dr Milena Lipovina-Božović

državna sekretarka za razvojne ekonomske politike

Milena Lipovina-Božović je rođena 10. aprila 1983. godine na Cetinju, gdje je završila osnovnu školu i gimnaziju kao nosilac diplome ”Luča”. Diplomirala je 2005. godine na Ekonomskom fakultetu u Podgorici, Univerzitet Crne Gore, na smjeru “Preduzetništvo i preduzetničke finansije“ sa prosjekom 9,95.

Obrazovanje

Magistarski rad pod nazivom „Modeliranje uticaja stranih direktnih investicija na ekonomski rast zemalja Zapadnog Balkana upotrebom serija panela“ odbranila je u maju 2008. Godine na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, a 2014. godine odbranila je doktorsku disertaciju na temu „Ekonometrijski modeli za prognozu makroekonomskih indikatora na primjeru Crne Gore “na Ekonomskom fakultetu u Podgorici, Univerzitet Crna Gora. Centralna banka Crne Gore joj je 2015. godine dodijelila nagradu za najbolju doktorsku disertaciju odbranjenu u Crnoj Gori u 2014. godini. Od 2005. godine je angažovana na Ekonomskom fakultetu, Univerziteta u Crnoj Gori kao saradnik u nastavi na katedri za kvantitativnu ekonomiju. U akademskoj 2019/20. i 2020/21. angažovana je kao gostujući predavač na Filozofskom fakultetu UCG, na predmetu Napredne statističke metode u psihologiji.

Publikacije

Autor je većeg broja naučnih i stručnih radova, od kojih se neki nalaze u SSCI, SCOPUS i drugim bazama. Učestvovala je na značajnom broju međunarodnih konferencija u zemlji i inostranstvu. U cilju stručnog usavršavanja boravila je na brojnim eminentnim fakultetima i institucijama, među kojima se posebno izdvajaju: Ekonomski fakultet u Udinama, Ekonomski fakultet u Ljubljani, “Katz Business School“, Univerzitet u Pitsburgu, Greenwich University u Londonu, Univerzitet "Sophia Antipolis" u Nici, Univerzitet za ekonomiju i biznis u Beču (WU).

Radno iskustvo

U periodu od marta do decembra 2020. godine bila je angažovana kao nacionalni konsultant UNDP-a u Sekretarijatu Savjeta za inovacije i pametnu specijalizaciju.

Na sjednici Vlade Crne Gore, 17. decembra 2020. godine, imenovana je za državnu sekretarku u Ministarstvu ekonomskog razvoja.

Govori engleski i francuski jezik.

Udata je. Majka dvoje djece.

Kontakt

Milena Lipovina-Božović

državna sekretarka za razvojne ekonomske politike
Adresa:
Rimski trg broj 46, 81000 Podgorica