Pažnja: Sadržaj ove stranice je dio arhivskog sadržaja i odnosi se na prethodne sazive Vlade Crne Gore. Moguće je da su informacije zastarjele ili nerelevantne.
Arhiva

Javni poziv za podnošenje aplikacija za projekat “Sva čuda Crne Gore”

Objavljeno: 29.08.2016. 15:00 Autor: Ministarstvo održivog razvoja i turizma

U skladu sa Zaključkom Vlade Crne Gore broj: 08-1919 od 11. jula 2016. godine, Ministarstvo održivog razvoja i turizma objavljuje:

J A V N I   P O Z I V

za podnošenje aplikacija za projekat
“Sva čuda Crne Gore”

1. PREDMET PODRŠKE: 

Otkup priča, anegdota, istorijskih događaja i činjenica i fotografija iz Crne Gore, iz svih gradova, sela, mjesta, za koje postoji pisani trag kao dokaz, a koje mogu biti značajne za turističku valorizaciju, pogotovo lokaliteta poput Prokletija, Komova, Bjelasice, kanjona Mrtvice, doline Lima i Bojane, Pive i Pivskog jezera, Veruše, Njeguša, Šaskog i drugih jezera, Ali Pašinih izvora, Turjaka i drugih lokaliteta, kako vezanih za prirodu i prirodne ljepote ali tako i za kulturu, religiju, kulturno istorijsko nasljeđe itd, koji nijesu dovoljno valorizovani a imaju veliki potencijal.

 

2. UKUPNA VRIJEDNOST JAVNOG POZIVA – 25.000 EUR

 

3. PRAVO UČEŠĆA

Pravo učešća imaju:

a) visokoobrazovne institucije;
b) turističke organizacije;
c) sportski savezi i druge asocijacije i udruženja;
d) nevladine organizacije;
e) javne ustanove;
f) fizička i pravna lica;
g) preduzetnici i privredna društva registrovana za obavljanje turističke djelatnosti;
h) ostali subjekti sa statusom pravnog lica.

Podnosilac zahtjeva može aplicirati sa više projekata. 

 

4. TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

Aplikacije moraju biti sortirane po sledećim kategorijama: (a,b,c)

a) predloga za uvrštenje određenog lokaliteta na listu „Sva čuda Crne Gore“, sa obrazloženjem turističke atraktivnosti, bez obzira da li je ona zasnovana na prirodnim ljepotama, istorijsko-geografskim faktima, zanimljivim pričama i/ili legendama i dr.;

b) konkretizovanih ideja turističkog oplemenjivanja novih lokaliteta, kako bi se njihova privlačnost unaprijedila i

c) biznis-inicijativa koje podrazumijevaju spremnost aplikanta da ih, uz subvencije i druge forme institucionalne podrške, realizuje i tako konkretizuje povećanje turističke atraktivnosti određene lokacije.

Nakon donošenja Odluke i izbora materijala od strane žirija, sa izabranim ponuđačima se zaključuje ugovor.

 

5. NAMJENA SREDSTAVA I IZNOS PODRŠKE

Sredstva su namijenjena za:

I) dodjelu prve (2.000 EUR), druge (1.500 EUR) i treće (1.000 EUR) otkupne nagrade za predloge iz kategorije a);
Ia) plaćanje otkupne nadoknade (100 EUR) za ostale akceptirane aplikacije iz grupe a);

II) plaćanje otkupne nadoknade (300 EUR) za sve prihvaćene aplikacije po kategoriji b), ukoliko aplikacija ne uključuje i prijavu po kategoriji c);

III) plaćanje participacije za troškove apliciranja, odnosno obrade biznis inicijative do nivoa potrebnog za dalju obradu (500 EUR), prema Investiciono razvojnom fondu da materijalno i na drugi način podrži njenu realizaciju.

Otkupna kompenzacija u svim slučajevima podrazumijeva pravo Ministarstva održivog razvoja i turizma da, bez ograničenja, i prema svojoj potrebi i procjeni, koristi otkupljenu ideju.

Otkupljene ideje iz tačke b) će biti predmet posebnog javnog poziva Ministarstva održivog razvoja i turizma za njihovu realizaciju, koji nije sastavni dio ovog javnog konkursa.

Na osnovu predloga stručnog žirija, ministar održivog razvoja i turizma donosi Odluku o izboru ponuđača. Nakon donošenja Odluke, izabrani ponuđač treba da dostavi djela za izbor. Otkup djela se vrši do utroška ukupno raspoloživih sredstava. 

 

6. PROGRAM PODSTICAJNIH MJERA U TURIZMU ZA PROJEKAT „SVA ČUDA CRNE GORE”

Projekat je definisan u okviru proslave 10 godina nezavisnosti.
Sastavni dio javnog poziva je Program podsticajnih mjera u turizmu za projekat “Sva čuda Crne Gore”.

7. POTREBNA DOKUMENTACIJA I NAČIN PODNOŠENjA APLIKACIJE 

- Prijava za Konkurs koja sadrži ime i prezime ponuđača, ako je fizičko lice, ili naziv kompanije, ukoliko je ponuđač pravno lice sa naznakom: ZA KONKURS SVA ČUDA CRNE GORE.

- Elektronski portfolio koji sadrži priče, anegdote, istorijske događaje, činjenice i fotografije turističkih lokacija Crne Gore, čiji je autor ponuđač.

-Ukoliko je ponuđač fizičko lice, nakon što pristigla aplikacija bude prihvaćena i stavljena u predlog za dalji postupak, potrebno je dostaviti ovjerenu izjavu da je autor djela u portfoliu i da posjeduje sva prava, u skladu sa zakonima kojim je regulisana oblast autorskih prava.

- Ukoliko je ponuđač kompanija, nakon što pristigla aplikacija bude prihvaćena i stavljena u predlog za dalji postupak, uz portfolio je potrebno priložiti pisanu izjavu autora djela o učešću na konkursu, kao i izjavu o stavljanju autorskih prava za izabrana djela na raspolaganju kompaniji koja ga zastupa u ovom poslu, a u skladu sa ugovorom sa Ministarstvom održivog razvoja i turizma.

Prijave sa pratećom dokumentacijom se dostavljaju do 01.oktobra.2016.godine, na arhivu Ministarstva održivog razvoja i turizma, adresa: IV Proleterske brigade broj 19, 81000 Podgorica ili on line na web sajtu www.svacuda.me.  

Dodatne informacije možete dobiti putem mejla: suad.djelovic@mrt.gov.me; ili putem telefona: +382 020 446 265.

Ministarstvo održivog razvoja i turizma zadržava pravo da od podnosioca zahtjeva zatraži dodatna pojašnjenja zahtjeva. 

 

8. SPECIFIKACIJA JAVNOG POZIVA

Projekat „Sva čuda Crne Gore“ zapravo predstavlja mehanizam oživljavanja interesovanja za turistički neafirmisane i nepoznate crnogorske lokacije. Na taj način, poboljšavaju se pretpostavke za ekonomsku valorizaciju bogatstava koja imamo, diversifikovanje turističke ponude i bolji turistički rezultat.

Predmet poziva su sve priče, anegdote, istorijski događaji i činjenice i fotografije iz Crne Gore, iz svih gradova, sela, mjesta, za koje postoji pisani trag kao dokaz, a koje mogu biti značajne za turističku valorizaciju, pogotovo lokaliteta poput Prokletija, Komova, Bjelasice, kanjona Mrtvice, doline Lima i Bojane, Pive i Pivskog jezera, Veruše, Njeguša, Šaskog jezera, Ali Pašinih izvora, Turjaka i drugih lokaliteta, kako vezanih za prirodu i prirodne ljepote tako i za kulturu, religiju, kulturno istorijsko nasljeđe itd., koji nijesu dovoljno valorizovani a imaju veliki potencijal.

 

9. POSTUPAK DONOŠENjA ODLUKE PO JAVNOM POZIVU

Operativni tim, formiran od strane ministra održivog razvoja i turizma, će organizovati obradu primljenih aplikacija, prvenstveno polazeći od upotrebljivosti aplikacije u kontekstu osnovne projektne ideje.

Ponude će se vrednovati na osnovu kvalitativne procjene portfolia. Ako priloženi portfolio ne zadovoljava kvalitetom, ponude se neće uzimati u obzir.

Vrednovanje ponuda će vršiti stručni žiri, kojeg imenuje ministar održivog razvoja i turizma.

Stručni žiri, kojeg takođe formira ministar održivog razvoja i turizma, vrednuje pristigle aplikacije kroz:

I) dodjelu prve (2.000 EUR), druge (1.500 EUR) i treće (1.000 EUR) otkupne nagrade za predloge iz kategorije a);
Ia) plaćanje otkupne nadoknade (100 EUR) za ostale prihvaćene aplikacije iz grupe a);

II) plaćanje otkupne nadoknade (300 EUR) za sve prihvaćene aplikacije po kategoriji b), ukoliko aplikacija ne uključuje i prijavu po kategoriji c);

III) plaćanje participacije za troškove apliciranja, odnosno obrade biznis inicijative do nivoa potrebnog za dalju obradu (500 EUR), prema Investiciono razvojnom fondu da materijalno i na drugi način podrži njenu realizaciju.

Otkupna kompenzacija u svim slučajevima podrazumijeva pravo Ministarstva održivog razvoja i turizma da, bez ograničenja, i prema svojoj potrebi i procjeni, koristi otkupljenu ideju.

Otkupljene ideje iz tačke b) će biti predmet posebnog javnog poziva Ministarstva održivog razvoja i turizma za njihovu realizaciju, koji nije sastavni dio ovog javnog konkursa.
Na osnovu predloga stručnog žirija, ministar održivog razvoja i turizma donosi Odluku o izboru ponuđača. Nakon donošenja Odluke, izabrani ponuđač treba da dostavi djela za izbor. Otkup djela se vrši do utroška ukupno raspoloživih sredstava.

 

10. ROK ZA PODNOŠENjE PRIJAVA

-  01. oktobar 2016. godine.

 

11. OBAVEZE APLIKANATA

• Potpisivanje ugovora;
• Stavljanje na korišćenje bez prostornog i vremenskog ograničenja izabranih djela Ministarstvu održivog razvoja i turizma;
• Pružanje na uvid i dodatno naknadno traženu dokumentaciju na zahtjev Ministarstva;
• Realizacija i eventualno drugih obaveze definisanih ugovorom i
• Pridržavanje uslova propisanih javnim pozivom.

 

12. ZAHTJEVI KOJI SE NEĆE RAZMATRATI

a) zahtjevi čija dokumentacija nije kompletna, shodno Programu;
b) Neblagovremeni zahtjevi, dostavljeni nakon definisanog roka;
c) Prijave koje nijesu u skladu sa javnim pozivom neće biti razmatrane i
d) Zahtjevi koje dostave subjekti koji ne pripadaju definisanim kategorijama.

 

NAPOMENA:

Ukoliko Ministarstvo održivog razvoja i turizma posumnja da je neko dostavio djelo na koje nema pravo, može zatražiti dodatni dokaz o autorstvu ili bez daljeg objašnjenja izbrisati rad iz konkurencije.

Ministarstvo održivog razvoja i turizma i stručni žiri ne snose odgovornost u slučaju zloupotrebe autorskih prava od strane samih učesnika ili trećih osoba za djela prijavljena na konkursu.

Zaposleni u Ministarstvu održivog razvoja i turizma i članovi komisije nemaju pravo učešća na Konkursu.

Javni poziv je objavljen dana 17.jula.2016. godine.

Tokom realizacije Programa Ministarstvo zadržava pravo njegove izmjene i dopune.

 

Prilog: Obrazac Prijave

Javni Poziv - Sva čuda Crne Gore.pdf
Program podsticajnih mjera u oblasti turizma-Projekat ''Sva čuda Crne Gore''.pdf

 

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?