9. sjednica Vlade Crne Gore - 23.06.2022.

Objavljeno: 23.06.2022. 18:15 Autor: Služba za odnose s javnošću Vlade Crne Gore
Ovaj članak sadrži listu dokumenata

Vlada Crne Gore je, na danas održanoj devetoj sjednici kojom je predsjedavao premijer dr Dritan Abazović, utvrdila Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravnom sporu. Izmjenama i dopunama Zakona doprinijeće se poboljšanju efikasnosti rada suda, kao i usklađivanju sudske prakse sa praksom Evropskog suda za ljudska prava, posebno kada se radi o pružanju sudske zaštite u razumnom roku kako je to predviđeno Evropskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava. Takođe, izmjene imaju za cilj povećanje djelotvornosti rada suda, posebno u pogledu stope ažurnosti i dužine trajanja postupka, kao i obezbjeđenja prava građana na suđenje u razumnom roku.

Utvrđen je Predlog zakona o dopuni Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja. Dopunom je predviđeno da se zabrane i ograničenja sredstava utvrđena ovim Zakonom, koja se primjenjuju šest mjeseci od dana raspisivanja izbora, kao prelazno rješenje, primjenjuju 60 dana prije navedenog roka održavanja, odnosno od 23. avgusta 2022. godine. Naime, donošenjem Zakona o dopuni Zakona o lokalnoj samoupravi odloženi su izbori u 13 opština i Glavnom gradu i na taj način je produženo i važenje zabrane i ograničenja koja se odnose na upotrebu državnih sredstava, državne mehanizacije i opreme, transparentnosti socijalnih davanja i budžetskih rashoda i otpisa dugova.

Vlada je utvrdila i Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Gruzije o readmisiji lica koja su bez dozvole boravka.

Usvojen je Izvještaj o radu Kancelarije zastupnika Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu za 2021. godinu. U ovom izvještajnom periodu posebna pažnja usmjerena je na dužinu trajanja postupka pred Ustavnim sudom Crne Gore. Kancelarija zastupnika ističe značaj utvrđivanja odgovornosti svakog pojedinačnog organa i/ili pojedinca koji je svojim djelovanjem doveo do kršenja nekog od Konvencijom zaštićenih ljudskih prava i sloboda. S tim u vezi, Vlada je usvojila niz zaključaka kojima se zadužuju nadležni resori da organizuju stručne obuke, kao i preporuka organima pravosuđa da, između ostalog, razmotre mogućnost unapređenja mjera koje je neophodno preduzeti na nacionalnom nivou kako bi se smanjio broj neriješenih predmeta i skratilo vrijeme trajanja sudskih postupaka, što bi smanjilo broj novih predstavki pred Evropskim sudom za ljudska prava, kao i povećalo povjerenje javnosti u rad nacionalnih sudova i sudija. Organima pravosuđa je preporučeno i da sačine program rješavanja zaostalih predmeta, započnu međusudski dijalog, kao i razmotre mogućnost dodatne edukacije sudijskog kadra.

Vlada je donijela Uredbu o utvrđivanju isplate obeštećenja bivšim vlasnicima oduzetih imovinskih prava u novčanim sredstvima za 2022. godinu. Zakonom o izmjenama i dopuni Zakona o budžetu Crne Gore za 2022. godinu Fondu za obeštećenje planirana su sredstva u iznosu od 2.500.000,00 eura za otplatu obaveza po osnovu obeštećenja bivšim vlasnicima oduzetih imovinskih prava.

 Donijeta je Odluka o izmjeni Odluke o dodatku na osnovnu zaradu za obavljanje poslova na određenim radnim mjestima.

Vlada je donijela Odluku o privremenim mjerama za ograničavanje cijena proizvoda od posebnog značaja za život i zdravlje ljudi i listi proizvoda. Odlukom se privremeno ograničavaju veleprodajne i maloprodajne trgovačke marže pojedinih proizvoda od posebnog značaja za život i zdravlje ljudi, i to: brašna, šećera, jestivog suncokretovog ulja i kuhinjske soli, za ljudsku ishranu, a radi otklanjanja negativnih uticaja povećanja tih proizvoda na crnogorske građane i njihov životni standard. Cijena ovih proizvoda ograničava se regulisanjem maksimalne visine marže u trgovini na veliko u iznosu od 5 %, a na malo u iznosu od 7 %.

Donijete su odluke o izmjenama odluka o obrazovanju Savjeta za reformu javne uprave i Savjeta za upravljanje otvorenim podacima. Razlog izmjena odluka proizilazi iz potrebe njihovog uslađivanja sa novom organizacijom državne uprave.

Vlada je donijela Odluku o donošenju Izmjena i dopuna Prostorno-urbanističkog plana opštine Andrijevica. Izmjenama Plana je opredijeljen prostor posebne namjene za potrebe odbrane, na osnovu inicijative Ministarstva odbrane, kao i prostor za izgradnju planinarskog doma, na osnovu inicijative Opštine Andrijevica. Planskim rješenjem je predviđeno da kompleks kasarne sadrži stambene, administrativne, uslužne, zdravstvene, sportsko-rekreativne i druge objekte, što je u skladu sa opštom namjenom prostora naselja i treba da bude generator razvoja čitavog područja. Plansko rješenje za izgradnju planinarskog doma nalazi se u zahvatu PPPN „Bjelasica i Komovi“ i u skladu je sa smjernicama definisanim u planu višeg reda. Manji dio ove površine je planiran za izgradnju objekta planinarskog doma i pratećih pomoćnih objekata, dok je veći dio u funkciji pejzažnog uređenja – zelene, slobodne i površine za sport i rekreaciju.

Donijete su odluke o izmjenama odluka o raspuštanju skupština opština Tivat i Budva. Kako u odborima povjerenika u ovim opštinama nije bilo predstavnika Ministarstva javne uprave, kao organa državne uprave nadležnog za sistem lokalne samouprave, u cilju efikasnijeg rada i pravilnog tumačenja propisa imenovani su novi odbori u sastavu: po dva predstavnika Ministarstva javne uprave, po jedan predstavnik Ministarstva finansija, Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma i Generalnog sekretarijata Vlade, te po dva građanina, u cilju efikasnijeg rada i pravilnog tumačenja propisa.

Vlada je donijela Odluku o izmjeni i dopunama Odluke o kriterijumima, načinu i postupku izbora lica koje može steći crnogorsko državljanstvo prijemom radi realizacije posebnog programa ulaganja od posebnog značaja za privredni i ekonomski interes Crne Gore. U cilju postizanja optimalnih ekonomskih benefita i pružanja dalje podrške razvojnim projektima, izmjenama se omogućava svim investitorima koji ispunjavaju kriterijume propisane Odlukom da podnesu prijave i započnu realizaciju svojih razvojnih projekata u sektoru turizma. Iznos bankarske garancije je spušten sa 2,5 na milion eura. Takođe, predviđena je mogućnost da djeca koja u trenutku podnošenja aplikacije od strane roditelja još nijesu bila rođena steknu crnogorsko državljanstvo, poštujući načelo spajanja porodice i najboljeg interesa djeteta u skladu sa međunarodnim dokumentima koja bliže uređuju ova pitanja.

Usvojena je Informacija o nastavku pregovora o statusu i ugovornim odnosima između vjerskih zajednica i države Crne Gore. U Informaciji se ističe da do sada zaključeni ugovori sa vjerskim zajednicama ne predstavljaju njihovo privilegovanje na bilo koji način, već su logičan slijed prepoznatih potreba, odgovornog partnerskog odnosa i pristupa. Konstatovano je da je Ministarstvo pravde odlučno da vodi dijalog sa svim zainteresovanim vjerskim zajednicama koje su, shodno Zakonu upisane u Jedinstvenu evidenciju. Tim povodom, zaduženo je resorno ministarstvo da formira međuresorni Radni tim u vezi sa vođenjem pregovora sa vjerskim zajednicama sa ciljem rješavanja ugovornih odnosa.

Vlada je usvojila Informaciju zahtjevu CKB banke za obezbjeđenje sredstava od strane države na ime neplaćenih kredita od krajnjih korisnika koji su dodijeljeni poljoprivrednom sektoru posredstvom ove banke radi realizacije Sporazuma zaključenog između Savjeta ministara Srbije i Crne Gore I Vlade Republike Poljske o pružanju kredita za vezanu pomoć. Radi se o zahtjevu kojim Crnogorska komercijalna banka, pozivajući se na Sporazum iz 2006. i Aneks iz 2007. godine, traži od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivede da isplati iznos od 842.380,19 eura, jer smatra da su se stekli uslovi za naplatu potraživanja. U cilju rješenja ovog pitanja, Vlada je zadužila Zaštitnika imovinsko - pravnih interesa Crne Gore da uzme aktivno učešće u postupaku ocjene osnovanosti zahtjeva Banke i da nakon upoznavanja sa svim aspektima slučaja sačini cjelovitu činjeničnu i pravnu analizu koja će dati odgovor o do sada preduzetim radnjama Banke prilikom obavljanja bankarskih usluga kao komisionara, a radi zauzimanja stava Vlade po ovom pitanju. Ministarstva finansija i poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede zadužena su da u neposrednoj komunikaciji sa CKB bankom utvrde trenutno stanje duga prema Poljskom davaocu kredita i u skladu sa ugovorenom dinamikom otplate na jasan i precizan način predvide upravljanje državnim dugom.

Usvojena je Informacija o realizaciji projekta izgradnje HE Komarnica i prihvaćen Ugovor o koncesiji za korišćenje prirodnih bogatstava, radi izgradnje, održavanja i korišćenja energetskog objekta hidroelektrane Komarnica radi proizvodnje električne energije. U diskusiji je posebno naglašeno da će konačna odluka o izgradnji biti donijeta tek nakon izrade Elaborata o uticaju na životnu sredinu, kao i da će javni interes biti zaštićen zabranom ugovaranja bilo kojeg modela koji ugrožava 100% vlasništva nad objektom buduće hidroelektrane. Ugovorom je predviđeno da Vlada prenosi na „Elektroprivredu Crne Gore“ pravo korišćenja vodotoka Komarnice i korišćenja vodnog energetskog potencijala za proizvodnju električne energije na način i pod uslovima predviđenim zakonom, ovim Ugovorom, Planom realizacije, vodnom i upotrebnom dozvolom. Period koncesije je 30 godina od početka glavnih radova, a Ugovor se realizuje u tri faze.

Vlada je usvojila Informaciju o sprovedenim aktivnostima u postupku davanja koncesije za korišćenje akumulacije Otilovići radi izgradnje male hidroelektrane, donijela Odluku o davanju koncesije i prihvatila Nacrt ugovora. Tim povodom, zaduženo je Ministarstvo kapitalnih investicija da sprovede postupak pregovora sa Elektroprivredom Crne Gore AD Nikšić, u cilju usaglašavanja konačnog teksta ugovora koji će dostaviti Vladi u roku od 30 dana.

Usvojena je Informacija o preduzetim aktivnostima na realizaciji projekta izgradnje žičare Kotor - Lovćen. Ugovor o koncesiji za realizaciju projekta žičare Kotor – Lovćen između Vlade Crne Gore i Konzorcijuma Novi Volvox d.o.o. i Leitner AG/SpA zaključen je 15. 12. 2021. godine. Ugovoreno trajanje koncesije za realizaciju Projekta je 30 godina od datuma ispunjenja preduslova predviđenih Ugovorom o koncesiji. U cilju stvaranja uslova za početak realizacije Projekta, zaduženo je Ministarstvo finansija da obezbijedi iznosu od 53.608,00 eura za potrebe eksproprijacije na dijelu trase i stubnih mjesta žičare Kotor – Lovćen, kao i da sprovede prostupak eksproprijacije.

Vlada je usvojila Informaciju o izazovima u procesu ugovaranja projekata planiranih Godišnjim akcionim programom za 2018. godinu i implementaciji IPARD II programa u okviru sprovođenja programa pretpristupne podrške EU (IPA). U Informaciji se navodi da, usljed značajnih kašnjenja u pripremi tenderske dokumentacije od strane institucija zaduženih za implementaciju, uzrokovanih manjkom kadrovskih kapaciteta, čestom promjenom zaposlenih, kao i manjkom kadrova sa specifičnim iskustvom za pripremu tenderske dokumentacije, postoji rizik gubitka raspoloživih sredstava iz oba programa. S tim u vezi donešeno je niz zaključaka čijom realizacijom će se obezbijetiti efikasnije korišćenje i umanjiti mogućnosti od gubitka raspoloživih sredstava.

Usvojena je Informacija o pripremi za požarnu sezonu 2022. godine. U Informaciji se dat pregled aktivnosti sprovedenih u cilju pripreme za požarnu sezonu, raspoloživih resursa, kao i mjera zaštite i spašavanja. Kako je istaknuto, za efikasnu zaštitu i spašavanje od posebnog značaja je sprovođenje preventivnih mjera i radnji koje bi trebalo da rezultiraju boljim i kvalitetnijim odgovorom svih subjekata u sistemu. Tim povodom zaduženo je Ministarstvo unutrašnih poslova da nastavi svakodnevne aktivnosti na koordinaciji i rukovođenju mjerama i aktivnostima zaštite i spašavanja od požara na teritoriji Crne Gore, kao i da prati situaciju na terenu i ukoliko ona bude kritična odmah obavijesti Vladu o potrebi slanja zahtjeva za pomoć drugim državama i organizacijama.

Vlada je usvojila Izvještaj o radu Savjeta za prava djeteta za period jun 2021 - jun 2022.godine. U Izvještaju se navodi da je osnivanjem Savjeta učinjen značajan pomak u oblasti zaštite prava djece od nasilja, kao i da se kontinuirano preduzimaju aktivnosti na uspostavljanju Dječje kuće - Barnahus i skloništa za zaštitu djece od nasilja. Takode, postignut je napredak u implementaciji projekta EU i UNICEF-a za rani razvoj djeteta u Crnoj Gori i obavljene su pripremne aktivnosti za izradu Strategije ranog razvoja djeteta, kao i Situacione analize ranih intervencija u Crnoj Gori.

Data je saglasnost na Odluku Univerziteta Crne Gore broj 02-66/2 od 24. marta 2022. godine. Upravni odbor Univerziteta, na sjednici održanoj 24. marta, donio je Odluku o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću “UNISPEKTRUM” – Podgorica. Osnovna djelatnost Društva je obavljanje inovacione djelatnosti i pružanje infrastrukturne podrške za razvoj inovacija i komercijalizaciju rezultata istraživanja i umjetničkog rada, a posebno istraživanje i razvoj u društvenim i humanističkim naukama. Društvo se finansira iz sredstava ostvarenih pružanjem usluga iz okvira djelatnosti, nacionalnih i međunarodnih programa i projekata, donacija i drugih izvora.

Vlada je usvojila Informaciju o plaćanju naknade KfW banci za produžetak roka korišćenja kreditnih sredstava iz Ugovora o promotivnom zajmu, zaključenog 22.09.2017. godine, između KfW banke i Crne Gore koju predstavlja Ministarstvo finansija, za projekat „Sakupljanje i prečišćavanje otpadnih voda u Podgorici". U tom kontekstu, Vlada je saglasna da se izvrši produžetak roka raspoloživosti kreditnih sredstava iz Ugovora o promotivnom zajmu sa KfW bankom do 30. juna 2025. godine, a da se trošak po osnovu naknade za produžetak roka izmiri iz budžeta Glavnog grada Podgorica i Budžeta Crne Gore u jednakim djelovima. Plaćanjem naknade za produžetak roka raspoloživosti ukupnih sredstava omogućiće se nesmetan nastavak realizacije Projekta.

Donijeta je Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o zaradama lica u službi u Vojsci Crne Gore. Razlog za donošenje Uredbe je potreba usklađivanja sa kretanjem zarada u javnom sektoru, budući da je zarada lica u Vojsci posljednji put povećana 2016. godine. Uredbom se vrši prekompozicija zarada lica koji se bave zdravstvenom zaštitom i vojnim sanitetom u Vojsci i uvode novi dodaci za određene specijalnosti lica u službi u Vojsci.

Vlada je donijela Odluku o broju studenata za upis u prvu godinu osnovnih studija Univerziteta Crne Gore za studijsku 2022/2023. godinu koji se finansiraju iz Budžeta Crne Gore i dala saglasnost na Konkurs za upis. Odlukom je predviđen upis 3.344 studenta, odnosno 5 studenata manje u odnosu na prethodnu studijsku godinu.

Donijeta je i Odluka o broju studenata za upis u prvu godinu osnovnih studija na Fakultetu za crnogorski jezik i književnost za studijsku 2022/2023. godinu koji se finansiraju iz Budžeta Crne Gore i data saglasnost na Konkurs za upis. Predloženi broj studenata za studijsku 2022/2023. godinu je 40, isti kao i prošlogodišnji.

Pored ostalog, Vlada je odlučila o više kadrovskih pitanja dostupnih na linku: https://www.gov.me/clanak/saopstenje-o-kadrovskim-pitanjima-sa-9-sjednice-vlade.

9. sjednica Vlade Crne Gore (23.06.2022.)

9. sjednica Vlade Crne Gore

I MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI RASPRAVE
1.Usmena informacija o realizaciji aktivnosti iz procesa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji
2.Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravnom sporu Materijal
3.Predlog zakona o dopuni Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja Materijal
4.Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Gruzije o readmisiji lica koja su bez dozvole boravka Materijal
5.Izvještaj o radu Kancelarije zastupnika Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu za 2021. godinu Materijal
6.Predlog uredbe o utvrđivanju isplate obeštećenja bivšim vlasnicima oduzetih imovinskih prava u novčanim sredstvima za 2022. godinu Materijal
7.Predlog odluke o izmjeni Odluke o dodatku na osnovnu zaradu za obavljanje poslova na određenim radnim mjestima Materijal
8.Predlog odluke o privremenim mjerama za ograničavanje cijena proizvoda od posebnog značaja za život i zdravlje ljudi i listi proizvoda Materijal
9.Predlog odluke o izmjenama Odluke o obrazovanju Savjeta za upravljanje otvorenim podacima Materijal
10.Predlog odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostorno-urbanističkog plana opštine Andrijevica Materijal
11.Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o raspuštanju Skupštine opštine Tivat Materijal
12.Predlog odluke o izmjeni Odluke o raspuštanju Skupštine opštine Budva Materijal
13.Predlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijumima, načinu i postupku izbora lica koje može steći crnogorsko državljanstvo prijemom radi realizacije posebnog programa ulaganja od posebnog značaja za privredni i ekonomski interes Crne Gore Materijal
14.Predlog odluke o izmjenama Odluke o obrazovanju Savjeta za reformu javne uprave Materijal
15.Informacija o nastavku pregovora o statusu i ugovornim odnosima između vjerskih zajednica i države Crne Gore Materijal
16.Informacija zahtjevu CKB banke za obezbjeđenje sred. od strane države na ime neplaćenih kredita od krajnjih korisnika koji su dodijeljeni poljoprivrednom sektoru posredstvom ove banke radi realizacije Sporazuma Materijal
17.Informacija o realizaciji projekta izgradnje HE Komarnica s Prijedlogom ugovora o koncesiji za korišćenje prirodnih bogatstava, radi izgradnje, održavanja i korišćenja energetskog objekta hidroelektrane Komarnica radi proizvodnje električne energije Materijal
18.Informacija o sprovedenim aktivnostima u postupku davanja koncesije za korišćenje vode iz akumulacije Otilovići radi izgradnje male hidroelektrane s Prijedlogom odluke o davanju koncesije i Nacrt ugovora o koncesiji Materijal
19.Informacija o preduzetim aktivnostima na realizaciji projekta izgradnje žičare Kotor - Lovćen Materijal
20.Informacija o izazovima u procesu ugovaranja projekata planiranih Godišnjim akcionim programom za 2018. godinu (CAP18) i implementaciji IPARD II programa u okviru sprovođenja programa pretpristupne podrške EU (IPA) Materijal
21.Informacija o pripremi za požarnu sezonu 2022. godine Materijal
22.Izvještaj o radu Savjeta za prava djeteta za period jun 2021 - jun 2022. Materijal
23.Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva kulture i medija Materijal
24.Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva pravde Materijal
25.Predlog za davanje saglasnosti na Odluku Univerziteta Crne Gore broj 02-66/2 od 24. marta 2022. godine Materijal
26.Kadrovska pitanja
26.1Predlog za razrješenje i imenovanje člana Skupštine "Kontrola letenja Srbije i Crne Gore" d.o.o. Materijal
26.2Predlog za prestanak mandata pomoćnice direktora Uprave javnih radova Materijal
26.3Predlog za izbor članova Odbora direktora „Željeznička infrastruktura Crne Gore“ AD Podgorica Materijal
26.4Predlog za određivanje punomoćnika-predstavnika državnog kapitala na redovnoj Skupštini akcionara „Željeznička infrastruktura Crne Gore“ AD Podgorica Materijal
26.5Predlog za određivanje vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za normativnu djelatnost i harmonizaciju propisa u Ministarstvu zdravlja Materijal
26.6Predlog za imenovanje državne sekretarke u Ministarstvu prosvjete Materijal
26.7Predlog za izbor člana Odbora direktora "Novi prvoborac" AD Herceg Novi Materijal
26.8Predlog za određivanje punomoćnika – predstavnika državnog kapitala na XIX redovnoj Skupštini akcionara "Novi prvoborac" AD Herceg Novi Materijal
26.9Predlog za prestanak vršenja dužnosti v.d. generalnog direktora Generalnog direktorata za multilateralne i međunarodno pravne poslove u Ministarstvu vanjskih poslova Materijal
26.10Predlog za određivanje vršioca dužnosti generalnog direktora Generalnog direktorata za multilateralne i međunarodno pravne poslove u Ministarstvu vanjskih poslova Materijal
26.11Predlog za određivanje vršioca dužnosti sekretara Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Materijal
26.12Predlog za imenovanje državnog sekretara u Ministarstvu rada i socijalnog staranja Materijal
26.13Predlog za imenovanje savjetnika potpredsjednika Vlade za ekonomski sistem Materijal
26.14Predlog za izbor članova Odbora direktora „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ AD Podgorica Materijal
26.15Predlog za određivanje punomoćnika - predstavnika državnog kapitala, na redovnoj Skupštini akcionara „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ AD Podgorica Materijal
26.16Predlog za izbor članova Odbora direktora HTP „Ulcinjska rivijera“ AD Ulcinj Materijal
26.17Predlog za određivanje punomoćnika – predstavnika] državnog kapitala na XV redovnoj Skupštini akcionara HTP „Ulcinjska rivijera“ AD Ulcinj Materijal
26.18Predlog za izbor članova Odbora direktora „Luštica Development“ AD Tivat Materijal
26.19Predlog za određivanje punomoćnika – predstavnika državnog kapitala na redovnoj Skupštini akcionara „Luštica Development“ AD Tivat Materijal
26.20Predlog za izbor članova Odbora direktora „Sveti Stefan Hoteli“ AD Materijal
26.21Predlog za određivanje punomoćnika – predstavnika državnog kapitala na 3. redovnoj elektronskoj sjednici Skupštine akcionara„Sveti Stefan Hoteli“ AD Materijal
26.22Predlog za imenovanje državne sekretarke u Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma Materijal
26.23Predlog za određivanje vršioca dužnosti direktora Uprave za željeznice Materijal
26.24Predlog za davanje saglasnosti za razrješenje glavne upravne inspektorke u Ministarstvu javne uprave Materijal
26.25Predlog za izbor članova Odbora direktora"Elektroprivreda Crne Gore" AD Nikšić Materijal
26.26Predlog za odredjivanje punomoćnika-predstavnika državnog kapitala na XX redovnoj Skupštini "Elektroprivreda Crne Gore" AD Nikšić Materijal
26.27Predlog za izbor članova Odbora direktora "Instritut za crnu metalurgiju" AD Nikšić Materijal
26.28Predlog za određivanje punomoćnika-predstavnika državnog kapitala na redovnoj Skupštini akcionara "Institut za crnu metalurgiju" AD Nikšić Materijal
II MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU S PREDLOGOM DA SE O NJIMA NE RASPRAVLJA
27.Predlog odluke o izmjenama Odluke o obrazovanju Međuresorske radne grupe za uvođenje programa „Garancija za mlade” u Crnoj Gori (bez rasprave) Materijal
28.Informacija o neutrošenim sredstvima u kapitalnom budžetu Uprave za saobraćaj za 2022. godinu, sa prijedlogom za preusmjeravanje na druge kapitalne projekte (bez rasprave) Materijal
29.Predlog statuta Agencije za mirno rješavanje radnih sporova (bez rasprave) Materijal
30.Informacija o zaključivanju Memoranduma o razumijevanju između Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja Crne Gore i Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u oblasti inovacija i pametne specijalizacije s Prijedlogom memoranduma (bez rasprave) Materijal
31.Predlog odluke o dopuni Odluke o utvrđivanju koeficijenata za zarade zaposlenih u d.o.o. "Regionalni ronilački centar za podvodno deminiranje i obuku ronilaca" Podgorica (bez rasprave) Materijal
32.Predlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Prijestonici Cetinje za otuđenje nepokretnosti (bez rasprave) Materijal
33.Predlog godišnjeg izvještaja o realizaciji Akcionog plana za uspostavljanje sistema sopstvenih sredstava Evropske unije u Crnoj Gori za 2021. godinu (bez rasprave) Materijal
34.Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za sprovođenje Industrijske politike Crne Gore 2019-2023, za 2021. godinu (bez rasprave) Materijal
35.Izvještaj o kvalitetu primjene analize uticaja propisa (RIA) u Crnoj Gori za 2021. godinu (bez rasprave) Materijal
36.Predlog za davanje saglasnosti na Prilog ugovora za 2022. godinu koji se odnosi na davanje prava na korišćenje šuma i izgradnju i održavanje šumskih saobraćajnica, po osnovnom ugovoru broj 3446 od 29.07.2008. godine (bez rasprave) Materijal
37.Predlog za davanje saglasnosti na Prilog ugovora br. 02/3-311/22-1474/2 od 2. juna 2022. godine, za 2022. godinu koji se odnosi na davanje prava na korišćenje šuma i izgradnju i održavanje šumskih saobraćajnica, po osnovnom ugovoru broj 5676 od 11.11.2008. godine (bez rasprave) Materijal
38.Predlog za davanje saglasnosti na Prilog ugovora br. 02/3-311/22-1475/2 od 02. juna 2022. godine, za 2022. godinu, koji se odnosi na davanje prava na korišćenje šuma i izgradnju i održavanje šumskih saobraćajnica, po osnovnom ugovoru broj 3051 od 08.07.2008. godine (bez rasprave) Materijal
39.Predlog za davanje saglasnosti na Prilog ugovora o davanju prava na korišćenje šuma i izgradnju i održavanje šumskih saobraćajnica br. 02/3-311/22-1547/2 od 2.juna 2022. godine, za 2022. godinu (bez rasprave) Materijal
40.Zahtjev za davanje saglasnosti u skladu sa članom 4 Odluke o kriterijumima za utvrđivanje visine naknade za rad člana radnog tijela ili drugog oblika rada („Službeni list CG“ br. 26/12, 34/12, 27/13 i 44/22) (bez rasprave) Materijal
41.Predlog mišljenja na inicijativu za provjeru ustavnosti člana 17, stav 1, tačka 6 Zakona o elektronskim medijima (Službeni list CG br. 46/10, 53/11, 6/13, 55/16 i 92/11) (bez rasprave) Materijal
42.Predlog platforme za zvaničnu posjetu predsjednika Vlade Crne Gore Dritana Abazovića Republici Srbiji, 29 - 30. jun 2022. godine (bez rasprave) Materijal
43.Predlog platforme za učešće delegacije Crne Gore na sastanku šefova država i vlada država članica NATO-a, Madrid, Kraljevina Španija, 28 - 30. jun 2022. godine (bez rasprave) Materijal
44.Predlog platforme za radnu posjetu potpredsjednice Vlade za spoljnu politiku, evropske integracije i regionalnu saradnju i ministarke evropskih poslova Briselu, 22. jun 2022. godine (bez rasprave) Materijal
45.Predlog platforme za radnu posjetu potrpredsjednice Vlade za spoljnu politiku, evropske integracije i regionalnu saradnju i ministarke evropskih poslova Republici Srbiji, 27-28. juna 2022. (bez rasprave) Materijal
46.Predlog platforme za učešće delegacije Vlade Crne Gore na Političkom forumu na visokom nivou radi prezentacije Drugog dobrovoljnog nacionalnog izvještaja: Crna Gora i ciljevi održivog razvoja 2016 - 2021. godine (Njujork, Sjedinjene Američke Države, 12 - 15. jul 2022. godine) (bez rasprave) Materijal
47.Predlog platforme za učešće crnogorske delegacije na sastanaku Upravnog odbora regionalnog stambenog programa sa pratećim događajima, koju predvodi ministar rada i socijalnog staranja Admir Adrović, Sarajevo, Bosna i Hercegovina, 23 - 24.06.2022. godine (bez rasprave) Materijal
48.Prijedlog platforme za učešće mr Maše Vlaović, ministarke kulture i medija, prof. dr Biljane Šćepanović, ministarke nauke i tehnološkog razvoja i mr Miomira Vojinovića, ministra prosvjete na Ministarskom sastanku Upravljačkih platformi Zapadnog Balkana (bez rasprave) Materijal
49.Prijedlog platforme za učešće potpredsjednika Vlade i ministra kapitalnih investicija mr Ervina Ibrahimovića, na ministarskom sastanku za Zapadni Balkan pod nazivom ,,Dani povezivanja Evrope“ koji će se održati u periodu od 28. do 30. juna 2022. u Lionu, Republika Francuska (bez rasprave) Materijal
50.Pitanja i predlozi
50.1Informacija o plaćanju naknade KFW banci za produžetak roka korišćenja kreditnih sredstava iz Ugovora o promotivnom zajmu, zaključenim 22.09.2017. godine, između KFW banke i Crne Gore koju predstavlja Ministarstvo finansija Materijal
50.2Predlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o zaradama lica u službi u Vojsci Crne Materijal
50.3Predlog odluke o broju studenata za upis u prvu godinu osnovnih studija Univerziteta Crne Gore za studijsku 2022/2023. godinu koji se finansiraju iz Budžeta Crne Gore Materijal
50.4Predlog odluke o broju studenata za upis u prvu godinu osnovnih studija na Fakultetu za crnogorski jezik i književnost za studijsku 2022/2023. godinu koji se finansiraju iz Budžeta Crne Gore Materijal
50.5Platforma za učešće delegacije Vlade Crne Gore, koju predvodi, mr Miomir Vojinović, ministar prosvjete, na Pred-samitu o transformativnom obrazovanju, 28-30. juna 2022. godine, Pariz, Francuska Materijal
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?