Manja slova Veća slova RSS

Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

Saopštenje sa 67. sjednice Vlade Crne Gore

Saopštenje sa 67. sjednice Vlade Crne Gore
Datum objave 08.03.2018 16:54 | Autor Služba za odnose s javnošću

Ispis Štampaj stranicu Video Video Download Download


Služba za odnose s javnošćuSlužba za odnose s javnošću
       
Vlada Crne Gore je na 67. sjednici, kojom je predsjedavao predsjednik Duško Marković, usvojila Informaciju o potrebi formiranja Ekspertsko-pregovaračkog tima u vezi sa nastavkom realizacije proj
ekta autoputa Bar-Boljare, kojom je Vlada pokrenula proces stvaranja pretpostavki da već sada, tokom gradnje prioritetne dionice Autoputa, obezbijedi nastavak gradnje ostalih dionica do granice sa Republikom Srbijom 
kojom je Vlada pokrenula proces stvaranja pretpostavki da već sada, tokom gradnje prioritetne dionice Autoputa, obezbijedi nastavak gradnje ostalih dionica do granice sa Republikom Srbijom.

U Informaciji je navedeno da se sve ostale dionice autoputa Bar – Boljare nalaze na ažuriranoj Jedinstvenoj listi prioritetnih infrastrukturnih projekata koju je Vlada usvojila jula 2017. godine, da je detaljnim prostornim planom Autoputa kao druga etapa realizacije definisana dionica od Mateševa do Andrijevice, da je Crna Gora kroz Investicioni okvir za Zapadni Balkan dobila oko 5,5 miliona bespovratnih sredstava za pripremu idejnih projekata i pratećih elaborata te da je u toku priprema nove sveobuhvatne Studije opravdanosti za pun profil cijelog autoputa.

Vlada je, usvajajući Informaciju, još jednom istakla odlučnost da već u ovoj fazi obezbijedi sve preduslove za nastavak gradnje autoputa uz ocjenu da je riječ o ključnom razvojnom projektu u Crnoj Gori i najvećem infrastrukturnom projektu u istoriji naše zemlje koji direktno utiče na dostupnost Crne Gore i na njen razvoj, posebno Sjevernog regiona, kao i da će koristi od ovog projekta imati svi građani Crne Gore i država u cjelini.

Petnaestočlani ekspertsko-pregovarački tim, na čelu sa ministrom saobraćaja i pomorstva Osmanom Nurkovićem, zadužen je, među ostalim, da predloži Vladi optimalnu proceduru odnosno model za realizaciju dionice Mateševo – Andrijevica autoputa Bar – Boljare, da definiše kriterijume za predkvalifikaciju najpovoljnijih ponuđača u skladu sa najboljom međunarodnom praksom u cilju najbolje zaštite interesa Investitora, da ocjenjuje prikupljene ponude za izbor najpovoljnijeg ponuđača, da vodi pregovore sa najpovoljnijim ponuđačem ili ponuđačima i da koordinira aktivnosti na realitzaciji projekta.

Vlada je usvojila Informaciju o sudskim postupcima u kojima postupa Zaštitnik imovinsko-pravnih interesa i odlivu novca za period 1. oktobra do 31. decembra 2017. godine u kojoj je navedeno, među ostalim, da je Zaštitnik u izvještajnom periodu primio 966 tužbi u kojima je tužena Država Crna Gora, kao i da po vrsti sporova prednjače naknade za prekovremeni rad, nekorišćenje godišnjeg odmora, pauze u toku rada, razlika zarade, neisplaćeni topli obrok i sl. Vrijednost sporova u 711 predmeta nije određena, dok u ostalima ukupna vrijednost iznosi 6.021.842,56 eura. U izvještajnom periodu po osnovu izvršnih sudskih presuda naplaćeno je 6.111.059,55 eura.

U diskusiji o odlivu novca iz budžeta po osnovu tužbi zaposlenih u javnoj administraciji, Vlada je ukazala na zabrinjavajući odnos službenika prema Državi i njenoj finansijskoj stabilnosti.

Kao upečatljiv i posebno negativan primjer istaknuto da su pojedine sudije iz nekoliko sudova različitog nivoa, tužbom tražili dosuđivanje razlike zarade u iznosu zarade stručnih saradnika za vrijeme dok su bili pripravnici, pozivajući se na koeficijente propisane kolektivnim ugovorom. Ukazano je da, iako zakon jasno određuje da su pripravnici lica koja prvi put zasnivaju radni odnos radi osposobljavanja za samostalno vršenje poslova, i okolnosti da je njihov poslodavac Država Crna Gora, a ne neko drugi, pojedine sudije su tužile, a njihove kolege im dosudile značajna sredstva na teret državnog budžeta. U diskusiji je navedeno da Informacija ukazuje i na slučajeve da pojedini državni službenici tuže Državu za iznose od desetak eura te da razrađena šema sa advokatima umnogostručuje iznose na štetu budžeta.

Predsjednik Vlade je zatražio da sa ovog materijala do naredne sjednice Vlade bude uklonjena oznaka tajnosti sa obrazloženjem da ovakvi slučajevi ne samo da ne treba da budu sklonjeni od očiju javnosti, već da, naprotiv svaki građanin treba da raspolaže informacijom o odnosu pojedinih državnih službenika prema državnom novcu.

Vlada je usvojila zaključke o hitnom obrazovanju radne grupe za izradu zakona o zaštitniku državnih interesa kao normativnom rješenju koje bi trebalo da preduprijedi ovu pojavu i da Ministarstvo finansija formira, u skladu sa preporukama Državne revozorske institucije, posebne račune korisnika budžeta kako bi dosuđeni iznosi padali na teret odgovornih korisnika budžeta, a ne državnog trezora kako je sada slučaj.

Na sjednici je utvrđen Predlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obligacionim odnosima i osnovama svojinsko-pravnih odnosa u vazdušnom saobraćaju. Izmjenama se dodatno preciziraju pojedine odredbi radi potpunog usklađivanja sa evropskim zakonodavstvom u dijelu uspostavljanja zajedničkih pravila o kompenzaciji i pomoći putnicima u slučaju uskraćenog ukrcavanja i otkazivanja ili dugog kašnjenja letova.

Donijeta je Odluka o dopuni Odluke o visini naknade za polaganje ispita za sticanje zvanja i ovlašćenja o posebnoj osposobljenosti članova posade broda i jahte, kao i Odluka o visini, uslovima i načinu plaćanja naknade za postavljanje komercijalnih natpisa na državnom putu.

Vlada je donijela Plan davanja koncesija u oblasti voda za 2018. godinu koji se temelji na analizi i ocjeni postojećeg stanja, i to u pogledu opisa koncesija, lokacija na kojima se može vršiti koncesiona djelatnost i rokova za objavljivanje javnih oglasa za davanje koncesija. Plan je vođen jasnom vizijom budućeg stanja u prostoru koja uvažava principe održivog razvoja i obezbjeđuje racionalno korišćenje vodnih resursa. Njime se omogućava uvođenje procedure davanja koncesija u oblasti voda, kao oblika podsticanja privatnih investicija u obavljanju privrednih djelatnosti od javnog interesa radi postizanja optimalne valorizacije prirodnih resursa.

Usvojena je Informacija o finansiranju Srednje vjerske škole – Medresa „Mehmed Fatih“ iz Podgorice i prihvatila Ugovor o finansiranju kojim je predviđeno da se toj ustanovi, kao jedinoj srednjoj vjerskoj školi koja izvodi javno važeći obrazovni program, u skladu sa Zakonom o budžetu, uplati iznos od 500.000,00 eura.

Vlada je usvojila Informaciju o dodatnom kreditnom zaduženju Opštine Andrijevica za potrebe realizacije Projekta izgradnje cjevovoda za vodosnadbijevanje u Opštini Andrijevica, koji se finansira iz sredstava Evropske investicione banke (EIB). Imajući u vidu da je ovo važan projekat iz oblasti komunalne infrastrukture, kao i da je Opština Andijevica sve obaveze po osnovu važećeg Ugovora o prenosu sredstava do sada redovno izmirivala, Vlada je prihvatila Izmjenu i dopunu Ugovora u cilju odobrenja dodatnog zaduženja iz kreditnih sredstava EIB-a u iznosu od 18.059,06 eura, kako bi se projekat uspješno priveo kraju.

Usvojena je Informacija o zaključivanju Ugovora o civilno-vojnoj saradnji u upravljanju, kontroli i zaštiti vazdušnog prostora Crne Gore, između Ministarstva odbrane Crne Gore i Kontrole letjenja Srbije i Crne Gore SMATSA doo Beograd s Predlogom ugovora.

Vlada je dala Mišljenje na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti koji su podnijeli poslanici Skupštine Crne Gore Predrag Sekulić, Marta Šćepanović i Petar Ivanović, kojim se prihvataju predložene izmjene Zakona. U cilju implementacije Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, u dijelu postupka legalizacija bespravnih objekata, predviđenim izmjenama stvaraju se zakonski preduslovi za upis bespravnih objekata u katastarsku evidenciju.

SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU VLADE CRNE GORE