписане у лист непокретности број 635, КО Подгорица ИИ, Главни град Подгорица с Предлогом уговора о купопродаји непокретности (без расправе)  документ
закључци  
62. Предлог за давање сагласности за продају непокретности у својини Црне Горе, уписане у лист непокретности број 533, КО Бери, Главни град Подгорица с Предлогом уговора о купопродаји непокретности (без расправе)  документ
закључци  
63. Захтјев за давање сагласности Владе у складу са чл. 4 и 8 Одлуке о критеријумима за утврђивање висине накнаде за рад члана радног тијела или другог облика рада ("Службени лист ЦГ", бр. 26/12, 34/12 и 27/13) (без расправе)  документ
закључци  
64. Питања и предлози       
64.1 Информација у вези са формирањем Радне групе која ће радити на измјенама Закона о измирењу обавеза према радницима Комбината алуминијума који су, услед стечаја предузећа, остварили право на пензију  документ
закључци  
64.2 Предлог за преусмјерење средстава с потрошачке јединице Министарство просвјете на потрошачку јединицу Резерве  документ
закључци  
64.3 Информација о потраживањима Савеза синдиката Црне Горе по основу Меморандума о начину и динамици исплате отпремнина лицима за чијим радом је престала потреба у периоду јул 2000-децембар 2007. године  документ
закључци  
И НА УВИД:
65. Извјештај о учешћу мр Предрага Бошковића, министра одбране, на Министарском састанку Америчко - јадранске повеље, 8. и 9. децембра 2016. године, Тракошћан, Република Хрватска       
66. Извјештај о учешћу мр Милутина Симовића, потпредсједника Владе за економску политику и финансијски систем и министра пољопривреде и руралног развоја, на Самиту предсједника Влада земаља чланица Централно-европске иницијативе (ЦЕИ), Сарајево       
67. Извјештај о посјети проф. мр Јанка Љумовића, министра културе и Вере Јоличић - Кулиш, в.д државне секретарке за политичка питања у Министарству вањских послова, Љубљани, Република Словенија, од 11. до 13. децембра 2016. године       
68. Извјештај о учешћу Мевлудина Нухоџића, министра унутрашњих послова и делегације Министарства унутрашњих послова на Форуму ЕУ-Западни Балкан у области правде и унутрашњих послова, Брдо код Крања, Република Словенија, 15. и 16. децембра 2016. године