27. sjednica Vlade Crne Gore - 11.06.2021. godine

Objavljeno: 11.06.2021. 16:30 Autor: Služba za odnose s javnošću Vlade Crne Gore
Ovaj članak sadrži listu dokumenata

Vlada Crne Gore je na 27. sjednici održanoj 11. juna 2021. godine, kojom je predsjedavao premijer prof. dr Zdravko Krivokapić, utvrdila Predlog zakona o dopunama Zakona o porezu na promet nepokretnosti. Pedloženim zakonskim rješenjem proširuje se pravo na poresko oslobođenje od plaćanja poreza na promet nepokretnosti kao i poresko oslobođenje kod nasljeđivanja, poklona i u drugim slučajevima sticanja nepokretnosti bez naknade i za životne partnere. Ovim izmjenama doći ce do oslobađanja od plaćanja poreza na promet nepokretnosti za punoljetne državljane Crne Gore koji prvi put rješavaju stambeno pitanje kao članovi domaćinstva, gdje se bračni partneri izjednačavaju sa životnim partnerima. Takođe, propisuje se da se nasljednikom smatraju bračni drugovi, odnosno životni partneri, kao i da pri diobi zajedničke imovine prilikom razvoda braka, odnosno raskida životnog partnerstva, važi oslobođenje od plaćanja poreza na promet nepokretnosti.

Utvrđen je Predlog zakona o potvrđivanju Marakeškog ugovora za olakšanje pristupa objavljenim djelima za osobe koje su slijepe, slabovide ili imaju druge poteškoće u korišćenju štampanih materijala. Primjenom ovog Zakona biće znatno olakšan i povećan pristup knjigama, časopisima i drugim štampanim materijalima za populaciju koja ima poteškoće u čitanju. Pored ostalog, uvodi se ograničenje autorskog prava u korist lica koja imaju poteškoće u čitanju, na osnovu kojih se autorsko djelo, bez dozvole autora, može pretvoriti u pristupačni format. Naglašeno je da će primjena novog zakona omogućiti poboljšanu socijalnu integraciju i kulturnu participaciju, kao i jačanje svijesti o izazovima sa kojima se suočava zajednica i pojedinci koji imaju poteškoće u čitanju štampanih materijala.

Vlada je donijela Uredbu o izmjenama Uredbe o uslovima i kriterijumima objavljivanja liste poreskih dužnika. Izmjenama je propisano da se na listi poreskih dužnika nalaze i dužnici koji su uložili žalbu na poresko rješenje, odnosno pokrenuli upravni spor, kao i poreski dužnici kod kojih je pokrenut stečajni postupak. U cilju poštovanja načela jednakosti, propisuje se i obaveza da poreski organ kvartalno objavljuje i listu 100 najvećih poreskih dužnika kod kojih je pokrenut stečajni postupak, jer se i u tom slučaju radi o poreskim dužnicima koji imaju dospjele a neizmirene poreske obaveze. Ocijenjeno je da će se implementacijom Uredbe poboljšati poreska disciplina poreskih obveznika, što će se, u krajnjem, odraziti na ukupnu fiskalnu, finansijsku i makroekonomsku stabilnost države.

Donijeta je Uredba o izmjenama Uredbe o povjeravanju dijela poslova Ministarstva održivog razvoja i turizma jedinicama lokalne samouprave. Izmjenama je propisano da se povjeravanje poslova, osim za složene inženjerske objekte, kako je to bilo prema dosadašnjem rješenju, ne odnosi na zgrade bruto građevinske površine 3000 m² i više, hotele, turistička naselja sa najmanje četiri ili pet zvjezdica i turističke rizorte, objekte za koje se obavezno raspisuje javni konkurs za izradu idejnog arhitektonskog rješenja, kao i za trg, skver, šetalište i gradski park. U cilju postizanja veće efikasnosti, koordinisanosti i ažurnosti rada organa nadležnih za izdavanje urbanističko-tehničkih uslova, procijenjeno je da je cjelishodno učiniti izdavanje urbanističko-tehničkih uslova kompatibilnim sa nadležnošću odnosno poslovima glavnog državnog arhitekte, odnosno glavnog gradskog arhitekte.

Vlada je donijela Odluku o izradi Prostorno- urbanističkog plana Opštine Budva. Osnovni cilj i zadatak izrade Plana je stvaranje planskog i formalnog osnova za obezbjeđenje održivog razvoja koji predstavlja jedan od najvažnijih izazova politike uređenja prostora. Odlukom se, pored ostalog, uređuju pitanja koja se odnose na postupak izrade, obuhvat, zabranu građenja, rok izrade, finansijska sredstva i obavezu izrade Strateške procjene uticaja na životnu sredinu. U diskusiji je posebno naglašen značaj odredbe kojom se zabranjuje građenje na pojedinim djelovima prostora u granicama obuhvaćenim postojećim planskim dokumentima. Zabrana gradnje ne odnosi se na izgradnju objekata obrazovanja, nauke, zdravstva, socijalnog staranja, kulture, sporta i rekreacije, infrastrukture i drugih djelatnosti od javnog interesa. Takođe, zabrana gradnje se ne odnosi ni na objekte koji se rekonstruišu radi sanacije, održavanja i korišćenja u okviru postojećih horizontalnih i vertikalnih gabarita, a koji su izgrađeni u skladu sa zakonom. Zabrana će biti na snazi do donošenja PUP-a Budva.

Konstatovano je da je jedan od najvećih problema u procesu uređenja prostora opštine Budva taj što se važeća planska dokumentacija temelji na nekritičkoj analizi postojećeg stanja prostornog uređenja, sa nerealnim opredjeljenjima i smjernicama za planove nižeg reda – što za posljedicu ima mogućnost izgradnje prekomjerne bruto razvijene građevinske površine, na osnovu koje se višestruko povećava planirani broj stanovnika.

Vlada je donijela Odluku o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću „Fond za inovacije Crne Gore“ Podgorica. U skladu sa Zakonom o inovacionoj djelatnosti, Fond se osniva kao krovna institucija koja će podsticati inovativno preduzetništvo, doprinositi efikasnijoj implementaciji i monitoringu Strategije pametne specijalizacije Crne Gore, kao i podizanju apsorpcionih kapaciteta u privlačenju EU fondova i priprema za evropske strukturne i investicione fondove.

Usvojena je Informacija o potrebi ažuriranja Jedinstvene liste prioritetnih infrastrukturnih projekata. U Informaciji je istaknuto da je neophodno u što kraćem roku otpočeti proces ažuriranja, revizijom strukture i sastava sektorskih radnih grupa, koje će imati zadatak da analiziraju kriterijume strateškog značaja projekata, ažuriraju postojeće sektorske jedinstvene liste prioritetnih infrastrukturnih projekata i identifikuju potencijalne nove projekte na osnovu nacionalnih strategija, akcionih planova i postojećih baza podataka. Takođe, za sve postojeće ili nove projekte potrebno je pripremiti, odnosno ažurirati projektne identifikacione formulare, sprovesti ocjenu strateške relevantnosti i izvršiti analizu ocjene stanja svih projekata, kao i analizu mogućnosti sufinansiranja projekata iz nacionalnog budžeta.

Shodno navedenom, Vlada je zadužila resorna ministarstva da, najkasnije do 30. juna 2021. godine, obrazuju sektorske radne grupe i imenuju kontakt osobe za saradnju sa Kancelarijom za evropske integracije, korisnicima projekata i međunarodnim finansijskim institucijama/donatorima.

Vlada je usvojila Informaciju o rješavanju viškova naoružanja i vojne opreme u Vojsci Crne Gore. Na sjednici je zaključeno da se određene količine viškova pokretnih sredstava, koja su neperspektivna, suvišna, zastarjela ili su van upotrebe zbog neupotrebljivosti i isteklih vremenskih i eksploatacionih resursa, oglase suvišnim za potrebe Vojske Crne Gore i ponude na prodaju. Na taj način, kako je naglašeno, Vojska će se riješiti zastarjelog i suvišnog naoružanja i ubojnih sredstava koja predstavljaju balast u skladištima, ali istovremeno i potencijalnu opasnost, Istovremeno, prodajom navedenih sredstava prihodovaće se značajna novčana sredstva, koja se mogu iskoristiti za kupovinu naoružanja i vojne opreme koje je kompatibilno sa naoružanjem i vojnom opremom drugih zemalja NATO članica.

Usvojena je Informacija o izgradnji sistema za prikupljanje i tretman otpadnih voda u Podgorici. U Informaciji se navodi da je na osnovu dogovora Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma i uprave Glavnog grada da nezavisna organizacija uradi analizu svih do sada urađenih dokumenata, kako bi se kroz višekriterijumsku analizu preispitala lokacija za budući sistem tretmana otpadnih voda. U raspravi je naglašeno da je bodovanje tri lokacije ( lokacija u obuhvatu DUP-a „Industrijska zona – KAP i dvije lokacije koje su predložili mještani Botuna) na osnovu datih 19 kriterijuma je pokazalo da lokacija u industrijskoj zoni KAP-a ima najviše bodova i da nijesu evidentirani ograničavajući faktori, druge dvije lokacije imaju manje bodova i ograničavajuće faktore, od kojih neki imaju eliminatorni karakter. U predstojećem periodu planirana je izrada glavnog projekta za izgradnju sistema za tretman otpadnih voda, a nakon toga i Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu.

Vlada je usvojila Informaciju o davanju saglasnosti za kreditno zaduženje Opštine Plav kod NLB Banke AD Podgorica, na iznos od 1.000.000,00 eura. Vlada je dala saglasnost da se Opština Plav zaduži u navedenom iznosu i prihvatila tekst Ugovora o cesiji.

Usvojena je i Informacija o aktivnostima na realizaciji projekata obnovljivih izvora energije.

Pored ostalog, Vlada je na današnjoj sjednici utvrdila i Predlog zakona o završnom računu budžeta Crne Gore za 2020. godinu.

27. sjednica Vlade Crne Gore (11.06.2021.)

27. sjednica Vlade Crne Gore

I MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI RASPRAVE
1.Predlog zakona o završnom računu budžeta Crne Gore za 2020. godinu Materijal Zaključci
2.Predlog zakona o dopunama Zakona o porezu na promet nepokretnosti Materijal Zaključci
3.Predlog zakona o potvrđivanju Marakeškog ugovora za olakšanje pristupa objavljenim djelima za osobe koje su slijepe, slabovide ili imaju druge poteškoće u korišćenju štampanih materijala Materijal Zaključci
4.Predlog uredbe o izmjenama Uredbe o uslovima i kriterijumima objavljivanja liste poreskih dužnika Materijal Zaključci
5.Predlog uredbe o izmjenama Uredbe o povjeravanju dijela poslova Ministarstva održivog razvoja i turizma jedinicama lokalne samouprave Materijal Zaključci
6.Predlog odluke o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću „Fond za inovacije Crne Gore“ Podgorica Materijal Zaključci
7.Predlog odluke o izradi Prostorno - urbanističkog plana Opštine Budva Materijal Zaključci
8.Informacija o rješavanju viškova naoružanja i vojne opreme u Vojsci Crne Gore Materijal Zaključci
9.Informacija o davanju saglasnosti za kreditno zaduženje Opštine Plav kod NLB Banke AD Podgorica, na iznos od 1.000.000,00 eura s Predlogom ugovora o cesiji Materijal Zaključci
10.Informacija o potrebi ažuriranja Jedinstvene liste prioritetnih infrastrukturnih projekata Materijal Zaključci
11.Informacija o izgradnji sistema za prikupljanje i tretman otpadnih voda u Podgorici Zaključci
12.Informacija o aktivnostima na realizaciji projekata obnovljivih izvora energije Materijal Zaključci
13.Godišnji izvještaj o radu Fonda za zaštitu depozita za 2020. godinu Materijal Zaključci
14.Kadrovska pitanja Zaključci
14.1Predlog za prestanak vršenja dužnosti v. d. generalne direktorice Direktorata za upravljanje ljudskim resursima, kadrovska i statusna pitanja u Ministarstvu odbrane Materijal
14.2Predlog za prestanak mandata generalnog direktora Direktorata za vodoprivredu u ranijem Ministarstvu poljoprivrede i ruralnog razvoja Materijal
14.3Predlog za određivanje vršiteljke dužnosti generalne direktorice Direktorata za tercijalno obrazovanje u Ministarstvu prosvjete, nauke, kulture i sporta Materijal
14.4Predlog za izbor članova Odbora direktora „Montecargo“ AD Podgorica Materijal
14.5Predlog za određivanje punomoćnika-predstavnika državnog kapitala na redovnoj Skupštini akcionara „Montecargo“ AD Podgorica Materijal
14.6Predlog za određivanje vršiteljke dužnosti pomoćnice direktora Uprave za inspekcijske poslove Materijal
14.7Predlog za razrješenje i imenovanje predsjednice i dva člana Upravnog odbora Centra za stručno obrazovanje Materijal
14.8Predlog za prestanak mandata generalne dirktorice Direktorata za finansijski sistem i unapređenje poslovnog ambijenta u ranijem Ministarstvu finansija Materijal
14.9Predlog za prestanak mandata generalne dirktorice Direktorata za centralnu harmonizaciju u ranijem Ministarstvu finansija Materijal
14.10Predlog za imenovanje savjetnika potpredsjednika Vlade Crne Gore za pravna pitanja Materijal
14.11Predlog za izbor članova Odbora direktora "Sveti Stefan Hoteli" AD Materijal
14.12Predlog za izbor članova Odbora direktora HG „Budvanska rivijera“ AD Budva Materijal
14.13Predlog za razrješenje Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću Inovaciono preduzetnički centar “Tehnopolis” – Nikšić Materijal
14.14Predlog za imenovanje Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću Inovaciono preduzetnički centar “Tehnopolis” – Nikšić Materijal
14.15Predlog za razrješenje predsjednika i dva člana Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću "Naučno - tehnološki park Crne Gore“ Materijal
14.16Predlog za imenovanje tri člana Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću "Naučno - tehnološki park Crne Gore“ Materijal
14.17Predlog za razrješenje savjetnice predsjednika Vlade Crne Gore Materijal
II MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU S PREDLOGOM DA SE O NJIMA NE RASPRAVLJA
15.Predlog odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta Opštine Gusinje (bez rasprave) Materijal Zaključci
16.Predlog odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta Opštine Ulcinj (bez rasprave) Materijal Zaključci
17.Informacija o aktivnostima koje je potrebno preduzeti u postupanju po prijedlogu Međunarodnog monetarnog fonda (Fond) za otpis zaostalih potraživanja Fonda od Sudana (bez rasprave) Materijal Zaključci
18.Informacija o potpisivanju Memoranduma o saradnji u oblasti protokola između Ministarstva vanjskih poslova Crne Gore i Ministarstva vanjskih poslova Republike Turske (bez rasprave) Materijal Zaključci
19.Predlog osnove za vođenje pregovora i zaključivanje Sporazuma o slobodi kretanja državljana trećih država između Republike Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Republike Kosova, Republik Materijal Zaključci
20.Prijedlog platforme o posjeti mr Jakova Milatovića, ministra ekonomskog razvoja, Republici Srbiji, 10. i 11. juna, 2021. godine (bez rasprave) Materijal Zaključci
21.Predlog platforme za učešće ministra vanjskih poslova Đorđa Radulovića na sastanku ministara vanjskih poslova zemalja učesnica Procesa saradnje u Jugoistočnoj Evropi (SEECP) u Antaliji, 17. j Materijal Zaključci
22.Predlog za izmjenu Zaključka broj 07-3046 od 18. juna 2020. godine, sa sjednice od 11. juna 2020. godine, kojim je Vlada Crne Gore prihvatila predlog Sporazuma o partnerstvu o sprovođenju pri Materijal Zaključci
23.Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Direkcije za zaštitu tajnih podataka (bez rasprave) Zaključci
24.Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Uprave za inspekcijske poslove (bez rasprave) Materijal Zaključci
25.Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Zavoda za metrologiju (bez rasprave) Materijal Zaključci
26.Predlog za davanje saglasnosti za prodaju nepokretnosti u svojini Crne Gore - upisanih u listovima nepokretnosti br. 727, 879 i 801, KO Ćeranića Gora, listovima nepokretnosti, br. 280 i 54, K Materijal Zaključci
27.Pitanja i predlozi
27.1Predlog platforme za radnu posjetu glavne pregovaračice za vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji Zorke Kordić Republici Francuskoj, 15-19. juna 2021. godine Materijal Zaključci
27.2Predlog mišljenja na dopunu Amandmana V na Predlog zakona o unutrašnjim poslovima (predlagači poslanici Dragana Ivanovića i Dragana Vukića) Zaključci
27.3Informacija o uspostavljanju poslovne saradnje između komercijalnih banaka u Crnoj Gori i Ministarstva finansija i socijalnog staranja i Ministarstva ekonomskog razvoja, sa rezultatima pregov Materijal Zaključci
27.4Izvještaj sa posjete prof. dr Olivere Injac, ministarke odbrane, Republici Sjevernoj Makedoniji 30. i 31. maja 2021. godine Materijal
Napomena:Materijali za tačke 11, 23 i 27.2 biće objavljeni nakon tehničke redakcije.
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?