Pažnja: Sadržaj ove stranice je dio arhivskog sadržaja i odnosi se na prethodne sazive Vlade Crne Gore. Moguće je da su informacije zastarjele ili nerelevantne.
Arhiva

Izlaganje konkursnih radova - Konkurs za idejno arhitektonsko rješenje Osnovne škole u Tološima, u Podgorici

Objavljeno: 04.03.2020. 18:17 Autor: Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Na osnovu člana 54 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Službeni list CG“, br. 64/17, 44/18 i 63/18), i člana 6 Pravilnika o načinu i postupku raspisivanja i sprovođenja javnog konkursa za idejno arhitektonsko rješenje ("Službeni list Crne Gore“, br. 19/18), Ministarstvo održivog razvoja i turizma, donijelo je Odluku o raspisivanju konkursa za idejno arhitektonsko rješenje osnovne škole u Tološima, u Podgorici.

Predmet Konkursa je izrada idejnog arhitektonskog rješenja osnovne škole u Tološima, u zahvatu DUP-a „Tološi 2. dio“ – Izmjene i dopune, na urbanističkim parcelama UP 268 – blok 8 koju čine djelovi katastarskih parcela 2300, 2302 i 2278/1 KO Tološi i na UP 266 - blok 8 koju čine katastarska parcela 2301/1 i djelovi katastarskih parcela 2300 i 2301/2 KO Tološi.

Idejno arhitektonsko rješenje za izgradnju Osnovne škole u Tološima treba projektovati u dvije faze realizacije, i to: I faza obuhvata objekat škole, maksimalne površine oko 5500m² i objekat sale za fizičko vaspitanje, maksimalne površine oko 1400m²; II faza obuhvata proširenje objekta škole za raspoloživih 1784m², kroz dogradnju, ili nadgradnju do maksimalne spratnosti od P+2.

Žiri je izvršio detaljni pregled 11 (jedanaest) prispjelih radova dostavljenih arhivi Ministarstva održivog razvoja i turizma do 21. januara 2020. godine.

Žiri je sa konkursa isključio rad pod šifrom 190220 koji nije zadovoljio sve uslove za sadržaj konkursnog rada i način tehničko-oblikovne obrade rada propisan Raspisom.

Radovi pristigli na konkurs izloženi su u nastavku:

1) Rad pod šifrom MON912, autorski tim: Rifat Alihodžić, Branko Rabrenović, Selma Bulić i Elvira Muzurović, DRUGA NAGRADA

2) Rad pod šifrom MAM101, autorski tim: Aleksa Grgurović i Mina Đukanović

3) Rad pod šifrom VUD020, autorski tim: Ivan Jovićević, Dušan Đurović i Mina Gutović, PRVA NAGRADA

4) Rad pod šifrom NIP185, autorski tim: Nataša Ilić i Peđa Vidaković

5) Rad pod šifrom ODO614, autorski tim: Nevena Mijušković i Milić Đerković

6) Rad pod šifrom NET111, autorski tim: Nađa Pejović i Nina Ćulafić, TREĆA NAGRADA

7) Rad pod šifrom GOK913, autorski tim: preduzeće „LXXVI“ d.o.o. Podgorica, Branislav Gregović, Mladen Obrenović, Mina Kostić i Petar Ćulafić, OTKUP

8) Rad pod šifrom TOL202, autorski tim: Đorđe Gregović i Veljko Radulović

9) Rad pod šifrom TAB211, autorski tim: Teodora Šćepanović, Tatjana Šćepanović, Amil Nurković i Bojan Vlahović

10) Rad pod šifrom RPT021, autorski tim: Aleksandar Ašanin, Ivan Asanović, Filip Radojević i Rade Živković, OTKUP

11) Rad pod šifrom 190920, autorski tim: Marko Radonjić

Prilog : Konkursni radovi – A3 sveske

 

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?