Pažnja: Sadržaj ove stranice je dio arhivskog sadržaja i odnosi se na prethodne sazive Vlade Crne Gore. Moguće je da su informacije zastarjele ili nerelevantne.
Arhiva

Rizik od kursnih razlika pod kontrolom

Objavljeno: 03.10.2019. 16:45 Autor: Ministarstvo finansija
Kao što je poznato, ukupno ugovorena vrijednost radova za izgradnju prioritetne dionice autoputa Smokovac-Uvač-Mateševo utvrđena je Ugovorom o projektovanju i izgradnji autoputa, zaključenog između Ministarstva saobraćaja i kineske kompanije CRBC, i iznosi 809,6 mil. eur. Od navedenog iznosa 85% sredstava obezbijeđeno je kroz zajam sa kineskom EXIM Bankom, dok je 15% predviđeno iz državnog budžeta ili drugih izvora finansiranja. 

Kreditni aranžman sa kineskom EXIM bankom zaključen je na iznos od cca. 944 miliona USD, sa periodom otplate od 20 godina, koji uključuje 6 godina grejs perioda i kamatnu stopu od 2%. Otplata kredita vršiće se polugodišnje, počevši od jula 2021. godine, a godišnje obaveze po osnovu otplate glavnice iznosiće oko 67,5 miliona USD. 

Važno je napomenuti, za samu realizaciju prioritetne dionice autoputa, da je Ugovorom o projektovanju i izgradnji definisan kurs EUR/USD u odnosu od 1:1.3718 i odnosi se na izvršenje obaveza po osnovu pomenutog ugovora. Ugovorom je definisano da će se fakture po osnovu izvršenih radova plaćati po navedenom kursu EUR/USD, zbog čega se može konstatovati da sama cijena izgradnje dionice neće rasti. 
 
Što se tiče samog Ugovora o kreditu, on je zaključen u dolarima i pod uticajem je kretanja odnosa dolara i eura. Kurs se od momenta zaključenja Ugovora mijenjao, i trenutno je niži od zaključenog. Po procjenama eksperata, u narednom periodu očekuje se njegova promjena i rast eura, međutim, koliki će iznos sredstava Država na kraju otplatiti, zavisiće od kretanja valuta na međunarodnom tržištu. 

U svakom slučaju, važno je razjasniti da, ako godišnje dospijeva oko 67,5 miliona USD, i dolari se kupuju na tržištu o roku dospijeća, ili približno tom datumu, tek tada se može govoriti o kursnim razlikama i dodatnim troškovima. Međutim, čak i tada, ukupan gubitak ili dobitak po osnovu kursnih razlika može biti poznat tek na kraju otplate kredita 2035. godine, kada se sagleda cjelokupan iznos otplate u eurima, kao domaćoj valuti, imajući u vidu da se tokom vremena kurs može dalje mijenjati. 

U cilju stvaranja pretpostavki za zaštitu od valutnog rizika, Država je preduzela aktivnosti da se zaštiti od pomenutog rizika, kako bi imala što manje troškova u pogledu otplate duga. U toku su pregovori sa 6 banaka u cilju pripreme i usaglašavanja sveobuhvatne pravne dokumentacije, koja bi u konačnom dovela do zaključivanja ISDA sporazuma, koji će predstavljati pravni osnov za realizaciju hedžing transakcije u momentu kada se procijeni da je situacija najpovoljnija za Crnu Goru.  

Veoma važan element cijelog procesa je odabrati trenutak koji ukazuje na situaciju koja je najpovoljnija za Crnu Goru. U praksi to znači da Ministarstvo razmatra najpovoljniji i najsigurniji model zaštite od valutnog rizika, u odnosu na projekcije kursa euro-dolar, trenutne i buduće razlike u kamatnim stopama izmedju eura i dolara, i pokušava da kvantifikuje poboljšanje kreditnog profila države koji je svake godine sve bolji i bolji. To znači da uslovi od prije 5 godina ne bi bili automatski bolji jer su makro-ekonomski pokazatelji tada bili nepovoljniji nego danas. Takođe, ukoliko se trend pada kamatnih stopa nastavi, a crnogorska ekonomija nastavi stabilan rast, mogu se očekivati još bolji uslovi u budućnosti. Stoga, Ministarstvo odgovorno pristupa odabiru pravog rješenja za zaštitu od valutnog rizika koje će biti odrađeno u trenutku i na period za koje Ministarstvo i banke budu saglasni da su najoptimalniji za državne finansije.

Takođe, s obzirom da je crnogorska ekonomija u zamahu i da raste najbrže u regionu godinama, da se očekuje povećanje kreditnog rejtinga, smanjuju se troškovi zaduživanja i padaju kamatne stope generalno, to sve ide u prilog činjenici da je kreditni rizik države sve niži i niži, a percepcija investitora sve bolja iz godine u godinu. Stoga, ne bi bilo odgovorno ni prije 5 godina, a ni danas, zaključivati ugovore o zaštiti valutnog rizika  na cijeli rok trajanja kredita jer postoji veliki broj varijabli koji se stalno mijenjaju i ne postoji prosta formula kako to izvesti. Zato Ministarstvo finansija stvara zakonski okvir za trgovanje finansijskih derivata koji uključuju i hedžing, a takođe, pregovara već određeni period sa komercijalnim bankama, u cilju zaključenja ISDA sporazuma, kako je već opisano. 

Neadekvatno je množiti cijeli dug u eurima ili dolarima po današnjem kursu i to predstavljati kao gubitak u realnom vremenu, kada to u praksi nije tačno. Isto tako, da je kurs euro dolara otišao na drugu stranu, bilo bi neodgovorno da se kaže da se trošak izgradnje autoputa smanjio, jer stvarnog benefita, u novcu ne bi bilo, jer se, ponavljamo, konačne analize mogu praviti tek nakon otplate 2035. godine. 

Na taj način, moglo bi se isto tako reći da je Crna Gora uštedjela na izgradnji prioritetne dionice auto puta nekih 178 miliona eura, iz razloga što je u momentu zaključenja ugovora, računajući kurs EUR/USD, po Ugovoru o projektovanju i izgradnji, po kojem se plaćaju sve fakture, iznosi 688 miliona eura, a sada je, po trenutnom kursu, taj iznos 866 miliona eura (EUR/USD1,09). 

Ukoliko se posmatra tvrdnja da su obaveze po osnovu autoputa veće za 124 miliona eura, kako to tvrde neki mediji, a da su, sa druge strane, uštede po istoj logici 178 miliona eura, dolazimo do računice da je trenutna ušteda na izgradnji autoputa oko 54 miliona eura.

Iz tog razloga, kod ovih transakcija ne treba se baviti neadekvatnim obračunima, već sačekati da se vidi ukupan iznos svih troškova po okončanju otplate kredita. 

Imajući u vidu sve gore navedeno, određeni troškovi koji nastaju po osnovu kursnih razlika, možemo reći, kompenzuju se kroz fiksni kurs koji je utvrđen Ugovorom o projektovanju i izgradnji, tako da je vrlo upitno da li postoje i u kom obimu dodatni troškovi, po osnovu promjene kursa. 

Imajući u vidu takav princip računanja, kakav smo vidjeli u medijima tokom prethodnih dana, Crna Gora je u plusu što se tiče izgradnje autoputa. Iz navedenih razloga trebalo bi izbjegavati ovakav vid obračuna i bombastičnih naslova jer stvaraju lažnu sliku većih gubitaka pri izgradnji autoputa, jer se po istom principu mogu pokazati i uštede i dobitak koji država ostvaruje po osnovu ovog projekta.

Kada posmatramo valutnu strukturu duga u zemljama u okruženju, 74% javnog duga Srbije je u stranoj valuti, u Hrvatskoj 66,5%, u Bosni i Hercegovini 41,4% duga, dok je u Crnoj Gori oko 20% duga podložno promjenama valutnog kursa. Iz navedenog se vidi da ni zemlje u okruženju nisu imune na promjene koje se dešavaju na tržištu valute, a da sa druge strane, Crna Gora vodi računa o svojoj izloženosti kada su u pitanju pomenuti rizici. 

Kada se posmatra odnos dolara i eura u ovom trenutku, on je trenutno manje povoljan za Državu ali se očekuje promjena kursa na tržištu kako bi došlo do poboljšanja kursa u korist eura. U tom smislu Ministarstvo finansija će nastaviti da radi na praćenju kretanja deviznog kursa –tržišta valuta, i nastojaće da zaključi hedžing aranžman u trenutku koji bude najpovoljniji za Crnu Goru.
MINISTARSTVO FINANSIJA

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?