Pažnja: Sadržaj ove stranice je dio arhivskog sadržaja i odnosi se na prethodne sazive Vlade Crne Gore. Moguće je da su informacije zastarjele ili nerelevantne.
Arhiva

Javni poziv za učešće na javnom nadmetanju za davanje u zakup nepokretnosti u državnoj svojini u opštini Kolašin

Objavljeno: 01.07.2019. 20:34 Autor: Ministarstvo finansija

Na osnovu Zakona o državnoj imovini ("Službeni list CG", br.21/09 i 40/11), Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini („Službeni list CG“, broj 44/10), Uredbe o prodaji akcija i imovine putem javne aukcije („Službeni list RCG“, broj 20/04) i zaključaka Vlade Crne Gore broj 07-2300 od 20. juna 2019. godine, Ministarstvo finansija objavljuje

 

 

JAVNI P O Z I V

ZA UČEŠĆE NA  JAVNOM NADMETANJU ZA DAVANJE U ZAKUP NEPOKRETNOSTI U DRŽAVNOJ SVOJINI U OPŠTINI KOLAŠIN

 

1. Predmet zakupa

 

Predmet davanja u zakup je državna imovina u svojini Crne Gore, koju čini:

 

-       katastarska parcela broj 195/3, površine 195 m2, upisana u list nepokretnosti broj 107, KO Rovačko Trebaljevo, Opština Kolašin

 

2. Početna cijena na  javnom nadmetanju

 

Početna cijena zakupa na godišnjem nivou iznosi 97,50€. 

 

3. Mjesto i vrijeme održavanja javnog nadmetanja

 

Davanje u zakup nepokretnosti iz tačke 1 će se vršiti, javnim usmenim nadmetanjem u prostorijama Ministarstva finansija, Stanka Dragojevića 2, kancelarija broj 14, dana 12.07.2019. godine, petak, sa početkom  u 10:00 časova.

4.Uslovi javnog nadmetanja

 

Pravo da učestvuju na javnom nadmetanju imaju podnosioci prijava odnosno sva domaća i strana pravna i fizička lica, koja uplate depozit u iznosu od 5% od iznosa početne cijene zakupnine, i to: 4,90€.

 

Uplata novčanog depozita se vrši na žiro račun Ministarstva finansija br. 550-5590-94 - za učešće za javnom nadmetanju.

 

Obrazac Prijave za učešće na javnom nadmetanju može se dobiti u kancelariji broj 114, u Ministarstvu finansija, svakog radnog dana, do 09.07.2019. godine (od 10-13 časova).

 

Rok za podnošenje prijava je najkasnije do 11.07.2019. godine, do 15 h.

 

Minimalanu promjenu raspona ponuda u postupku usmenog nadmetanja utvrđuje Komisija za davanje u zakup državne imovine u skladu sa Uredbom o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini i Uredbom o prodaji akcija i imovine putem javne aukcije.

 

Postupak usmenog nadmetanja se završava ako niko od učesnika ni na treći poziv ne ponudi veću cijenu od do tada ponuđene najveće cijene. U tom slučaju zakupcem se proglašava učesnik koji je prvi ponudio najveću postignutu cijenu.

 

Smatraće se da su ispunjeni uslovi za održavanje javnog nadmetanja, ako u naznačeno vrijeme pristupi makar jedan učesnik koji ponudi iznos početne cijene zakupnine na godišnjen nivou.

 

Učesnik koji ponudi najveću cijenu proglašava se zakupcem, a njegova ponuda smatraće se prihvaćenom ponudom za zakup predmetne imovine.

 

5.Ostali uslovi

 

Zakupac je dužan da sa Vladom Crne Gore - Ministarstvom finansija zaključi Ugovor o zakupu nepokretnosti u roku od 60 (šesdeset) dana od dana javnog nadmetanja.

 

Ukoliko zakupac ne zaključi ugovor o zakupu nepokretnosti u državnoj svojini, u predviđenom roku od 60 (šesdeset) dana od dana javnog nadmetanja ili ne isplati cijenu zakupa u predviđenom roku, gubi pravo na povraćaj depozita, a zakupac ima pravo da zaključi ugovor o zakupu predmetne imovine sa drugim ponuđačem javnog nadmetanja koji je ponudio drugu najveću cijenu.

 

Pravo na povraćaj depozita gubi potencijalni zakupac koji podnese prijavu, a ne učestvuje, odnosno ne registruje se za javno nadmetanje.

 

Uplaćeni depozit će se vratiti ostalim učesnicima u roku od 7 (sedam) dana od dana javnog nadmetanja, a depozit izabranog ponuđača se zadržava i uračunava u cijenu zakupa.

 

Troškovi prenosa imovine (porez, takse i ostalo) padaju u cjelosti na zakupca.

 

Registracija učesnika će se vršiti u prostorijama Ministarstvu finansija, Stanka Dragojevića 2, Podgorica, 15 minuta prije početka održavanja javnog nadmetanja za konkretne nepokretnosti.

 

Bliže informacije mogu se dobiti u Ministarstvu finansija, kontakt telefon: 020/225-913.

 

Tekst ovog javnog poziva objavljen je na sajtu Ministarstva finansija www.mif.gov.me

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?