Manja slova Veća slova RSS

Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

Saopštenje sa 94. sjednice Vlade Crne Gore

Saopštenje sa 94. sjednice Vlade Crne Gore
Datum objave 18.10.2018 16:36 | Autor SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU VLADE CRNE GORE

Ispis Štampaj stranicu Video Video Download Download


Služba za odnose s javnošćuSlužba za odnose s javnošću


         
Vlada Crne Gore je na današnjoj 94. sjednici kojom je predsjedavao premijer Duško Marković, usvojila Izvještaj o realizaciji Programa rada Vlade Crne Gore za 2018. godinu, zaključno sa III kvartalom, sa Izvještajem o realizaciji zaključaka Vlade Crne Gore za I i II kvartal 2018. godine prema kojem je učinak Vlade 80,3 odsto predviđenih obaveza.

U Izvještaju je navedeno da je Vlada, pored tema predviđenih Programom rada Vlade Crne Gore za 2018. godinu, razmotrila u prva tri kvartala ukupno 1.192 teme i to: 32 predloga zakona, 1 nacrt zakona, 45 uredbi, 250 odluka, 1 strategiju, 255 informacija, 82 izvještaja, 11 ugovora, 132 platforme, dala mišljenje ili saglasnost na 5 predloga zakona, 3 odluke, 17 inicijativa za ocjenu ustavnosti i zakonitosti, 4 amandmana i razmotrila 354 drugih tema iz nadležnosti Vlade.
Služba za odnose s javnošcu
Predsjednik Vlade je ocijenio pozitivnim učinak u prva tri kvartala ali je zatražio od ministaara dodatni angažman i napor kako u ostvarenju planiranih obaveza pogotovo onih u vezi sa evropskim integracijama, ne bi bila propuštena ni jedna šansa koja se ukaže.

Ministar zdravlja je, obrazlažući procenat izvršenja tog ministarstva upoznao Vladu sa činjenicom da je od pet pripremljenih zakona koji su dostavljeni Evropskoj komisiji na mišljenje tokom proteklih dana dobijen odgovor za četiri zakona čime su se stekli uslovi da se ovi zakoni nakon dodatnog usaglašavanja sa Evropskom komisijom nađu u vladinoj proceduri.

Usvojen je i Treći kvartalni izvještaj o realizaciji obaveza iz Programa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji za period 2018-2020.

Vlada je usvojila Informacija o zaključivanju Memoranduma o razumijevanju između Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore i Ministarstva energetike Sjedinjenih Američkih Država o sprječavanju nezakonite trgovine posebnim nuklearnim i drugim radioaktivnim materijalom i prihvatila tekst Memoranduma. Ovaj dokument će biti osnov za uspostavljanje tehničke i metodološke saradnje, uključujući besplatnu tehničku pomoć, u obliku opreme i materijala, obuke stručnjaka, kao i pratećih usluga. Takođe, Memorandumom se precizira oslobođanje od plaćanja carina, poreza i drugih dažbina na robu i usluge koje mogu biti predmet saradnje.

Usvojen je Izvještaj o vođenju pregovora za zaključivanje Sporazuma između Crne Gore i Evropske unije o akcijama koje sprovodi Evropska agencija za graničnu i obalsku stražu u Crnoj Gori i prihvaćen tekst Sporazuma. Strategijom proširenja za Zapadni Balkan koju je Evropska komisija objavila početkom februara ove godine, bezbjednost i upravljanje migracijama definisana je kao jedna od ključnih inicijativa kroz koje će se dodatno jačati saradnja između našeg regiona i EU. U skladu sa tim, ovaj Sporazum obuhvata sve aspekte potrebne za sprovođenje akcija Agencije koje se mogu odvijati na teritoriji Crne Gore, pri čemu članovi tima Agencije imaju izvršna ovlašćenja.

Vlada je usvojila Informaciju o realizaciji Projekta intenzivne revitalizacije elektrodistributivne mreže. U dokumentu se navodi da je, u skladu sa planiranom dinamikom, Regulatorna agencija za energetiku donijela Odluku o davanju saglasnosti na Ažurirani trogodišnji investicioni plan (2019–2021. godine) operatora distributivnog sistema. Ukupna predviđena sredstva za realizaciju Plana iznose 81.611.982 eura, od čega je predviđeno da se 32.500.000 eura opredijeli za revitalizaciju srednjenaponske i niskonaponske mreže, kako bi se povećala sigurnost i kvalitet snabdijevanja električnom energijom postojećih korisnika i stvorili uslovi za dalji razvoj seoskog područja. U tom cilju, već je formiran Tim za implementaciju Projekta revitalizacije srednjenaponske i niskonaponske mreže, a završetak izrade tehničke specifikacije i objavljivanje javnog poziva za nabavku robe i radova očekuje se do kraja oktobra tekuće godine. godine.

Usvojena je Informacija o sprovođenju istraživanja preostalog neispitanog kopnenog dijela i akvatorijuma koncesionog područja Brodogradilišta Bijela AD. U Informaciji je navedeno da je sa ciljem postizanja dugoročne održivosti višemilionskih sanacionih mjera koje se planiraju na lokaciji Jadranskog Brodogradilišta Bijela u cilju rješenja zagađenja i zaštite života ljudi Vlada još 2014. zaključila sa Međunarodnom bankom za obnovui razvoj, tj. sa Svjetskom bankom Ugovor o kreditu za projekat „Upravljanje industrijskim otpadom i čišćenje”. Vlada je dala saglasnost na predlog da konzorcijum koji čine kompanije Damen i Porto Montenegro sprovede istraživanja preostalog neispitanog kopnenog dijela i akvatorijuma koncesionog područja Jadranskog Brodogradilišta AD Bijela.

Vlada je donijela Odluku o osnivanju Javne ustanove Srednja mješovita škola u Golubovcima. U raspravi je istaknuto da će se zaokruživanjem nivoa obrazovanja na području Opštine u okviru Glavnog grada - Golubovci od predškolskog do srednjeg stvoriti realni uslovi za brži, potpuniji i kvalitetniji razvoj ove Gradske opštine, kako na kulturnom, tako i na ekonomskom planu. Realizacijom obrazovnog programa u trogodišnjem i četvorogodišnjem trajanju ispuniće se zahtjevi i potrebe privrede i tržišta rada za odgovarajućim kadrom, kao i zahtjevi roditelja i učenika, posebno onih koji bi bili trajno vezani za ovo područje, što će dugoročno imati brojne benefite za sveukupan razvoj ovog kraja i njegovu budućnost. Donošenjem ove Odluke stvaraju uslovi da se nastava u Školi organizuje školske 2019/2020. godine.

U okviru kadrovskih pitanja, za generalnu direktoricu Generalnog direktorata za Evropsku uniju u Ministarstvu vanjskih poslova, postavljena je Jelena Burzan. Vladimir Stijepčević, direktor Lučke uprave, određen je za punomoćnika – predstavnika državnog kapitala na vanrednoj Skupštini akcionara „Luka Bar“ AD Bar, zakazanoj za 26. oktobar 2018.godine.

SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU VLADE CRNE GORE