Pažnja: Sadržaj ove stranice je dio arhivskog sadržaja i odnosi se na prethodne sazive Vlade Crne Gore. Moguće je da su informacije zastarjele ili nerelevantne.
Arhiva

Javni poziv za predlaganje predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu za izradu predloga uredbi i pravilnika na osnovu Zakona o zaštiti od negativnih uticaja klimatskih promjena

Objavljeno: 20.02.2020. 16:17 Autor: Ministarstvo održivog razvoja i turizma
Na osnovu člana 3 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ("Službeni list CG", broj 41/18), Ministarstvo održivog razvoja i turizma objavljuje

JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA NEVLADINE ORGANIZACIJE U RADNOM TIJELU ZA IZRADU PREDLOGA UREDBI I PRAVILNIKA NA OSNOVU ZAKONA O ZAŠTITI OD NEGATIVNIH UTICAJA KLIMATSKIH PROMJENA

Skupština Crne Gore je na sjednici od 23. decembra 2019. godine donijela Zakon o zaštiti od nagativnih uticaja klimatskih promjena ("Službeni list Crne Gore", br. 073/19 od 27.12.2019) kojim je data osnova za uspostavljanje Nacionalnog sistema za monitoring, izvještavanje i verifikaciju gasova s efektom staklene bašte, funkcionisanje Sistema za trgovanje emisijskim jedinicama i obezbijediti sektorska podjela napora za smanjenje emisija, koje su izvan Sistema trgovanja emisijama. Takođe, unaprijediće se pitanja upotrebe supstanci koje oštećuju ozonski omotač i fluorisanih gasova. Shodno ovlašćenjima datih u ovom zakonu u čl. 7, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 22, 25, 28 i 29, Ministarstvo održivog razvoja i turizma priprema predloge podzakonskih akata kojima će se u crnogorsko zakonodavstvo u potpunosti prenijeti sljedeći propisi:

-Direktiva 2003/87/EZ Evropskog parlamenta i Savjeta od 13. septembra 2003. godine o uspostavljanju trgovine emisijima gasova sa efektom staklene bašte u Zajednici i o izmjeni Direktive Savjeta 96/61/EZ,
-Uredba Komisije (EU) br. 600/2012 od 21. juna 2012 godine o verifikaciji izvještaja o emisijama gasova sa efektom staklene bašte i izvještaja o tonskim kilometrima i akreditaciji verifikatora,
- Uredba Komisije (EU) br. 601/2012 od 21. juna 2021. godine. o monitoringu i izvještavanju o emisijama gasova sa efektom staklene bašte,
-Regulativa (EU) br.525/2013 Evropskog parlamenta i Savjeta od 21. marta 2013 godine o mehanizmu za praćenje i izvještavanje o emisijama gasova sa efektom staklene bašte i za izvještavanje o drugim informacijama bitnim za klimatske promjene na nacionalnom nivou i na nivou Unije,
-Regulativa EU br.517/2014 Evropskog parlamenta i Savjeta o flourovanim gasovima sa efektom staklene bašte, od 16.aprila 2014. godine,
-Regulativa EU br.1005/2013 Evropskog parlamenta i Savjeta o supstancama koje oštećuju ozonski omotač, 16. septembra 2013 godine,
-Direktiva EU br.2009/31 Evropskog parlamenta i Savjeta od 23.aprila 2009 godine,
-Odluka (EU) br. 529/2013 Evropskog parlamenta i Savjeta od 21. maja 2013. godine o pravilima za obračun emisija i uklanjanje emisija gasova sa efektom staklene bašte koje proizilaze iz aktivnosti vezanih za korišćenje zemljišta, prenamjenu zemljišta i šumarstva, kao i informacije o mjerama koje se odnose na ove aktivnosti,
- Uredba Komisije (EU) br. 666/2014 od 12.marta 2014. godine o uspostavljanju suštinskih zahtjeva za sistem inventara Evropske unije i uzimanja u obzir promjene potencijala globalnog zagrijavanja i međunarodno dogovorenih smjernica za inventare,
- Uredbom Komisije (EU) br.749/2014 od 30.juna 2014 godine o strukturi, formatu, postupcima podnošenja i pregledu informacija koje države članice dostavljaju,
-Odlukom br. 406/2009/EZ Evropskog parlamenta i Savjeta o naporima koje preduzimaju države članice radi smanjenje emisija gasova sa efektom staklene bašte radi ostvarivanja ciljeva Zajednice u vezi sa samanjenjem emisija gasova sa efektom staklene bašte do 2020 godine,
-Direktivom 1999/94/EZ Evropskog parlamenta i Savjeta od 13.decembra 1999. god. odostupnosti informacija za potrošače o ekonomičnosti potrošnje goriva i emisija CO2 u vezi sa prodajom novih putničkih vozila.


U planu je priprema sljedećih podzakonskih akata:

1) Pravilnik o bližem načinu i potrebnoj dokumentaciji za izdavanje dozvole za izvoz i/ili izvoz supstanci koje oštećuju ozonski omotač i alternativnih supstanci.

2) Pravilnik o bližem načinu i potrebnoj dokumentaciji za izdavanje dozvole za vršenje djelatnosti ugradnje, održavanja i/ili popravke kao i isključivanja iz upotrebe opreme i proizvoda koji sadrže supstance koje oštećuju ozonski omotač i alternativne supstance.

3) Pravilnik o bližem načinu i potrebnoj dokumentaciji za izdavanje dozvole za vršenje rekuperacije, reciklaže i/ili regeneracije supstanci koje oštećuju ozonski omotač i alternativne supstance.

4) Uredba o supstancama koje oštećuju ozonski omotač i alternativnim supstancama.

5) Pravilnik o bližim uslovima pristupa mreži za transport ugljendioksida,postupku i kriterijumima za prihvatanje tokova ugljen-dioksida.

6) Pravilnik o načinu utvrđivanja obaveznih ciljeva smanjenja emisija.

7) Pravilnik o načinu izrade i sadržaju inventara emisija gasova sa efektom staklene bašte (GHG).

8) Pravilnik o sadržaju oznaka, vodiča, postera, displeja i druge promotivne literature i materijala o potrošnji goriva i emisijama ugljendioksida iz novih putničkih vozila.

9) Pravinik o sadržaju plana praćenja GHG iz stacionarnih postrojenja.

10) Uredba o vazduhoplovnim aktivnostima za koje se ne dostavlja plan praćenja emisija gasova sa efektom staklene bašte.

11) Pravilnik o sadržaju plana praćenja emisija vazduhoplova.

12) Pravilnik o obliku i sadržaju izveštaja, načinu verifikacije izvještaja.

13) Pravilnik o bližim uslovima, koje u pogledu kadra i opreme, treba da ispunjava pravno lice koje vrši verifikaciju.

14) Pravilnik o sadržaju dozvole i načinu vođenja evidencije o dozvolama za emisiju GHG.

S tim u vezi, Ministarstvo održivog razvoja i turizma, kao nadležni organ, obrazuje radno tijelo sa zadatkom da izradi tekst predloga navedenih akata. Tim povodom pozivaju se nevladine organizacije koje se u svom djelovanju bave pitanjima iz oblasti klimatskih promjena da učestvuju u radu radnog tijela za pripremu predloga navedenih pravilnika i predlože predstavnika za člana radnog tijela koji ima iskustvo u vezi sa navedenim pitanjima.

Broj predstavnika nevladinih organizacija u radnom tijelu: jedan

Kriterijumi za nevladinu organizaciju koja može da predloži svog predstavnika u radnom tijelu:
- da je upisana u registar nevladinih organizacija prije objavljivanja javnog poziva;
- da u statutu ima utvrđene djelatnosti i ciljeve u oblastima koje su u vezi sa pitanjem koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo;
- da je u prethodne tri godine, u vezi sa pitanjem koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo, sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat usmjeren na unapređenje stanja u određenoj oblasti;
- da je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (fotokopija bilansa stanja i uspjeha);
- da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici.

Kriterijumi koje treba da ispunjava predstavnik nevladine organizacije u radnom tijelu:
- da ima prebivalište u Crnoj Gori;
- da ima iskustvo u oblasti na koju se odnosi pitanje koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo;
- nije član organa političke partije, javni funkcioner, državni službenik, odnosno namještenik.

Dokumentacija koja se dostavlja uz predlog predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu:
- dokaz da je nevladina organizacija upisana u registar nevladinih organizacija (fotokopija);
- fotokopija statuta nevladine organizacije;
- dokaz da je nevladina organizacija u prethodne tri godine, u vezi sa pitanjem koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo, sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat usmjeren na unapređenje stanja u određenoj oblasti, potpisan od strane lica ovlašćenog za zastupanje i potvrđen pečatom nevladine organizacije;
- dokaz da je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (fotokopija bilansa stanja i uspjeha);
- izjava lica ovlašćenog za zastupanje nevladine organizacije o tome da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici;
- fotokopija lične karte ili druge javne isprave na osnovu koje se može utvrditi identitet predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu;
- biografija predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu;
- dokaz o iskustvu predstavnika nevladine organizacije u oblasti na koju se odnosi pitanje koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo (stručni rad, sertifikat ili drugi dokument);
- izjava predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu da nije član organa političke partije, javni funkcioner, rukovodeće lice ili državni službenik, odnosno namještenik;
- izjava predstavnika nevladine organizacije da prihvata da ga ta nevladina organizacija predloži kao svog predstavnika u radnom tijelu.

Rok i način dostavljanja predloga: Predlozi se dostavljaju na propisanom obrascu (Obrazac 2) u roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog javnog poziva, u Ministarstvo održivog razvoja i turizma, radnim danima od 7 do 15 časova, ili poštom na adresu: IV Proleterske brigade 19, u zatvorenoj koverti sa napomenom: Predlaganje predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu za izradu predloga pravilnika na osnovu ovlašćenja datih u Zakonu o zaštiti od negativnih uticaja klimatskih promjena.

Obrazac 2 se može preuzeti ovdje.


Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?