Pažnja: Sadržaj ove stranice je dio arhivskog sadržaja i odnosi se na prethodne sazive Vlade Crne Gore. Moguće je da su informacije zastarjele ili nerelevantne.
Arhiva

Javni poziv predlaganje predstavnika nevladine organizacije za rad u komisiji za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama za izradu Akcionog plana zaštite najugroženijih vrsta u cilju zaštite biodiverziteta

Objavljeno: 07.02.2020. 18:01 Autor: Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Na osnovu člana 3 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list CG“ broj 41/18), Ministarstvo održivog razvoja i turizma upućuje

JAVNI POZIV
PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA NEVLADINE ORGANIZACIJE ZA RAD U KOMISIJI ZA RASPODJELU SREDSTAVA NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA IZRADU AKCIONOG PLANA ZAŠTITE NAJUGROŽENIJIH VRSTA U CILJU ZAŠTITE BIODIVERZITETA

Na osnovu člana 32b stav 1 Zakona o nevladinim organizacijama ("Službeni list CG", broj 39/11, 37/17), Ministarstvo održivog razvoja i turizma, formira komisiju za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u određenoj prioritetnoj oblasti od javng interesa, utvrđenih u skladu sa članom 32a navedenog zakona.

Predstavnik nevladine organizacije u komisiji ne može učestvovati u odlučivanju o prijavi na javni konkurs iz člana 32v ovog zakona, koju je podnijela nevladina organizacija koja ga je predložila za predstavnika nevladinih organizacija u komisiji.

Pozivaju se nevladine organizacije koje se bave pitanjima iz oblasti zaštite životne sredine da predlože svog predstavnika za rad u Komisiji, koji ima iskustvo u vezi sa pitanjima iz oblasti zaštite prirode.

Broj predstavnika nevladinih organizacija u radu Komisije: jedan (1).

Kriterijumi za nevladinu organizaciju koja može da predloži svog predstavnika u radnom tijelu:
- da je upisana u registar nevladinih organizacija prije objavljivanja javnog poziva;
- da u statutu ima utvrđene djelatnosti i ciljeve u oblastima koje su u vezi sa pitanjem koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo;
- da je u prethodne tri godine, u vezi sa pitanjem koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo, sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat usmjeren na unapređenje stanja u određenoj oblasti;
- da je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (fotokopija bilans stanja i bilans uspjeha);
- više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici.

Kriterijumi koje treba da ispunjava predstavnik nevladine organizacije u radnom tijelu:
- da ima prebivalište u Crnoj Gori;
- da ima iskustvo u oblasti na koju se odnosi pitanje koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo;
- nije član organa političke partije, javni funkcioner, državni službenik odnosno namještenik.

Dokumentacija koja se dostavlja uz predlog predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu:
- dokaz da je nevladina organizacija upisana u registar nevladinih organizacija (fotokopija);
- fotokopija statuta nevladine organizacije;
- dokaz da je nevladina organizacija u prethodne tri godine, u vezi sa pitanjem koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo, sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat usmjeren na unapređenje stanja u određenoj oblasti, potpisan od strane lica ovlašćenog za zastupanje i potvrđen pečatom nevladine organizacije;
- dokaz da je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (fotokopija bilansa stanja i uspjeha);
- izjavu lica ovlašćenog za zastupanje nevladine organizacije o tome da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkiih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici;
- fotokopiju lične karte ili druge javne isprave na osnovu kojeg se utvrđuje identitet predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu;
- biografiju predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu;
- dokaz o iskustvu predstavnika nevladine organizacije u oblasti na koju se odnosi pitanje koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo (stručni rad, sertifikat ili drugi dokument);
- izjavu predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu da nije član organa političke partije, javni funkcioner, rukovodeće lice ili državni službenik, odnosno namještenik;
- izjavu predstavnika nevladine organizacije da prihvata da ga ta nevladina organizacija predloži kao svog predstavnika u radnom tijelu.

Rok i način dostavljanja predloga: Predlozi se dostavljaju na obrascu propisanom Uredbom o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija (Obrazac 2), u roku od sedam (7) dana od dana objavljivanja ovog javnog poziva, u Ministarstvu održivog razvoja i turizma, radnim danima od 7 do 15 časova, ili poštom na adresu: IV Proleterske brigade 19, u zatvorenoj koverti sa napomenom: Predlaganje predstavnika nevladine organizacije za rad u komisiji za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama za izradu akcionog plana zaštite najugroženijih vrsta u cilju zaštite biodiverziteta.

Naziv organizacione jedinice organa državne uprave koja je odgovorna za realizaciju pitanja koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo: Direktorat za životnu sredinu.

 

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?