Pažnja: Sadržaj ove stranice je dio arhivskog sadržaja i odnosi se na prethodne sazive Vlade Crne Gore. Moguće je da su informacije zastarjele ili nerelevantne.
Arhiva

Izdavanje licence za pružanje usluge smještaja

Objavljeno: 14.05.2021. 13:19 Autor: Ministarstvo finansija i socijalnog staranja

      Zahtjev za izdavanje licence podnosi pružalac usluge organu državne uprave nadležnom za poslove socijalnog staranja, u ovom slučaju Ministarstvu finansija i socijalnog staranja. Pored zahtjeva neophodna je i sljedeća dokumentacija:

   1) rješenje da je pružalac usluge upisan u odgovarajući Registar;

   2) akt o osnivanju;

   3) statut;

   4) akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta;

   5) licenca za rad za stručne radnike;

   6) ugovor o radu ili drugi ugovor zaključen sa stručnim radnikom, stručnim saradnikom i saradnikom;

   7) osnov prava korišćenja objekta i skica prostora u kojem se pruža usluga;

   8) program pružanja usluge (broj korisnika, procjena, planiranje i aktivnosti za pružanje konkretne usluge);

   9) procedura o primjeni neophodnih mjera u cilju sprječavanja korisnika od povrjeđivanja, samopovrjeđivanja i nanošenja materijalne štete;

   10) procedura o mjerama i aktivnostima u slučaju incidentnih događaja koji mogu da ugroze bezbjednost i život korisnika;

   11) procedura o posjetama i sprječavanju ulaska neovlašćenih lica;

   12) procedura o načinu zaštite podataka o ličnosti korisnika, saglasno zakonu kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti;

   13) procedura postupanja po pritužbama korisnika; i

   14) dokaz o uplati administrativne takse, saglasno zakonu.

Pored dokaza, pružalac usluge smještaja u ustanovu, prihvatilišta, svratišta i dnevnog boravka, dužan je da dostavi i:

   1) popis opreme, dokaz o obezbijeđenim sanitarno-tehničkim i higijenskim uslovima za rad;

   2) stručni nalaz, odnosno izvještaj o izvršenim pregledima i ispitivanjima sredstava za rad sa ocjenom da su na njima obezbijeđene propisane mjere zaštite i zdravlja na radu; i

   3) dokaz o ispunjenosti uslova zaštite od požara.

     U postupku izdavanja licence za pružaoca usluge, Ministarstvo finansija i socijalnog staranja obrazuje komisiju koja procjenjuje da li su ispunjeni uslovi za izdavanje licence propisani zakonom. Pružalac usluge porodičnog smještaja - hraniteljstva i porodičnog smještaja zahtjev za izdavanje licence podnosi Centru za socijalni rad.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?