Datum provjere kandidata po javnom konkursu za potrebe - Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore - objavljeno dana 25.01.2023. godine

Objavljeno: 25.01.2023. 11:57

Poštovani kandidati,

Obavještavamo vas da će se provjera kompetencija, znanja i sposobnosti kandidata koji ispunjavaju uslove javnog konkursa koji je Uprava za ljudske resurse, dana 16.12.2022. godine objavila za potrebe Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore, za radno mjesto direktor/ica, održati dana 02.02.2023. godine (četvrtak) u prostorijama Uprave za ljudske resurse, sa početkom u 8.00h, kada će se sprovesti testiranje u pisanoj formi (izrada pisanog rada), a u 9.30h strukturirani intervju.

Provjeru kompetencija, znanja i sposobnosti kandidata vrši Komisija.

Provjera kompetencija, znanja i sposobnosti kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za popunu radnog mjesta starješine organa sprovodi se shodno uslovima javnog konkursa, a u skladu sa Uredbom o kriterijumima i bližem načinu sprovođenja provjere znanja, sposobnosti, kompetencija i vještina za rad u državnim organima ("Službeni list Crne Gore", br. 50/18 i 34/19).

Postupak provjere počinje testiranjem u pisanoj formi.

Testiranje u pisanoj formi podrazumijeva izradu pisanog rada koji sadrži sagledavanje prioriteta i predloga za unapređenje procesa rada, odnosno stanja u oblasti rada za koju se kandidat imenuje, odnosno postavlja.

Strukturirani intervju se sprovodi sa svakim kandidatom koji je ostvario više od 50% bodova na testiranju u pisanoj formi.

Na strukturiranom intervjuu kandidat pred svim članovima Komisije izlaže pisani rad, nakon čega se kandidatu postavljaju pitanja.

Na strukturiranom intervjuu ocjenjuju se kompetencije: liderstvo; usmjerenost na rezultate; saradnja; komunikacija i inovativnost.

Postupku provjere kompetencija, znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati sa Liste kandidata koji ispunjava uslove predmetnog konkursa:

  • VUK KADIĆ

Napominjemo da je neophodno da kandidati, prije početka provjere, Komisiji daju na uvid ličnu kartu ili drugu ličnu ispravu (sa fotografijom).

Kontakt osoba: Vladana Miranović  

Br.tel: 067/885-558

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?