Pažnja: Sadržaj ove stranice je dio arhivskog sadržaja i odnosi se na prethodne sazive Vlade Crne Gore. Moguće je da su informacije zastarjele ili nerelevantne.
Arhiva

K O N K U R S za realizaciju programa “Razvoj kulture na sjeveru” u 2020. godini

Objavljeno: 05.12.2019. 15:59 Autor: MKU
Ministarstvo kulture Crne Gore, u skladu sa čl. 68 i čl. 70 st. 1 Zakona o kulturi („Sl.list Crne Gore“, br. 49/08, 16/11 i 38/12) objavljuje


K O N K U R S
za realizaciju programa “Razvoj kulture na sjeveru” u 2020. godiniMinistarstvo kulture sufinansiraće u 2020. godini, u okviru programa “Razvoj kulture na sjeveru”:

1) nove projekte i programe od značaja za ostvarivanje javnog interesa u kulturi u opštinama sa sjevera Crne Gore (Andrijevica, Berane, Bijelo Polje, Gusinje, Kolašin, Mojkovac, Petnjica, Plav, Plužine, Pljevlja, Rožaje, Šavnik i Žabljak);

2) programe i projekte iz drugih crnogorskih opština koji će biti realizovani na sjeveru, na osnovu sporazuma o saradnji i razmjeni programa.

Pravo učešća na konkursu imaju fizička i pravna lica koja imaju prebivalište u Crnoj Gori, odnosno koja su u Crnoj Gori registrovana za obavljanje djelatnosti kulture.
Fizička lica mogu konkurisati sa projektima koje samostalno realizuju kao svoje autorsko djelo.

Pravo učešća nemaju:
- nevladine organizacije,
- javne ustanove i drugi subjekti čiji se rad finansira iz budžeta Crne Gore, sredstvima planiranim za kulturu.

Prijave na konkurs vrednovaće stručna Komisija, prema kriterijumima utvrđenim članom 73 Zakona o kulturi, a prilikom izbora projekata i programa za sufinansiranje prednost će imati projekti i programi kojima se doprinosi i podstiče ravnomjeran razvoj kulture i disperzija programa i projekata na cijeloj teritoriji Crne Gore, kao i:
- saradnja i partnerstvo u realizaciji programa i projekata, 
- razmjena programa među institucijama kulture,
- zaštita i promocija raznolikosti kulturnih izraza,
- prezentacija izvornih i tradicionalnih kulturnih i etno-kulturnih osobenosti,
- razvoj amaterskog kulturno-umjetničkog stvaralaštva,
- edukacija u kulturi,
- razvoj kulturnog i umjetničkog stvaralaštva lica sa invaliditetom,
- stvaralaštvo djece i mladih,
- obezbijeđenost drugih izvora finansiranja.

Projekti i programi će se sufinansirati najviše do 50% iznosa ukupnih sredstava potrebnih za njihovu realizaciju.
Projekti i programi koji su dobili finansijsku podršku iz drugog izvora u Budžetu Crne Gore u iznosu od 50% ukupnih sredstava potrebnih za realizaciju, neće biti sufinansirani na ovom konkursu, shodno pravilima o državnoj pomoći.

Projekti i programi koji nemaju projektovano sufinansiranje mimo budžeta Ministarstva kulture, neće biti sufinansirani na ovom konkursu.
Za podnosioce prijava koji su prethodnih godina koristili sredstva po osnovu konkursa o sufinansiranju programa i projekata, cijeniće se i ispunjenost dosadašnjih ugovorenih obaveza. 

Prijava na konkurs podnosi se na odgovarajućem obrascu koji je dostupan na sajtu www.mku.gov.me .
Uz precizno popunjeni obrazac, dostavljaju se i obavezni prilozi navedeni u tački 4 obrasca.

Prijava sa prilozima, podnosi se:
- u jednom štampanom primjerku, neposredno ili poštom na adresu: 
Ministarstvo kulture, ul. Njegoševa, 81250 Cetinje, sa naznakom »Konkurs za ... (navesti oblast)«.
- i obavezno u elektronskoj formi, na USB-u (flešci), CD-u ili DVD-u, u sadržaju istovjetnom štampanom primjerku (prijava sa svim prilozima). 

Prijave se podnose zaključno sa 15. januarom 2020. godine. 

Neblagovremene i nepotpune prijave se neće razmatrati. Prijave napisane rukom nijesu prihvatljive. Konkursni materijal se ne vraća.

Ministarstvo će na predlog stručnih komisija donijeti odluku o sufinansiranju projekata i programa, dok će ugovor sa odabranim realizatorima biti zaključen u roku od 30 dana od dana objavljivanja odluke o sufinansiranju.

Rezultati konkursa biće javno objavljeni. 

Tekst konkursa možete preuzeti ovdje

Prijavu za projekte iz opština na sjeveru možete preuzeti ovdje.

Prijavu za projekte saradnje i razmjene iz drugih crnogorskih  opština možete preuzeti ovdje.

Obrazac izvještaja o realizaciji projekta možete preuzeti ovdje.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?