Dragana Marković

Dragana Marković, magistar političkih nauka, rođena je u Podgorici 7. juna 1986. godine, gdje je završila osnovnu školu „Maksim Gorki” i srednju Filološku gimnaziju „Slobodan Škerović”, kao dobitnik diplome LUČA. Postdiplomske specijalističke akademske studije iz diplomatije i međunarodnih odnosa završila je na Fakultetu političkih nauka Univerziteta Crne Gore 2009. godine, gdje je i magistrirala na temu „Američko-kineski odnosi u 21. vijeku: uloga globalnih partnera ili rivala”.

Marković ima višegodišnji angažman u institucionalnoj izgradnji u diplomatiji, međunarodnim poslovima, evropskim poslovima, vladinim inicijativama, EU i drugim međunarodnim projektima u Crnoj Gori na različitim pozicijama kao savjetnik glavnog pregovarača za pregovore o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji, generalni direktor Direktorata za pravnu tekovinu EU u Ministarstvu evropskih poslova, kao i diplomata u crnogorskom Ministarstvu vanjskih poslova, takođe određeno vrijeme provedeno na mandatu u misiji MVP-a u inostranstvu.

Svoj radni angažman kao karijerni diplomata započela je 2009. godine u tadašnjem Ministarstvu inostranih poslova u Generalnom direktoratu za bilateralne poslove, kao stipendista prve generacije stipendije “Gavro Vuković”, koja se dodjeljivala po jednom najboljem studentu Ekonomskog, Pravnog i Fakulteta političkih nauka, gdje je pratila dosije o bilateralnoj saradnji sa susjednim zemljama, članicama i nečlanicama EU i radila na unapređenju i razvoju ukupnih odnosa i saradnje Crne Gore s ovim državama, kao i na jačanju međunarodnog položaja naše zemlje, nastavivši diplomatsku službu u Ambasadi Crne Gore u Poljskoj, nerezidentno u Litvaniji, Letoniji i Estoniji (2013-2017), gdje je zastupala interese Crne Gore, baveći se bilateralnim pitanjima, pitanjima EU, NATO-a i slično.

Nakon završetka mandata i po povratku u Crnu Goru, 2017. imenovana je za pomoćnika ministra, to jest generalnog direktora Direktorata za pravnu tekovinu EU u Ministarstvu evropskih poslova, gdje je koordinirala, rukovodila i organizovala rad pomenutog Direktorata, usklađivanje nacionalnog zakonodavstva sa pravnom tekovinom EU, kao i pripremu crnogorske verzije pravne tekovine EU. U novom institucionalnom okviru, koji podrazumijeva da je Kancelarija za evropske integracije u Kabinetu predsjednika Vlade preuzela koordinaciju aktivnosti evropske integracije Crne Gore, sa pozicije generalnog direktora Vlada Crne Gore ju je juna 2018. imenovala za savjetnika glavnog pregovarača za pregovore o pristupanju Crne Gore Evropskoj Uniji, gdje je obavljala najsloženije poslove koji se tiču vršenja ove funkcije do oktobra 2021. kada je imenovana za zamjenika glavne pregovaračice za poglavlja pravne tekovine. U novembru 2018. imenovana je za zamjenika predsjedavajućeg Komisije za evropske integracije, a od februara 2020. za njenog člana. Takođe je bila kontakt osoba za RESPA Odbor za evropske integracije, zatim za regionalnu mrežu organa za integraciju u EU putem GIZ Otvorenog regionalnog fonda – „Promocija EU integracija“, kao i projektna koordinatorka IPA projekta „Jačanje kapaciteta Ministarstva za evropske poslove“, i član projektnog Odbora za projekat „Jačanje kapaciteta za ubrzanje pristupanja Crne Gore EU“ (UNDP, Ministarstvo vanjskih poslova Norveške).

Tokom svog radnog iskustva u javnim institucijama i diplomatskoj službi, bila je uključena u razne dijaloge i komunikaciju sa državama članicama, institucijama EU, EK, kao i u pripremi ključnih dokumenata na putu države ka članstvu u EU. Prije nego što je započela diplomatsku karijeru, radila je u Skupštini Crne Gore u Odboru za međunarodne odnose i evropske integracije. 

Polaznica je brojnih škola i međunarodnih obuka, a tokom svoje karijere Marković je izlagala na brojnim konferencijama i panelima, kako unutar zemlje tako i u okviru međunarodnih aktivnosti.

Dobitnik je nekoliko priznanja Fakulteta političkih nauka za izuzetan uspjeh na studijama, kao i prve stipendije „Vojvoda Gavro Vuković” Ministarstva inostranih poslova Crne Gore.

Govori engleski, italijanski i poljski jezik.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?