Pažnja: Sadržaj ove stranice je dio arhivskog sadržaja i odnosi se na prethodne sazive Vlade Crne Gore. Moguće je da su informacije zastarjele ili nerelevantne.
Arhiva

Poziv za otvoren pristup Laboratoriji za nanobiotehnologiju Udruženog istraživačkog centra (JRC)

Objavljeno: 17.11.2020. 16:48 Autor: Ministarstvo nauke

Evropska komisija raspisala je poziv za otvoren pristup Laboratoriji za nanobiotehnologiju Udruženog istraživačkpg centra (Joint research Centre – JRC) koja se nalazi u Ispri, u Italiji.

Laboratorija za nanobiotehnologiju opremljena je najsavremenijom opremom za podsticanje interdisciplinarnih studija, pri čemu je u posebnom fokusu rad u vezi sa karakterizacijom nanomaterijala, mikroplastikom, zdravstvenim proizvodima koje je omogućila nanotehnologija, naprednim materijalima i njihovom interakcijom sa biološkim sistemima, kao i detekcija, identifikacija i karakterizacija nanomaterijala u hrani i potrošačkim proizvodima.

Na poziv se mogu prijaviti institucije:

• iz države članice EU ili države pridružene Okvirnom programu EU za istraživanje i inovacije Horizont 2020, među kojima je i Crna Gora;

• u okviru univerziteta, istraživačkih ili javnih institucija ili malih i srednjih preduzeća (MSP);

dostavljanjem popunjenog obrasca na adresu JRC-RI-OPEN-ACCESS@ec.europa.eu do datuma završetka poziva.

Pristup istraživačkoj infrastrukturi odobrava se na osnovu pristupnih jedinica (npr. broj dana ili nedjelja korišćenja, broj sati ili sesija, vrijeme obrade i gigabajti prenijetih podataka itd.) koje su specifične za vrstu i prirodu svake JRC istraživačke infrastrukture kojoj se može pristupiti. Imajući u vidu ograničen pristup lokacijama JRC-a usljed pandemije COVID-19, favorizovaće se pristup na daljinu, dok će fizički pristup korisnika biti ograničen koliko je to moguće i odobravaće se samo po potrebi u skladu sa pravilima zemlje domaćina i Evropske komisije.

JRC za korisnike može obezbijediti podršku za pokrivanje putnih troškova i troškova dnevnica korisnika tokom trajanja posjete laboratoriji.

Tokom pripreme prijedloga, podnosiocima prijava se preporučuje da:

• Pročitaju Okvir pristupa fizičkim istraživačkim infrastrukturama Zajedničkog istraživačkog centra i njegove anekse;

• Kontaktiraju istraživačku infrastrukturu na JRC-OPEN-NANOBIOTECH@ec.europa.eu u cilju ocjene aspekata izvodljivosti koji se odnose na kapacitet istraživačke infrastrukture.

Rok za podnošenje prijava je 8. januar 2021. godine.

Više informacija o ovom pozivu možete pogledati OVDJE.Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?