Pažnja: Sadržaj ove stranice je dio arhivskog sadržaja i odnosi se na prethodne sazive Vlade Crne Gore. Moguće je da su informacije zastarjele ili nerelevantne.
Arhiva

Javni poziv za predlaganje predstavnika nevladinih organizacija u Komisiji za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama

Objavljeno: 17.01.2020. 18:25 Autor: MKU
Na osnovu člana 3 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ("Službeni list CG", broj 41/18), a u vezi sa članom 32b stav 3 Zakona o nevladinim organizacijama ("Službeni list CG", br. 39/11 i 37/17), Ministarstvo kulture objavljuje


JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA NEVLADINIH ORGANIZACIJA U KOMISIJI ZA RASPODJELU SREDSTAVA NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA


Na osnovu člana 32b Zakona o nevladinim organizacijama, Ministarstvo kulture obrazuje Komisiju za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama (u daljem tekstu: Komisija) za realizaciju javnog konkursa koji će biti objavljen u 2020. godini.
Shodno Zakonu, Komisiju će činiti predsjednik i dva člana, od kojih su predsjednik i jedan član državni službenici Ministarstva kulture, a drugi član predstavnik nevladinih organizacija koje djeluju u oblastima kulture i/ili umjetnosti.
Za člana Komisije nevladina organizacija može da predloži samo jednog predstavnika.
Izrazi koji se u ovom javnom pozivu koriste za fizička lica u muškom rodu podrazumijevaju iste izraze u ženskom rodu.

Broj predstavnika nevladinih organizacija u Komisiji: jedan

Kriterijumi za nevladinu organizaciju koja može da predloži svog predstavnika u Komisiji: 
- da je upisana u registar nevladinih organizacija prije objavljivanja javnog poziva;
- da u statutu ima utvrđene djelatnosti i ciljeve u oblasti kulture i/ili umjetnosti;
- da je u prethodne tri godine, u oblasti kulture i/ili umjetnosti sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat usmjeren na unapređenje stanja u navedenoj oblasti;
- da je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (fotokopija bilansa stanja i uspjeha);
- da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici.

Kriterijumi koje treba da ispunjava predstavnik nevladine organizacije u Komisiji: 
- da ima prebivalište u Crnoj Gori;
- da ima iskustvo u oblasti kulture i/ili umjetnosti;
- da nije član organa političke partije, javni funkcioner, državni službenik, odnosno namještenik.

Dokumentacija koja se dostavlja uz predlog predstavnika nevladine organizacije u Komisiji:
- dokaz da je nevladina organizacija upisana u registar nevladinih organizacija (fotokopija);
- fotokopija statuta nevladine organizacije;
- dokaz da je nevladina organizacija u prethodne tri godine, u oblasti kulture i/ili umjetnosti, sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat usmjeren na unapređenje stanja u navedenoj oblasti, potpisan od strane lica ovlašćenog za zastupanje i potvrđen pečatom nevladine organizacije;
- dokaz da je navladina organizacija predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (fotokopija bilansa stanja i uspjeha);
- izjava lica ovlašćenog za zastupanje nevladine organizacije o tome da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici;
- fotokopija lične karte ili druge javne isprave na osnovu koje se može utvrditi identitet predstavnika nevladine organizacije u Komisiji;
- biografija predstavnika nevladine organizacije u Komisiji;
- dokaz o iskustvu predstavnika nevladine organizacije u oblasti kulture i/ili umjetnosti (stručni rad, sertifikat ili drugi dokument);
- izjava predstavnika nevladine organizacije u Komisiji da nije član organa političke partije, javni funkcioner, rukovodeće lice ili državni službenik, odnosno namještenik;
- izjava predstavnika nevladine organizacije da prihvata da ga ta nevladina organizacija predloži kao svog predstavnika u Komisiji.

Rok i način dostavljanja predloga: Predlozi se dostavljaju na propisanom obrascu u roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog javnog poziva, u Ministarstvu kulture, radnim danima od 7 do 15 sati, ili poštom na adresu: Njegoševa bb, 81250 Cetinje, u zatvorenoj koverti sa napomenom: Predlaganje predstavnika nevladine organizacije u Komisiji za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama.

Obrazac se može preuzeti ovdje.

Nadležnosti i zadaci Komisije su sljedeći:
- objavljivanje javnog konkursa za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija, na internet stranici ministarstva i portalu e-uprave;
- objavljivanje obavještenja o javnom konkursu u jednom štampanom mediju;
- administrativna provjera dostavljenih prijava;
- objavljivanje liste nevladinih organizacija koje nijesu dostavile urednu i potpunu prijavu uz ukazivanje na utvrđene nedostatke koji se odnose na prijavu, odnosno potrebnu dokumentaciju;
- utvrđivanje rang liste projekata, odnosno programa koji su bodovani od strane nezavisnih procjenjivača;
- pribavljanje izjašnjenja od nevladine organizacije o tome da li sa manje dodijeljenih sredstava može realizovati projekat, odnosno program, u slučaju kad projekat, odnosno program nevladine organizacije ne može biti finansiran u iznosu sredstava koji je naveden u prijavi;
- odlučivanje o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija i donošenje odluke;
- objavljivanje i dostavljanje odluke o raspodjeli sredstava;
- zaključivanje ugovora o načinu isplate i korišćenja sredstava, izvještavanju i nadzoru nad realizacijom projekta, odnosno programa, sa nevladinom organizacijom kojoj su dodijeljena sredstva za finansiranje projekta, odnosno programa;
- praćenje realizacije projekata, odnosno programa za čije finansiranje su dodijeljena sredstva;
- izrada izvještaja o finansiranju projekata i programa nevladinih organizacija, itd.
Komisija prestaje sa radom nakon realizacije, odnosno isteka roka za realizaciju projekata, odnosno programa, koji su obuhvaćeni odlukom o raspodjeli sredstava.
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?