Izvještaj o konsultovanju zainteresovane javnosti povodom izrade Nacrta zakona o planiranja prostora i izgradnji objekata

Objavljeno: 26.08.2021. 11:15 Autor: Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma

Na osnovu člana 13 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategije (“Službeni lisr Crne Gore”, broj 41/18) Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma objavljuje

IZVJEŠTAJ

O KONSULTOVANJU ZAINTERESOVANE JAVNOSTI POVODOM IZRADE NACRTA ZAKONA O PLANIRANJA PROSTORA I IZGRADNJI OBJEKATA

Na osnovu člana 12 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategije, Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma je uputilo javni poziv zainteresovanoj javnosti da se uključi u postupak pripreme Nacrta zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata i dostavi svoje inicijative, predloge, sugestije i komentare u pisanom i elektronskom obliku. Javni poziv je objavljen dana 21. juna 2021. godine, na web stranici Ministarstva i na portalu e-uprave, i nakon toga dostavljen putem mail-a relevantim subjektima u oblasti planiranja prostora i izgradnje objekata.

Rok za učešće u konsultovanju zainteresovane javnosti bio je 30 dana od dana objavljivanja javnog poziva, što znači do 22.07.2021. godine. Imajući u vidu važnost i kompleksnost materije koju je potrebno regulisati ovim zakonom, Ministarstvo je dalo dodatni rok zainteresovanoj javnosti da se uključi u početnu fazu pripreme Nacrta zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata - do 15. avgusta 2021. godine.

Konsultacije su sprovedene dostavljanjem inicijativa, predloga, sugestija i komentara u elektronskom obliku na e-mail adrese: jelena.vulanovic@mepg.gov.me i jovana.popovic@mepg.gov.me, u pisanom obliku pisarnici Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma ili poštom na adresu IV Proleterske brigade 19, Podgorica.

Dostavljena su 23 predloga zainteresovane javnosi, i to:

1. Zajednica opština Crne Gore uputila je predloge koji se odnose na:

- učešće predstavnika jedinica lokalne samouprave i Zajednice opština u postupku izrade Zakona

- uvođenje lokalnih planskih dokumenata u sistem planiranja i vraćanje nadležnosti lokalnih samouprava u izradi i donošenju lokalnih planskih dokumenata

- omogućavanje opštinama da osnuju svoje institucije za izradu lokalnih planskih dokumenata

- podjelu nadležnosti između jedinica lokalne samouprave i Ministarstva u pogledu izdavanja UTU-a

- pojednostavljivanje procedura za legalizaciju bespravno izgrađenih objekata, za izgradnju porodničnih stambenih zgrada i za izradu i donošenje Programa privremenih objekata

- stvaranje preduslova za uvođenje naknade za korišćenje prostora za bespravne objekte

- detaljno razmatranje odredbi koje su u korelaciji sa donošenjem Plana generalne regulacije.

Pojedinačne sugestije Zajednice opština odnose se na: plansku dokumentaciju, javni konkurs, državne smjernice razvoja arhitekture, postupak građenja objekata i uklanjanje dotrajalih objekata, privremene objekte, izradu tehničke dokumentacije, legalizaciju, lokalne objekte od opšteg interesa, gradnju na dijelu urbanističke parcele i na naknadu za komunalno opremanje građevinskog zemljišta.

        

2. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede predložilo je izmjenu člana 223 na način da se proširi definicija objekata od lokalnog opšteg interesa.

        

3. „Messer Tehnogas“ AD Beograd- „Fabrika Petrovac“ dostavilo je predloge koji se odnose na: proširenje definicija inženjerskih objekata, složenih inženjerskih objekata i pomoćnih objekata; ovlašćenje glavnog državnog arhitekte; postupak adaptacije i definisanje ko je obavezan da obezbijedi gradilišne priključke.

         

4. Montenegro Business Alliance u svom osvrtu na postojeći Zakon istakla je da je isti u većem dijelu neprimjenljiv, te da se kroz isključivu primjenu prelaznih odredaba stvara velika pravna nesigurnost i nemogućnost adekvatne primjene zakona te predlažu nova zakonska rješenja, odnosno izmjenu postojećih koji se odnose na:

- donošenje odluke o načinu dugoročnog planiranja prostora

- usklađivanje ovog zakona sa ostalim srodnim zakonima

- ekektronsko uvezivanje planskih dokumenata sa katastarskim podlogama

- obavezu tumačenja planskog dokumenta od strane organa nadležnog za izradu i donošenje planskog dokumenta

- definisanje uslova, načina i postupka izdavanja licenci za planiranje prostora

- obavezno sprovođenje Elaborata parcelacije (nije neophodna saglasnost vlasnika katastarskih parcela obuhvaćenih parcelacijom)

- proceduru kompletiranja urbanističke parcele- brisati postupak ekspropriacije, ostaviti mogućnost otkupa i građenja na dijelu urbanističke parcele

- idejno arhitektonsko rješenje- zakonsko regulisanje situacije kada je izrada utvrđena planskim dokumentom, usaglašavanje termina sa terminima iz postojeće planske dokumentacije, sprovođenje javnog konkursa za objekte kada je to propisano planskim dokumentom

- ukidanje zabrane građenja do donošenja novog planskog dokumenta

- omogućavanje korisnicima prostora istih prava koje imaju u skladu sa važećim planskim dokumentom (ukoliko se novi planski dokument donosi u periodu važenja postojećeg)

- potrebu da planski dokument treba da sadrži urbanističko- tehničke uslove za sve urbanističke parcele

- definisanje da izrada HIA studije mora biti sastavni dio izrade planskog dokumenta

- propisivanje da se uređivanje građevinskog zemljišta jedinica lokalne samouprave obezbjeđuje u skladu sa planom komunalnog opremanja koji čini sastavni dio planskog dokumenta

- definisanje rokova u kojima je jedinica lokalne samouprave dužna da realizuje svoje obaveze u pogledu komunalnog opremanja lokacije

- jedinstveno regulisanje podzakonskim aktom uslova, načina obračuna, rokova i postupka plaćanja naknade za komunalno opremanje

- ukidanje gradske rente

- definisanje srazmjernog umanjenja naknade ukoliko zainteresovani korisnik prostora odluči samostalno da komunalno opremi građevinsko zemljište

- precizno definisanje uslova koje prema posebnim propisima izdaje organ za tehničke uslove

- definisanje ovlašćenja glavnog državnog arhitekte

- obavezu nadležne inspekcije da u roku od 15 dana od prijave građenja objekta donese rješenje da je dokumentacija u skladu sa zakonom ili vraćanje građevinske dozvole

- uvođenje licenci za određenje faze

- pojednostavljivanje uslova za obavljanje revizije tehničke dokumentacije i stručnog nadzora

- vraćanje postupka izdavanje licenci strukovnoj komori

- uvođenje instituta projekt menadžera

- donošenje posebnog zakonskog rješenja koje će urediti legalizaciju bespravnih objekata.

        

5. „Hemomont“ DOO predlaže da se novim zakonskim rješenjem omogući legalizacija bespravno izgrađenih objekata pravnim licima, ne samo nosiocima prava svojine nego i nosiocima prava trajnog korišćenja na zemljištu, kao i da se omogući legalizacija posebnih djelova objekata (legalan objekat sa upisom tereta „nema dozvolu“ sa posebnim djelovima objekta).

     

6. „Terna Crna Gora“ DOO upućuje da je potrebno novo zakonsko rješenje usaglasiti sa zakonima i najboljom praksom zemalja Evropske unije, koja se tiču izgradnje, a posebno koji se tiču složenih inženjerskih objekata. Isto treba razmotriti i u kontekstu započetih postupaka, u pogledu objekata koji se grade na osnovu građevinske dozvole izdate u skladu sa Zakonom o uređenju prostora i izgradnji objekata.

      

7. Crnogorski Telekom AD dostavilo je sugestije koje se odnose na:

- neophodnost suštinskog rješavanja pitanja koji je organ za tehničke uslove nadležan za izdavanje uslova za priključenje na infrastrukturu elektronskih komunikacija

- na definisanje pojmova: adaptacije, rekonstrukcije i sanacije

- na uvođenje sanacije oštećenja elektronske komunikacione infrastrukture

- na značaj digitalne transformacije i smanjenje potrošnje električne energije i emisije CO2 kroz predviđanje subvencija za postavljanje infrastrukture za solarne panele kao i infrastrukture za punjenje električnih automobila u novim objektima.

      

8. Crnogorski elektrodistributivni sistem DOO uputio je sledeće predloge:

- svi objekti CEDIS-a, naponskog nivoa 35kV, 10kV i 0,4kV trebali bi biti prepoznati kao posebna cjelina u zakonu kao infrastrukturni objekti od opšteg javnog interesa

- operatori distributivnog i prenosnog sistema električne energije imaju mogućnost pribaljvanja odobrenja za gradnju na osnovu odluke nadležnog organa o utvrđenom javnom interesu

- svi radovi na postojećim i podzemnim i nadzemnim energetskim vodovima naponskog nivoa 35kV, 10kV i 0,4kV trebaju se smatrati adaptacijom

- da se CEDIS-u ne treba dostavljati zahtjev za saglasnost na urbanističko- tehničke uslove, osim za energetske objekte i punionice za električna vozila snage veće od 22kW.

       

9. Agencija za izgradnju i razvoj Herceg Novi predlaže:

- vraćanje lokalnih planskih dokumenata u sistem planiranja i da postupak izrade i donošenja istih bude u nadležnosti jedinica lokalne samouprave

- planersku licencu i uslove za sticanje iste

- zadržavanje revizije planskih dokumenata i propisivanje uslova koje revidenti moraju zadovoljavati, kao i njihove nadležnosti i obaveze

- afirmaciju učešća javnosti u postupcima izrade i donošenja planova

- propisivanje jasnih obaveza i rokova za organe koji dostavljaju podatke, mišljenja i saglasnosti po fazama izrade planskog dokumenta, kao i toga da glavni državni arhitekta propiše odgovarajuće uslove za oblikovanje i materijalizaciju objekata u planskom zahvatu

- definisanje pojma planiranog perioda realizacije i perioda važenja plana

- pojednostavljenje procedure izrade i donošenja Programa privremenih objekata, zadržavanje institucije glavnog državnog i gradskog arhitekte sa jasnim ovlašćenjima i nadležnostima

- regulisanje postupka legalizacije posebnim zakonskim aktom

- ponovno uvođenje pojma građevinske dozvole; afirmisanje uže specijalizovane inženjerske struke

- vraćanje licenci inženjerskim strukama koje su ukinute

- podjelu odgovornosti između učesnika izgradnje objekata

- pojednostavljivanje procedure izgradnje objekata u zahvatu zaštićenih područja i njihove zaštićene okoline

- i bolju zaštitu prava i imovine stranaka.

         

10. „Lars Fire“ DOO uputilo je sugestiju vezanu za fazu zaštite od požara i pitanje vraćanja licence za izradu elaborata/projekata zaštite od požara u novo zakonsko rješenje.

11. „DUKI KOMERC“ DOO, predlaže da se Zakonom reguliše dogradnja stambenog objekta uz već postojeći radi rešavanja stambenog pitanja (uz određene uslove), kao i da se u toku izrade planskih dokumenata planira više zelenila između objekata.

          

12. Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore dostavilo je sugestije vezano za pristup, kretanje, boravak i rad lica smanjene pokretljivosti, kroz izmjene i dopune:

- člana 2- pravo na rad lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom

- člana 3- pristupačnost lica sa invaliditetom kao dio načela novog zakonskog rješenja

- člana 5- dopuna pojma adaptacije, rekonstrukcije i razumne adaptacije   

- člana 14- izvještaj o stanju uređenja prostora

- člana 29- revizija planskog dokumenta

- člana 55- sadržina urbanističko- tehničkih uslova

- člana 68- osnovni zahtjevi za objekat

- člana 71- uslovi za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti

- člana 82- pribavljanje saglasnosti

- člana 139- ukidanje licence

- člana 198- evidencije.

          

13. Inženjerska komora Crne Gore predložila je izmjenu:

- člana 76- idejno rješenje

- člana 77- idejni projekat

- člana 78- glavni projekat

- člana 80- ostali projekti, elaborati i podloge

- člana 122- uslovi za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenja

- člana 124- uslovi za obavljanje djelatnosti revizije tehničke dokumentacije i stručnog nadzora

- člana 125b- stručni ispit

- člana 175- idejno rješenje za inženjerski objekat

- člana 205- novčane kazne za prekršaje za pravno lice

Takođe, Inženjerska komora predložila je redefinisanje:

- člana 15- urbanistički projekat

- člana 20- razmjere za urbanistički projekat

- člana 21- ustupanje izrade planskog dokumenta drugom pravnom ili fizičkom licu

- člana 22- diplomirani inženjer arhitekture kao rukovodilac izrade planskog dokumenta

- člana 30- državljanstvo Crne Gore kao uslov vršenja revizije planskog dokumenta

- člana 49- u skladu sa članom 15

- člana 123- članstvo u Inženjerskoj komori Crne Gore

- člana 124- smanjenje broja zaposlenih revizora u privrednom društvu

- člana 125- uslov za revizora članstvo u Inženjerskoj komori

- člana 135- licencu za ovlašćenog inženjera za fizička lica i projektanta da izdaje Inženjerska komora. U skladu sa tim mijenjaju se članovi: 136, 138, 139, 140 i 141.

- člana 143- i strana fizička lica moraju biti članovi Inženjerske komore

- člana 146- „pravila struke“ urediti posebnim podzakonskim aktom  

- člana 149- naknada Inženjerskoj komori za davanje mišljenja, ekspertiza i vještačenja

- člana 219- donošenje planskih dokumenata po posebnom postupku (član 162c Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata i u skladu sa važećim planskim dokumentnima višeg reda.

            

14. Montenegro Foreign Investitors Council predlaže izmjene postojećih zakonskih rješenja u smislu:

- skraćenja roka za izdavanje mišljenja na nacrt planskog dokumenta

- nalaženja mehanizama koji će obavezati državne institucije da se pridržavaju rokova za izdavanje urbanističko- tehničkih uslova

- izuzeća od plaćanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta za jedinice koje su predmet pojedinačne prodaje, ili plaćanje naknade nakon prodaje istih.

          

15. Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost polazeći od potrebe da se pripremi adekvatan regulatorni ambijent za predstojeću implementaciju 5G tehnologije, a shodno problemima i iskustvu u primjeni važećeg Zakona u dijelu koji se odnosi na tretman elektronske komunikacione infrastrukture u proteklom periodu, dostavila je predloge za izmjenu i dopunu:

- člana 2- ciljevi planiranja i izgradnje

- člana 5- značenje izraza

- člana 16- Prostorni plan Crne Gore

- člana 17- Plan generalne regulacije Crne Gore

- člana 55- sadržina urbanističko tehničkih uslova

- člana 58- obaveza uređivanja građevinskog zemljišta

- člana 68- osnovni zahtjevi  za objekat

- člana 76- idejno rješenje

- člana 77- idejni projekat

- člana 78- glavni projekat

- člana 175- idejno rješenje za složeni inženjerski objekat

           

16. Agencija za zaštitu životne sredine upućuje da je potrebno novo zakonsko rješenje uskladiti sa Zakonom o zaštiti prirode, što nije slučaj sa važećim Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata.

17. NVO KANA uputila je sledeće primjedbe:

- novi Zakon treba da postavi osnove za ravnomjeran i održiv regionalan razvoj

- nadležnost za planiranje prostora na lokalnom nivou treba da pripada lokalnim samoupravama

- rokovi za donošenje novih planskih dokumenata treba da budu realistični i strogi

- definisanje novih mehanizama kontrole u prostornom planiranju i arhitektonskom projektovanju i njihova dosljedna primjena.

18. Grupa građana uputila je sugestije koje se odnose na legalizaciju bespravnih objekata i to na evidenciju tih objekata, uklapanje istih u plansku dokumentaciju, i sami postupak legalizacije.

19. Igor Damjanović, dipl. pravnik, dostavio je sugestije koje se odnose na komunalno opremanje građevinskog zemljišta:

- da se stepeništa, podrumi i terase uvrste u izuzetak od plaćanja naknade i u osnov za umanjenje naknade za urbanu sanaciju

- da se imperativno normom nametne jedinicama lokalne samouprave da umanje naknadu, da bi se izbjegla neujednačena praksa

- da se za jednokratno plaćanje naknada umanji za 50%

- da se uvede fleksibilniji rok za plaćanje u jednakim mjesečnim ratama za objekte do 200m2.

20. Ljubiša Živaljević, penzioner, ukazuje da su naknade za legalizaciju objekata koje plaćaju vlasnici bespravno izgrađenih objekata enormno visoke, te da moraju biti prilagođene standardu građana, a kako bi se došlo do realnih uslova za legalizaciju u što većem obimu, te da prilikom propisivanja visine naknade za urbanu sanaciju treba uzeti u obzir vrijeme izgradnje objekta, isključiti iz obaveze plaćanja naknade pomoćne objekte koji služe korišćenju stambenog, kao i da u obračun visine naknade ne ulazi neto površina objekta. Takođe, predlaže i proširenje kruga objekata koji se smatraju pomoćnim objektom, na način se u ove objekte uvrste i terase.

21. Željko Maraš, predsjednik Strukovne komore elektro inženjera IKCG, uputio je primjedbe koje se odnose na:

- uvođenje odgovarajućih licenci za izradu planskih dokumenata, odnosno pojedinačnih faza 

- uvođenje u Savjet za reviziju inženjera za oblast elektronskih komunikacija

- uvođenje pojmova „elektrotehnički projekat jake struje“ i „elektrotehnički projekat slabe struje“ i u skladu sa tim odgovarajućih licenci

- vraćanje u zakonsko rješenje Komisije za tehnički prijem objekata

- definisanje obaveze investitoru da dostavlja dokaze o izmirenju finansijskih obaveza

- definisanje baznih stanica mobilnih elektronskih operatora kao privremenih objekata

- iste uslove za privredna društva koja vrše reviziju tehničke dokumentacije, odnosno stručni nadzor kao i za prvredna društva koja izrađuju tehničku dokumentaciju odnosno grade objekat

- radno iskustvo od 10 godina za revizore

- uvođenje praktičnog dijela u stručni ispit

- korigovanje visine novčanih kazni

            22. Vladimir Perić, dipl.el.inž, predlaže da se novi Zakon, koliko je to moguće, prilagodi i olakša uslove za projektovanje i izgradnju, makar za elektroenergetske objekte.

            23. Šeljko Redžepagić, dipl.el.inž, predlaže izmjene i dopune:

- člana 74- definisanje u kojim slučajevima je izdavanje UTU u nadležnosti lokalne samouprave

- člana 122- uvođenje pojmova: vodeći projektant, odgovorni projektant i odgovorni inženjer

-člana 123- uslov za ovlašćenog inženjera- radno iskustvo od 5 godina

- člana 124- uslovi za obavljanje djelatnosti revizije i stručnog nadzora- uvođenje ugovora o poslovno- tehničkoj saradnji

- član 131 brisati- odgovornost za štetu i osiguranje od profesionalne odgovornosti

Dostavljene predloge i sugestije Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma će razmotriti tokom rada na pripremi teksta nacrta zakona.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?