Pažnja: Sadržaj ove stranice je dio arhivskog sadržaja i odnosi se na prethodne sazive Vlade Crne Gore. Moguće je da su informacije zastarjele ili nerelevantne.
Arhiva

Na graničnim prelazima se vrši kontrola prijave boravka stranaca

Objavljeno: 19.06.2012. 22:51 Autor: Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Ministarstvo održivog razvoja i turizma i Uprava policije, Sektor granične policije, povodom netačnih informacija koje su prethodnih dana plasirane u medijima, žele da informišu javnost da  na graničnim prelazima Crne Gore službenici Uprave policije, Sektora za graničnu policiju u skladu sa Zakonom o graničnoj kontroli vrše kontrole u sklopu kojih se vrši i provjera zakonitosti boravka stranaca na teritoriji Crne Gore.

Ulaz, izlaz i boravak stranaca u Crnoj Gori je propisan Zakonom o graničnoj kontroli (usvojen 30.okotobra 2009. godine, Službeni list broj 72/09), Zakonom o strancima (usvojen u decembru 2008.godine), Zakonom o registima prebivališta i boravišta i Uredbom o viznom režimu.

Shodno članu 24, Zakona o registrima prebivališta i boravišta se navodi sledeće: “Privredno društvo, preduzetnik i lice kojem stranac sa boravkom do 90 dana dolazi u posjetu i kojem obezbjeđuje smještaj duže od 24 časa obavezan je da policiji podnese prijavu i odjavu boravišta stranca, u roku od 12 časova od časa dolaska odnosno odlaska stranca”.

U cilju boljeg informisanja turista tokom prošle ljetnje turističke sezone na svim graničnim prelazima pripradnici Uprave policije, Sektora granične policije dijelili su brošure, prevedene na 5 jezika, sa osnovnim informacijama za strance koji dolaze u Crnu Goru, kako bi se turisti bolje upoznali sa obavezama koje imaju prilikom prelaska državne granice Crne Gore.

Kao i u svim drugim zemljama, stranci su po dolasku u Crnu Goru obavezni da policiji prijave svoj boravak, a ukoliko su u pitaju turisti onda su izdavaoci smještaja, kod kojih turisti borave, dužni da ih prijave.

Kontrola prijave boravka se vrši na svim graničnim prelazima, što znači da obuhvata putnike koji putuju svim vrstama prevoza (avionom, automobilom, vozom, brodom..).

Da bi se izbjegle gužve na graničnim prelazima i smanjilo vrijeme potrebno za ulazak u našu zemlju, službenici Uprave policije, Sektora granične policiju u skladu za članom 34, Zakona o graničnoj kontroli imaju mogućnost da propuste određene radnje tj. odstupe od režima graničnih provjera i kontrolu mogu vršiti selektivno.

Službenici Uprave policije u skladu sa zakonskim ovlašćenjima vrše provjeru lica koja ulaze i izlaze iz naše zemlje u cilju stvaranja bezbjednosnih uslova, odnosno obezbjeđenja građana i turista.

Takođe želimo da napomenemo da su službenici Uprave policije sa kolegama iz Republike Srbije potpisali Protokol o razmjeni policijskih službenika za vrijeme ljetnje turističke sezone kao i Sporazum o pojednostavljenju graničnih kontrola za vrijeme sezone, na graničnim prelaziima između Crne Gore i Republike Srbije, kako bi zadržavanje na graničnim prelazima bilo svedeno na najmanju moguću mjeru, pa cijenimo da procedure na graničnim prelazima neće imati negativan uticaj na  odvijanje turističke sezone.

Shodno Zakonu, boravišna taksa je paušalni novčani iznos koji plaća gost koji koristi usluge smještaja u smještajnom objektu u kojem se obavlja turistička ili ugostiteljska djelatnost.

Naplatu boravišne takse vrši davalac smještaja i dužan je da u račun za uslugu smještaja posebno iskaže iznos boravišne takse. Boravišna taksa prihod je turističke organizacije, a prikupljena sredstva koriste se za finansiranje djelatnosti lokalnih turističkih organizacija (80%) i finansiranje programa Nacionalne turističke organizacije (20%). Nadzor nad prikupljanjem i plaćanjem boravišne takse i vođenjem odgovarajuće evidencije obavlja nadležni poreski organ opštine.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?