Мања слова Већа слова РСС

Питајте Владу

 

Пријава злоупотребе службених возила

 

Саопштење са 84. сједнице Владе Црне Горе

Саопштење са 84. сједнице Владе Црне Горе
Датум објаве 06.07.2018 19:55 | Аутор СЛУЖБА ЗА ОДНОСЕ С ЈАВНОШЋУ ВЛАДЕ ЦРНЕ ГОРЕ

Испис Штампај страницу Видео Видео Доwнлоад Доwнлоад


Служба за односе с јавношћуСлужба за односе с јавношћу

                                                 
Влада Црне Горе на данас одржаној 84. сједници којом је предсједавао предсједник Душко Марковић, утврдила је Предлог закона о измјени и допунама Закона о буџету и фискалној одговорности. У циљу даљег унапређења буџетског система и управљања јавним финансијама кроз усклађивање са међународно прихваћеном методологијом, измјенама је дефинисано да се као дио трансакција финансирања третирају и издаци за куповину хартија од вриједности. Такође, прописује се начин утврђивања буџетског суфицита, односно дефицита на начин што се издаци поред већ прописаног умањења за отплату главнице у земљи и иностранству по основу дуга насталог узимањем кредита или емитовањем хартија од вриједности умањују и за издатке за куповину хартија од вриједности који представљају трансакције финансирања.

Утврђен је Приједлог закона о измјенама Закона о буџету Црне Горе за 2018. годину. Измјене су условљене, прије свега, потребом техничког усаглашавања са измјенама Уредбе о организацији и начину рада државне управе, којом је укинуто Министарство европских послова, као и потребом повећања примитака и смањења текућих издатака. Измјене су условљене и методолошким промјенама обрачуна буџетског дефицита, предвиђеним измјенама Закона о буџету и фискалној одговорности, које су усклађене са међународно прихваћеном методологијом и препорукама међународних финансијских институција. У дискусији је истакнуто да се мијења структура буџета за ову годину, али је обезбијеђено очување претходно планираног дефицита, уз незнатно повећање. У циљу смањења буџетских расхода, Влада је донијела закључак којим се задужују сви органи државне управе и јавне установе чији је основач држава да обуставе запошљавање по основу закључивања радног односа на неодређено и одређено вријеме за период од годину дана, осим у секторима од посебног јавног интереса, уз претходну сагласност Владе. У том контексту, изражено је очекивање да ће та мјера, између осталог, утицати да се одређени број незапослених лица усмјери ка приватном сектору у којем има велики број слободних радних мјеста.

На сједници је утврђен Предлог Закона о измјенама и допуни Закона о акцизама којим је предвиђено ревидирање постојећег нивоа акцизног оптерећења кроз измјену важећег „акцизног календара“ за цигарете и газирана пића са додатком шећера. У циљу осигурања стабилности тржишта односно регионалне усклађености када је у питању висина акцизе на цигарете, предвиђено је смањење постојеће висине специфичне акцизе на цигарете са 40 еура за 1000 комада (0,80 € по паклици), на 30 еура за 1000 комада (0,60 € по паклици) од 1. септембра 2018. године. Од истог датума предложено је и смањење висине акцизе за газирана пића са додатком шећера или других средстава за заслађивање са 30 еура по хектолитру на 20 еура. Наглашено је да се предложеним измјенама стварају услови за повећање буџетских прихода, очување одрживости јавних финансија, стабилност тржишта и сузбијање нелегалне економије.

Влада је донијела План оптимизације јавне управе 2018-2020. У расправи је истакнуто да је циљ оптимизације пружање подршке успостављању администрације која на бољи начин одговара на потребе грађана и приватног сектора, уз истовремено растерећивање државног и општинских буџета. Предвиђено је да се то спроведе кроз усвајање и имплементацију плана оптимизације и редистрибуцију и/или смањење броја запослених у складу са потребама управе, укључујући суочавање са изазовима европских интеграција. Планом су дефинисане дугорочне и краткорочне мјере за оптимизацију на централном и локалном нивоу, укључујући и мораторијум на запошљавање за период од годину дана.

У оквиру имплементације новог Закона о државним службеницима и намјешеницима, који је ступио на снагу 01. јула 2018. године, Влада је донијела Уредбу о садржају, поступку и начину припреме и измјене кадровског плана за органе државне управе и службе Владе, Уредбу о критеријумима и ближем начину спровођења провјере знања, способности, компетенција и вјештина за рад у државним органима и Етички кодекс државних службеника и намјештеника.

Донијета је Комуникациона стратегије Владе Црне Горе за период 2018-2020. године. Ријеч је о првом кровном комуникационом документу, припремљеном уз експертску подршку и по методологији Службе за комуникације Владе Велике Британије, која је глобални лидер у овој области. У изради Стратегије пошло се од става премијера у експозеу да је основна одговорност Владе подстицање убрзаног економског развоја и позитивних друштвених промјена, уз одлучну заштиту права, интереса и једнакости свих грађана Црне Горе.

Стратегија ставља грађанина у центар свих владиних комуникационих активности и афирмише принцип савремене двосмјерне комуникације, у формату и садржају који је прилагођен потребама грађана. Тиме се успоставља суштински нова пракса која подразумијева не само пласирање информација, већ и активно слушање и пажљиво анализирање ставова грађана, који представљају кључни инпут у креирању Владиних политика. Стратегија позиционира посао комуникација у средиште процеса креирања и спровођења јавних политика, на начин који даје мјерљив допринос јавним политикама. Прва комуникациона стратегија Владе даје одговоре на питање на који начин Владине политике утичу на бољи квалитет живота грађана Црне Горе у кључним областима – правда и безбједност; раст, запошљавање и виши животни стандард; држава – сервис грађана и Црна Гора у свијету.

Влада је утврдила Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о извршењу одлуке Уставног суда Црне Горе У-И број 6/16 од 19. априла 2017. године („Службени лист ЦГ“, број 31/17). Основни разлог за измјену је чињеница да овим Законом нијесу препознате кориснице права на накнаду по основу рођења троје или више дјеце, којима је ради коришћења тог права њиховом вољом престао радни однос на одређено вријеме. У складу са Одлуком Уставног суда од 25. децембра 2017. године, измијењене су и одредбе у дијелу који се односи на уплату за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање. Такође, оцијењено је неопходним да се кроз измјене и допуне закона отклоне постојећи недостаци јер Закон не садржи одредбе о инспекцијском надзору и казне за прекршај за правно лице, одговорно лице у правном лицу и кориснику.

Утврђен је и Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о интегрисаном спрјечавању и контроли загађивања животне средине с Извјештајем са јавне расправе. У циљу побољшања важећих рјешења, прописано је да ће се за оператере који нијесу добили интегрисану дозволу до 01. 01. 2018. године максимум новчане казне увећати са садашњих 15.000 на 40.000 еура. Поред тога, измијенама ће се обезбиједити правни основ за сваког оператера да поднесе, поред тзв. Плана прилагођавања, и инструмент финансијског обезбјеђења, као гаранцију за добро извршење посла, која гласи на доносиоца и обнавља се сваке године према планираним инвестицијама за наредну годину.

Влада је усвојила Информација о приједлогу Финансијског споразума између Владе Црне Горе и Европске комисије за Секторски оперативни програм за запошљавање, образовање и социјалне политике за период 2015-2017 и прихватила текст Споразума. Главни циљ програма је осигурање развијеног и кохезивног друштва кроз осигурање бољих услова за подизање нивоа запошљивости становништва, унапређење квалитета формалног, неформалног образовања и цјеложивотног учења, уз социјалну инклузију особа у неповољном положају и смањење ризика од сиромаштва.

Усвојен је Програм за додјелу грантова за иновативне пројекте 20118 – 2020.којим су утврђени општи и посебни циљеви, процедура додјеле и процес имплементације грантова, као и етичка питања. Општи циљеви Програма су: јачање конкурентности црногорских предузећа кроз суфинансирање развоја иновативних тржишно-оријентисаних производа, услуга и технологија које имају велики потенцијал за комерцијализацију и тржишну примјену; подршка преносу иновативних идеја из научноистраживачких установа на тржиште, кроз сарадњу са партнерима из привреде или кроз отварање нових предузећа/спин-офф компанија у Црној Гори и јачање људских ресурса и креирање нових радних мјеста. Министарство науке ће одобрити по прихваћеном гранту суфинансирање у износу до 100.000 еура, а пројекти ће бити суфинансирани у трајању од 12 до 24 мјесеца.

Влада је усвојила Информацију о статусу лица која су завршила ЈУ ВСШ ,,Полицијска академија’’ у Даниловграду. Приликом представљања Информације је наглашено да је укупно 31 лице које је завршило академију – ВИИИ генерација, одрадило приправнички стаж у Управи полиције и стекло потребне услове за заснивање радног односа на неодређено вријеме. Имајући у виду да је њихово школовање, као уско специјализованог кадра, финансирала држава, али и чињеницу да у Управи полиције постоји потреба њиховог радног ангажмана, као и да су радна мјеста предвиђена актом о систематизацији, Влада је задужила се Министарство унутрашњих послова да омогући запошљавања ових лица.

Сагласно одредбама Закона о локалној самоуправи, Влада је донијела Одлуку о упозорењу Скупштини општине Будва. Имајући у виду чињеницу да Скупштина општине Будва већ дуже од шест мјесеци не остварује своје функције, односно не извршава законом утврђене обавезе, чиме је довела у питање остваривање права грађана, Влада упозорава Скупштина општине Будва да, у року од 15 дана, одржи сједницу Скупштине општине ради остваривања својих функција, односно извршавања законом утврђених обавеза.

Влада је донијела Одлуку о продужењу мандата Комисије за праћење поступања надлежних органа у истрагама случајева пријетњи насиља над новинарима, убистава новинара и напада на имовину медија на период од двије године.Такође, донијета је и Одлука о измјени Одлуке о образовању Комисије, којом се умјесто Веселина Рацковића, за члана Комисије именује проф. др Анета Спаић.

У оквиру кадровских питања, Влада је због истека мандата разријешила чланове Одбора директора „Аеродроми Црне Горе“ АД Подгорица и донијела Рјешење о избору за чланове Одбора Владимира Бератовића, Џевата Реџематовића, Здравка Митровића, Властимира Ристића и Драгољуба Булатовића.

СЛУЖБА ЗА ОДНОСЕ С ЈАВНОШЋУ ВЛАДЕ ЦРНЕ ГОРЕ