Pažnja: Sadržaj ove stranice je dio arhivskog sadržaja i odnosi se na prethodne sazive Vlade Crne Gore. Moguće je da su informacije zastarjele ili nerelevantne.
Arhiva

Javni poziv za angažovanje jednog lica za obavljanje administrativno-tehničkih poslova potrebnih za redovno funkcionisanje omladinskog servisa u opštini Pljevlja

Objavljeno: 23.07.2020. 20:31 Autor: Ministarstvo sporta i mladih
U skladu sa članom 26 Zakona o mladima (“Sl. list CG”, br. 25/19) i članom 5 Pravilnika o načinu funkcionisanja omladinskih servisa i obavljanju administrativno-tehničkih poslova potrebnih za njihovo funkcionisanje ("Sl. list CG", br. 09/20), Ministarstvo sporta i mladih raspisuje

JAVNI POZIV
za angažovanje jednog lica za obavljanje administrativno-tehničkih poslova potrebnih za redovno funkcionisanje omladinskog servisa u opštini Pljevlja


Obavljanje administrativno-tehničkih poslova potrebnih za redovno funkcionisanje omladinskih servisa podrazumijeva:

- svakodnevni rad u omladinskom servisu;
- rad na sprovođenju omladinskih aktivnosti u skladu sa Planom i programom rada omladinskog servisa;
- poslove koji se odnose na ustupanje omladinskog servisa;
- sačinjavanje izvještaja o radu omladinskog servisa.

Pravo učešća na javnom pozivu ima lice koje ima:

- crnogorsko državljanstvo;
- prebivalište u Crnoj Gori;
- najmanje IV nivo kvalifikacije obrazovanja;
- ne više od 30 godina života.

Uz Prijavu na javni poziv, koja čini sastavni dio ovog javnog poziva, potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

- uvjerenje o državljanstvu;
- uvjerenje o prebivalištu;
- dokaz o završenom nivou obrazovanja i 
- biografiju, koja pored ličnih podataka treba da sadrži podatke o obrazovanju, stručnom usavršavanju, posebnim oblastima znanja i vještina koje lice posjeduje.

Sa licem koje ispunjava uslove javnog poziva obavlja se usmeni intervju, na osnovu kojeg se vrši odabir lica za obavljanje administrativno-tehničkih poslova.

Nakon sprovedenog intervjua sa licem za obavljanje administrativno-tehničkih poslova zaključuje se ugovor kojim se uređuju međusobna prava i obaveze.

Prijave na javni poziv sa neophodnom dokumentacijom dostavljaju se neposredno, predajom na arhivu Ministarstva sporta i mladih, svakog radnog dana od 08:00h do 10:00h i od 12:00h do 14:00h, putem elektronske pošte na e-adresu ms@ms.gov.me ili poštom na adresu: Ministarstvo sporta i mladih, Podgorica, ul. Svetlane Kane Radević br.3, sa naznakom „Za javni poziv – Administrativno-tehnički poslovi u omladinskom servisu u opštini Pljevlja“.

Prijave na javni poziv se podnose u roku od 15 dana od dana objavljivanja poziva na zvaničnoj internet stranici Ministarstva sporta i mladih, zaključno sa 07. avgustom 2020.godine.

Prijavu na javni poziv možete preuzeti ovdje.

Napomena: Prilikom izbora prioritet će imati kandidati čije je prebivalište u opštini u kojoj se nalazi omladinski servis za koji je raspisan ovaj javni poziv.

Obavještenja o izboru lica za obavljanje administrativno tehničkih poslova u Pljevljima možete preuzeti na linku: Obvještenje javni poziv Pljevlja.docx

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?