Мања слова Већа слова РСС

Питајте Владу

 

Пријава злоупотребе службених возила

 

Саопштење са 67. сједнице Владе Црне Горе

Саопштење са 67. сједнице Владе Црне Горе
Датум објаве 08.03.2018 16:54 | Аутор Служба за односе с јавношћу

Испис Штампај страницу Видео Видео Доwнлоад Доwнлоад


Служба за односе с јавношћуСлужба за односе с јавношћу
       
Влада Црне Горе је на 67. сједници, којом је предсједавао предсједник Душко Марковић, усвојила Информацију о потреби формирања Експертско-преговарачког тима у вези са наставком реализације прој
екта аутопута Бар-Бољаре, којом је Влада покренула процес стварања претпоставки да већ сада, током градње приоритетне дионице Аутопута, обезбиједи наставак градње осталих дионица до границе са Републиком Србијом 
којом је Влада покренула процес стварања претпоставки да већ сада, током градње приоритетне дионице Аутопута, обезбиједи наставак градње осталих дионица до границе са Републиком Србијом.

У Информацији је наведено да се све остале дионице аутопута Бар – Бољаре налазе на ажурираној Јединственој листи приоритетних инфраструктурних пројеката коју је Влада усвојила јула 2017. године, да је детаљним просторним планом Аутопута као друга етапа реализације дефинисана дионица од Матешева до Андријевице, да је Црна Гора кроз Инвестициони оквир за Западни Балкан добила око 5,5 милиона бесповратних средстава за припрему идејних пројеката и пратећих елабората те да је у току припрема нове свеобухватне Студије оправданости за пун профил цијелог аутопута.

Влада је, усвајајући Информацију, још једном истакла одлучност да већ у овој фази обезбиједи све предуслове за наставак градње аутопута уз оцјену да је ријеч о кључном развојном пројекту у Црној Гори и највећем инфраструктурном пројекту у историји наше земље који директно утиче на доступност Црне Горе и на њен развој, посебно Сјеверног региона, као и да ће користи од овог пројекта имати сви грађани Црне Горе и држава у цјелини.

Петнаесточлани експертско-преговарачки тим, на челу са министром саобраћаја и поморства Османом Нурковићем, задужен је, међу осталим, да предложи Влади оптималну процедуру односно модел за реализацију дионице Матешево – Андријевица аутопута Бар – Бољаре, да дефинише критеријуме за предквалификацију најповољнијих понуђача у складу са најбољом међународном праксом у циљу најбоље заштите интереса Инвеститора, да оцјењује прикупљене понуде за избор најповољнијег понуђача, да води преговоре са најповољнијим понуђачем или понуђачима и да координира активности на реалитзацији пројекта.

Влада је усвојила Информацију о судским поступцима у којима поступа Заштитник имовинско-правних интереса и одливу новца за период 1. октобра до 31. децембра 2017. године у којој је наведено, међу осталим, да је Заштитник у извјештајном периоду примио 966 тужби у којима је тужена Држава Црна Гора, као и да по врсти спорова предњаче накнаде за прековремени рад, некоришћење годишњег одмора, паузе у току рада, разлика зараде, неисплаћени топли оброк и сл. Вриједност спорова у 711 предмета није одређена, док у осталима укупна вриједност износи 6.021.842,56 еура. У извјештајном периоду по основу извршних судских пресуда наплаћено је 6.111.059,55 еура.

У дискусији о одливу новца из буџета по основу тужби запослених у јавној администрацији, Влада је указала на забрињавајући однос службеника према Држави и њеној финансијској стабилности.

Као упечатљив и посебно негативан примјер истакнуто да су поједине судије из неколико судова различитог нивоа, тужбом тражили досуђивање разлике зараде у износу зараде стручних сарадника за вријеме док су били приправници, позивајући се на коефицијенте прописане колективним уговором. Указано је да, иако закон јасно одређује да су приправници лица која први пут заснивају радни однос ради оспособљавања за самостално вршење послова, и околности да је њихов послодавац Држава Црна Гора, а не неко други, поједине судије су тужиле, а њихове колеге им досудиле значајна средства на терет државног буџета. У дискусији је наведено да Информација указује и на случајеве да поједини државни службеници туже Државу за износе од десетак еура те да разрађена шема са адвокатима умногостручује износе на штету буџета.

Предсједник Владе је затражио да са овог материјала до наредне сједнице Владе буде уклоњена ознака тајности са образложењем да овакви случајеви не само да не треба да буду склоњени од очију јавности, већ да, напротив сваки грађанин треба да располаже информацијом о односу појединих државних службеника према државном новцу.

Влада је усвојила закључке о хитном образовању радне групе за израду закона о заштитнику државних интереса као нормативном рјешењу које би требало да предуприједи ову појаву и да Министарство финансија формира, у складу са препорукама Државне ревозорске институције, посебне рачуне корисника буџета како би досуђени износи падали на терет одговорних корисника буџета, а не државног трезора како је сада случај.

На сједници је утврђен Предлог Закона о измјенама и допунама Закона о облигационим односима и основама својинско-правних односа у ваздушном саобраћају. Измјенама се додатно прецизирају поједине одредби ради потпуног усклађивања са европским законодавством у дијелу успостављања заједничких правила о компензацији и помоћи путницима у случају ускраћеног укрцавања и отказивања или дугог кашњења летова.

Донијета је Одлука о допуни Одлуке о висини накнаде за полагање испита за стицање звања и овлашћења о посебној оспособљености чланова посаде брода и јахте, као и Одлука о висини, условима и начину плаћања накнаде за постављање комерцијалних натписа на државном путу.

Влада је донијела План давања концесија у области вода за 2018. годину који се темељи на анализи и оцјени постојећег стања, и то у погледу описа концесија, локација на којима се може вршити концесиона дјелатност и рокова за објављивање јавних огласа за давање концесија. План је вођен јасном визијом будућег стања у простору која уважава принципе одрживог развоја и обезбјеђује рационално коришћење водних ресурса. Њиме се омогућава увођење процедуре давања концесија у области вода, као облика подстицања приватних инвестиција у обављању привредних дјелатности од јавног интереса ради постизања оптималне валоризације природних ресурса.

Усвојена је Информација о финансирању Средње вјерске школе – Медреса „Мехмед Фатих“ из Подгорице и прихватила Уговор о финансирању којим је предвиђено да се тој установи, као јединој средњој вјерској школи која изводи јавно важећи образовни програм, у складу са Законом о буџету, уплати износ од 500.000,00 еура.

Влада је усвојила Информацију о додатном кредитном задужењу Општине Андријевица за потребе реализације Пројекта изградње цјевовода за водоснадбијевање у Општини Андријевица, који се финансира из средстава Европске инвестиционе банке (ЕИБ). Имајући у виду да је ово важан пројекат из области комуналне инфраструктуре, као и да је Општина Андијевица све обавезе по основу важећег Уговора о преносу средстава до сада редовно измиривала, Влада је прихватила Измјену и допуну Уговора у циљу одобрења додатног задужења из кредитних средстава ЕИБ-а у износу од 18.059,06 еура, како би се пројекат успјешно привео крају.

Усвојена је Информација о закључивању Уговора о цивилно-војној сарадњи у управљању, контроли и заштити ваздушног простора Црне Горе, између Министарства одбране Црне Горе и Контроле летјења Србије и Црне Горе СМАТСА доо Београд с Предлогом уговора.

Влада је дала Мишљење на Предлог закона о измјенама и допунама Закона о државном премјеру и катастру непокретности који су поднијели посланици Скупштине Црне Горе Предраг Секулић, Марта Шћепановић и Петар Ивановић, којим се прихватају предложене измјене Закона. У циљу имплементације Закона о планирању простора и изградњи објеката, у дијелу поступка легализација бесправних објеката, предвиђеним измјенама стварају се законски предуслови за упис бесправних објеката у катастарску евиденцију.

СЛУЖБА ЗА ОДНОСЕ С ЈАВНОШЋУ ВЛАДЕ ЦРНЕ ГОРЕ