Adžić: Formiranjem Odjeljenja za antikorupciju jačamo integritet

Objavljeno: 02.08.2022. 09:01 Autor: Ministarstvo unutrašnjih poslova

Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva unutrašnjih poslova, usvojenim dana 28.07.2022. godine, uvedeno je kao posebna organizaciona jedinica - Odjeljenje za antikorupciju.

Imajući u vidu da je važeći Zakon o unutrašnjim poslovima predvidio formiranje ovog odjeljenja, isto je i sistematizovano kao posebna organizaciona jedinica Ministarstva novim Pravilnikom. Naime, zakonodavac članom 183. podrobno opisuje na koji način se vrši kontrola rada u Ministarstvu i predviđa da poslove kontrole rada u Ministarstvu vrši posebna jedinica čiji je zadatak, između ostalog, da radi na jačanju integriteta zaposlenih u Ministarstvu.

Kao što je poznato iz rada drugih ministarstava, borba protiv korupcije se bazira na procesu kontinuiranog jačanja integriteta zaposlenih. To znači da je Ministarstvo polazeći od značaja izgradnje i jačanja integriteta svih zaposlenih formiralo Odjeljenje radi sprečavanja korupcije, čiji je jedan od ciljeva obavljanje poslova koji izgrađuju i jačaju integritet zaposlenih kroz sprovođenje anti-koruptivnih i drugih mjera.

U skladu sa navedenim, zadatak novouspostavljenog Odjeljenja za antikorupciju MUP-a, biće  i preduzimanje preventivnih,  operativnih i drugih mjera i radnji u skladu sa zakonom na otkrivanju i suzbijanju krivičnih djela sa elementima korupcije i drugih oblika koruptivnog ponašanja službenika Ministarstva koji vrše poslove koji su predmet kontrole.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?