Manja slova Veća slova RSS

Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

Saopštenje sa 132. sjednice Vlade Crne Gore

Saopštenje sa 132. sjednice Vlade Crne Gore
Datum objave 01.08.2019 18:39 | Autor SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU VLADE CRNE GORE

Ispis Štampaj stranicu


Vlada Crne Gore je na 132. sjednici, kojom je predsjedavao potpredsjednik za ekonomsku politiku i finansijski sistem Milutin Simović, utvrdila Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju s Izvještajem sa javne rasprave.

Utvrđen je i Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima kojim se pravni okvir Crne Gore dalje usaglašava sa standardom Evropske unije koji se i sam mijenja i unapređuje. Predloženim zakonom donijetim i iz potrebe prilagođavanja novim okolnostima i dinamici promjena na planu borbe protiv kriminala sa elementima inostranosti propisano je, među ostalim, formiranje zajedničkih istražnih timova kao jednom od najefikasnijih instrumenata u borbi protiv prekograničnog kriminala.

Vlada je usvojila Smjernice makroekonomske i fiskalne politike za period 2019 – 2022. godine koje sadrže: srednjoročne strateške ciljeve ekonomske i fiskalne politike, osnovne makroekonomske i fiskalne pokazatelje i projekcije i limite potrošnje i predstavljaju osnov za pripremu budžeta za narednu fiskalnu godinu. Smjernicama makroekonomske i fiskalne politike projektovan je realni ekonomski rast od 3,1 odsto u 2019. godini, što je ocijenjeno kao visoka stopa rasta nakon snažnog rasta u prethodnoj godini kao baznoj. Projektovana prosječna stopa realnog rasta crnogorske ekonomije u periodu 2020-2022. iznosi 3 odsto. U periodu 2019. do 2022. kumulativni realani rast BDP-a će iznositi 12,6 odsto. Rast će biti zasnovan na nastavku investicione aktivnosti, diverzifikaciji domaće proizvodnje i izvoza i daljem unaprjeđenju fiskalne pozicije.

Smjernice makroekonomske i fiskalne politike predviđaju nastavak mjera na daljem jačanju stabilnosti i održivosti javnih finansija, uz projekciju smanjenja deficita centralnog budžeta na 2,97 odsto BDP-a u 2019. godini, i ostvarenje suficita centralnog budžeta i javnih finansija u cjelini u periodu 2020-2022. godine, koji će prosječno godišnje iznositi oko 1,83 odsto BDP-a. Smjernicama je predviđeno smanjenje javnog duga države na ispod 60 odsto BDP u 2022. godini. Neto javni dug je u 2019. godini projektovan na oko 67 odsto BDP-a, i postepeno će se smanjivati do iznosa od 57,6 odsto BDP-a u 2022. godini. Srednjoročni makrofiskalni okvir će, shodno predmetnom dokumentu, karakterisati suficit javnih finansija i nivo javnog duga usklađen sa Mastrihtskim kriterijumom.

Usvojeni su Izvještaj o aktivnostima na suzbijanju sive ekonomije sa predlogom mjera za suzbijanje sive ekonomije i Analiza stanja u oblasti registracije preduzeća sa mjerama za unaprijeđenje. Analizom je detaljno obrađeno sadašnje stanje procesa registracije privrednih subjekata i navedeni su osnovni nedostaci, koji su obrazloženi i komentarima prikupljenim iz privatnog sektora. Dodatno, dat je opis željenog stanja koje podrazumijeva mogućnost potpune elektronske registracije preduzeća, odnosno pojednostavljenje procesa za one privrednike koji odluče da osnuju svoje preduzeće ili registruju izmjene dolaskom na šalter Centralnog registra privrednih subjekata. Kako je registracija preduzeća jedan od najvažnijih indikatora za praćenje konkurentnosti zemlje, u dokumentu je dat osvrt na Doing Business metodologiju i prijedlog izmjene organizacionog statusa CRPS-a. Vlada je zadužila ministarstva ekonomije, javne uprave i finansija kao i Poresku upravu i Sekretarijat Savjeta za konkurentnost i preporučio Centralnoj banci Crne Gore da počnu realizaciju aktivnosti definisanih Akcionim planom i da o statusu realizacije izvještavaju svakog mjeseca.

Vlada je usvojila Listu prioritetnih kapitalnih projekata koji se finansiraju iz Kapitalnog budžeta države u 2020. godini i zadužila Upravu javnih radova i Upravu za saobraćaj da, iz okvira svojih nadležnosti do 15. septembra dostave Ministarstvu finansija procjenu vrijednosti rangiranih projekata kao i dinamiku realizacije projekata kako bi konačnu listu kapitalnih projekata za narednu fiskalnu godinu Vlada mogla da utvrdi u okviru Prijedloga zakona o budžetu za 2020. godinu.

Usvojena je Informacija o realizaciji preporuka Državne revizorske institucije, datim u Izvještaju o reviziji uspjeha-Uspješnost uspostavljanja, vođenja i kontrole evidencije državne imovine kod državnih organa, broj: 40116/19-023-20/31 od 25. juna 2019. godine, kao i o preduzetim aktivnostima i statusu realizacije Akcionog plana za uspostavljanje jedinstvene evidencije državne imovine u kojoj je konstatovano da je Uprava za imovinu osposobila i pripremila za funkciju softver za izradu jedinstvenog informacionog sistema za evidenciju pokretnih i nepokretnih stvari.

Vlada je usvojila Informaciju o realizaciji projekta „Plan zaštite obavezno štićenih objekata u sastavu JU Narodni Muzej Crne Gore“. Ministarstvo finansija zaduženo je da u saradnji sa Ministarstvom kulture u budžetu za 2020. godinu planira iznos od 469.000 eura za projekat koji podrazumijeva fizičku i tehničku zaštitu objekata Narodnog muzeja Crne Gore i to: Vladinog doma, Dvora Kralja Nikole, Biljarde, zgrade Srpskog Poslanstva (Etnografski muzej), zgrade Bibliotečko-arhivskog odjeljenja, Mauzoleja Vladike Danila na Orlovom kršu, Mauzoleja Petra II na Lovćenu, Njegoševe rodne kuće na Njegušima i Crnogorske galerije umjestnosti „Miodrag Dado Đurić“.

Data je saglasnost na Prijedlog odluke o visini i načinu obračuna i plaćanja naknada za korišćenje dobara nacionalnih parkova. Odlukom su utvrđeni visina, način obračuna i plaćanja naknada koju pravna ili fizička lica plaćaju za korišćenje dobara nacionalnih parkova te propisane naknade za ulazak u nacionalne parkove i pružanje usluga posjetiocima (korišćenje usluga vodiča, iznajmljivanje bicikala, čamaca i kajaka), naknade za ugostiteljske, prodajne, smještajne i infrastrukturne objekte, postavljanje privremenih objekata, korišćenje objekata i prostora za određene namjene (parkiranje, kampovanje, loženje vatre), korišćenje znaka nacionalnih parkova, snimanje igranih i komercijalnih filmova, spotova i reklama, sakupljanje i branje šumskih plodova, obavljanje sportskog i privrednog ribolova, splavarenje i upotrebu plovila.

Naknada za ulazak u nacionalne parkove Crne Gore ostaće na dosadašnjem nivou, uz dodatak da naknadu ne plaćaju djeca starosti do 12 godina; organizovane grupe studenata Prirodno-matematičkog fakulteta Crne Gore – odsjek biologije i Filozofskog fakulteta – odsjek geografija; istraživači – eksperti; predstavnici diplomatskog kora; predstavnici Nacionalne turističke organizacije; lica sa invaliditetom i novinari. Naknada za ulazak u nacionalne parkove, posjetu centrima za posjetioce i edukativnim stazama umanjuje se za 50 odsto za organizovane grupe učenika, studenata, penzionera, sindikalnih organizacija i planinarskih društava. Za ulazak u nacionalne parkove ne plaća se naknada za u dane: 22. aprila (Dan planete Zemlje), 21. maja (Dan nezavisnosti Crne Gore), 22. maja (Međunarodni dan biodiverziteta), 24. maja (Dan evropskih parkova) te u nacionalne parkove Skadarsko jezero - druge nedjelje juna (Dan Skadarskog jezera), NP Durmitor – 6. septembra (Dan NP Durmitor), i NP Prokletjje 31. jula (Dan dijaspore NP Prokletije).

Vlada je usvojila Informaciju o izdavanju garancije Vlade Crne Gore za Ugovor o zajmu između Njemačke razvojne banke - KfW i Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić za Projekat rekonstrukcija i modernizacija Hidroelektrane Perućica, faza II s Predlogom ugovora o zajmu. Zaključeno je da je Vlada saglasna sa Ugovorom i da prihvata garanciju u iznosu od 33 miliona eura za projekat čiji je cilj rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica kako bi joj bio produžen radni vijek, obezbjeđena visoka pogonska spremnost i povećana efikasnost.

Usvojena je i Informacija o raspisivanju Javnog poziva za davanje u dugoročni zakup zemljišta u svojini države, radi izgradnje vjetroelektrane, na lokalitetu „Brajići“ – opštine Budva i Bar, sa Prijedlogom tenderske dokumentacije za davanje u dugoročni zakup zemljišta u državnoj svojini, radi izgradnje vjetroelektrane, na lokalitetu „Brajići“ – opštine Budva i Bar. Ministarstvo ekonomije je zaduženo da objavi Javni poziv za davanje u dugoročni zakup zemljišta u državnoj svojini, radi izgradnje vjetroelektrane, na pomenutom lokalitetu.

Vlada je usvojila informacije o realizaciji ugovora za izgradnju malih hidroelektrana na lokacijama vodotocima Kutska rijeka, Mojanska rijeka i prihvatila ugovore o koncesiji kao i informacije o realizaciji ugovorâ o koncesijama na osnovu energetskih dozvola za izgradnju malih hidroelektrana „Raštak” i „Raštak 2“ na vodotoku Raštak i ovlastila ministarku ekonomije Dragicu Sekulić da ugovore potpiše.

Prihvaćen je Aneks III Ugovora o Agentu registracije domena .me sa Procedurom za dodjelu domena sa premium i rezervisane liste domena kojim se uvodi novi način dodjele premium domena, prepoznat na tržištu pod nazivom model Direktne ponude. Vlada je prihvatila i izmjene i dopune Liste rezervisanih imena domena sa internacionalizovanim imenima domena sa izmijenjenom i dopunjenom Listom kojima su na listu rezervisanih domena uvršteni domeni ocisti.me, s3.me, tuzi.org.me, komunaeulqinit.me, opstinaulcinj.me i golubovci.me, a više domena je premješteno sa liste rezervisanih domena na listu premium domena.


Novoformirani Savjet, čiji je predsjednik premijer Duško Marković, ima za zadatak i sprovođenje prioritetnih mjera definisanih strateškim razvojnim dokumentima u domenu inovacija, kao i predlaganje mjera i izmjena zakonskih propisa u cilju stvaranja povoljnog poslovnog ambijenta za razvoj i promociju inovacija i inovacionog preduzetništva.

Usvojen je Izvještaj o realizaciji Akcionog plana „Strategije unaprjeđenja podsticajnog okruženja za djelovanje NVO 2018-2020“ za 2018. godinu u kojem je navedeno, među ostalim, da se ključna postignuća u prvoj godini realizacije Akcionog plana odnose na unaprijeđen instutucionalni, pravni i finansijski okvir za saradnju organa državne uprave i NVO, da je formiran novi Savjet za saradnju organa državne uprave i nevladinih organizacija, da je donijeta Uredba o izboru predstavnika NVO u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija, a nakon usvajanja pravnog okvira za finansiranje projekata i programa NVO iz državnog budžeta te da su pripremljeni priručnik i smjernice za kvalitetniju implementaciju tih utvrđenih standarda javnog finansiranja. Vlada je zadužila nosioce aktivnosti da preduzmu mjere za efikasniju realizaciju aktivnosti iz Poglavlja IV Strategije iz tačke 1 – Uloga NVO u socio-ekonomskom razvoju.

Vlada je usvojila i Izvještaj o primjeni Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija za 2018. godinu i zadužila Ministarstvo javne uprave da, u saradnji sa Upravom za kadrove, nastavi i unaprijedi obuku državnih službenika na svim nivoima o značaju standarda javnog konsultovanja, s posebnim osvrtom na primjenu Uredbe, eParticipaciju kao izvještavanje o rezultatima konsultacija te da do 1. oktobra 2019. godine, organizuje sastanak sa svim sekretarima ministarstava kako bi se ukazalo na značaj standarda javnog konsultovanja u procesu kreiranja javnih politika.

Donijeta je Odluka o utvrđivanju prioritetnih oblasti od javnog interesa i visini sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2020. godini i usvojena Informacija o postupku pripreme Predloga odluke o utvrđivanju prioritetnih oblasti od javnog interesa i visine sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2020. godini. U okviru ove tačke dnevnog reda Vlada je zadužila ministarstva nauke, ekonomije, održivog razvoja i turizma i zdravlja da u roku od 15 dana objave javne konkurse za raspodjelu sredstava na osnovu Odluke o utvrđivanju prioritetnih oblasti od javnog interesa i visine sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2019. godini.

Vlada je donijela akcione planove za implementaciju Strategije za trajna rješenja pitanja koja se tiču raseljenih i interno raseljenih lica u Crnoj Gori, sa posebnim osvrtom na područje Konika za 2019. godinu, za primjenu Rezolucije Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija 1325 – Žene, mir i bezbjednost u Crnoj Gori (2019-2022) - Program sprovođenja 2019-2020. i za sprovođenje Strategije informaciono-komunikacionih tehnologija pravosuđa 2016-2020. godine s Aneksom budžeta za implementaciju mjera iz Akcionog plana.

Donijete su odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostorno-urbanističkih planova opština Nikšić i Kolašin i Odluku o izradi Detaljnog urbanističkog plana „Industrijska zona Zeleni”, opština Rožaje te utvrdila Nacrt Detaljnog urbanističkog plana „Industrijska zona KAP-a" u Podgorici s Predlogom programa održavanja javne rasprave i Nacrt izmjena i dopuna Prostorno urbanističkog plana Opštine Danilovgrad u dijelu Generalne urbanističke razrade „Spuž" s Predlogom programa održavanja javne rasprave. Takođe su donijete odluke o određivanju rukovodilaca izrade izmjena i dopuna prostornih planova i o visini naknade za rukovodioce i stručne timove.

Vlada je dala saglasnost na Prijedlog odluke o lokalnim komunalnim taksama Opštine Bijelo Polje.

Data je saglasnost Vlade kao hipotekarnog povjerioca – Sindikatu radnika HTP „Ulcinjska rivijera" za zaključenje predugovora i ugovora o kupoprodaji stanova u izgradnji, odnosno omogoćeno je da zaključuje predugovore o kupoprodaji stanova i ugovore o kupoprodaji stanova za zaključenje predugovora i ugovore o kupoprodaji stanova, koji se nalaze u objektu u izgradnji, na katastarskoj parceli broj 30/179.

Usvojena je Informacija o zahtjevima za pomoć u tehničkom drvetu sa prijedlogom za dodjelu pomoći bez naknade na osnovu više stotina zahtjeva fizičkih lica, među kojima i građana u stanju socijalne potrebe, koji su zatražili da im se bez naknade dodijeli drvo za ogrijev. Vlada je zadužila Upravu za šume da, shodno dostavljenom predlogu, donese pojedinačna rješenja za podnijete zahtjeve.

Vlada je usvojila Informaciju o rezultatima predsjedavanja Crne Gore Jadransko-jonskom inicijativom (JJI) u periodu maj 2018 – jun 2019. godine i Informaciju o pripremi predsjedavanja Crne Gore Centralno-evropskom inicijativom i Fondom za Zapadni Balkan u periodu 1. januar - 31. decembar 2020. godine.

Predsjedavanje naše zemlje Jadransko-jonskom inicijatovom ocijenjeno je kao uspješna misija u kojoj je jačanje regionalne saradnje jasan motiv i preduslov za napredak svih zemalja jadransko-jonskog basena, posebno kad je u pitanju dobrosusjedska saradnja i ispunjavanje EU agende.

Vlada je u okviru kadrovskih pitanja razriješila na lični zahtjev Dubravku Lalović dužnosti savjetnice predsjednika Vlade za vanjsku politiku zbog prelaska na dužnost stalne predstavnice Crne Gore pri Sjevernoatlantskom savezu i, takođe na lični zahtjev, Ninu Vujošević dužnosti državne sekretarke Ministarstva finansija zbog prelaska na dužnost predstavnice Crne Gore u Svjetskoj banci.

Za predstavnika Crne Gore u Centru za sprovođenje zakona u Jugoistočnoj Evropi sa sjedištem u Bukureštu imenovan je samostalni carinski inspektor za suzbijanje krijumčarenja Zoran Radusinović.

Na dužnost direktorice JU Kraljevsko pozorište Zetski dom imenovana je Vesna Miranović, a na dužnost umjetničke direktorice imenovana je rediteljka Lidija Dedović.

Na dužnost umjetničke direktorice JU Muzički centar imenovana je violinistkinja Mirka Šćepanović.

Vlada je prihvatila Predlog Kadrovske komisije da predloži Skupštini akcionara Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić da, zbog isteka mandata članova Odbora direktora ovog društva, za članove novog Odbora direktora kao predstavnike državnog kapitala, izabere: Samira Hodžića, Đoka Krivokapića, Ljuba Kneževića, Ranka Milovića, Vladana Radulovića i Srđana Spaića.

SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU VLADE CRNE GORE