Manja slova Veća slova RSS

Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

Saopštenje sa 97. sjednice Vlade Crne Gore

Saopštenje sa 97. sjednice Vlade Crne Gore
Datum objave 08.11.2018 18:00 | Autor SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU VLADE CRNE GORE

Ispis Štampaj stranicu Video Video Download Download


Služba za odnose s javnošcu Služba za odnose s javnošcu

     

Vlada Crne Gore je na 97. sjednici, kojom je predsjedavao premijer Duško Marković, usvojila Izvještaj o sprovođenju Državnog plana upravljanja otpadom za 2017. godinu. U Izvještaju, koji sadrži pregled preduzetih zakonodavnih i drugih aktivnosti navedeno je da dostavljeni podaci ukazuju da je u Crnoj Gori u 2017. godini sakupljeno 254.523 tona komunalnog otpada sa kabastim i tzv. „zelenim“ otpadom, što iznosi ≈ 98 % procijenjene količine proizvedenog komunalnog otpada. Takođe je navedeno da jedinice lokalne samouprave nijesu organizovale upravljanje neopasnim građevinskim otpadom u skladu sa Zakonom te da je potrebno da jedinice lokalne samouprave nastave preduzimanje aktivnosti na popisu neuređenih odlagališta koji bi trebao da sadži podatke o lokacijima sa koordinatama, procjenjenim količina otpada na tim lokacijama, fotografijama i planom sanacije.

Vlada je ukazala jedinicama lokalne samouprave da je neophodno da na propisan način vode precizne evidencije o otpadu, što je i njihova zakonska obaveza, te da nastave aktivnosti na popisu neuređenih odlagališta kao i da organizuju upravljanje neopasnim građevinskim otpadom u skladu sa Zakonom. Ministarstvo održivog razvoja i turizma je zaduženo da u saradnji sa jedinicama lokalne samouprave, nastavi kontinuirani rad na jačanju ekološke svijesti u mikro sredinama o ekološkim i ekonomskim prednostima pravilnog upravljanja otpadom.

U diksusiji, u kojoj je učestvovalo više članova Vlade, ukazano je na potrebu preduzimanja dodatnih aktivnosti na podizanju svijesti građana o odlaganju otpada. Predsjednik Vlade je najavio da će sa predsjednicima opština lično razgovarati na ovu temu i da će se založiti za jačanje pritiska na lokalne komunalne službe kako bi bile revnosnije i djelovale efikasnije.

Usvojen je Prilog izvještaju Evropske komisije o Crnoj Gori za period 1. januar 2018. – 20. oktobar 2018. godine, koji sadrži prikaz realizovanih aktivnosti i statističke podatke za sva pregovaračka poglavlja po resorima.

Vlada je usvojila i Informaciju o potpisivanju Amandmana broj 6 za Memorandum o razumijevanju broj IV, između Ministarstva odbrane Crne Gore i Ministra odbrane Kraljevine Belgije i Ministarstva Nacionalne odbrane Kanade i Ministarstva odbrane Danske i Ministra odbrane Francuske Republike i Federalnog Ministarstva odbrane Federalne Republike Njemačke i Ministarstva Nacionalne odbrane Republike Grčke i Ministarstva spoljnih poslova Islanda i Ministarstva odbrane Republike Italije i Ministra odbrane Velikog Vojvodstva Luksemburga i Ministra odbrane Kraljevine Holandije i Ministarstva odbrane Kraljevine Norveške i Ministarstva odbrane Republike Portugalije i Ministra odbrane Kraljevine Španije i Ministarstva Nacionalne odbrane Republike Turske i Državnog Sekretara za odbranu Ujedinjenog Kraljevstva velike Britanije i sjeverne Irske i Ministarstva odbrane Sjedinjenih Američkih Država, u vezi sa NAVSTAR globalnim pozicionim sistemom (GPS) i prihvatila predloženi Amandman. NAVSTAR je globalni sistem za pozicioniranje (GPS) koje je razvilo Ministarstvo odbrane Sjedinjenih Američkih Država i pruža dva nivoa tačnosti kroz uslugu preciznog pozicioniranja (PPS) i standardnog pozicioniranja (SFS). PPS sistem pruža najveći stepen tačnosti i zaštitu od ometanja. Pristup sistemu se kontorliše selektivnom dostupnošću i tehnikama za sprečavanje neovlašćenog pristupa. U cilju podrške zajedničkim interesima nacionalne odbrane partnerskih država, organi nacionalne odbrane zemalja potpisnica Memoranduma postaju korisnici ovog sistema. Memorandumom se takodje pruža ovlašćenje i odobrenje da članice mogu da nabave i koriste GPS-PPS korisničku opremu. U skladu sa dosadašnjom praksom da svaka nova članica NATO potpiše Amandman Memoranduma, za Crnu Goru je pripremljen Amandman broj 6, koji bi trebalo da potpišu sve članice NATO-a.

U okviru programa prekogranične saradnje, Vlada je usvojila informacije o Finansijskom sporazumu između Evropske komisije, Crne Gore i Republike Albanije u okviru finansijske perspektive 2014-2020, za alokaciju 2017; Finansijskom sporazumu između Evropske komisije, Crne Gore i Republike Kosovo u okviru finansijske perspektive 2014-2020, za alokaciju 2017 i Finansijskom sporazumu između Evropske komisije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore u okviru finansijske perspektive 2014-2020, za alokaciju 2017. Potpisivanjem ovih finansijskog sporazuma biće nastavljena realizacija aktivnosti čiji je opšti cilj poboljšanje socio-ekonomske situacije u pograničnim područjima, kroz snaženje saradnje i zajedničkih inicijativa u prioritetnim sektorima: zapošljavanja, mobilnosti radne snage i socijalne i kulturne inkluzije sa obje strane granice, zaštita životne sredine kao i promocija turizma, kulturne i prirodne baštine od zajedničkog interesa za građane Crne Gore i susjednih zemalja.

Usvojena je Informacija o viznoj politici. U raspravi je istaknuto da Crna Gora, imajući u vidu potrebu usaglašavanja vizne politike sa EU regulativama, implementaciju Šengenskog akcionog plana i ispunjavanje privremenih mjerila u poglavlju 24, odgovorno realizuje obaveze koje proizilaze iz vizne liberalizacije. Uredba o viznom režimu kao i zaključivanje niza bilateralnih sporazuma između Crne Gore i drugih država, rezulturali su time da crnogorski državljani, nosioci običnih pasoša mogu bez vize putovati u 100 zemlje svijeta (uključujući i zemlje u kojima je vizu moguće dobiti na graničnom prelazu), dok nosioci diplomatskih i službenih pasoša mogu bez vize putovati u 109 zemalja svijeta. Državljani iz 104 države, nosioci običnih pasoša mogu bez vize ulaziti u Crnu Goru, dok nosioci diplomatskih i službenih pasoša iz 111 zemalja mogu bez vize ulaziti u Crnu Goru.

Radi pojednostavljivanja procesa zaprimanja zahtjeva za vize iz zemalja u kojima Crna Gore nema svoje diplomatsko-konzularno predstavništvo a čiji državljani su pokazali interesovanje za dolazak u Crnu Goru, kreiran je „online“ portal posredstvom kojeg je predviđena mogućnost apliciranja za crnogorsku vizu. „Online“ portal je, zaštićenom komunikacionom vezom, povezan sa Viznim informacionom sistemom - VIS, što obezbjeđuje sprovođenje zakonom definisanih procedura za izdavanje viza. Do sada je VIS instaliran u 24 predstavništva, dok će se u narednom periodu raditi na njegovoj instalaciji i u preostalim predstavništvima.

Takođe, Vlada je na današnjoj sjedinci utvrdila osnove za vođenje pregovora i zaključivanje sporazuma između: Vlade Crne Gore i Vlade Republike Paragvaj o ukidanju viza za nosioce običnih pasoša; Vlade Crne Gore i Vlade Republike Paragvaj o ukidanju viza za nosioce diplomatskih, službenih ili poslovnih pasoša; Vlade Crne Gore i Vlade Istočne Republike Urugvaj o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša i Vlade Crne Gore i Vlade Narodne Republike Kine o ukidanju viza za nosioce diplomatskih, službenih i poslovnih pasoša i prihvatila predložene sporazume.

Pored toga, Vlada je utvrdila osnove za vođenje pregovora i zaključivanje sporazuma o saradnji između: Ministarstva vanjskih poslova Crne Gore i Ministarstva vanjskih poslova i međunarodne saradnje Republike Italije i Ministarstva vanjskih poslova Crne Gore i Ministarstva vanjskih poslova Republike Turske o viznim pitanjima i konzularnoj zaštiti u većem broju država u kojima Crna Gora nema konzularno predstavništvo, i prihvatila predložene sporazume. Ministar vanjskih poslova je, obrazlažući predloge, istakao da je cilj svih sporazuma proširenje konzularne zaštite naših građana.

Donijeta je Odluka o donošenju Državne studije lokacije „Dio sektora 66 - postojeća hotelska grupacija i modul I“ – Velika plaža. Ovaj planski dokument obuhvata prostor površine preko 200 ha na krajnjem zapadnom dijelu Velike plaže. Prostorni koncept stvara mogućnost za izgradnju preko 7.000 novih hotelskih ležajeva visoke kategorije, raspoređenih u velikim hotelskim rizortima orjentisanim prema plaži, od kojih se zahtijeva ispunjavanje najstrožih ekoloških standarda, ali i u manjim turističkim naseljima pozicioniranim uz putni pravac Ulcinj – Ada Bojana. Usvajanjem ovog plana stvara se mogućnost za nastavak investicionih ulaganja u turističke, sportsko-rekreativne, uslužne sadržaje i infrastrukturu u opštini Ulcinj, sa akcentom na održive vidove turizma, koji prednost daju boravku turista u prirodnom okruženju. O tome svjedoče visoki kriterijumi koje su planeri postavili pred buduće hotelske operatere, koji između ostalog predviđaju i preko 160 m2 ozelenjenih površina po hotelskom ležaju.

Vlada se upoznala sa Izvještajem o sprovedenom postupku po osnovu Javnog poziva za davanje u zakup zemljišta u svojini države, na lokalitetu Briska Gora – Opština Ulcinj rad izgradnje solarne elektrane sa obrazloženjem rang liste ponuđača. Tenderska komisija je, nakon sprovedenog postupka, donijela Odluku o utvrđivanju rang liste ponuđača, kojom je ponuda Konzorcijuma Fortum i EPCG izabrana kao prvorangirana. Ministarstvo ekonomije je zaduženo da formira tim za pregovore sa prvorangiranim ponuđačem. o Nacrtu ugovora o zakupu zemljišta za izgradnju solarne elektrane.

Usvojena je Informacija o Listi rezervisanih domena sa internacionalizovanim imenima domena. Prilikom predstavljanja Informacije navedeno je da u cilju uspješnijeg plasiranja domena na tržištu Agent registracije kompanija „doMEn“ doo planira proširenje portfelja svoje ponude internacionalizovanim imenima domena, odnosno domenima koji ispred ekstenzije „.me” mogu sadržati i karaktere van engleskog alfabeta. Pod tim se, prvenstveno, podrazumijeva crnogorska latinica i ćirilica, ali i arapska, kineska i ostala pisma podržana od strane registrara. Na taj način se, kako je istaknuto, otvara značajan prostor za akviziciju istih domena na više jezika i pisama, posebno od strane multinacionalnih kompanija koje posluju na globalnom nivou.

Vlada se upoznala sa Izvještajem GREVIO komiteta o procjeni zakonodavnih i drugih mjera kojima se primjenjuju odredbe Konvencije Savjeta Evrope o sprečavanju i suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u porodici (Istanbulska konvencija). Grupa eksperata za borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (GREVIO) je nezavisno tijelo za praćenje ljudskih prava čiji je zadatak da prati primjenu Konvencije Savjeta Evrope o sprečavanju i suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u porodici. Izvještaj je rezultat prvog (osnovnog) postupka evaluacije sprovedenog u odnosu na Crnu Goru. Obuhvata Konvenciju u cjelini, i stoga procjenjuje nivo usklađenosti crnogorskog zakonodavstva i prakse na svim područjima. Na osnovu ove evaluacije, predlažu se mjere za jačanje primjene Konvencije i područja u kojima su potrebna poboljšanja kako bi se u potpunosti ispoštovale obaveze iz Konvencije. Izvještaj sadrži 44 preporuke na nacionalnom nivou. Usvojeni su zaključci koji treba da omoguće punu primjenu Istanbulske konvencije.

Usvojen je Izvještaj o realizovanim aktivnostima na pripremi učešća Crne Gore na Svjetskoj izložbi Expo 2020 Dubai. Expo predstavlja globalni forum za raspravu usmjerenu ka pronalaženju rješenja za univerzalne izazove našeg vremena. Tema ove univerzalne izložbe, koja će biti održana od 20. oktobra 2020. do 10. aprila 2021. godine, je „Povezivanje umova, stvaranje budućnosti” i obuhvata tri podteme: Mogućnost, Mobilnost i Održivost. Crna Gora nastup na Expo-u realizuje u okviru podteme „Održivost”. U okviru aktivnosti na pripremi učešća, imenovana je generalna komesarka izložbe i donijeta Odluka o obrazovanju Organizacionog odbora za učešće Crne Gore na Svjetskoj izložbi Expo 2020 Dubai.

SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU VLADE CRNE GORE