Pažnja: Sadržaj ove stranice je dio arhivskog sadržaja i odnosi se na prethodne sazive Vlade Crne Gore. Moguće je da su informacije zastarjele ili nerelevantne.
Arhiva

Proces istraživanja nafte i gasa u podmorju Crne Gore transparentan

Objavljeno: 05.03.2015. 21:33 Autor: Ministarstvo ekonomije
Povodom navoda NVO Green Home vezanih za projekat istraživanja nafte i gasa u crnogorskom podmorju, kao i predstojećeg Jadranskog samita o nafti i gasu, saopštavamo sljedeće:

Ministarstvo ekonomije Crne Gore nije organizator Jadranskog samita o nafti i gasu koji će ovog mjeseca biti održan u Budvi, već ovaj regionalani događaj organizuje Global Events Partner - specijalizovani organizator međunarodnih događaja koji okupljaju poslovne zajednice iz oblasti nafte i gasa.

Netačni su takođe i navodi ove NVO da dosadašnje postupanje Ministarstva ekonomije nije obezbijedilo transparentnu proceduru. Čitav proces ovog projekta je od samog početka potpuno transparentan i cjelokupna tenderska dokumentacija, kao i modeli ugovora, javno su dostupni. Dakle, javnost je upoznata sa svim fazama ovog postupka – od usvajanja Zakona o istrazivanju i proizvodnji ugljovodonika 2010. godine, regulisanja fiskalne politike, tenderske procedure, pa do donošenja niza zakonskih i podzakonskih akata. Činjenica da će konačnu odluku o dodjeli koncesija dati poslanici u Parlamentu dovoljno govori o transparentnosti ovog procesa.

Kada je riječ o Strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu aktivnosti istraživanja i proizvodnje ugljovodonika u podmorju Crne Gore (SEA), izjava NVO Green Home polazi od još jedne netačne pretpostavke - da je Strateška procjena završena i tajno usvojena bez konsultacija sa domaćom javnošću, kao i bez prekograničnih konstultacija. Ministarstvo ekonomije bi pružilo sve potrebne podatke ovoj NVO da je od nas tražila informacije o statusu Strateške procjene uticaja na životnu sredinu.

SEA dokument je u fazi nacrta i trenutno je upućen (u skladu sa Zakonom o SEA) na proceduru davanja mišljenja unutar Vlade, nakon čega će biti izrađen nacrt SEA dokumenta koji će biti upućen na javnu raspravu. Prilikom upućivanja na javnu raspravu, nacrt SEA dokumenta će biti upućen i na prekogranične konsultacije u skladu sa ESPOO konvencijom.

Kako bi obezbijedilo bolji kvalitet SEA dokumenta, Ministarstvo ekonomije je u saradnji Ministarstvom održivog razvoja i turizma, osiguralo podršku ECRAN mreže prilikom izrade ovog dokumenta koji je postao i pilot SEA projekat. Ministarstvo ekonomije i ovim putem poziva predstavnike NVO sektora da uzmu aktivno ušešće u javnoj raspravi vezano za nacrt SEA dokumenta, kao što smo to i uradili kod definisanja obuhvata SEA dokumenta (tzv. scoping faza). Pomenute javne konsultacije za scoping fazu su bile prve javne konsultacije te vrste za jedan SEA dokument u Crnoj Gori. Dakle, svojim učešćem NVO sektor ima mogućnost da utiče na finalni dokument, jer će preporuke iz SEA dokumenta postati obaveze naftnih kompanija koje će biti ugrađene u njihove ugovore.

Kada je u pitanju sama politika upravljanja ugljovodonicima, njeni pricipi su definisani Zakonom o istraživanju i proizvodnji ugljovodonika, koji je Skupština Crne Gore usvojila 2010, a samim činom usvajanja je definisala politku u ovoj oblasti koja ja zasnovana na odgovornom upravljanju resursa, a ne na maksimalnoj dobiti.

Istraživanje nafte i gasa u jadranskom podmorju nije novost – Hrvatska već 40 godina istražuje Jadran i traži naftu i gas, a iste aktivnosti mnogo duže obavljaju se i sa italijanske strane Jadrana. Višedecenijska praksa je pokazala da se ove istražne radnje nikako ne kose sa strateškim razvojnim granama, prije svega turizmom, što će biti slučaj i u Crnoj Gori.

PR SLUŽBA
MINISTARSTVO EKONOMIJE
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?