Pažnja: Sadržaj ove stranice je dio arhivskog sadržaja i odnosi se na prethodne sazive Vlade Crne Gore. Moguće je da su informacije zastarjele ili nerelevantne.
Arhiva

Javni poziv za konsultovanje zainteresovane javnosti o planu revitalizacije nepokretnog kulturnog dobra "Tamnica Jusovača", Podgorica

Objavljeno: 09.03.2020. 19:46 Autor: MKU
Ministarstvo kulture, u skladu sa članom 12 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ("Sl. list CG", broj 041/18), objavljuje Javni poziv za konsultovanje zainteresovane javnosti sa planom revitalizacije nepokretnog kulturnog dobra "Tamnica Jusovača", Podgorica.

Vrijeme trajanja: od 09. marta 2020. godine zaključno sa 24. martom 2020. godine 

Način sprovođenja: 
1. Dostavljanje primjedbi, prijedloga i sugestija u pisanom i elektronskom obliku, od 09. marta 2020. godine zaključno sa 24. martom 2020. godine, na email adrese nadja.ponomarev@undp.org i milica.vusurovic@mku.gov.me 
2. Organizovanje javne prezentacije, 12. mart 2020. godine (četvrtak) u 13h u prostorijama Saveza arhitekata Crne Gore – Kolektor (hala bivšeg Titexa), 8. marta bb Podgorica.

1. UVODNE SMJERNICE

Zaštita kulturnih dobara je od javnog interesa. Zakonom o zaštiti kulturnih dobara definisan je, između ostalog, režim zaštite kulturnih dobara, koji obuhvata i definisanje načina korišćenja i buduće namjene dobara, uz poštovanje integriteta kulturnog dobra i razumijevanje kulturne vrijednosti.

U funkciji navedenog, Ministarstvo kulture jedan od svojih projekata pod nazivom „Kreativna Crna Gora“ realizuje sa Programom Ujedinjenih nacija za razvoj u Crnoj Gori (UNDP), a čija je misija da oblast kulture smjesti u kontekst održivog razvoja, uz promovisanje sopstvenih resursa kao područja pogodnih za investiranje. Projekat je koncipiran kao platforma čiji su ciljevi afirmacija identiteta Crne Gore u smislu ekonomske revitalizacije kroz obnovu kulturnog nasljeđa i podsticanje kulturnog stvaralaštva kroz razvoj kreativnih industrija.

Projekat je fokusiran na obnovu kulturnih dobara, odnosno:
- Povezivanje kulturne i turističke ponude na nacionalnom i lokalnom nivou;
- Podršku inovacijama u zaštiti kulturne baštine;
- Bolje korišćenje kulturnih potencijala za privlačenje investicija;
- Dalji razvoj i unapređenje specifičnih turističkih proizvoda vezanih za kulturno nasljeđe i lokalni razvoj;
- Afirmaciju crnogorskog kulturnog nasljeđa kroz razvoj cikloturizma na sjeveru Crne Gore i EuroVelo8 rute na primorju;
- Obnovu i adaptaciju postojećih dobara kulturnog nasljeđa i nijhovu ponovnu upotrebu.

Tamnica Jusovača, sa statusom nepokretno kulturno dobro, je građevina iz Turskog perioda, koju je sredinom XIX vijeka podigao Jusup Mučin Krnjić. Nalazi se u urbanom dijelu gradskog naselja Drač. Služila je kao turska tamnica do oslobođenja Podgorice 1879. godine. Ovu namjenu zadržala je sve do 1945. godine. To je kompleks ograđen visokim zidom, unutar kojega je više objekata. 

Imajući u vidu stanje kompleksa, a prepoznajući sve njegove potencijale, Ministarstvo kulture pokrenulo je aktivnosti u cilju njegovog oživljavanja, a koje se prije svega tiču obezbjeđenja zaštite, a potom i revitalizacije, uz uvođenje namjene, koja će obezbijediti buduće funkcionisanje, vodeći računa o aspektu održivosti. 

Jačanjem Nacionalnog identiteta Crne Gore, Ministarstvo kulture želi da strateški u prvi plan istakne i afirmiše lokalne proizvode, stvaraoce i umjetnost, te da uspostavi stalno prisustvo ovih kategorija na međunarodnom nivou. Programom “Kreativna Crna Gora” generisana je i baza u smislu identifikacije aktera koji djeluju u različitim stvaralačkim djelatnostima, a koji svoj rad mogu da valoriziju kroz formiranje tržišno-orijentisanih proizvoda - kreiranih i produciranih u Crnoj Gori. Uspostavljanje Kreativnog haba, koji obezbjeđuje spajanje umjetnosti sa ICT-em i preduzetništvom, otvaraju se vrata novim mogućnostima koji savremenu stvaralačku scenu u Crnoj Gori treba da učine primamljivom kompletnom kulturnom miljeu - i autorima, ali i publici.

Analizom predmetne lokacije i njenih potencijala, a u odnosu na pomenute aktivnosti Ministarstva kulture, Tamnica Jusovača nameće se kao dobro rješenje iz razloga što njena pozicija i morfološka struktura, predstavljaju potencijal za regeneraciju i revitalizaciju zanemarenog dijela grada, kroz afirmaciju različitih oblika kulturno-umjetničkih sadržaja i kreativnih industrija, posebno imajući u vidu trenutno stanje kompleksa i potrebe realizacije adekvatnog tretmana u cilju očuvanja kulturnih vrijednosti. 

Sa druge strane, Ministarstvo kulture u okviru Programa „Kreativna Crna Gora – identitet, imidž, promocija“ predvidjelo je uspostavljanje koncepta za razvoj “Kuće crnogorske istorije”, koji podrazumijeva prezentaciju crnogorske istorije kroz upotrebu savremenihi tehnologija. Velika faktografska građa crnogroske istorije, trebala bi biti procesuirana modernim multimedijalnim tehnikama koje će omogućiti da “Kuća crnogroske istorije – House of Montenegrin history”, omogući posjetiocu svojevrsno putovanje koje izlazi iz konvencionalnih prezentacionih pristupa.

Shodno izloženom, Ministarstvo kulture u saradnji sa partnerima preduzelo je aktivnosti na razradi idejnih rješenja revitalizacije kompleksa, kroz uvođenje nove namjene: Kuća crnogorske istorije i Kreativni hab. U tom smislu osnovni cilj upoznavanja zainteresovane javnosti je pokušaj da zajedno razmotrimo idejna rješenje i mogućnosti adaptacije i rekonstrukcije predmetne lokacije.

2. CILJNE GRUPE 

Tamnica Jusovača, shodno budućim namjenama otvorenih i zatvorenih prostora, trebala bi da komunicira najširi spektar zainteresovanih aktera – prije svega domaćih i stranih posjetilaca – turisti i publika, kao i onih koji su neposredno vezani za proizvodnju kulturnih i kreativnih sadržaja. Shodno planiranoj rezidencijalnoj namjeni, te internacionalizaciji djelovanja, kompleks bi trebao da privuče i regionalne aktere kulturne scene i na taj način podstiče razvoj kulturnog turizma u relaciji sa drugim razvojnim i trenutno aktuelnim projektima Vlade Crne Gore.

U smislu prethodno navedenog, ciljne grupe upoznavanja su: 
- arhitekte;
- umjetnici, stvaraoci i autori koji imaju uslužnu potrebu za serijskom ili unikatnom proizvodnjom,
- lokalna kulturna administracija i predstavnici lokalnih sekretarijata i centara za kulturu Glavnog grada 
- rezidentni umjetnici/stanari,
- svi zainteresovani akteri iz privrednog i NVO sektora, 
- najšira javnost. 

3. CILJEVI KONSULTOVANJA ZAINTERESOVANE JAVNOSTI

Osnovna ideja upoznavanja zainteresovane javnosti je uključivanje svih stejkholdera u cjelokupan proces, od samog početka kreiranja ideje i izrade tehničke dokumentacije, revitalizacije nekadašnje „Tamnice Juspovača“, naročito u pogledu definisanja buduće namjene kompleksa i programsko-produkcionih cjelina. Shodno dosadašnjim konsultacijama na ovu temu, a u odnosu na stanje kompleksa i aktivnosti definisane planovima i programima Ministarstva kulture, predložena rješenja išla su u pravcu uspostavljanja i obezbjeđivanja:

Kreativni hab:
- Kreativne laboratorije, u smislu prostora za individualni ili grupni rad ili dijeljeni prostor za različite djelatnosti;
- Rezidencijalni sadržaji, u smislu prostora za smještaj autora koji djeluju u interesnim područijima;
- Prezentacioni sadržaji, u smislu prostora za organizaciju događaja, radionica i seminara;
- Galerijski sadržaji, u smislu prostora za organizaciju izložbenih i muzičkih događaja;
- Zajednički sadržaji u smislu ugostiteljskih sadržaja i mjesta za okupljanje.

Kuća crnogorske istorije:
- Programski sadržaj, u smislu jasno definisanog istorijskog narativa;
- Multimedijalni sadržaj, u smislu jasno definisanog transponovanja usvojenog narativa na sredstva komunikacije (video, instalacija, dizajn, virtuelna realnost…);
- Interaktivni sadržaj, u smislu instalacija koje publiku trebaju da “uključe” u samu postavku, kroz igre, direktnu interakciju sa objektima i sl.
- Prodajni sadržaj, u smislu suvenir shop-a, koji treba da obezbijedi prihod ali i ponudi originalne crnogorske proizvode iz oblasti kreativnih industrija;
- Ugostiteljski sadržaj, u smislu kafeterije, koja treba da obezbijedi prihod ali i kutak za osvježenje gostiju/publike;
- Zajednički sadržaji, koji imaju funkciju prostora za organizaciju radionica, predavanja i sl.
- Informativni sadržaji, koji imaju funkciju obezbjeđivanja informacija za goste, audio vodiča na više jezika, prodaje ulaznica itd.

Elektronski prilog: Idejna rješenja REVITALIZACIJE „TAMNICE JUSOVAČA“ 


4. OSTALE VAŽNE NAPOMENE: 
- Ministarstvo kulture, Program Ujedinjenih nacija za razvoj u Crnoj Gori, Glavni grad Podgorica i Savez arhitekata Crne Gore će nakon završetka konsultovanja zainteresovane javnosti sve prispjele primjedbe, prijedloge i sugestije evidentirati, razmotriti i uzeti u obzir prilikom sprovođenja daljih aktivnosti na realizaciji projekta.

Dokumentacija za preuzimanje:


Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?