Manja slova Veća slova RSS

Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

Saopštenje sa 134. sjednice Vlade Crne Gore

Saopštenje sa 134. sjednice Vlade Crne Gore
Datum objave 12.09.2019 17:30 | Autor SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU VLADE CRNE GORE

Ispis Štampaj stranicu


Vlada Crne Gore je na danas održanoj 134. sjednici, kojom je predsjedavao potpredsjednik Vlade za ekonomsku politiku i finansijski sistem Milutin Simović, donijela Strategiju reforme pravosuđa 2019-2022, s Predlogom akcionog plana za implementaciju Strategije (za period 2019-2020). Donošenjem ovih akata nastavlja se sa sprovođenjem reformskih prioriteta utvrđenih u pregovaračkom procesu za poglavlje 23, kroz definisane operativne ciljeve: jačanje nezavisnosti, nepristrasnosti i odgovornosti pravosuđa; jačanje efikasnosti pravosuđa; crnogorsko pravosuđe kao dio evropskog pravosuđa; jačanje dostupnosti, transparentnosti i javnog povjerenja u pravosuđe; kao i razvoj Ministarstva pravde, Centra za obuku, advokature, notarijata, javnih izvršitelja i sudskih vještaka.

Donijeta je odluka o izmijeni i dopuni sastava Crnogorske komisije za saradnju sa Republikom Albanijom u vodoprivrednim odnosima. Državni sekretar Ministarstva održivog razvoja i turizma Saša Radulović imenovan je umjesto preminulog člana prof. dr Mićka Radulovića. Za članicu Komisije imenovana je i izvršna direktorica Nevladine organizacije „Green Home” Nataša Kovačević.

Vlada je u okviru rasprave po ovoj tački dnevnog reda konstatovala da nadležni organi Republike Albanije nijesu blagovremeno, adekvatno ni argumentovano odgovorili na zahtjeve Crne Gore o izjašnjenju o mogućem prekograničnom uticaju projekta izgradnje malih hidroelektrana na rijeci Cijevni u Republici Albaniji. Iskazana je odlučnost da Crna Gora, nastavljajući da njeguje prijateljske i dobrosusjedske odnose kao jedan od temelja naše vanjske politike, dodatno pokrene sve raspoložive mehanizme definisane međunarodnim konvencijama, direktivama i protokolima koji su obavezujući za sve države potpisnice ovih međunarodnih akata i koje na do kraja jasan način uređuju međunarodne vodne odnose.

Zaključeno je da ova tema bude aktuelizovana na predstojećoj sjednici Međudržavne komisije Crne Gore i Republike Albanije za saradnju u vodoprivredi koja je zakazana za 19. septembar.

Tokom rasprave iskazana je opredijeljenost Crne Gore za poštovanje svih standarda u upravljanju vodama kako sa aspekta potencijalne izgradnje novih energetskih kapaciteta tako i sa aspekta valorizacije vodnih resursa koji pripadaju Crnoj Gori, a koji su duži niz godina u funkciji proizvodnje električne energije u susjednoj Bosni i Hercegovini.

Vlada je donijela Odluku o broju studenata za upis na postdiplomske specijalističke studijske programe Univerziteta Crne Gore za studijsku 2019/2020. godine koji se finansiraju iz Budžeta Crne Gore i dala saglasnost na Konkurs za upis na postdiplomske specijalističke studijske programe Univerziteta Crne Gore za studijsku 2019/2020. godinu. Odlukom je za upis na postdiplomske specijalističke studijske programe predviđeno 1.343 mjesta za studente koji će se finansirati iz Budžeta. Vlada je saglasna i sa prijedlogom Univerziteta Crne Gore da se, u cilju implementacije principa afirmativne akcije, poveća ukupan broj mjesta na svakom studijskom programu za 1 odsto.

Donijeta je Odluka o izradi Urbanističkog projekta „Turistička zona Lepetane“, opština Tivat. Urbanistički projekat predstavlja planski osnov za korišćenje potencijala, održivi razvoj, očuvanje, zaštitu i unaprijeđivanje tog područja. Prestrukturiranjem postojeće vojne zone za potrebe turizma obezbijediće se bolja valorizacija prostora, čija buduća namjena i način korišćenja moraju biti u skladu sa potrebama grada i neposrednog okruženja. Programskim zadatkom je predviđeno da taj prostor ima isključivo turističku namjenu, sa turističkim kompleksom, sportskim površinama i manjim kampom.

Vlada je donijela Odluku o izradi Detaljnog urbanističkog plana „Pinješ – Borova šuma“, opština Ulcinj. Cilj izrade DUP-a je da se kroz analizu planiranih sadržaja, u skladu sa razvojnim potrebama, ponude planska rješenja kojima bi se stvorili preduslovi za gradnju novih kapaciteta ekskluzivnog turizma i turističkih vila, kao i maksimalno očuvanje i uklapanje vitalnog i funkcionalnog zelenila u nova urbanistička rješenja.

Takođe, donijeta je Odluka o izradi Detaljnog urbanističkog plana „Hoteli i vile visoke kategorije“, Pinješ, opština Ulcinj. I na ovoj lokaciji predviđena je pretežno turistička namjena prostora, sa planskim rješenjima za izgradnju objekata visoke kategorije.

Programskim zadacima postavljen je zahtjev da vizija razvoja prostora u obuhvatu ovih planskih dokumenata prati viziju razvoja opštine Ulcinj, na principima racionalne upotrebe zemljišta i održivog razvoja. Kao posebni ciljevi, definisani su očuvanje i unapređenje identiteta prostora – očuvanje i održivo korišćenje kulturnog nasleđa, prepoznavanje elemenata i vrijednosti pejzaža i održivo korišćenje zaštićenih područja prirode.

Vlada je na predlog Savjeta za privatizaciju donijela Odluku o dopunama Plana privatizacije. Na osnovu Inicijative Investiciono-razvojnog fonda Crne Gore (IRF) predlaže se da u ovogodišnji Plan privatizacije bude uvrštena i prodaja 16,65 odsto, odnosno 748 akcija akcionarskog društva „Kotor – projekt” A.D. Kotor koje su u vlasništvu IRF-a.

Usvojen je i Izvještaj o radu Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte sa Izvještajem o realizaciji Plana privatizacije za period januar - jun 2019. godine koji sadrži ključne aktivnosti Savjeta i rezultate sprovođenja Plana privatizacije u prvom polugodištu ove godine.

Usvojena je Informacija o otkupu jagnjadi i instrukcija o evidencijama otkupa i plaćanja PDV-a za 2019. godinu. Prilikom predstavljanja Informacije navedeno je da se sprovođenjem ovog Programa stvara mogućnost da, s jedne strane, poljoprivredni proizvođači realizuju tržišni višak jagnjadi, a s druge, da se penzioneri po povoljnim cijenama snabdiju kvalitetnim proizvodom.

Vlada je prihvatila Predlog za ustupanje pokretnih stvari – terenskih motornih vozila opštinama Žabljak, Šavnik, Pljevlja, Mojkovac i Petnjica na trajno korišćenje bez naknade za potrebe funkcionisanja Agrobiznis info centara. Radi unapređenja efikasnosti i kvaliteta realizacije mjera agrarne politike i savjetodavnih poslova u poljoprivredi, agrobiznis info centri osnovani su sporazumima zaključenim između Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja i ovih opština, kao lokalne savjetodavne kancelarije. Ocijenjeno je da će terenska motorna vozila, neophodna za obilazak udaljenih ruralnih područja, proizvođačima dodatno približiti stručnu pomoć savjetodavnih službi.

Usvojena je Informacija o realizaciji Programa podsticanaj centara izvrsnosti. U raspravi je naglašeno da je Ministarstvo nauke, na osnovu rezultata konkursa iz 2018/2019. godine, sprovedenog postupka dvostepene međunarodne nezavisne ekspertske evaluacije i predloga Savjeta za naučnoistraživačku djelatnost, odlučilo da započne pregovore o finansiranju dva prvorangirana centra – program Univerziteta Donja Gorica, pod nazivom: „Centar izvrsnosti za digitalizaciju procjene rizika bezbjednosti hrane i preciznu sertifikaciju autentičnosti prehrambenih proizvoda - FoodHub“ i program Instituta za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i reumatologiju „Dr Simo Milošević“ Igalo, pod nazivom: „Centar izvrsnosti za biomedicinska istraživanja – CEBIMER“. Ukupna vrijednost ova dva projekta je oko 2,5 miliona eura, dok je sufinansiranje iz Budžeta 1,8 miliona eura za tri godine.

Vlada je dala saglasnost za kandidaturu Bokserskog saveza Crne Gore za organizaciju Evropskog prvenstva za mlade 2020. godine u Crnoj Gori.

U raspravi je istaknuto da se očekuje da bi organizovanje i ovog takmičenja doprinijelo afirmaciji i sporta i daljoj promociji naše zemlje, kao što je to bio slučaj prilikom uspješnih organizacija ranijih međunarodnih sportskih manifestacija.

Usvojena je i Informacija o određivanju tematskog okvira Godišnjeg projektnog konkursa u 2019. godini iz Programa „Kreativna Crna Gora: Identitet, imidž, promicija“. Tim povodom, Vlada je zadužila Ministarstvo kulture da realizuje Godišnji projektni konkurs u 2019. godini čiji se tematski okvir odnosi na sektor kreativnih industrija sa temama: raznolikost kulturnog izraza, modni dizajn i dizajn tekstila, dizajn i razvoj video igrica kao, dizajn i razvoj mobilnih aplikacija u funkciji kulture kao i na naučno-istraživačke projekte iz oblasti crnogorske kulturne istorije, crnogorskih studija kulture, istorije i teorije umjetnosti Crne Gore. Konkurs će biti otvoren 30 dana od dana objavljivanja, a Ministarstvo kulture će obezbijediti 80.000 eura, koliko je i planirano budžetom Programa u 2019. godini.

Nastavljajući sa praksom koju je na početku mandata pokrenuo premijer Duško Marković, Vlada je iz Tekuće budžetske rezerve dodijelila 6.000 eura porodici Seade i Adisa Čoković, po 2.000 eura za svako od troje djece rođenih 3. jula.

SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU VLADE CRNE GORE