Pažnja: Sadržaj ove stranice je dio arhivskog sadržaja i odnosi se na prethodne sazive Vlade Crne Gore. Moguće je da su informacije zastarjele ili nerelevantne.
Arhiva

Saopštenje: Dobar napredak Crne Gore u oblastima Socijalne politike i zapošljavanja i Slobode kretanja radnika

Objavljeno: 10.10.2020. 21:56 Autor: mrss
Ministarstvo rada i socijalnog staranja je zaduženo za realizaciju pristupnih obaveza iz poglavlja 2 – Sloboda kretanja radnika i 19 – Socijalna politika i zapošljavanje. 

U Izvještaju Evropske komisije o napretku Crne Gore za 2020. godinu se konstatuje da je Crna Gora napravila dobar napredak na nivou pripreme za članstvo u EU u oblastima socijalne politike i zapošljavanja u periodu između dva izvještaja.

Ovaj napredak se naročito ilustruje kroz donošenje Zakona o radu, koji je usvojen u decembru 2019. godine. Zakon uvodi niz reformi koje uključuju pojednostavljenje procedura otpuštanja i produžetak ugovora na određeno vrijeme (sa 24 na 36 mjeseci), uz veću zaštitu radnika, dok povećanje sankcionisanja u slučaju neprijavljenog rada teži da smanji neformalni rad.

Očekuje se da će nova legislativa pružiti veću fleksibilnost skraćivanjem procedura, pojednostavljivanjem procedura otpuštanja, olakšavanjem korišćenja ugovora na određeno vrijeme i raspoređivanjem zaposlenih izvan prostorija poslodavaca (npr. rad na daljinu). Zaštita radnika je takođe pojačana u novom zakonu, uvodeći obavezu pismenog ugovora prije rada. 

Konstatovana je dobra saradnja socijalnih partnera pri izradi Zakona o radu. 

Kada je riječ o funkcionisanju tržišta rada, u Izvještaju je naglašeno da su aktivnosti koje se odnose na ekonomski rast, reformu šeme socijalnih davanja za majke i podrška mladim nezaposlenima, omogućili poboljšanju uslova na tržištu rada. Izvjestan napredak je zabilježen i kada je riječ o mjerama za aktivaciju rada i koordinacija između zapošljavanja i socijalnih službi.

U dokumentu se navodi da je u maju 2019. godine Vlada povećala minimalnu zaradu za 15%. Kao rezultat, zarade su zabilježile umjereni godišnji rast od 0,8% u 2019. godini, istovremeno zadržavajući konkurentnost lokalnih kompanija.

Međutim, zaustavljanje ekonomske aktivnosti uvedeno u martu 2020. godine radi sprečavanja širenja COVID-19 imalo je negativan uticaj na tržište rada. Pored toga, i dalje postoje izazovi kao što su niska stopa aktivnosti žena, mladih i osoba sa invaliditetom, kao i visoka dugoročna nezaposlenost. 

Kada je riječ o neformalnoj ekonomiji, konstatuje se da su i dalje potrebni kontinuirani napori za suočavanje sa svim oblicima neformalnosti zajedno sa daljim jačanjem inspekcija rada. 

Evropska komisija je ocijenila da su protokoli usvojeni u vezi sa preventivnim mjerama za COVID -19 u institucijama socijalne i dječje zaštite do sada bili efikasni. 

Ukazano je da su potrebni dodatni napori kako bi se ispunile preporuke iz izvještaja Komiteta UN-a za ekonomska, socijalna i kulturna prava, posebno u pogledu visine socijalnih davanja i odgovarajućeg životnog standarda za socijalno ugrožene ljude, a posebno za nezaposlene i beskućnike. 

U Izvještaju se navodi da je u poglavlju 2, Sloboda kretanja radnika, Crna Gora ostvarila određeni napredak u oblasti sprovođenja pristupa tržištu rada i Evropske kartice zdravstvenog osiguranja. Ovo je ostvareno kroz podršku iz projekta EU o uspostavljanje šema socijalne sigurnosti, što je planirano Akcionim planim za ovo poglavlje.

Naglašeno je da Crna Gora treba da nastavi da uspostavlja strukture i razvija administrativne kapacitete za sprovođenje pravne tekovine EU.


Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?