Pažnja: Sadržaj ove stranice je dio arhivskog sadržaja i odnosi se na prethodne sazive Vlade Crne Gore. Moguće je da su informacije zastarjele ili nerelevantne.
Arhiva

Održan osmi sastanak Posebne grupe za reformu javne uprave:Protekle četiri obilježile bliska i plodonosna saradnja Vlade, EK, DEU i SIGME u oblasti reforme javne uprave

Objavljeno: 22.10.2020. 15:49 Autor: MJU
„Protekle četiri godine Strategije reforme javne uprave obilježile su bliska i plodonosna saradnja Vlade, Evropske Komisije, Delegacije EU u Crnoj Gori, SIGMA-e. To je pokazalo da je za uspješnu reformu javne uprave potrebna jaka politička volja od strane svih uključenih aktera, i u tom smislu je potrebno obezbijediti odgovarajući nastavak u ispunjavanju dogovorenih  obaveza“, saopštio je Tomas Haglajtner, šef jedinice za Crnu Goru u Generalnom direktoratu Evropske komisije za susjedsku politiku i pregovore o proširenju na osmom sastanku Posebne radne grupe za reformu javne uprave (PAR)  formirane između Evropske komisije i Crne Gore. 

Sastanak koji je juče održan u virtuelnom formatu otvorila je Suzana Pribilović, ministarka javne uprave.

Ministarka Pribilović je kazala da ocjene iz Izvještaja o napretku EK pokazuju da smo i ove godine ostvarili značajne rezultate u oblasti reforme javne uprave, uprkos dodatnom izazovu globalne zdrastvene krize. Ona je ocijenila  da je reforma javne uprave jedan od najvažnijih zadataka Vlade Crne Gore, te da je u prethodnoj godini zabilježen vidljiv napredak u oblasti službeničkog sistema i upravljanja ljudskim kadrovima, srednjoročnog planiranja politika, racionalizacije državne uprave, ali i poboljšanju kvaliteta usluga prema građanima, privrednim i drugim subjektima."Taj period je bio u znaku primjene novog Zakona o državnoj upravi čime su stvoreni uslovi za potpunu reorganizaciju državne uprave, što je doprinijelo daljem usaglašavanju sa EU standardima. Takođe smo radili na usaglašavanju posebnih zakona sa Zakonom o državnoj upravi, a ističem i da je kontinuirano praćena primjena posebnih zakona u dijelu organizacije državne uprave, kao i da je  pripremljen elektronski registar svih institucija u sistemu državne uprave'', saopštila je ministarka. Ona je podsjetila da je u prethodnom periodu fokus bio na aktivnostima praćenja i analize primjene novog Zakona o državnim službenicima i namještenicima i Zakona o lokalnoj samoupravi s ciljem da se osigura profesionalna i depolitizovana javna uprava, kao i na novim elektronskim uslugama.

Haglajtner je ukazao na važnost kontinuiteta u procesu reforme javne uprave. On je ocijenio da je profesionalna, na zaslugama zasnovana i uslužno orjentisana javna uprava ključna za proces pridruživanja Crne Gore EU. Od Crne Gore se očekuje da  ostane u potpunosti posvećena principima reforme javne uprave i da nastavi na aktivnostima i rezultatima  postignutim u okviru trenutne Strategije reforme javne uprave. ,,Postoji nekoliko inicijativa koje su od izuzetne važnosti za cjelokupnu reformu, a koje su još uvijek u toku i zbog toga je važno nastaviti planiranom dinamikom, saopštio je Haglajtner. 
MJU

Na sastanku je, nakon razmatranja realizovanih aktivnosti kojima se obezbjeđuje postizanje ključnih ciljeva strateških dokumenata, konstatovano da je ostvaren dobar napredak u realizaciji zaključaka sa prethodnog sastanka. U narednom periodu planirano je definisanje nove Strategije reforme javne uprave za period od 2021. do 2025. godine, što će biti prilika da se intenziviraju napori na izgradnji moderne i efikasne javne uprave. Konstatovano je da se u narednom periodu treba fokusurati na jačanje transparentnosti rada javne uprave, racionalizaciju organizacije državne uprave, profesionalizaciju i depolitizaciju, pogotovo uzimajući u obzir postignute rezultate i iskustvo iz sprovođenja prethodnog strateškog okvira. 

Posebna grupa za javnu upravu je formirana u cilju unapređenja postojeće strukture za sprovođenje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i fokus njenog djelovanja je reforma javne uprave Crne Gore. Rad Radne grupe je usmjeren na praćenje napretka u oblastima definisanim strateškim dokumentima, kao što su Strategija reforme javne uprave i Program upravljanja javnim finansijama i dr. dokumentima.

MINISTARSTVO JAVNE UPRAVE

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?