Мања слова Већа слова РСС

Питајте Владу

 

Пријава злоупотребе службених возила

 

Саопштење са 56. сједнице Владе Црне Горе

Саопштење са 56. сједнице Владе Црне Горе
Датум објаве 28.12.2017 20:35 | Аутор СЛУЖБА ЗА ОДНОСЕ С ЈАВНОШЋУ ВЛАДЕ ЦРНЕ ГОРЕ

Испис Штампај страницу Видео Видео Доwнлоад Доwнлоад


Служба за односе с јавношћуСлужба за односе с јавношћу

Видео: 56. сједница Владе Црне Горе - кадрови

Фотографије: 56. сједница Владе Црне Горе (23,2 МБ)

Влада Црне Горе је на данас одржаној 56. сједници, којом је предсједавао предсједник Душко Марковић, увојила Информацију о успостављању система за припрему црногорске верзије правне тековине Европске уније. Информацијом су приказани стање и преглед неопходних активности ка испуњењу задатка – припреми црногорске верзије правне тековине Европске уније – односно верзије на црногорском језику. У Информацији је навдено да процес припреме црногорске верзије правне тековине ЕУ изискује координацију свих ресора у циљу успостављања система стручне, правне и језичке ревизије правних аката ЕУ. У дискусији је истакнуто да укупна правна тековина ЕУ саџи 160.000 страна и расте свакодневно, а да је Црна Гора до сада превела четвртину као и да овако захтјван задатак изискује озбиљно сагледавање кадровских и финансијских могућности и потреба.

Влада је дала сагласност на Приједлог годишњег плана за пословну 2018. годину и Приједлог финансијског плана за 2018 годину Инвестиционо развојног фонда Црне Горе А.Д. којим је планирано пласирање најмање 140 милиона еура подршке црногорским предузетницима. Циљеви ИРФ-а ће бити усмјерени на: отварање нових радних мјеста; развој предузетништва са нагласком на социјално предузетништво кроз подршку посебним циљним групама (млади, жене, технолошки вишкови, занатлије, особе са инвалидитетом и сл.), подршка регионалном развоју, отварање нових предузећа, раст и развој постојећих; подршка приоритетним секторима развоја (пољопривреда, туризам, дрвопрерада и сл.); подршка конкурентности црногорских производа на другим тржиштима. Подршка коришћењу домаћих производа и ресурса; нефинансијска подр[ка у виду едукације, сарадња са релевантним партнерима у циљу креирања оптималног пословног амбијента, обезбјеђивање повољних извора финансирања на међународном тржишту.

Утврђен је Предлог закона о контроли државне помоћи и Предлог закона о измјенама и допунама Закона о заштити конкуренције чије је усвајање један од услова за почетак приступних преговора у поглављу 8 – Конкуренција. Суштина ова два закона је институционализација процеса одлучивања о државној помоћи која се смјешта у Агенцију за заштиту конкуренције. Агенцији се проширују надлежности тако да може контролисати и трошење државне помоћи. Предложеним законсим рјешењем омогућава се додјела државних средстава из буџета Црне Горе на начин усклађен са правилима која важе и у земљама чланицама ЕУ тако да директно омогућавају финансијске подстицаје привредним друштивима.

Предлогом закона о измјенама и допунама Закона о електронској управи, који је данас утврђен, стварају се ефикасни услови за побољшање комуникације са корисницима услуга јавне администрације преко портала електронске управе. У пружање електронских услуга и размјену података између органа укључују се јединице локалне самоуправе, омогућава се ефикаснија координација између надлежног органа и осталих органа путем јединственог информационог система и повећава се информисаност корисника о услугама које пружају органи. Битна новина је подизање нивоа безбједности личних података који се похрањују у информационим системима тако што је уведена забрана похрањивања електронских регистар, информационих система и налога електронске поште који садрже јединствени матични број грађана на серверима ван Црне Горе.

Влада је утврдила Предлог закона о измјенама и допунама Закона о заштити природног и културно-историјског подручја Котора којим се боље штити ово подручје са свјетске баштине УНЕСЦО-а док се истовремено рјешења усклађују са новим Законом о планирању простора и изградњи објеката.

Донијетим Правцима развоја Црне Горе 2018-2021. године, као кровним развојним имплементационим документом Владе утврђен је стратешки циљ развоја наше земље – повећање квалитета живота на дуги рок. Потврђени су циљеви, приоритети и правци утврђени сличним документима за раздобља 2013-2016 и 2015-2018. при чему су као водећи правци развоја предложени паметан, оџиви и инклузивни раст, док су у области политика предложене кључне мјере, пројекти и потребна средства, са изворима за њихову реализацију.

Предлогом закона о странцима, који ступа на снагу даном приступања Црне Горе Европској унији, на квалитетан начин компатибилан са европским законодавством уређени су улазак, излазак, кретање, боравак и рад странаца у Црној Гори.

Влада је утврдила Приједлог закона о слатководном рибарству и аквакултури с Извјештајем са јавне расправе. Будући да је оцијењено да је недостатак одговарајућих механизама у Закону о слатководном рибарству из 2007 .године резултирао прекомјереном и неодрживом искоришћености рибе и других водених организама у риболовним водама, као и неадекватном заштитом и очувањем рибе и других водених организама новим законом се квалитетније уређују начин коришћења; заштита; очување и улов рибе, ракова, шкољки, жаба и других живих водених организама у риболовним водама; услови за аквакултуру и друга питања од значаја за слатководно рибарство.

У циљу обезбјеђивања услова за стављање на тржиште искључиво безбједних производа и усклађивања са прописима Европске уније, Влада је утврдила Предлог закона о измјенама и допуни Закона о општој безбједности производа. Измјенама се, поред осталог, прецизније дефинишу обавезе произвођача и дистрибутера у погледу производа који се испоручују или су испоручени на тржиште. Такође, битна новина је да ограничавање стављања и испоруке производа на тржиште те повлачење или опозив производа, не искључују кривичну одговорност произвођача односно дистрибутера.

Ради обезбјеђења спровођења Закона о безбједности хране и потпуног усаглашавања са правном тековином Европске уније, Влада је донијела Уредбу о захтјевима за производе биљног поријекла (клице) и Уредбу о додацима храни за животиње и премиксима који се могу стављати на тржиште. Овим документим се обезбјеђују свеобухватни систем безбједности производа биљног поријекла и хране за животиње, са јасно дефинисаним обавезама и одговорностима субјеката у пословању.

Влада је утврдила и Предлог закона о измјенама Закона о здравственом осигурању. Измјене се односе на продужење трајања уговора за пружање здравствених услуга ван Здавствене мреже на двије године, чиме ће се обезбиједити рационалније закључивање уговора. Такође, продужава се и рок за спровођење и остваривање допунског здравственог осигурања.

Ради обезбјеђења боље доступност квалитетних и безбједних љекова и пружања осигураницима могућности да бирају лијек који се налази на основној листи љекова или лијек који је терапијска паралела и налази се на доплатној листи љекова, Влада је донијела Уредбу о допуни Уредбе о критеријумима за стављање, односно скидање љекова са Листе љекова. Утврђеним допунама се прописује да цијена лијека који се налази на доплатној листи љекова може да буде већа до 5 еура у односу на цијену лијека који се налази на основној листи љекова, у оквиру истог ИНН-а, истог или сродног фармацеутског облика и исте јачине, ако му цијена није већа од 10 еура.

Донијета је и Одлука о утврђивању Листе љекова. Основна листа љекова садржи фармакоекономски прихватљиве љекове за лијечење свих болести који су у потпуности обухваћени средствима обавезног здравственог осигурања, док Доплатна листа љекова садржи љекове који су терапијска паралела љековима са Основне листе и осугуранику се обезбједјују у висини цијене лијека са Основне листе. Предложена Листа љекова која се базира на Есенцијалној листи љекова Свјетске здравствене организације, обухвата савремене љекове и у великој мјери ће допринијети здрављу грађана, посебно у почетној фази болести и смањењу каснијих компликација, продуженог лијечења и квалитету живота пацијента.

Влада је усвојила Предлог Акционог плана за имплементацију Стратегије побољшања безбједности у друмском саобраћају за 2018. годину, са Извјештајем о спровођењу мјера предвиђених Акционим планом за имплементацију Стратегије побољшања безбједности у друмском саобраћају за 2017. годину. Активности предвиђене Акционим планом представљају континуитет активности реализованих претходним Акционим планом, уз низ нових активности које би требало да допринесу развијању функционалног саобраћајног система, уз стално смањивање броја погинулих и тешко повријеђених у друмском саобраћају. У дискусији је констатовано да упркос акционим плановима недостатак опште свијести о безбједности саобраћаја и саобраћајне културе у цјелини.

Донијет је Програм мониторинга животне средине Црне Горе за 2018. годину. Документ обухвата седам програма: квалитет ваздуха, програм мониторинга алергеног полена у ваздуху, садржај опасних и штетних материја у земљишту, стање екосистема приобалног мора Црне Горе, стање биодиверзитета, бука у животној средини и радиоактивност. Како је у расправи истакнуто, Програм ће реализован у складу са смјерницама Европске уније у овој области, док ће резултати мониторинга послужитии у дефинисању препорука и мјера које треба спровести у наредном периоду у циљу побољшања стања.

Влада је донијела План издавања енергетских дозвола у 2018. години. С обзиром на чињеницу да је Црна Гора близу остваривања Националног циља од 33 одсто произведене енергије из обновљивих извора, првенствено захваљујући повећаном коришћењу хидроенергетског потенцијала, Министарство економије овим Планом не предвиђа могућност издавања нових енергетских дозвола за изградњу енергетских објеката за производњу електричне енергије у 2018. години, изузев по основу већ поднијетих захтјева који се тичу соларних електрана, реконструкције постојећих објеката и валоризације енергетских потенцијала хидротехничких система, а за које Министарство економије задржава могућност да кроз накнадну комуникацију са инвеститорима провјери важење предатих захтјева, те након тога одлучи по истим.

Донијетом Уредбом о Царинској тарифи за 2018. годину утврђена је основна царинска стопа од 5,14 одсто, 0,05 одсто мање него у 2017. Измијењена је и номенклатура у складу са номенклатуром Европске уније.

Влада је усвојила Информацију о предлогу Споразума о спровођењу пројекта техничке подршке између Регије Пуља у Италији и Министарства европских послова Црне Горе и предлогу Споразума о спровођењу пројекта техничке подршке између Регије Пуља и Министарства финансија у оквиру Интеррег ИПА програма прекограничне сарадње за Италију, Албанију и Црну Гору за период 2014-2020, с предлозима споразума. Програмом су обухваћене цјелокупне територије Црне Горе и Албаније, два региона Италије – Пуља и Молизе с 8 провинција. Програм обухвата средства из Европског фонда за регионални развој (ЕРДФ) и Инструмента претприступне помоћи (ИПА). Седмогодишњи буџет износи 92.707.555 еура, укључујући и национално кофинансирање док укупан износ бесповратних средстава ЕУ на располагању корисницима у овом програму износи 78.801.422 еура.

Влада се упознала са чињеницом да је Радио и Телевизија Црне Горе у складу са Законом о националном јавном емитеру Радио и Телевизија Црне Горе доставила свој предлог Уговора о пружању јавних услуга између РТЦГ и Владе за период од 2018. до 2020. године и констатовала да ће Директорат за медије наставити активности на коначном дефинисању, сходно Закону, права и обавеза уговорних страна.

Влада је, у оквиру кадровских питања, именовала Алију Кошуту на дужност директора Управе за инспекцијске послове и дала сагласност за именивање Валентине Радуловић Шћепановић на дужност директорице Завода за интелектуалну својину, Милана Томића на дужнот директора Завода за извршење кривичних санкција и Драгана Ковачевића на дужност директора Управе за некретнине.

Предсједник Владе Душко Марковић је, закључујући сједницу, сумирао рад Владе у протеклој години. Подсјетивши да је током године углавном његовао критички приступ Премијер је констатовао да је 41. Влада Црне Горе успјела да у првој години мандата стабилизује јавне финансије, покрене капиталне пројекте и деблокира поједина ограничења у инвестицијама, чиме је повећала привредни раст, побољшала пословни амбијент и завриједила повјерење међународних финансијских институција. Напредак је евидентан и у области пољопривреде гдје се осјећају нова енергија и промјена свијести што уз увећани буџет и средства из ИПА фондова ствара добру основу за напредак у наредној години – рекао је Премијер. Влада је, казао је предсједник Марковић, покренула темељне реформе у области образовања, почела да затвара отворена питања у области енергетике и обезбиједила предуслове да овогодоишња туристичка сезона буде забиљежена као једна од најуспјешнијих до сада.

Констатујући напредак на бројним пољима Премијер је подсјетио да се Влада ове године хватајући се укоштац са финансијском ситуацијом, сконцентрисала на приходну страну будћета, те да Владу у наредној години чека озбиљан посао и на расходној страни, међу осталим, и покретењем процеса рјешавања финансијског несклада у појединим јавним предузећима.

Иако стопа незапослености пада, односно премда је број запослених увећан у овој години, отварање нових радних мјеста и запошљавање младих мора бити циљ којем ће у 2018. бити подређене све наше политике – заклучио је предсједник Владе Црне Горе Душко Марковић посљедњу сједницу Владе у 2017. години.

СЛУЖБА ЗА ОДНОСЕ С ЈАВНОШЋУ ВЛАДЕ ЦРНЕ ГОРЕ